Освітньо-професійна програма «Економіка»

    Освітньо-професійна програма «Економіка» спрямована на підготовку фахівців економічного профілю з поглибленим знанням сучасної економічної реальності та  вмінням комплексного аналітичного мислення, що дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення та розв’язувати складні ситуаційні задачі. Програма готує бакалаврів, здатних вирішувати складні завдання зі створення, розвитку та управління бізнес-процесами на підприємстві, розуміти основні особливості провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки; здатні описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; розуміти основні особливості сучасної світової та національної економіки, соціальну, економічну та зовнішньоекономічну політику держави тощо. Навчання за програмою розвиває перспективні напрями підготовки фахівців економічного профілю з урахуванням особливостей та вимог до сучасного розвитку глобальної економіки.
Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЕСТS Форма контролю
1.      Нормативні (обов’язкові)  компоненти ОПП
1.1.            Нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 Екзамен
ЗП 02 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 Екзамен
ЗП 03 Інформатика і комп’ютерні технології 6 Екзамен
ЗП 04 Філософія 4 Екзамен
ЗП 05 Правознавство 4 Залік
ЗП 06 Безпека життєдіяльності та охорона праці в умовах інклюзії 4 Залік
ЗП 07 Історія української державності та культури 4 Екзамен
ЗП 08 Вища математика 5 Екзамен
ЗП 09 Соціологія і соціальна інклюзія 4 Залік
ЗП 10 Менеджмент 4 Екзамен
ЗП 11 Основи наукових досліджень 4 Залік
ЗП 12 Вступ до спеціальності 4 Залік
Разом нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки 53

1.2.            Нормативні навчальні дисципліни фахової підготовки

ФП 01 Економічна теорія 6 Екзамен
ФП 02 Економіка підприємства 5 Екзамен
ФП 03 Економіка (мікро-, макроекономіка) 6 Екзамен
ФП 04 Економіко-математичні методи і моделі 4 Залік
ФП 05 Історія економіки та економічної думки 4 Залік
ФП 06 Господарське право 4 Залік
ФП 07 Економічна дипломатія 4 Залік
ФП 08 Загальнодержавні фінанси 4 Залік
ФП 09 Статистика 5 Залік
ФП 10 Бухгалтерський облік 5 Залік
ФП 11 Маркетинг 5 Екзамен
ФП 12 Організація і планування виробництва 5 Екзамен
ФП 13 Міжнародна економіка 5 Екзамен
ФП 14 Економіка праці і соціально-трудові відносини 5 Екзамен
ФП 15 Оптимізаційні методи та моделі 5 Екзамен
ФП 16 Економічний аналіз 5 Екзамен
ФП 17 Інформаційні системи і технології в економіці 4 Екзамен
ФП 18 Інвестування 3 Залік
ФП 19 Державне регулювання економіки 4 Екзамен
ФП 20 Фінансово-економічний контроль 4 Екзамен

1.3.            Інші нормативні  компоненти ОПП

ПН 01 Навчальний тренінг з фаху 6 Залік
ПВ 01 Виробнича практика 9 Залік
КР 01 Курсова робота (з макроекономіки) 3 Залік
КР 02 Курсова робота (з економіки підприємства) 3 Залік
СО 01 Підготовка бакалаврської роботи/Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 6
А 01 Захист бакалаврської роботи/Комплексний екзамен зі спеціальності 1,5 Атестація
Разом  нормативні компоненти ОПП фахової підготовки 120,5
РАЗОМ нормативні компоненти ОПП 173,5

2.      Компоненти ОПП самостійного вибору студента (вибіркові):

2.1.       Навчальні дисципліни  самостійного вибору студента загальної підготовки 

ЗП ВС 13

Психологічний супровід в інклюзії 4 Залік
Соціальні комунікації в інклюзивному середовищі 4
Разом навчальні дисципліни самостійного вибору студента загальної підготовки 4
2.1  Навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки
Блок 1. Економіко-аналітичний
ВС ЕА 01 Галузева економіка 4 Залік
ВС ЕА 02 Підприємництво і бізнес-культура 4 Залік
ВС ЕА 03 Соціальна економіка 4 Залік
ВС ЕА 04 Податкова система 4 Екзамен
ВС ЕА 05 Макроекономічна політика 3 Залік
ВС ЕА 06 Цифрова економіка 3 Залік
ВС ЕА 07 Соціальне підприємництво 3 Залік
ВС ЕА 08 Облікова політика 4 Залік
ВС ЕА 09 Облік і оподаткування суб’єктів господарювання 4 Залік
ВС ЕА 10 Проектний аналіз 3 Залік
ВС ЕА 11 Звітність підприємств 4 Екзамен
ВС ЕА 12 Національна економіка 4 Залік
ВС ЕА 13 Управління економічними ризиками 4 Екзамен
ВС ЕА 14 Аудит 4 Екзамен
ВС ЕА 15 Фінансова математика 4 Екзамен
ВС ЕА 16 Електронна комерція 3 Залік
ВС ЕА 17 Інклюзивна економіка 3,5 Екзамен

Блок 2. Фінансово-економічний

ВС ФЕ 01 Логістика 4 Залік
ВС ФЕ 02 Гроші і кредит 4 Залік
ВС ФЕ 03 Регіональна економіка 4 Залік
ВС ФЕ 04 Страхування 5 Екзамен
ВС ФЕ 05 Інтернет економіка 4 Залік
ВС ФЕ 06 Фінансовий ринок 4 Залік
ВС ФЕ 07 Банківська справа 4 Екзамен
ВС ФЕ 08 Теорія економічних криз 3 Залік
ВС ФЕ 09 Фінансовий аналіз 4 Залік
ВС ФЕ 10 Цифровий банкінг 4 Залік
ВС ФЕ 11 Фінансово-економічна безпека 4 Залік
ВС ФЕ 12 Фінансовий менеджмент 5 Екзамен
ВС ФЕ 13 Бюджетна система 5 Екзамен
ВС ФЕ 14 Психологія фінансів 4 Екзамен
ВС ФЕ 15 Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності 4,5 Залік
Разом навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки 62,5
Загальний обсяг навчальні дисципліни  самостійного вибору студента: 66,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів ЕСТS Форма контролю
1.      Нормативні (обов’язкові)  компоненти ОПП
1.1.            Нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Філософія 4 Залік
ЗП 02 Соціологія 4 Залік
ЗП 03 Основи наукових досліджень 4 Екзамен
ЗП 04 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 Екзамен
ЗП 05 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 Екзамен
ЗП 06 Історія української державності та культури 4 Екзамен
ЗП 07 Інформатика 4 Екзамен
ЗП 08 Іміджелогія 4 Залік
ЗП 09 Менеджмент 6 Екзамен
ЗП 10 Правознавство 4 Залік
ЗП 11 Вступ до спеціальності 4 Екзамен
Разом нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки 47

1.2.            Нормативні навчальні дисципліни фахової підготовки

ФП 01 Політична економія 5 Екзамен
ФП 02 Економіка ( мікро-, макроекономіка) 10 Екзамен
ФП 03 Маркетинг 5 Екзамен
ФП 04 Історія економіки та економічної думки 4 Залік
ФП 05 Державне та регіональне управління 5 Екзамен
ФП 06 Планування та економічний розвиток 4,5 Екзамен
ФП 07 Економічне прогнозування 5 Екзамен
ФП 08 Економіко-математичні методи і моделі: економетрика 5 Екзамен
ФП 09 Економіка підприємства 5 Екзамен
ФП 10  Облік (фінансовий, управлінський) 5 Залік
ФП 11 Організація виробництва 5 Екзамен
ФП 12 Статистика 5 Залік
ФП 13 Економіка праці і соціально-трудові відносини 5 Екзамен
ФП 14 Інформаційні системи і технології в економіці 5 Екзамен
ФП 15 Державний фінансовий контроль 5 Залік
ФП 16 Загальнодержавні фінанси 5 Екзамен
ФП 17 Фінанси підприємств 5 Екзамен
ФП 18 Державне регулювання економіки 5 Екзамен
ФП 19 Економічний аналіз 5 Залік

1.3.            Інші нормативні  компоненти ОПП

ПН 01 Навчальна практика з планування та економічного розвитку 6 Залік
ПВ 01 Виробнича практика 9 Залік
КР 01 Курсова робота (з економіки підприємства) 3 Залік
КР 02 Курсова робота (з макроекономіки) 3 Залік
СО 01 Підготовка бакалаврської роботи/Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 6
А 01 Захист бакалаврської роботи/Комплексний екзамен зі спеціальності 1,5 Атестація
Разом  нормативні компоненти ОПП фахової підготовки 127
РАЗОМ нормативні компоненти ОПП

174

2.      Компоненти ОПП самостійного вибору студента (вибіркові):
2.1.       Навчальні дисципліни  самостійного вибору студента загальної підготовки 
ЗП ВС 12 Політологія 4 Залік
Етика службового спілкування 4
ЗП ВС 13 Господарське право 4 Екзамен
Трудове право 4
ЗП ВС 14 Математика для економістів: вища математика 4 Залік
Математика для економістів: теорія ймовірності 4
ЗП ВС 15 Екологія та екологічна етика 4 Залік
Безпека  праці  та життєдіяльності в галузі 4
ЗП ВС 16 Психологія 4 Залік
Логіка 4
Разом навчальні дисципліни самостійного вибору студента загальної підготовки 20

2.1  Навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки

ФП ВС 20 Галузева економіка 4 Залік
Підприємництво і бізнес-культура 4
ФП ВС 21 Податкова система 6 Екзамен
Інвестування 6
ФП ВС 22 Економічна компаративістика 4 Залік
Соціальна економіка 4
ФП ВС 23 Макроекономічна політика 4 Залік
Національна економіка 4
ФП ВС 24 Економіка державного сектора 4 Залік
Макроекономічний консалтинг 4
ФП ВС 25 Моніторинг макроекономічної динаміки 4 Залік
Фінансовий менеджмент 4
ФП ВС 26 Оцінка ефективності державних управлінських рішень 5 Екзамен
Фінансові і кредитні відносини 5
ФП ВС 27 Державне управління та місцеве самоврядування 5 Екзамен
Державна економічна політика 5
ФП ВС 28 Психологія фінансів 5 Екзамен
Фінансова психологія бізнесу 5
ФП ВС 29 Адміністративний менеджмент 5 Екзамен
Фінансовий аналіз 5
Разом навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки 46
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика»

Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» орієнтована на підготовку фахівців, що володіють аналітичними навичками і здатністю моделювати економічні процеси діяльності підприємств, приймати рішення оцінюючи ймовірність настання ризику, здійснювати інформаційно-аналітичний супровід реалізації інвестиційних проектів та соціальних програм. Майбутні фахівці сконцентровані на підготовку до роботи в умовах економічних трансформацій бізнес-процесів та невизначеності у розвитку економічних систем. Саме тому, здобувачі, які навчаються за ОПП «Економічна кібернетика» ґрунтовно вивчають комп’ютерні дисципліни, оволодівають реальним сучасним програмним інструментарієм, яким користуються економісти провідних світових компаній.

По закінченню навчання за ОП “Економічна кібернетика” здобувачі оволодіють такими знанням та навичками:

– застосовувати економіко-математичні методи і моделі для вирішення економічних завдань за допомогою сучасних інформаційних пакетів;
– прогнозувати соціально-економічні процеси;
– використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів і аналітичних звітів;
– виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення;
– використовувати методичний інструментарій для оцінки та управління економічними ризиками;
– проводити аналіз організаційних та економічних процесів на підприємствах IТ-індустрії;
– розробляти і впроваджувати ефективні системи підтримки прийняття управлінських рішень.

Отримані професійні знання сприяють подальшому працевлаштуванню:

– банківський економіст-аналітик;
– системний аналітик компанії (підприємства);
– адміністратор мереж, баз даних;
– керівник фінансово-економічного підрозділу;
– керівник ІТ-підрозділу;
– викладач інформатики та ІТ;
– заступник директора з інформаційних технологій;

По закінченню навчання випускники зі спеціальності «Економіка» оволодіють такими знанням та навичками:

• опису економічних і соціальних процесів, явищ на основі теоретичних і прикладних моделей, аналізу і змістовної інтерпретації отриманих результатів;
• виявлення закономірностей функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівнях;
• економічне обґрунтування управлінських рішень;
• проведення економічної діагностики функціонування і розвитку суб’єктів господарювання;
• оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства;
• оптимізація фінансових результатів діяльності підприємства;
• економічне планування та аналіз бізнес-процесів в різних галузях господарської діяльності.

Отримані професійні знання сприяють подальшому працевлаштуванню:

• на підприємствах малого, середнього та великого бізнесу;
• у торговельних організаціях;
• у страхових компаніях та консалтингових фірмах;
• у територіальних органах Державної фіскальної служби;
• у територіальних органах Державної казначейської служби;
• в органах соціального захисту населення та регіональних митницях;
• у банківських установах;
• у державних органах виконавчої влади;
• в органах місцевого самоврядування та інших установах.

По закінченню навчання випускники можуть займати посади:

• фінансового директора;
• економіста;
• бізнес-аналітика;
• брокера;
• страхового агента;
• податкового інспектора;
• банківського менеджера;
• консультанта з антикризових питань;
• інвестиційного менеджера;
• торгового агента;
• продавця.Translate