Студентські гуртки

Гурток «Знавці програми 1С:Бухгалтерія».

Керівник: Свирида О.В., викладач кафедри обліку і оподаткування
Мета гуртка: «Знавців програми 1С:Бухгалтерія» – розвиток знань та отримання практичного досвіду щодо ведення бухгалтерського обліку із застосуванням ІТ-технологій. Студенти не тільки ознайомлюються з функціоналом програми, а й мають можливість опанувати роботу з нею, що є основною вимогою роботодавців, які переймаються пошуком не просто досвідчених професіоналів, а фахівців, що реагують на вимоги інформаційно-технологічного часу.
Засідання гуртка проводяться у формі тренінгів з тематики прикладного використання програми “1С: Бухгалтерія 8 для України”, яка стала індустріальним стандартом облікових рішень в Україні.

Керівник гуртка – Загалевич Валентина Леонідівна, викладач вищої категорії

Мета предметного гуртка з історії полягає у всебічному розвитку особистості її нахилів і талантів; підвищенні інтересу до історичної дисципліни, її ролі в процесі розвитку людської цивілізації; формуванні компетентності студентів у процесі дослідницької діяльності в сфері історії України , в забезпеченні освоєння української історії на основі пізнання процесу розвитку українського суспільства в цілому, аналізуючи всю сукупність етнічно-національної, суспільно-політичної, соціально-економічної та культурно-релігійної трансформації українського суспільства на шляху

Основним завданням історичного гуртка є:

 • формування в студентів високої історико-патріотичної свідомості;
 • освоєння історико-понятійного апарату предмету;
 • формування історико-хронологічної пам‘яті;
 • формування вміння орієнтуватись у загальних історичних процесах, зіставляти конкретну досліджувану подію чи явище у зв’язку з іншими, на основі набутих знань зіставляти факти, порівнювати та робити висновки;
 • знайомити учнів з основними досягненнями вітчизняної та зарубіжної історіографії;
 • формування у підростаючого покоління творчого мислення, здатності самостійно інтерпретувати історичний процес;
 • формувати навики дослідницької роботи.

Формами та видами діяльності роботи гуртка є:

 • пошуково-краєзнавча робота;
 • участь в організації і проведенні масових заходів на історичну тематику;
 • участь в екскурсіях, прогулянках, походах, експедиціях;
 • науково-дослідницька колективна та індивідуальна робота з документами і музейними матеріалами.

Робота предметного гуртка базується на таких принципах: особистісного підходу; індивідуального підходу; відкритості студентського об’єднання, що передбачає добровільність входження в нього; створення оптимальних умов для саморозвитку та самореалізації.

Історичний гурток працює в двох напрямах:

 • теоретичному: бесіди, лекції, доповіді, конференції, вікторини, засідання круглого столу
 • практичному: екскурсії, експедиції тощо.

Найвище призначення математики полягає в тому, щоб знаходити прихований порядок в хаосі, що оточує нас. Н. Вінер
Математика – це не так знання, як уміння. В. Серве
Математик – це винахідник, а не відкривач. Л. Вітгенштейн

Математика має велике практичне значення, а також відіграє важливу роль як у науковому, технічному, економічному розвитку суспільства, так і в розвитку окремої особистості. Ті, хто на високому рівні оволодівали математичними інструментами, завжди мали великий потенціал для реалізації своїх ідей і становили стратегічний ресурс нації.

Мета і завдання гуртка математики:

 • ознайомити студентів з роллю математики в сучасному світі, її можливостями.
 • виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу.
 • вчити студентів будувати математичні моделі реальних процесів і явищ, досліджувати і аналізувати їх.
 • навчити студентів працювати з науковою літературою, з інтернет-ресурсами, знаходити потрібну інформацію, організовувати власний дослідницький пошук, здобувати знання самостійно.
 • сприяти досягненню студентами високого рівня математичної підготовки, який характеризується вмінням розв’язувати нестандартні задачі і розвиває стійкий пізнавальний інтерес.
 • розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності студентів, створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб студентської молоді в освіті, у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.

Гурток з фізики «Дослідник»

Керівник: Киселюк М.П. – кандидат технічних наук

Мета гуртка: Закріплення знань та отримання навичок з практичної астрономії. Набуття навичок роботи з ручним інструментом. Відбір та проведення простих та ефектних демонстрацій. Отримання знань з основ наукових досліджень, постановки експерименту та обробки інформації. Розв’язування задач високого рівня складності з механіки, електрики, молекулярної фізики.

Засідання гуртка проходять у вигляді вечірніх спостережень планет Сонячної системи, рельєфу Місяця та основних сузір’ями, спостереження активності Сонця. Допомога в освоєні інструментів та виготовленні аерокосмічних моделей і приладів. Відпрацювання навичок наукових досліджень за інтересами.

Translate