071 Облік і оподаткування


Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

    Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» є однією із ключових елементів стратегії КОЛЕДЖУ, яка визначає пріоритетність співробітництва з бізнесом, промисловістю та суспільством. Професійна підготовка фахівців з обліку і оподаткування дозволяє забезпечити досягнення цілей сталого розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях. Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями з обліку і оподаткування, що направлені на здобуття студентом економічних знань облікового напряму; здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також у процесі досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.  Освітня програма розвиває перспективи підготовки фахівців з обліку, аудиту  і  оподаткування  з  урахуванням  особливостей функціонування підприємств сфери промисловості та послуг.


Код н/д  Компоненти освітньої програми  
1. Нормативні (обов’язкові) компоненти ОПП
1.1. Нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ЗП 02  Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ЗП 03  Інформатика
ЗП 04  Філософія
ЗП 05 Екологія та екологічна етика
ЗП 06  Безпека праці та життєдіяльності в галузі
ЗП 07  Історія української державності та культури
ЗП 08  Іміджелогія
ЗП 09  Соціологія
ЗП 10  Менеджмент
ЗП 11 Основи наукових досліджень
ЗП 12 Вступ до спеціальності
1.2. Нормативні навчальні дисципліни фахової  підготовки
ФП 01  Економічна теорія (політична економія, макроекономіка, мікроекономіка)
ФП 02  Економіка підприємства
ФП 03  Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірності, математична статистика)
ФП 04  Оптимізаційні методи та моделі
ФП 05  Статистика
ФП 06  Економіка праці  і соціально-трудові  відносини
ФП 07  Податкова система
ФП 08  Господарське право
ФП 09  Теорія бухгалтерського обліку
ФП 10  Облік (фінансовий, управлінський)
ФП 11  Звітність підприємств
ФП 12  Облік і звітність в оподаткуванні
ФП 13  Інформаційні системи і технології в обліку
ФП 14  Аналіз господарської діяльності
ФП 15  Організація і методика аудиту
ФП 16  Внутрішньогосподарський контроль
ФП 17  Аудит
ФП 18  Фінанси, гроші та кредит
ФП 19  Організація і планування виробництва
ФП 20  Загальнодержавні фінанси
1.3. Інші нормативні компоненти ОПП
ПН 01 Навчальна практика з фінансового обліку
ПВ 01 Виробнича практика
КР 01 Курсова робота (з організації і методики аудиту)
КР 02 Курсова робота ( з фінансового обліку)
СО 01 Підготовка бакалаврської роботи / Підготовка до  комплексного екзамену зі спеціальності
А 01 Захист бакалаврської роботи / Комплексний екзамен зі спеціальності
2. Компоненти ОПП самостійного вибору студентів (вибіркові): 
2.1. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента загальної підготовки 
ЗП ВС 13 Фінансова психологія бізнесу
Психологія фінансів
ЗП ВС 14 Трудове право
Конституційне право
2.2. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки
ФП ВС 21 Міжнародна економіка
Світове господарство і міжнародні економічні відносини
ФП ВС 22 Історія економіки та економічної думки
Регіональна економіка
ФП ВС 23 Економіко-організаційні основи бізнесу
Фахівець в бізнес-середовищі
ФП ВС 24 Облік і звітність у бюджетних  установах
Облік і звітність у фінансових установах
ФП ВС 25 Казначейська справа
Бюджетне управління обліку
ФП ВС 26 Облік зовнішньоекономічної діяльності
Облік у зарубіжних країнах
ФП ВС 27 Ціна і ціноутворення
Депозитарна діяльність
ФП ВС 28 Маркетинг
Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємств
ФП ВС 29 Облікова політика
Організація праці бухгалтера та аудитора
ФП ВС 30 Облік та адміністрування податків
Податковий менеджмент
ФП ВС 31 Облік в галузях економіки
Облік і звітність суб’єктів малого підприємства
ФП ВС 32 Облік у банках
Банківська справа

По закінченню навчання випускники зі спеціальності «Облік і оподаткування» оволодіють такими знанням та навичками:

 • ведення фінансового, податкового, управлінського обліку в різних галузях господарської діяльності;
 • складання фінансової та податкової звітності;
 • калькулювання витрат та ціноутворення; ведення обліку в бюджетних, банківських установах, страхових компаніях тощо;
 • планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проведення аудиту окремих об’єктів та напрямів діяльності підприємств.

 Отримані професійні знання сприяють подальшому працевлаштуванню:

 • на підприємствах малого, середнього та великого бізнесу;
 • у торговельних організаціях;
 • у страхових компаніях та консалтингових фірмах;
 • у територіальних органах Державної фіскальної служби;
 • в аудиторських фірмах;
 • у територіальних органах Державної казначейської служби;
 • в органах соціального захисту населення та регіональних митницях;
 • у банківських установах;
 • у державних органах виконавчої влади;
 • в органах місцевого самоврядування та інших установах.

По закінченню навчання випускники можуть займати посади:

 • бухгалтера;
 • бухгалтера-аналітика;
 • бухгалтера-ревізора;
 • судово-бухгалтерського експерта;
 • аудитора;
 • консультанта з податків та зборів;
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • фінансового аналітика;
 • консультанта з антикризових питань;
 • спеціаліста з інвестиційного менеджменту;
 • головного бухгалтера;
 • фінансового директора.


Translate