Кафедра інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
завідувач кафедри
Скрипник Анатолій Юрійович

Посада: професор, завідувач кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: доцент
Email: skranat@i.ua
Дата народження: 12 вересня 1969 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: управлінсько-адміністративна, військова та аграрна політика Російської імперії у Правобережній Україні наприкінці ХVІII – початку ХХ ст.
Детальніше →


Шевченко Володимир Миколайович

Посада: професор кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Електронна пошта: volodymyr.shevchenko@lnu.edu.ua
Освіта: вища

Наукові інтереси: Сурдопедагогіка, кохлеарна імплантація та реабілітація дітей з кохлеарними імплантами, раннє втручання
Детальніше →


Кучеров Геннадій Геннадійович

Посада: доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2007 р.
Тема кандидатської дисертації: “Становлення і діяльність сільських товариств “Просвіта” Правобережної України (1905-1923 рр.)”.
Email: kucherovgennadij@gmail.com
Дата народження: 28 березня 1970 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Михальський Анатолій Володимирович

Посада: доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: кандидат медичних наук, 1989 р.
Вчене звання: доцент 1997 р.
Тема кандидатської дисертації: «Механізм змін водно-сольового обміну і діяльності нирок при збільшенні об’єму рідини в організмі»
Email: mavanat@gmail.com 
Дата народження: 24 березня 1953 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Присакар Володимир Васильович

Посада: доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, 1992 р.
Вчене звання: доцент кафедри соціальної роботи та психології , 1997 р.
Тема кандидатської дисертації: «Виховання старшокласників в дусі дружби народів в процесі міжнаціонального спілкування (з врахуванням етнічних особливостей України)»
Email: rajakozak1916@ukr.net
Дата народження: 04 лютого 1949 р.
Освіта: вища
Детальніше →


Марчак Тетяна Андріївна

Посада: доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Email: marchak.tet@gmail.com
Дата народження: 12 липня 1985 р.
Коло наукових інтересів: Сучасні підходи реалізації навчання і реабілітації студентів з особливими освітніми потребами
Освіта: вища
Детальніше →


Здобувачі вищої освіти залучаються до науково-дослідної діяльності на засадах академічної свободи. Поєднання навчання і досліджень визначено одним із пріоритетних напрямів діяльності Інституту та кафедри як його підрозділу. Складовою науково-дослідної діяльності та професійної підготовки здобувачів освіти, які дозволяють реалізувати єдність освітньої і наукової діяльності, є участь здобувачів вищої освіти у студентських гуртках, а саме, участь у науково-краєзнавчому гуртку з історії «CLIO» (керівник – доктор історичних наук, професор кафедри А.Ю.Скрипник).

Студенти та викладачі беруть участь у студентських конференціях, форумах, науково-практичних семінарах, олімпіадах, конкурсах локального, регіонального, національного та міжнародного рівня.

Кафедра інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук прямує на шляху до інтеграції до Європейського освітнього простору, інтернаціоналізації вищої освіти, міцніють зв’язки із європейськими навчальними закладами вищої освіти, студенти і викладачі знайомляться із практичним досвідом викладачів країн ближнього і далекого зарубіжжя.

Так, візитівкою кафедри є участь у заходах проєкту напряму Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (evdisd) 620545-epp-1-2020-1-ua-eppjmo-project у співпраці із проєктом «Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. Зокрема, в рамках проєктів студенти та викладачі Кафедри долучилися до організації Міжнародного круглого столу «Інклюзивна освіта та реабілітація: партнерство, стратегії, методики (український та європейський виміри)» (4 березня 2021р), до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС для України» (18-20 травня 2021) та ін.

У НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» проводиться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», співорганізаторами якої є закордонні ЗВО: Економічний університет у Вроцлаві, Університет Економіки в Бидгощі, Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ, Державний Східноєвропейський університет в Перемишлі, Південночеський університет в Чеське Будейовіце, Технічний університет у Кошице, Батумський Державний Університет ім. Шота Руставелі та кафедра.

У рамках реалізації елементів дуального навчання викладачі кафедри практикують проведення бінарних занять, зокрема, на тему «Етикет ділового спілкування» викладач – Марчак Тетяна Андріївна, к.ф.н. («Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Викладачі кафедри пройшли Міжнародні освітньо-наукові стажування (Марчак Т.А. у Вищій Школі Лінгвістичній, м.Ченстохова; Михальський А.В., Комарніцька Л.М. в Школі соціальних і поведінкових наук, м.Глазго; Дудченко В.С. – курси у Літній школі Міжнародної методлабораторії “Verba Magistri”).

Викладачі кафедри у повному складі взяли участь у Міжнародній зимовій школі «СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ» в рамках імплементації проєкту «Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR.

Кафедра інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» та 032 «Історія та археологія» за ступенями вищої освіти «бакалавр» і «магістр». Освітньо-методична і наукова діяльність кафедри розвивається і оновлюється співвимірно з процесами інтеграції національної вищої освіти у світовий освітній простір. На кафедрі вдалося зібрати досвідчених науковців та практиків в сфері інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук, які є високопрофесійними фахівцями відповідно до своєї спеціальності.

Викладацький склад кафедри постійно працює над вдосконаленням сучасних методів, прийомів, засобів навчання і викладання, оновленням змісту лекцій, впровадженням сучасних методик і методів досліджень, розширює тематику і методику наукових досліджень для здобувачів освіти задля надання якісних освітніх послуг в ЗВО. Кафедра об`єднує науковців різних галузей, які постійно працюють над оновленням змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик у зв`язку з чим наукові дослідження колективу кафедри відзначаються мультидисциплінарністю та широтою тем. З усіх навчальних дисциплін викладання кафедралами розроблено і щороку вдосконалюються навчально-методичні комплекси. Загалом, викладачі кафедри забезпечують викладання понад 100 навчальних дисциплін: «Українська мова за професійним викладанням», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Історія української державності та культури», «Історія України», «Педагогіка», «Філософія», «Соціологія і соціальна інклюзія», «Правознавство», «Екологія та екологічна етика», «Історія психології», «Основи наукових досліджень», «Безпека праці та життєдіяльності в галузі», «Іміджелогія», «Основи анатомії та фізіології ЦНС», «Основи медичних знань» та ін.

Станом на 2023 р. у складі кафедри працює 7 осіб: А.Ю. Скрипник, доктор історичних наук, професор; В.В. Присакар, кандидат педагогічних наук, доцент; Г.Г. Кучеров, кандидат історичних наук, доцент; В.С. Дудченко, кандидат філософських наук, доцент; Л.М. Комарніцька, кандидат філологічних наук, доцент; Т.А. Марчак, кандидат філологічних наук, доцент; А.В. Михальський, кандидат медичних наук, доцент; М.В.Квітінська, методист Інституту.

Викладачі кафедри активно використовують систему дистанційного навчання (MOODLE), що дозволяє, в першу чергу, забезпечити безбар’єрний доступ до навчання здобувачів освіти з інвалідністю, в тому числі, з числа маломобільних груп, надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами.

Кафедра інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук заснована 2 лютого 2023 р. (наказ ректора інституту від 02 лютого 2023р. №23) з метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та 032 «Історія та археологія», здійснення науково-дослідної роботи.

Кафедру інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук очолює Кучеров Геннадій Геннадійович, кандидат історичних наук, доцент.

Translate