Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу


Інклюзивна освіта – перспектива нова.
Хоч різні можливості – рівні права!
Кожна дитина – це цілий світ,
Освіта, повага і рівність для всіх!
Знання – скарб, праця – ключ до нього.
П. Буаст


Принцип освітньої діяльності Фахового коледжу
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу –
«ЗНАННЯ, А ДО НИХ ДИПЛОМ!»

    Освітня концепція Фахового коледжу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу здійснюється в рамках загальної стратегії Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення навчального процесу до світових стандартів якості.

    Структурний підрозділ Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу «Фаховий коледж Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу» створений відповідно до ст. 33 Закону України «Про вищу освіту», Загальних зборів трудового колективу Коледжу від 23 жовтня 2019 року протокол № 1, рішення Вченої ради Коледжу від 23 жовтня 2019 року № 2 та наказу директора Коледжу від 28 жовтня 2019 року № 342 з метою покращення якості підготовки фахівців у сфері фахової передвищої освіти.

   Освітня діяльність Фахового коледжу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту» та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність у сфері фахової передвищої освіти України, Статуту Коледжу, Положення про організацію освітньої діяльності Фахового коледжу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. 

    Фаховий коледж Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу у своїй діяльності зорієнтований на збагачення національно-історичних культурно-освітніх традицій і максимальне використання соціокультурних, соціально-економічних та регіональних можливостей м. Кам’янця-Подільського, Хмельницької області та в цілому України з врахуванням особливостей інклюзивної освіти.

    Головною метою фахової передвищої освіти в фаховому коледжі є якісна підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних спеціалістів для підприємств, установ, організацій та органів державної влади України відповідно до міжнародних та вітчизняних класифікацій, забезпечення молодим людям з особливими освітніми потребами можливості отримати відповідну і посильну до їхніх фізичних можливостей престижну спеціальність, повірити в себе, в свої сили, можливості, стати корисним суспільству і державі.

    Головним принципом діяльності фахового коледжу є поєднання навчальної, виховної роботи з фізичною та соціальною реабілітацією студентів з особливими освітніми потребами.

     З метою якісної організації освітнього процесу у фаховому коледжі працюють циклові комісії:
• Циклова комісія правових та суспільно-гуманітарних дисциплін;
• Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та інформатики;
• Циклова комісія обліково-економічних дисциплін;
• Циклова комісія соціальних дисциплін;
• Циклова комісія іноземних мов.

   Освітній процес у фаховому коледжі здійснюється у таких формах:
– навчальні заняття;
– виконання індивідуальних завдань;
– самостійна робота студента;
– практична підготовка;
– контрольні заходи.

u200cKiUVFI

    В освітній діяльності коледжу активно використовуються інтерактивні технології навчання:

– «мозковий штурм»;
– метод «накопичення інформації»;
– метод «аналізу конкретної ситуації»;
– робота з структурно-логічними схемами;
– ділові ігри, дискусії, «дерево рішень», «форуми», «дебати»;
– «техніка мікрофона»;
– «метод інциденту»;
– «метод реклами»;
– «метод презентації» та інші.

eVho1bXrzlQ
edf

    В освітньому закладі традиційні та новітні технології навчання поєднуються з валеологічними, що дає змогу значно підвищити рівень професійної підготовки студентів, зберігаючи при цьому фізичний стан їх здоров’я та виконуючи реалібітаційні функції.

    Викладачами коледжу розробляються власні програмні продукти (міні-програми) для економічних розрахунків зі складними внутрішніми взаємозалежностями. Такий підхід дозволяє готувати спеціалістів адаптованих до умов виробництва, зі знаннями та навиками роботи з професійними прикладними програмами.

77002556_492691187989489_1620707927780229120_n

    З метою підвищення фахового рівня студентів, якісної підготовки їх до майбутньої професійної діяльності в Фаховому коледжі Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу створені і функціонують творчо-дослідні групи викладачів і студентів спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Економіка» і 3 групи – спеціальності «Соціальна робота».

    Творчо-дослідні групи економічних спеціальностей займаються вивченням актуальних проблем економічної та фінансової діяльності підприємств регіону, наданням практичної допомоги підприємствам у розв’язанні цих проблем. Завданням груп є також дослідження та аналіз основних економічних показників виробництва та пошук. шляхів їх підвищення.

    Творчо-дослідні групи студентів спеціальності «Соціальна робота» досліджують та вивчають питання соціальної сфери міста.

    В коледжі функціонують предметні гуртки з німецької мови, англійської мови, математики, інформатики та комп’ютерної техніки.

    Щорічно студентами спеціальності розробляється 1 бізнес-проект, 3 творчі роботи, знавців української мови, літературна студія, «Новітній інтелект» (з розробки бізнес-планів), «Соціальний працівник» (з розробки соціальних проектів), знавців програми «1-с бухгалтерія» регіону. Творчо-дослідні групи розробляють бізнес-плани та соціальні проекти, кращі з них беруть участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект».


Translate