Сектор моніторингу та забезпечення якості освітнього процесу

Головюк_О.В.

Глов’юк Оксана Василівна

Посада: провідний фахівець, викладач
Email: oksana_shulyk@ukr.net
Дата народження: 17.11.1980 р.н.
Життєве кредо: Світ – це дзеркало, і воно повертає кожному його власне зображення.
Професійне кредо: Допомагаючи іншому піднятися на гору, ви самі наближаєтеся до вершини.

Освіта:
Закінчила у 2006 р. Кам’янець-Подільський державний університет ім. І. Огієнка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія і дефектологія. Логопедія» та здобула кваліфікацію практичного психолога в закладах освіти і логопеда.
Закінчила у 2008 р. Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психології вищого навчального закладу.
Професійна діяльність:
Протягом 2010-2013 рр. працювала в Кам’янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, займала посаду соціального педагога.
З 2020 р. займаю посаду фахівця моніторингу якості освіти в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”.
Стажування та підвищення кваліфікації:
У 2013 році пройшла курси підвищення кваліфікації в Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи, тема «Психолого-педагогічні умови формування здорового способу життя у дітей підліткового віку»

Метою діяльності відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» є реалізація цілей інституту через організацію та підтримку процесів внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації.

Основними завданнями відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» є:

 1. Організація роботи з підготовки справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм інституту та Відокремленого структурного підрозділу «Кам’янець-Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»  в цілому.
 2. Координація співпраці з іншими структурними підрозділами інституту та фахового коледжу з питань підготовки справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм в цілому.
 3. Формування та супровід справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм та інституту в цілому в Єдиній державній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію.
 4. Надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм інституту/коледжу.
 5. Здійснення контролю за своєчасним оформленням відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої та передвищої освіти, сертифікатів про акредитацію освітніх програм (спеціальностей, напрямів підготовки), їх переоформленням.
 6. Доведення інформації про зміни державних вимог у нормативно-правовій базі щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм інституту/коледжу, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів інституту/коледжу.
 7. Участь у розробці політики внутрішньої та зовнішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази тощо, що передбачають:

– сприяння запровадженню студентоцентрованого підходу до навчання і викладання;

– визначення процесів та процедур забезпечення якості вищої та передвищої освіти;

– супровід процесу моніторингу та оцінювання якості освітніх програм;

– організація та супровід оцінювання якості знань здобувачів вищої та передвищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників інституту/коледжу;

– забезпечення публічності інформації про освітні програми;

– запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників інституту/коледжу і здобувачів вищої та передвищої освіти тощо;

– розробку і удосконалення нормативної бази інституту/коледжу щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої та передвищої освіти;

– розробка рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої та передвищої освіти, участь у стратегічному плануванні, тощо;

Функції відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»:

– планування та організація роботи з проведення процедур ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм інституту/коледжу;

– складання планів (графіків) проведення ліцензування та акредитації, інформування керівників структурних підрозділів;

– ведення контролю в ЄДЕБО за відповідністю кадрового, навчально- методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення інституту/коледжу відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти та вимог до акредитації освітніх програм;

– надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам інституту/коледжу щодо ліцензування нових спеціальностей та акредитації освітніх програм;

– перевірка та аналіз пакету документів щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності на відповідність ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та вимог до акредитації освітніх програм інституту/коледжу;

– організація експертизи матеріалів, що надаються структурними підрозділами для отримання ліцензії;

– підготовка проектів розпоряджень про усунення порушень при підготовці ліцензійних та акредитаційних справ;

– організація формування ліцензійних та акредитаційних справ;

– супровід справ щодо ліцензування та акредитації освітньої діяльності інституту/коледжу в Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію;

– ведення обліку (реєстру) ліцензійних та акредитаційних справ та забезпечення зберігання матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ тощо;

– оприлюднювати Політику забезпечення якості вищої освіти інституту та передвищої освіти фахового коледжу;

– сприяти реалізації Політики забезпечення якості вищої та передвищої освіти структурними підрозділами інституту/коледжу;

– сприяти залученню до реалізації Політики забезпечення якості вищої та передвищої освіти інституту/коледжу зацікавлених осіб з числа роботодавців;

– забезпечувати участь здобувачів вищої та передвищої освіти у процесах оцінки якості освітнього процесу та якості вищої та передвищої освіти;

– сприяти професійному розвиткові науково-педагогічного персоналу;

– розробляти пропозиції, організовувати і проводити моніторингові заходи у сфері забезпечення якості вищої та передвищої освіти;

– використовувати необхідну інформацію для ефективного управління якістю вищої та передвищої освіти;

– забезпечувати участь здобувачів вищої і передвищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників у наданні та аналізі інформації, а також плануванні подальшої освітньої діяльності;

– здійснювати супровід процесу моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, забезпечуючи їх відповідність європейським стандартам, а також потребам здобувачів вищої та передвищої освіти і суспільства;

– готувати узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали щодо питань якості вищої та передвищої освіти;

– надавати консультативну та науково-методичну допомогу з питань якості вищої та передвищої освіти суб’єктам освітнього процесу;

– інформувати учасників освітнього процесу та громадськість про стан якості вищої освіти в інституті та передвищої освіти у фаховому коледжі;

– визначати основні тенденції зміни кількісних та якісних показників на основі аналізу моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої та передвищої освіти відповідно до вимог ринку праці;

– готувати пропозиції щодо усунення недоліків, виявлених під час моніторингових перевірок;

– розробляти нормативно-методичне забезпечення системи контролю якості вищої та передвищої освіти;

– розробляти пропозиції щодо критеріїв, чинників та показників якості вищої та передвищої освіти;

– розробляти матеріали для опитування здобувачів вищої та передвищої освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників із питань якості вищої та передвищої освіти;

– вносити пропозиції щодо удосконалення системи комплексного рейтингу педагогічних, науково-педагогічних працівників інституту/коледжу;

– розробляти рекомендації та пропозиції за результатами аналізу внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– брати участь у науково-практичних, навчально-методичних конференціях, семінарах та тренінгах із питань якості вищої та передвищої освіти;

– готувати щорічний звіт за підсумками роботи відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації;

– супровід і підтримка процесів запобігання академічному плагіату;

– організовувати і супроводжувати заходи, тренінги, роз’яснення щодо питань з забезпечення якості освіти для усіх зацікавлених осіб;

– вивчати та узагальнювати досвід інших закладів вищої та передвищої освіти із питань якості освіти;

– взаємодіяти та співпрацювати з Міністерством освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, провідними закладами вищої та передвищої освіти, відділами управління якістю вищої та передвищої освіти.

Ніхто не може навчитися в людини, яка не подобається
Ксенофонт, давньогрецький письменник

      З метою визначення відповідності викладання навчальних дисциплін сучасним потребам здобувачів вищої/фахової передвищої освіти, налагодження зворотного зв’язку зі студентською аудиторією, отримання об’єктивної інформації про позитивні практики викладання, зокрема, в умовах змішаного навчання у НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» та ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» було проведено опитування «Викладач очима студента». Дослідження проводилося протягом двох останніх тижнів навчального процесу кожного семестру перед екзаменаційною сесією та реалізувалось шляхом використання Google forms, анонімно й на добровільних засадах.

Студентам пропонувалось оцінити роботу науково-педагогічних(педагогічних) працівників, які викладали дисципліни в поточному семестрі. Висловлюючи власну думку, здобувачі вищої/фахової передвищої освіти реалізували можливість підвищити якість викладання та запропонувати бажані зміни.

Респонденти висловили позитивне відношення до професійної діяльності та стилю викладання науково-педагогічних(педагогічних) працівників.

За результатами анкетування відзначено викладачів НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», які користуються найбільшим авторитетом серед студентів:

 • Жиляк Наталія Вікторівна, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської;
 • Сушарник Ярослав Анатолійович, доцент кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій;
 • Тимків Андрій Олександрович, в.о завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія;
 • Лаврук Олександр Валерійович, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки;
 • Палилюлько Оксана Михайлівна, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської;
 • Гуменюк Ірина Леонтіївна, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія;
 • Сидор Галина Вікторівна, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія;
 • Годнюк Ірина Валентинівна, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія;
 • Бачинська Олена Миколаївна, в.о. завідувача кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій;
 • Скрипник Анатолій Юрійович, професор кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук;
 • Завадська Ірина Михайлівна, доцент кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської;
 • Шевчук Олександр Володимирович, викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій;
 • Шевчук Наталя Станіславівна, викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія;
 • Комарніцька Людмила Миколаївна, доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук.

       За результатами анкетування відзначено також викладачів ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», які користуються найбільшим авторитетом серед студентів:

 • Дужева Олена Григоріївна, викладач циклової комісії соціальної роботи, психології та фізичної реабілітації;
 • Боровисюк Тая Василівна, викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін;
 • Колісник Марина Ігорівна, викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін;
 • Комарницька Оксана Миколаївна, викладач циклової комісії обліково-економічних дисциплін;
 • Павловська Тетяна Юріївна, в.о. голови циклової комісії цифрових технологій;
 • Свирида Ольга Василівна, викладач циклової комісії обліково-економічних дисциплін;
 • Коркушко Олег Никодимович, викладач циклової комісії обліково-економічних дисциплін;
 • Погорецька Ольга Феофанівна, викладач циклової комісії соціальної роботи, психології та фізичної реабілітації;
 • Загалевич Валентина Леонідівна, в.о. голови циклової комісії соціальної роботи, психології та фізичної реабілітації;
 • Фаїн Альбіна Володимирівна,викладач циклової комісії фундаментальних дисциплін;
 • Сидорук Людмила Миколаївна, викладач циклової комісії цифрових технологій;
 • Гуменюк Інна Миколаївна, в.о. голови циклової комісії фундаментальних дисциплін.

       Найкращі вітання та вдячність даним викладачам від адміністрації інституту!!!

Дані моніторингу – це базова інформація, яка дає можливість викладачеві поглянути на свою роботу очима студентів, зафіксувати сильні та слабкі сторони власної діяльності, допоможе в організації та якісному наповненні довірених йому навчальних курсів.

Дякуємо здобувачам НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» та ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» за співпрацю!

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” (правонаступництво).

Положення про моніторинг якості освіти в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” (правонаступництво)

Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

Кодекс академічної доброчесності Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

world2 Анкета для опитування здобувачів освіти випускного курсу ОПП
ВСП Кам’янець-Подільський/фаховий коледж
world2 Опитування здобувачів вищої/фахової передвищої освіти
щодо системи оцінювання знань та виявлення проявів корупції
world2 Анкета для опитування роботодавців
world2 Анкета для опитування здобувачів вищої освіти випускного курсу ОПП Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти
“Кам’янець-Подільський державний інститут”
world2 Опитування студентів щодо якості організації освітнього процесу
в НРЗВО “Кам’янець-Подільський деревний інститут” та ВСП
Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ
world2 Анкета для опитування здобувачів вищої/фахової передвищої освіти
“Викладач очима студента”
world2 Опитування науково-педагогічних/педагогічних працівників щодо розуміння політики доброчесності та дотримання принципів академічної доброчесності
world2 Опитування здобувачів вищої/фахової передвищої освіти
щодо розуміння політики доброчесності та/дотримання принципів академічної доброчесності
world2 Анкета для опитування викладачів щодо якості освітньої діяльності в Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”
та Відокремленому структурному підрозділі Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ
world2 Анкетування щодо особливостей адаптації студентів до умов навчання у
НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут”/ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Освіта в Україні - Освіта.ua Зовнішне незалежне оцінювання - НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НФаУ) Головна | Міністерство освіти і науки України
Translate