Навчальний відділШевчук Наталія Станіславівна

Посада: керівник навчального відділу, викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: shievchuk.n@ukr.net
Дата народження: 31 травня 1977 р.
Освіта: вища

Детальніше →


ОСВІТА Є ВАЖЛИВИМ ЕЛЕМЕНТОМ НАШОГО ЖИТТЯ,
ЯКИЙ ФОРМУЄ НАШЕ МИСЛЕННЯ, ХАРАКТЕР
ТА МОЖЕ ДОПОМОГТИ ЗМІНИТИ СВІТ

       Навчальний відділ є основним підрозділом НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» через який здійснюється організація освітньої діяльності, керівництво і контроль за навчальною роботою в інституті. Головною метою навчального відділу є забезпечення якісної та ефективної освіти для здобувачів, відповідно до вимог державних стандартів та внутрішніх правил закладу вищої освіти. Усю свою роботу навчальний відділ організовує і проводить від імені та за дорученням ректорату.

      Навчальний відділ відноситься до підрозділу, який функціонально й оперативно підпорядковується ректору, проректору з навчальної роботи. Діяльністю відділу керує керівник навчального відділу, який безпосередньо підпорядковується проректору з навчальної роботи інституту.

      Відділ займається плануванням та організацією управління навчальною роботою професорсько-викладацького і студентського складу, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, який би відповідав вимогам Закону України «Про вищу освіту», а також веде облік та звітність з питань навчальної роботи.

          Створення умов для оптимізації освітнього процесу та реалізації освітніх програм відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів у сфері освіти. Організаційне забезпечення та координація науково-педагогічної діяльності в інституті, фаховому коледжі. Впровадження в освітній процес сучасних освітніх технологій та інновацій, що спрямовані на забезпечення високої якості процесу. Ведення обліку та звітності з питань навчальної роботи та своєчасне  подання інформації до Міністерства освіти і науки України та відповідні статистичні органи.

 • Запровадження в діяльність навчальних підрозділів нових підходів в організації навчального процесу.
 • Підготовка проектів наказів, розпоряджень і планів заходів зв’язаних з навчальним процесом, оперативний контроль за їхнім виконанням.
 • Формування графіків навчального процесу на навчальний рік та контроль за їх виконанням.
 • Складання розкладів навчальних занять у розрізі семестрів, форм навчання та їх організаційне супроводження.
 • Складання розкладів заліково-екзаменаційних сесій, державної атестації у відповідності з навчальними планами і графіком навчального процесу, контроль за їх виконанням та організаційне супроводження.
 • Формування графіків ліквідації академічної заборгованості та академічної різниці.
 • Координація раціонального використання аудиторного фонду.
 • Введення інформації з навчальних планів, графіків навчального процесу в систему автоматизованого управління інститутом, фаховим коледжем.
 • Моніторинг навчального процесу.
 • Аналіз успішності здобувачів за результатами поточного і підсумкового контролю знань за підсумками сесій, підготовка матеріалів щодо успішності здобувачів для розгляду на Вченій раді.
 • Розрахунок педагогічного навантаження науково-педагогічного персоналу кафедр, циклових комісій та контроль за його виконанням.
 • Підготовка штатного розпису науково-педагогічного персоналу у розрізі кафедр, циклових комісій.
 • Аналіз виконання навчального навантаження науково-педагогічним персоналом у розрізі кафедр, циклових комісій.
 • Облік навчального навантаження науково-педагогічного персоналу з погодинною оплатою праці та контроль за дотриманням обсягів погодинного фонду.
 • Ведення щомісячної статистики руху контингенту здобувачів у розрізі, спеціальностей, форм навчання, джерел фінансування.
 • Контроль за веденням кафедрами та цикловими комісіями навчальної документації.
 • Організація вивчення окремих дисциплін понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами за заявою здобувачів.
 • Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Ректорату, Вченій раді з питань організації освітньої діяльності.

Цимбалюк Тетяна Володимирівна

 

Посада: методист
Дата народження: 28.11.1983
Email:tetyanachumbalyuk@gmail.com
Освіта: вища


Мельник Олена Володимирівна

Посада: фахівець з навчально-методичної роботи
Дата народження: 13.04.1988
Email: melnyklena1988@gmail.com

Освіта: вища


Біла Яна Володимирівна

Посада: провідний фахівець з навчально-методичної роботи
Дата народження: 24.05.1989
Email: yanika2405@gmail.com
Освіта: вища


Пещанюк Надія Олексіївна

Посада: завідувач відділення, викладач зарубіжної літератури та української мови за професійним спрямуванням
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: peshchaniukn.o@ukr.net
Дата народження: 24.09.1981 р.
Освіта: вища


Крижук Олег Сергійович

Посада: адміністратор бази даних ЄДЕБО
Дата народження: 13.05.1997 р.
Email: oleh_kryzhuk@ukr.net
Освіта: вища


Translate