Навчальний відділШевчук Наталія Станіславівна

Посада: керівник навчального відділу, викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: доктор філософії  (PhD) (2023)
Тема дисертації: Інтегрована звітність в управлінні аграрними підприємствами
Email: shievchuk.n@ukr.net
Дата народження: 31 травня 1977 р.
Освіта: вища

Коло наукових інтересів: Проблеми розвитку бухгалтерського обліку і звітності для забезпечення стійкого розвитку економіки; теорія та методологія бухгалтерського обліку і звітності, обліково-аналітичне забезпечення процесу управління підприємством.

Детальніше →


Сушарник Ярослав Анатолійович

Посада: заступник керівника, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки, 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук; докторант
Тема кандидатської дисертації: «Механізми конкурентоспроможного розвитку свинарства в аграрних підприємствах»
Дата народження: 14.07.1990 р.
Email: kirily@i.ua
Освіта: вища
Детальніше →


Кучеров Геннадій Геннадійович

Посада: заступник керівника, доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2007 р.
Тема кандидатської дисертації: “Становлення і діяльність сільських товариств “Просвіта” Правобережної України (1905-1923 рр.)”.

Email: kucherovgennadij@gmail.com
Дата народження: 28 березня 1970 р.
Освіта: вища
Детальніше →


ОСВІТА Є ВАЖЛИВИМ ЕЛЕМЕНТОМ НАШОГО ЖИТТЯ,
ЯКИЙ ФОРМУЄ НАШЕ МИСЛЕННЯ, ХАРАКТЕР
ТА МОЖЕ ДОПОМОГТИ ЗМІНИТИ СВІТ

       Навчальний відділ є основним підрозділом НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» через який здійснюється організація освітньої діяльності, керівництво і контроль за навчальною роботою в інституті. Головною метою навчального відділу є забезпечення якісної та ефективної освіти для здобувачів, відповідно до вимог державних стандартів та внутрішніх правил закладу вищої освіти. Усю свою роботу навчальний відділ організовує і проводить від імені та за дорученням ректорату.

      Навчальний відділ відноситься до підрозділу, який функціонально й оперативно підпорядковується ректору, проректору з навчальної роботи. Діяльністю відділу керує керівник навчального відділу, який безпосередньо підпорядковується проректору з навчальної роботи інституту.

      Відділ займається плануванням та організацією управління навчальною роботою професорсько-викладацького і студентського складу, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, який би відповідав вимогам Закону України «Про вищу освіту», а також веде облік та звітність з питань навчальної роботи.

          Створення умов для оптимізації освітнього процесу та реалізації освітніх програм відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів у сфері освіти. Організаційне забезпечення та координація науково-педагогічної діяльності в інституті, фаховому коледжі. Впровадження в освітній процес сучасних освітніх технологій та інновацій, що спрямовані на забезпечення високої якості процесу. Ведення обліку та звітності з питань навчальної роботи та своєчасне  подання інформації до Міністерства освіти і науки України та відповідні статистичні органи.

 • Запровадження в діяльність навчальних підрозділів нових підходів в організації навчального процесу.
 • Підготовка проектів наказів, розпоряджень і планів заходів зв’язаних з навчальним процесом, оперативний контроль за їхнім виконанням.
 • Формування графіків навчального процесу на навчальний рік та контроль за їх виконанням.
 • Складання розкладів навчальних занять у розрізі семестрів, форм навчання та їх організаційне супроводження.
 • Складання розкладів заліково-екзаменаційних сесій, державної атестації у відповідності з навчальними планами і графіком навчального процесу, контроль за їх виконанням та організаційне супроводження.
 • Формування графіків ліквідації академічної заборгованості та академічної різниці.
 • Координація раціонального використання аудиторного фонду факультетами.
 • Введення інформації з навчальних планів, графіків навчального процесу в систему автоматизованого управління інститутом, фаховим коледжем.
 • Моніторинг навчального процесу.
 • Контроль розподілу педагогічного навантаження науково-педагогічного персоналу кафедр, циклових комісій та моніторинг за його виконанням.
 • Підготовка пропозицій до штатного розпису науково-педагогічного персоналу у розрізі кафедр, циклових комісій.
 • Облік навчального навантаження науково-педагогічного персоналу з погодинною оплатою праці та контроль за дотриманням обсягів погодинного фонду.
 • Контроль за веденням факультетами, кафедрами та цикловими комісіями навчальної документації.
 • Організація вивчення окремих дисциплін понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами за заявою здобувачів.
 • Підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Ректорату, Вченій раді з питань організації освітньої діяльності.
 • Розробка та впровадження положень щодо організації навчальної та навчально-методичної роботи.

Цимбалюк Тетяна Володимирівна

Посада: методист, методист, провідний фахівець з питань працевлаштування випускників інституту
Дата народження: 28.11.1982
Email:tetyanachumbalyuk@gmail.com
Освіта: вищаБіла Яна Володимирівна

Посада: провідний фахівець з навчально-методичної роботи
Дата народження: 24.05.1989
Email: yanika2405@gmail.com
Освіта: вища

Детальніше →


Глов’юк  Оксана  Василівна

Посада: провідний фахівець
Email: oksana_shulyk@ukr.net
Дата народження: 17.11.1980 р.н.
Життєве кредо: Світ – це дзеркало, і воно повертає кожному його власне зображення.
Професійне кредо: Допомагаючи іншому піднятися на гору, ви самі наближаєтеся до вершини.


Галкін  Максим   Віталійович

Посада: провідний фахівець І категорії
Дата народження: 09.04.2003
Email: maksgalkin0.0.0.0@gmail.com


Адамчук  Ірина  Сергіївна  

Посада: провідний фахівець І категорії
Дата народження: 01.03.1998р.
Email: kp-peti@ukr.net; info@kpdi.edu.ua
Освіта: вища
Касап Вадим Володимирович

Посада: завідувач лабораторії
Дата народження: 25.05.1990 р.
Email: kasap@kpdi.edu.ua
Освіта: вища


Крижук Олег Сергійович

Посада: адміністратор бази даних ЄДЕБО
Дата народження: 13.05.1997 р.
Email: oleh_kryzhuk@ukr.net
Освіта: вища


Горох Валентина Йосипівна
Посада: перекладач-дактилолог

Дата народження: 17.06.1974 р.

Освіта:вища

Translate