Кафедра фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія


Бухгалтерія – це мистецтво. Професія, що вимагає таланту і терпіння.
Особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії.
І. Штеммле

Податки – ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві.
Олівер Уенделл Холмс-старший


завідувач кафедри

Тимків Андрій Олександрович

Посада: завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку»
Email: andriy_t@ukr.net
Дата народження: 27 червня 1983 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: функціонування банківської системи, інвестиційна діяльність індивідуальних та інституційних інвесторів.
Детальніше →


Тріпак Мар’ян Миколайович

Посада: професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія, ректор НРЗВО “Кам’янець-Подільського державного інституту”
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент, Заслужений працівник освіти України, Академік НАН вищої освіти України
Email: tmm.75@ukr.net
Дата народження: 22 березня 1975 року
Освіта: вища
Детальніше →


Гуцал Ігор Степанович

Посада: професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: доктор економічних наук
E-mail: i.hutsal@wunu.edu.ua
Освіта: вища
Детальніше →


Слободян Володимир Дмитрович

Посада: професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: svd56_@ukr.net
Дата народження: 6 січня 1956 р.
Коло наукових інтересів: Облік в аграрному секторі економіки
Детальніше →


                      Гуменюк Ірина Леонтіївна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: “Розвиток особистих селянських господарств в умовах національної економіки“
Email: vons–irina@ukr.net
Дата народження: 07 вересня 1973 р.
Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми обліку та оподаткування в умовах інклюзії.
Детальніше →


external

Шевчук Наталія Станіславівна

Посада: керівник навчального відділу, викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: доктор філософії  (PhD) (2023)
Тема дисертації: Інтегрована звітність в управлінні аграрними підприємствами
Email: shievchuk.n@ukr.net
Дата народження: 31 травня 1977 р.
Освіта: вища

Коло наукових інтересів: Проблеми розвитку бухгалтерського обліку і звітності для забезпечення стійкого розвитку економіки; теорія та методологія бухгалтерського обліку і звітності, обліково-аналітичне забезпечення процесу управління підприємством.

Детальніше →


Коркушко Олег Никодимович

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oleg-ua82@ukr.net
Дата народження: 12 травня 1982 р.
Коло наукових інтересів: Облік і аудит власного капіталу; облік в державному секторі; особливості децентралізації в Україні; стан та шляхи розвитку інклюзивної освіти в Україні.
Детальніше →


Дерлиця Андрій Юрійович

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук; докторант
Тема кандидатської дисертації: “Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу)“
Email: derlytsya@gmail.com
Дата народження: 07 червня 1976 р.
Коло наукових інтересів: концептуальні, методологічні, інституційні та практичні аспекти функціонування суспільних (державних та місцевих) фінансів
Детальніше →


Кушнір Людмила Анатоліївна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oblik.posek@gmail.com
Дата народження: 28 січня 1966 р.
Коло наукових інтересів: Актуальні питання організації бухгалтерського обліку.
Детальніше →


Годнюк Ірина Валентинівна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: kapelka287@gmail.com
Дата народження: 28 вересня 1977 р.
Коло наукових інтересів: Облік в сучасних умовах господарювання.
Детальніше →


Лаврук Наталія Анатоліївна

Посада: викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Формування мотивації трудової діяльності жінок сільськогосподарських підприємств»
Email: lavruk.n.a@gmail.com
Дата народження: 17 березня 1987 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Мотивація та управління персоналом; банківська та парабанківська системи.
Детальніше →


                                              Сидор Галина Вікторівна
Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Дата народження: 24.10.1981 р.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: sidor.gal@ukr.net
Освіта: вища
Детальніше →


Науково-дослідна діяльність кафедри

    Важливим завданням роботи кафедри є органічне поєднання навчально-методичної та науково-дослідної діяльності викладацького складу кафедри. Наукова діяльність викладачів кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Науковий пошук викладачів кафедри спрямований на удосконалення прогресивних форм і методів обліку та контролю в підприємницькій діяльності, теоретичне дослідження основ бухгалтерського обліку та оподаткування, визначення та вирішення методологічних проблем бухгалтерського обліку в умовах розрахунково-аналітичних досліджень фінансової та податкової звітності та значення інформаційної бази, що формується у системі бухгалтерського обліку.

   Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

– модернізація та організація системи обліку підприємств України в умовах сталого розвитку;
– облік в органах пенсійного і соціального страхування;
– аспекти розвитку бухгалтерської професії в постіндустріальній економіці;
– напрямки моделювання стратегічного аналізу та перспективи його розвитку;
– аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств;
– історичні аспекти розвитку обліку та контролю фінансово-господарської діяльності;
– стандартизація і правове регулювання обліку;
– правове регулювання, організація та методика обліку зовнішньоекономічної діяльності;
– міжнародні стандарти та особливості обліку в зарубіжних країнах;
– облік, контроль та оподаткування: теорія та практика;
– аспекти вдосконалення бухгалтерської звітності в умовах сталого розвитку;
– проблема організації та методики обліку, контролю та оподаткування в бюджетних установах;
– модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі.

    Цілеспрямована робота викладачів за напрямами досліджень сприяє підготовці наукових праць. Викладачі кафедри публікують монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, статті у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus, приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах, форумах тощо.
    Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах. На кафедрі успішно функціонує науковий студентський гурток з бухгалтерського обліку.

Основні наукові праці кафедри:

 Монографії:

 1. Тріпак М.М. Діджиталізація освіти у дискурсі підготовки фахівців соціономічних професій: національний та європейський вимір. Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / За загальною редакцією М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022.
 2. Коркушко О.Н., Гуменюк І.Л. Міжнародний досвід становлення інклюзивної освіти у розвитку інклюзивного соціуму Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / За загальною редакцією М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022. С. 177-196
 3. Кушнір Л.А., Герасимова Т.І. Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / За загальною редакцією М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022. 457. С.155-177.
 4. Тимків А.О., Левченко Я.С., Гарбарець І.А Фінансово-кредитні важелі у формуванні та розвитку інклюзивного суспільства в Україні Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / За загальною редакцією М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022. 124-141 с.
 5. Тріпак М.М., Годнюк І.В., Шевчук Н.С. Обліковий аспект розвитку людського капіталу та соціалізація людського капіталу в умовах інклюзії. Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / За загальною редакцією М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022. С. 212-233
 6. Тріпак М.М., Петруха С.В., Вольська А.О. Оптимізація фінансування державних інклюзивних освітніх інституцій в умовах соціально-культурної та оздоровчої реабілітації студента. Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / За загальною редакцією М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022. С.113-124
 7. Слободян В.Д., Свирида О.В. Тенденції та виклики бухгалтерської професії для осіб з інвалідністю Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / За загальною редакцією М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022. С.212-233
 8. Бачинська О.М., Гуменюк І.Л. Ринок праці на засадах генезису інклюзивного соціуму Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / За загальною редакцією М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022. С.141-154
 9. Вольська А.О., Дудченко В.С., Дерлиця А.Ю., Поліщук О.С. Глобальна пандемія COVID-19 і її вплив на сферу туризму. Соціально-філософський аналіз: монографія / Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., etc. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2022. Pp.581-591
 10. Tripak M., Palyliulko O., Peshchaniuk N. Inclusive education and the socio-psychological welfare of youth with disabilities development as a priority in the activity organization of hei in the period of recovery of Ukraine. Resilience: the main challenges and development of resilience competencies in the educational paradigm: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 148 p.
 11. Tripak M., Stoliarenko O., Tymkiv A. Psychology of finance in inclusive institutions of higher education: Scientific monograph. Riga, Latvia Publishing House “Baltija Publishing”, 2023. P. 212-239.
 12. Tripak M., Tymkiv A., Sydor. H. Opportunities for financial inclusion in the transformation processes of social-economic relations. Scientific monograph. Riga, Latvia Publishing House “Baltija Publishing”, 2023. P. 202-232.
 13. Mordovtsev, O., Tripak, M., Levchenko, Ia., Dmytriieva, O., Britchenko, I.; Levchenko, Ia., Dmytriiev, I. (Eds.) (2023). Road transport infrastructure development program of the region: improvement of main areas. Innovative development of the road and transport complex: problems and prospects. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 16-32.
 14. Oleh Korkushko, Liudmyla Kushnir, Volodymyr Kushnir. Methodology and toolkit of inclusive economy. Transformation of Ukraine’s economy: formation of an inclusive economy system and functionality of financial inclusion : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 428 p.
 15. Humenyuk І. L., Heraimovych V. L., Strategies for the development of the agricultural market in thecontext of european integration, Monograph. Tallinn: Teadmus OÜ, 2023. 257 p.

Статті у наукових виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus:

 1.  Tripak, M. ., Vasyliuk, T. ., Pysarevska, O. ., Razmolodchykova, I. ., & Melnyk , R. (2022). Development of the concept of training students with special educational needs in institutions of higher education. Revista Eduweb. 16 (3). P. 134–145. (Scopus) https://revistaeduweb.org/check/16-3/10-134-145.pdf
 2. Tripak M., Humeniuk I., Toporivska Ya., Luchyk S., Luchyk V. Rating of educational institutions using mathematical instruments taking into account innovative and scientific capital investment. Problems and prospects of development of the road transport complex: financing, management, innovation, quality, safety – integrated approach: Monograph. I. Dmytriiev, Ia. Levchenko and others. Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2021. P. 17- 25. (Scopus) https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/40004/1/Problems%20and%20prospects%20of%20development%20of.pdf
 3. Тріпак М., Топорівська Я. Оптимізація фінансування державних інклюзивних освітніх інституцій в умовах соціально–культурної та оздоровчої реабілітації. Економічний аналіз. Том 32, № 2 (2022). С. 183–193. https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/2067.
 4. Prodanchuk М., Bezdushna Y., Mуkhalkiv А., Shevchuk N. Development of integrated reporting in ensuring a balanced system of management system indicators. Financial and credit activity problems of theory and practice. № 6 (47) 2022. P. (подано до друку) Web of Science
 5. Лаврук О.В., Лаврук Н.А. Проблеми та можливості державної політики розвитку галузі тваринництва у воєнний період. Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування, 2022. № 4/2022.
 6. Sydor H. Innovative development of Ukraine: competitiveness of enterprise staff in the context of globalization changes / H. Sydor, H. Zelinska, Ya. Andrusiv, A. Protsyshyn, O. Vyshnevska, O. Dovgal. Journal of Hygienic Engineering and Design. Macedonia. 2022. Vol. 40, pp. 294–303.
 7. Білик Т.Л., Гуменюк І.Л., Шевчук О.В. Формування цифрової компетентності у зво україни в умовах дистанційного навчання. «Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. Київ : Громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління». 2022. № 5(5) 2022. С. 162-170. Index Copernicus
 8. Nahorna O., Lytovchenko S., Tripak M., Serhiienko T., Khmil I. Providing inclusive learning at higher school. Conhecimento & Diversidade. 2023. 15 (37) Р. 193–209.
 9. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736003 (Web of Science)
 10. Volodymyr Кorneev, Oleksandr Dziubliuk, Andrii Tymkiv, Volodymyr Antkiv, Nataliia Kucherenkо. Banking Sector Stability and Economic Development: Assessment of Risks and Efficiency. Economic Affairs, Vol. 68, No. 03, pp. 1679-1688, September 2023. (Scopus) https://ndpublisher.in/admin/issues/EAv68n4z7.pdf
 11. Prodanchuk, M., Kovalchuk, T., Kladiyev, V., Hurenko, T., & Shevchuk , N. (2023). Theoretical and methodical principles of the formation of integrated reporting. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, № 3(50), 63–75. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4032 (Web of Science)

Освітня діяльність кафедри

     Кафедра фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія є випусковою кафедрою Факультету економіки, управління та діджиталізації НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». Кафедра має власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів. Вимоги та зміст підготовки визначаються навчальними планами підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами. Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові науки (дисципліни), з огляду на вимоги ринку праці до компетентностей фахівців. Впроваджує сучасні інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні та інноваційні види викладання, створює умови для розвитку творчих можливостей студентів.

    Кафедра фінансів, обліку і оподаткування ім. С.Юрія розробляє та застосовує прогресивні методи, новітні методики, інформаційні та інноваційні технології навчання. Кафедра активно використовує систему дистанційного навчання (платформа MOODLE), що дозволяє: надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами; дозволяють проводити електронні семінари і ділові ігри; легко змінювати зміст курсу, розміщеного на Інтернет — сторінці, вводити оновлені дані; корегувати курс за підсумками навчання тощо.

   Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» є однією із ключових елементів стратегії інституту, яка визначає пріоритетність співробітництва з бізнесом, промисловістю та суспільством. Професійна підготовка фахівців з обліку і оподаткування дозволяє забезпечити досягнення цілей сталого розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях. Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями з обліку і оподаткування, що направлені на здобуття студентом економічних знань облікового напряму; здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також у процесі досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. Освітня програма розвиває перспективи підготовки фахівців з обліку, аудиту і оподаткування з урахуванням особливостей функціонування підприємств сфери промисловості та послуг.

   Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає формування фінансово-економічного мислення здобувачів вищої освіти, їх соціалізацію шляхом: набуття загальних і професійних компетентностей необхідних для успішного входження в соціально-професійну систему, мотиваційне та поведінкове пристосування; формування умінь та практичних навичок бути активним учасником професійних відносин у сфері фінансів, банківської справи та страхування, визначати їх значущість для себе.

   Метою ОП є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Translate