Сектор моніторингу та забезпечення якості освітнього процесу

Головюк_О.В.

Глов’юк Оксана Василівна

Посада: провідний фахівець, викладач
Email: oksana_shulyk@ukr.net
Дата народження: 17.11.1980 р.н.
Життєве кредо: Світ – це дзеркало, і воно повертає кожному його власне зображення.
Професійне кредо: Допомагаючи іншому піднятися на гору, ви самі наближаєтеся до вершини.

Освіта:
Закінчила у 2006 р. Кам’янець-Подільський державний університет ім. І. Огієнка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія і дефектологія. Логопедія» та здобула кваліфікацію практичного психолога в закладах освіти і логопеда.
Закінчила у 2008 р. Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психології вищого навчального закладу.
Професійна діяльність:
Протягом 2010-2013 рр. працювала в Кам’янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, займала посаду соціального педагога.
З 2020 р. займаю посаду фахівця моніторингу якості освіти в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”.
Стажування та підвищення кваліфікації:
У 2013 році пройшла курси підвищення кваліфікації в Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема «Психолого-педагогічні умови формування здорового способу життя у дітей підліткового віку»

Метою діяльності відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» є реалізація цілей інституту через організацію та підтримку процесів внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації.

Основними завданнями відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» є:

 1. Організація роботи з підготовки справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм інституту та Відокремленого структурного підрозділу «Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»  в цілому.
 2. Координація співпраці з іншими структурними підрозділами інституту та фахового коледжу з питань підготовки справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм в цілому.
 3. Формування та супровід справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та інституту в цілому в Єдиній державній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію.
 4. Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм інституту/коледжу.
 5. Здійснення контролю за своєчасним оформленням відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої та передвищої освіти, сертифікатів про акредитацію освітніх програм (спеціальностей, напрямів підготовки), їх переоформленням.
 6. Доведення інформації про зміни державних вимог у нормативно-правовій базі щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм інституту/коледжу, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів інституту/коледжу.
 7. Участь у розробці політики внутрішньої та зовнішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази тощо, що передбачають:

– сприяння запровадженню студентоцентрованого підходу до навчання і викладання;

– визначення процесів та процедур забезпечення якості вищої та передвищої освіти;

– супровід процесу моніторингу та оцінювання якості освітніх програм;

– організація та супровід оцінювання якості знань здобувачів вищої та передвищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників інституту/коледжу;

– забезпечення публічності інформації про освітні програми;

– запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників інституту/коледжу і здобувачів вищої та передвищої освіти тощо;

– розробку і удосконалення нормативної бази інституту/коледжу щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої та передвищої освіти;

– розробка рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої та передвищої освіти, участь у стратегічному плануванні, тощо;

Функції відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»:

– планування та організація роботи з проведення процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм інституту/коледжу;

– складання планів (графіків) проведення ліцензування та акредитації, інформування керівників структурних підрозділів;

– ведення контролю в ЄДЕБО за відповідністю кадрового, навчально- методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення інституту/коледжу відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти та вимог до акредитації освітніх програм;

– надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам інституту/коледжу щодо ліцензування нових спеціальностей та акредитації освітніх програм;

– перевірка та аналіз пакету документів щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності на відповідність ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та вимог до акредитації освітніх програм інституту/коледжу;

– організація експертизи матеріалів, що надаються структурними підрозділами для отримання ліцензії;

– підготовка проектів розпоряджень про усунення порушень при підготовці ліцензійних та акредитаційних справ;

– організація формування ліцензійних та акредитаційних справ;

– супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності інституту/коледжу в Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію;

– ведення обліку (реєстру) ліцензійних та акредитаційних справ та забезпечення зберігання матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ тощо;

– оприлюднювати Політику забезпечення якості вищої освіти інституту та передвищої освіти фахового коледжу;

– сприяти реалізації Політики забезпечення якості вищої та передвищої освіти структурними підрозділами інституту/коледжу;

– сприяти залученню до реалізації Політики забезпечення якості вищої та передвищої освіти інституту/коледжу зацікавлених осіб з числа роботодавців;

– забезпечувати участь здобувачів вищої та передвищої освіти у процесах оцінки якості освітнього процесу та якості вищої та передвищої освіти;

– сприяти професійному розвиткові науково-педагогічного персоналу;

– розробляти пропозиції, організовувати і проводити моніторингові заходи у сфері забезпечення якості вищої та передвищої освіти;

– використовувати необхідну інформацію для ефективного управління якістю вищої та передвищої освіти;

– забезпечувати участь здобувачів вищої і передвищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників у наданні та аналізі інформації, а також плануванні подальшої освітньої діяльності;

– здійснювати супровід процесу моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, забезпечуючи їх відповідність європейським стандартам, а також потребам здобувачів вищої та передвищої освіти і суспільства;

– готувати узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали щодо питань якості вищої та передвищої освіти;

– надавати консультативну та науково-методичну допомогу з питань якості вищої та передвищої освіти суб’єктам освітнього процесу;

– інформувати учасників освітнього процесу та громадськість про стан якості вищої освіти в інституті та передвищої освіти у фаховому коледжі;

– визначати основні тенденції зміни кількісних та якісних показників на основі аналізу моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої та передвищої освіти відповідно до вимог ринку праці;

– готувати пропозиції щодо усунення недоліків, виявлених під час моніторингових перевірок;

– розробляти нормативно-методичне забезпечення системи контролю якості вищої та передвищої освіти;

– розробляти пропозиції щодо критеріїв, чинників та показників якості вищої та передвищої освіти;

– розробляти матеріали для опитування здобувачів вищої та передвищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників із питань якості вищої та передвищої освіти;

– вносити пропозиції щодо удосконалення системи комплексного рейтингу педагогічних, науково-педагогічних працівників інституту/коледжу;

– розробляти рекомендації та пропозиції за результатами аналізу внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– брати участь у науково-практичних, навчально-методичних конференціях, семінарах та тренінгах із питань якості вищої та передвищої освіти;

– готувати щорічний звіт за підсумками роботи відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації;

– супровід і підтримка процесів запобігання академічному плагіату;

– організовувати і супроводжувати заходи, тренінги, роз’яснення щодо питань з забезпечення якості освіти для усіх зацікавлених осіб;

– вивчати та узагальнювати досвід інших закладів вищої та передвищої освіти із питань якості освіти;

– взаємодіяти та співпрацювати з Міністерством освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, провідними закладами вищої та передвищої освіти, відділами управління якістю вищої та передвищої освіти.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” (правонаступництво).

Положення про моніторинг якості освіти в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” (правонаступництво)

Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Кодекс академічної доброчесності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

world2 Анкета для опитування здобувачів освіти випускного курсу ОПП
ВСП Кам’янець-Подільський/фаховий коледж
world2 Опитування здобувачів вищої/фахової передвищої освіти
щодо системи оцінювання знань та виявлення проявів корупції
world2 Анкета для опитування роботодавців
world2 Анкета для опитування здобувачів вищої освіти випускного курсу ОПП Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
“Кам’янець-Подільський державний інститут”
world2 Опитування студентів щодо якості організації освітнього процесу
в НРЗВО “Кам’янець-Подільський деревний інститут” та ВСП
Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ
world2 Анкета для опитування здобувачів вищої/фахової передвищої освіти
“Викладач очима студента”
world2 Опитування науково-педагогічних/педагогічних працівників щодо розуміння політики доброчесності та дотримання принципів академічної доброчесності
world2 Опитування здобувачів вищої/фахової передвищої освіти
щодо розуміння політики доброчесності та/дотримання принципів академічної доброчесності
world2 Анкета для опитування викладачів щодо якості освітньої діяльності в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”
та Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ
world2 Анкетування щодо особливостей адаптації студентів до умов навчання у
НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут”/ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ

Ніхто не може навчитися в людини, яка не подобається
Ксенофонт, давньогрецький письменник

      З метою визначення відповідності викладання навчальних дисциплін сучасним потребам здобувачів вищої/фахової передвищої освіти, налагодження зворотного зв’язку зі студентською аудиторією, отримання об’єктивної інформації про позитивні практики викладання, зокрема, в умовах змішаного навчання у НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» та ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» було проведено опитування «Викладач очима студента». Дослідження проводилося протягом двох останніх тижнів навчального процесу кожного семестру перед екзаменаційною сесією та реалізувалось шляхом використання Google forms, анонімно й на добровільних засадах.

Студентам пропонувалось оцінити роботу науково-педагогічних(педагогічних) працівників, які викладали дисципліни в поточному семестрі. Висловлюючи власну думку, здобувачі вищої/фахової передвищої освіти реалізували можливість підвищити якість викладання та запропонувати бажані зміни.

Респонденти висловили позитивне відношення до професійної діяльності та стилю викладання науково-педагогічних(педагогічних) працівників.

За результатами анкетування відзначено викладачів НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», які користуються найбільшим авторитетом серед студентів:

 • Жиляк Наталія Вікторівна, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської;
 • Сушарник Ярослав Анатолійович, доцент кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій;
 • Тимків Андрій Олександрович, в.о завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія;
 • Лаврук Олександр Валерійович, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки;
 • Палилюлько Оксана Михайлівна, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської;
 • Гуменюк Ірина Леонтіївна, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія;
 • Сидор Галина Вікторівна, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія;
 • Годнюк Ірина Валентинівна, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія;
 • Бачинська Олена Миколаївна, в.о. завідувача кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій;
 • Скрипник Анатолій Юрійович, професор кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук;
 • Завадська Ірина Михайлівна, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської;
 • Шевчук Олександр Володимирович, викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій;
 • Шевчук Наталя Станіславівна, викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія;
 • Комарніцька Людмила Миколаївна, доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук.

       За результатами анкетування відзначено також викладачів ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», які користуються найбільшим авторитетом серед студентів:

 • Дужева Олена Григоріївна, викладач циклової комісії соціальної роботи, психології та фізичної реабілітації;
 • Боровисюк Тая Василівна, викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін;
 • Колісник Марина Ігорівна, викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін;
 • Комарницька Оксана Миколаївна, викладач циклової комісії обліково-економічних дисциплін;
 • Павловська Тетяна Юріївна, в.о. голови циклової комісії цифрових технологій;
 • Свирида Ольга Василівна, викладач циклової комісії обліково-економічних дисциплін;
 • Коркушко Олег Никодимович, викладач циклової комісії обліково-економічних дисциплін;
 • Погорецька Ольга Феофанівна, викладач циклової комісії соціальної роботи, психології та фізичної реабілітації;
 • Загалевич Валентина Леонідівна, в.о. голови циклової комісії соціальної роботи, психології та фізичної реабілітації;
 • Фаїн Альбіна Володимирівна,викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін;
 • Сидорук Людмила Миколаївна, викладач циклової комісії цифрових технологій;
 • Гуменюк Інна Миколаївна, в.о. голови циклової комісії фундаментальних дисциплін.

       Найкращі вітання та вдячність даним викладачам від адміністрації інституту!!!

Дані моніторингу – це базова інформація, яка дає можливість викладачеві поглянути на свою роботу очима студентів, зафіксувати сильні та слабкі сторони власної діяльності, допоможе в організації та якісному наповненні довірених йому навчальних курсів.

Дякуємо здобувачам НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» та ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» за співпрацю!

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Освіта в Україні - Освіта.ua Зовнішне незалежне оцінювання - НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НФаУ) Головна | Міністерство освіти і науки України
Translate