Студентські гуртки

Гурток «Діджитал облік»

Керівник: Свирида О.В., викладач облікових дисциплін.

Мета гуртка: «Діджитал облік» – поглиблення знань та отримання практичного досвіду щодо ведення бухгалтерського обліку із застосуванням ІТ-технологій.

Здобувачі освіти не тільки знайомляться з функціоналом бухгалтерських програми, а й мають можливість опанувати роботу з ними, що є основною вимогою роботодавців, які переймаються пошуком не просто досвідчених професіоналів, а фахівців, що реагують на вимоги інформаційно-технологічного часу.

Основними завданнями гуртка є:

 • сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу з облікових дисциплін, а саме з фінансового обліку та інформаційних систем і технологій в обліку;
 • формування у здобувачів освіти інтересу до навчальної діяльності, опанування методики та способів самостійного вирішення  ситуаційних завдань та здійснення досліджень у сфері фінансового обліку;
 • підготовка здобувачів освіти до участі у наукових конференціях з питань бухгалтерського обліку та ІТ-технологій в обліку;
 • сприяння здобувачам освіти у публікації наукових статей та тез доповідей на конференціях.

Гурток «Діджитал облік» працює в двох напрямах:

 • теоретичному: вебінари, бесіди, доповіді, конференції, вікторини, засідання круглого столу
 • практичному: екскурсії, практикуми, фахові олімпіади тощо.

Керівник гуртка – Загалевич Валентина Леонідівна, викладач вищої категорії

Мета предметного гуртка з історії полягає у всебічному розвитку особистості її нахилів і талантів; підвищенні інтересу до історичної дисципліни, її ролі в процесі розвитку людської цивілізації; формуванні компетентності студентів у процесі дослідницької діяльності в сфері історії України , в забезпеченні освоєння української історії на основі пізнання процесу розвитку українського суспільства в цілому, аналізуючи всю сукупність етнічно-національної, суспільно-політичної, соціально-економічної та культурно-релігійної трансформації українського суспільства на шляху

Основним завданням історичного гуртка є:

 • формування в студентів високої історико-патріотичної свідомості;
 • освоєння історико-понятійного апарату предмету;
 • формування історико-хронологічної пам‘яті;
 • формування вміння орієнтуватись у загальних історичних процесах, зіставляти конкретну досліджувану подію чи явище у зв’язку з іншими, на основі набутих знань зіставляти факти, порівнювати та робити висновки;
 • знайомити учнів з основними досягненнями вітчизняної та зарубіжної історіографії;
 • формування у підростаючого покоління творчого мислення, здатності самостійно інтерпретувати історичний процес;
 • формувати навики дослідницької роботи.

Формами та видами діяльності роботи гуртка є:

 • пошуково-краєзнавча робота;
 • участь в організації і проведенні масових заходів на історичну тематику;
 • участь в екскурсіях, прогулянках, походах, експедиціях;
 • науково-дослідницька колективна та індивідуальна робота з документами і музейними матеріалами.

Робота предметного гуртка базується на таких принципах: особистісного підходу; індивідуального підходу; відкритості студентського об’єднання, що передбачає добровільність входження в нього; створення оптимальних умов для саморозвитку та самореалізації.

Історичний гурток працює в двох напрямах:

 • теоретичному: бесіди, лекції, доповіді, конференції, вікторини, засідання круглого столу
 • практичному: екскурсії, експедиції тощо.

Найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, що оточує нас. Н. Вінер
Математика – це не так знання, як уміння. В. Серве
Математик – це винахідник, а не відкривач. Л. Вітгенштейн

Математика має велике практичне значення, а також відіграє важливу роль як у науковому, технічному, економічному розвитку суспільства, так і в розвитку окремої особистості. Ті, хто на високому рівні оволодівали математичними інструментами, завжди мали великий потенціал для реалізації своїх ідей і становили стратегічний ресурс нації.

Мета і завдання гуртка математики:

 • ознайомити студентів з роллю математики в сучасному світі, її можливостями.
 • виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу.
 • вчити студентів будувати математичні моделі реальних процесів і явищ, досліджувати і аналізувати їх.
 • навчити студентів працювати з науковою літературою, з інтернет-ресурсами, знаходити потрібну інформацію, організовувати власний дослідницький пошук, здобувати знання самостійно.
 • сприяти досягненню студентами високого рівня математичної підготовки, який характеризується вмінням розв’язувати нестандартні задачі і розвиває стійкий пізнавальний інтерес.
 • розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності студентів, створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб студентської молоді в освіті, у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.

Гурток з фізики «Дослідник»

Керівник: Киселюк М.П. – кандидат технічних наук

Мета гуртка: Закріплення знань та отримання навичок з практичної астрономії. Набуття навичок роботи з ручним інструментом. Відбір та проведення простих та ефектних демонстрацій. Отримання знань з основ наукових досліджень, постановки експерименту та обробки інформації. Розв’язування задач високого рівня складності з механіки, електрики, молекулярної фізики.

Засідання гуртка проходять у вигляді вечірніх спостережень планет Сонячної системи, рельєфу Місяця та основних сузір’ями, спостереження активності Сонця. Допомога в освоєні інструментів та виготовленні аерокосмічних моделей і приладів. Відпрацювання навичок наукових досліджень за інтересами.

Гурток «Новітній інтелект»

Керівник: Гльос І.Р., викладач вищої категорії.

Метою діяльності гуртка є:

– розвиток професійних знань, умінь, навичок, мотивації, творчості і особистісних якостей здобувачів;

– розвиток інноваційного потенціалу здобувачів для самостійної інноваційної підприємницької діяльності на основі креативного підходу і отриманих в ході навчання компетенцій;

– налагодження взаємозв’язків між студентським об’єднанням, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємництва, громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців;

– сприяння успішному працевлаштуванню та кар’єрі випускників, формування кадрового резерву з числа здобувачів для замовників проєктів.

 

Завдання гуртка:

– формування банку інноваційних ідей для вдосконалення та розвитку виробничих, інфраструктурних, управлінських, екологічних, соціальних технологій;

– розробка та реалізація інноваційних здобувачів;

– навчання і консультування здобувачів щодо створення бізнесу;

– підбір професорсько-викладацького складу в якості консультантів, керівників та учасників розробок молодіжних наукових і дослідницьких ініціатив;

– залучення представників реального бізнесу до співпраці в якості замовників, споживачів і партнерів;

– організація співробітництва із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємництва, громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців.

 

Функціями гуртка є:

– надання здобувачам інформаційних та консультаційних послуг з питань бізнес-планування, організації власної справи, адаптації в бізнесі, управлінського обліку, фінансового менеджменту, підприємницькому праву тощо;

– організація та проведення для студентів: семінарів, тренінгів, майстеркласів; конференцій та «круглих столів»; виставок, конкурсів; зустрічей з успішними людьми; бізнес-ігр та арт-акцій;

– організація участі у всеукраїнських, міжнародних, обласних культурномистецьких заходах;

– залучання шкільної молоді до заходів;

– співпраця з секторами освіти, влади та бізнесу;

– здійснення інших функції, необхідних для забезпечення діяльності гуртка, що не протидіють законодавству України.

 

Гурток «Новітній інтелект» працює в двох напрямах:

 • теоретичному: семінари, тренінги, майстеркласи, конференції, «круглі столи», виставки, конкурси; зустрічі з успішними людьми;
 • практичному: екскурсії, практикуми, бізнес-ігри, арт-акції.

«Те, що ми робимо для себе, вмирає з нами, те, що ми для інших залишається і є безсмертним»

Альберт Пайк.

Участь кожного громадянина в суспільному житті; рівень його демократичної культури є невід’ємною умовою демократичного способу життя. Створення громадського суспільства покликане стати гарантом демократії та прогресу в нашій державі. Сьогодні в Україні склалася тенденція до збільшення проявів негативної поведінки серед дітей та молоді. Саме тому виникає потреба сформувати у молоді активну життєву позицію, лідерські якості, підготувати її до демократичного управління суспільством.

Добро і милосердя – це два крила, на яких тримається людство. Більшість із нас розуміє, що світ тримається на добрі та на гарних вчинках. Тому ми не просто говоримо про добро та чекаємо його від інших. Ми намагаємося зробити світ кращим, красивішим своїми добрими, корисними справами.
Волонтерський гурток для студентів є невичерпним джерелом набуття громадянської освіти, можливістю вчитися та сприяти розвитку солідарності в країні можливістю реалізувати себе у служінні суспільству. Волонтер завдяки соціальній діяльності, набуває практичні життєві орієнтири, досвід, оволодіває мистецтвом життєтворчості, саморозвитку особистості.

Слово «волонтер» з латинського перекладається як «доброволець» у сфері соціальної, гуманітарної, екологічної допомоги. Діти та молодь потребують стимулюючої участі в соціальному житті для розвитку самоповаги та соціальної компетентності. Це сприяє зменшенню кризових явищ у молодіжному середовищі.

 Метою роботи гуртка «Волонтер» є залучення студентів до волонтерської роботи стосовно здорового способу життя, захисту довкілля, вмінню захистити себе та інших, адаптуватися в соціумі, прискорює їх громадське становлення.

   Завдання гуртка «Волонтер»:

 • оволодіння життєвими навичками сприятливими для зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я,
 • формування у студентів екологічно доцільної поведінки, відповідальності за власне життя, за життя і здоров’я оточуючих,
 • створення умов для саморозвитку членів суспільства, громадян України;
 • виявлення та розвиток організаторських, творчих, професійних здібностей молоді, здатності до взаємодопомоги, милосердя;
 • соціальна допомога різним верстам населення (одиноким людям похилого віку, дітям, молоді, воїнам та ветеранам АТО та ін.) .

В роботі гуртка «Волонтер» використовуються такі форми і методи занять: лекції, бесіди, тренінги, диспути, круглі столи, змагання, групова робота, кіно- та відео лекторії, спостереження, соціальні акції, зустрічі з фахівцями, розважальні заходи, виставки творчих робіт. Гуртківці знайомляться з громадськими організаціями та волонтерськими ініціативами нашої громади, а також приймають активну участь у волонтерських ініціативах.

Волонтери можуть залучатися до роботи за всіма напрямами волонтерської діяльності, зокрема:

 • організація дозвілля молоді;
 • залучення волонтерів до масових форм роботи;
 • анкетування, опитування, соціологічні дослідження;
 • проведення інтелектуальних і розважальних ігор;
 • робота консультативних пунктів на базі різних закладів та на вулицях міста;
 • проведення роботи серед молоді;
 • проведення зустрічей з молодіжними аудиторіями;
 • пропаганда здорового способу життя серед студентів коледжу;
 • соціальна профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;
 • організація та проведення благодійних акцій;
 • залучення студентів до участі у благодійних акціях, які проводять громадські та державні установи, заклади соціальної сфери.

 

Волонтер у своїй діяльності опирається на такі принципи:

 • вільне волевиявлення людини;
 • активне включення волонтера в життя суспільства;
 • здійснення волонтерства без отримання від нього статусності або грошових/матеріальних винагород.
Translate