Інклюзивна освіта – перспектива нова.
Хоч різні можливості – рівні права!
Кожна дитина – це цілий світ,
Освіта, повага і рівність для всіх!
Знання – скарб, праця – ключ до нього.
П. Буаст


Принцип освітньої діяльності
Відокремленого структурного підрозділу Кам՚янець-Подільський фаховий коледж
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам՚янець-Подільський державний інститут» –
«ЗНАННЯ, А ДО НИХ ДИПЛОМ!»

    Освітня концепція Відокремленого структурного підрозділу Кам՚янець-Подільський фаховий коледж здійснюється в рамках загальної стратегії НРЗВО «Кам՚янець-Подільський державний інститут»  щодо удосконалення підготовки фахівців, наближення навчального процесу до світових стандартів якості освіти.

   Відокремлений структурний підрозділ Кам՚янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам՚янець-Подільський державний інститут»   створений відповідно до ст. 33 Закону України «Про вищу освіту», Статуту інституту з метою покращення якості підготовки фахівців у сфері фахової передвищої освіти.

   Освітня діяльність Фахового коледжу Відокремленого структурного підрозділу Кам՚янець Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам՚янець-Подільський державний інститут»    ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту» та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність у сфері фахової передвищої освіти України, Статуту Інституту, Положення про організацію освітньої діяльності ВСП Кам՚янець-Подільський  фаховий коледж.

   Відокремлений структурний підрозділ Кам՚янець Подільський фаховий коледж у своїй діяльності зорієнтований на збагачення національно-історичних культурно-освітніх традицій і максимальне використання соціокультурних, соціально-економічних та реґіональних можливостей м. Кам’янця-Подільського, Хмельницької області та в цілому України з урахуванням особливостей інклюзивної освіти.

    Головною метою фахової передвищої освіти в коледжі є якісна підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних спеціалістів для підприємств, установ, організацій та органів державної влади України відповідно до міжнародних та вітчизняних класифікацій, забезпечення молодим людям з особливими освітніми потребами можливості отримати відповідну і посильну до їхніх фізичних можливостей престижну спеціальність, повірити в себе, в свої сили, можливості, стати корисним суспільству і державі.

    Головним принципом діяльності фахового коледжу є поєднання навчальної, виховної роботи з фізичною та соціальною реабілітацією студентів з особливими освітніми потребами.

     З метою якісної організації освітнього процесу у фаховому коледжі працюють циклові комісії:

  • Циклова комісія суспільно-гуманітарних дисциплін та фундаментальних дисциплін;
  • Циклова комісія обліково-економічних дисциплін;
  • Циклова комісія соціальної роботи та фізичної реабілітації;

   Освітній процес у фаховому коледжі здійснюється у таких формах:

– навчальні заняття (офлайн; онлайн);

– виконання індивідуальних завдань;

– самостійна робота студента;

– практична підготовка;

– контрольні заходи.

    В освітній діяльності коледжу активно використовуються інтерактивні технології навчання:

– «мозковий штурм»;
– метод «накопичення інформації»;
– метод «аналізу конкретної ситуації»;
– робота з структурно-логічними схемами;
– ділові ігри, дискусії, «дерево рішень», «форуми», «дебати»;
– «техніка мікрофона»;
– «метод інциденту»;
– «метод реклами»;
– «метод презентації» та інші.

eVho1bXrzlQ
u200cKiUVFI
edf

    В освітньому закладі традиційні та новітні технології навчання поєднуються з валеологічними, що дає змогу значно підвищити рівень професійної підготовки студентів, зберігаючи при цьому фізичний стан їх здоров’я та виконуючи реалібітаційні функції.

    Викладачами коледжу розробляються власні програмні продукти (міні-програми) для економічних розрахунків зі складними внутрішніми взаємозалежностями. Такий підхід дозволяє готувати спеціалістів адаптованих до умов виробництва, зі знаннями та навиками роботи з професійними прикладними програмами.

З метою підвищення фахового рівня студентів, якісної підготовки їх до майбутньої професійної діяльності у Відокремленому структурному підрозділі Кам՚янець-Подільський фаховий коледж здійснюється в рамках загальної стратегії НРЗВО «Кам՚янець-Подільський державний інститут» створені і функціонують творчо-дослідні групи викладачів і студентів спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Економіка» і 3 групи – спеціальності «Соціальна робота».

    Творчо-дослідні групи економічних спеціальностей займаються вивченням актуальних проблем економічної та фінансової діяльності підприємств регіону, наданням практичної допомоги підприємствам у розв’язанні цих проблем. Завданням груп є також дослідження та аналіз основних економічних показників виробництва та пошук. шляхів їх підвищення.

    Творчо-дослідні групи студентів спеціальності «Соціальна робота» досліджують та вивчають питання соціальної сфери міста.

    У коледжі функціонують предметні гуртки з німецької мови, англійської мови, математики, інформатики та комп’ютерної техніки.

    Щорічно студентами спеціальності розробляється 1 бізнес-проєкт, 3 творчі роботи, знавців української мови, літературна студія, «Новітній інтелект» (з розробки бізнес-планів), «Соціальний працівник» (з розробки соціальних проєктів), знавців програми «1-с бухгалтерія» реґіону. Творчо-дослідні групи розробляють бізнес-плани та соціальні проєкти, кращі з них беруть участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект».


Translate