Циклова комісія цифрових технологій

Голова циклової комісії

Павловська Тетяна Юріївна

Посада: викладач дисциплін природничо-математичного циклу;
Кваліфікаційна категорія: магістр, викладач  І категорії
Email:  tatyanka911@ukr.net
Дисципліни які викладає: фізика і астрономія, інформатика, інформатика і комп’ютерна техніка, технології;
Освіта: вища.

Детальніше →

Якщо ваш план — на рік, садіть рис.
Якщо ваш план — на десятиліття, садіть дерева.
Якщо ваш план — на все життя, вчіть дітей.
Конфуцій (давньокитайський мислитель)

   Педагогічна майстерність, постійний пошук, активна громадянська позиція – характерні риси кожного члена циклової комісії правових та суспільно-гуманітарних дисциплін.
   Метою роботи викладачів циклової комісії є забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня викладання дисциплін.
   Основними напрямками діяльності викладачів комісії є підвищення якості освітнього процесу в контексті сучасних цивілізаційних змін, проведення дослідницько-експерементальної та організаційно-методичної роботи.
    Першочерговим завданням є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста, соціально-зрілої, громадянсько-свідомої та всебічно розвиненої творчої особистості з відповідним рівнем знань, національної та загальнолюдської культури, толерантності.
    Циклова комісія правових та суспільно-гуманітарних дисциплін працює над такими проблемами:
• модернізація змісту, форм і методів освітнього процесу, що забезпечує розвиток особистості, здатньої на відповіді, адекватні викликам часу;
• реалізація завдань системи національного виховання студентів, спрямованої на формування світоглядної підготовки, соціальної активності і громадянської відповідальності;
• розвиток задатків і обдарувань кожного студента і забезпечення на цій основі компетентності і конкурентоспроможності особистості;
• формування мотивації професійних компетенцій при викладанні правових та суспільно-гуманітарних дисциплін освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста;
• робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
• індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей психологічних особливостей студентів;
• організація інноваційної діяльності викладачів шляхом самоосвіти, самоорганізації і саморозвитку, через опанування нових компетенцій, підвищення педагогічної майстерності, творчої ініціативи.

Всеукраїнський тиждень права

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ

Участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності

Участь у конкурсі імені П. Яцика

Історія

    Циклова комісія правових та суспільно-гуманітарних дисциплін створена у січні 2020 р. (наказ директора коледжу від 25.01.2020 р. № 22) з метою якісного провадження освітньої, методичної діяльності для підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань/спеціальністю 07 Управління та адміністрування/071 «Облік та оподаткування», 05 Соціальні та поведінкові науки/051 «Економіка», 23 «Соціальна робота»/231 «Соціальна робота».

    Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. На всіх вікових етапах життя людини, освіта є необхідністю, вона визначає його якість, безпосередньо впливає на збереження і зміцнення здоров’я людини, її потомства, збільшення тривалості життя, а також є потужною продуктивною силою. Людина повинна навчатися впродовж усього життя, а система освіти має надавати їй такі можливості.
    Базова загальна середня освіта, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки усіх вступників, формує в них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти та профілю навчання. А якісна повна середня освіта, яку здобувають студенти на першому курсі коледжу, є тим міцним підґрунтям, яке забезпечить ефективне здобуття професійних знань і навичок для подальшого зростання в умовах сучасного ринку праці.
    Особливу роль у підготовці висококваліфікованих кадрів відіграють викладачі циклової комісії правових та суспільно-гуманітарних дисциплін, адже саме з ними вперше знайомиться майбутній студент коледжу. Викладачі є висококваліфікованими педагогами, які постійно вдосконалюють свій професійний рівень беручи участь у міжнародних, науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах та курсах підвищення кваліфікації. Завдяки злагодженій роботі викладачів і талановитої молоді, наші студенти є регулярними призерами міських та обласних олімпіад, обласних та всеукраїнських мовних конкурсів.


Склад циклової комісії:


Translate