Циклова комісія суспільно-гуманітарних та фундаментальних дисциплін


Знання — як і небеса — належать усім. Жоден учитель не має права
приховувати їх від будь-кого, хто про них просить.
Викладання — мистецтво віддавати.
Абрахам Джошуа Гешель


Динич Альона Юріївна

Посада: голова циклової комісії суспільно-гуманітарних та фундаментальних дисциплін, викладач дисциплін природничо-математичного циклу;
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Дисципліни які викладає: математика, вища математика
Email: alona.dynych@gmail.com

Коло наукових інтересів: Методика і технології викладання суспільних дисциплін у ракурсі інклюзивної освіти
Детальніше →

Раїса КОЗАК – к.філол.н., доцент в.о завідувача кафедри, викладач української мови
Максим КИСЕЛЮК – к. тех.н., викладач фізики і астрономії
Таїсія БОРОВИСЮК – викладач української літератури
Наталія ГАПОНЕНКО – викладач  іноземної мови та культурології
Альбіна  ФАІН – викладач біології тахімії
Надія ПЕЩАНЮК – викладач зарубіжноїлітератури та українськоїмови
Марина КОЛІСНИК – викладач українськоїмови та іноземної  мови
Людмила СИДОРУК  – викладач  математики
Інна МИХАЙЛОВА – викладач інформатики та інформаційних систем
Тетяна ПАВЛОВСЬКА  – викладач інформатики
Ольга ШМОРГАЛ – викладач правознавства
Наталія СТОРОЖУК – викладач української літератури
Наталя СУДАК – викладач математики
Анатолій СКРИПНИК – д.і.н, доцент, викладачісторії України
Марина БАЧИНСЬКА – к.пед.н., викладач екології та біології
Володимир ДУДЧЕНКО – к.філос.н., доцент, викладач філософії
Олександр ШЕВЧУК – к.пед.н., викладач інформатики
Оксана МАРУНЧАК – викладач охорони праці та техніки безпеки
Олександр СТОЛЯР – начальник відділу кадрів
Тетяна КУШНІР – викладач гуманітарних дисциплін
Олена МЕЛЬНИК –

   Методична робота циклової комісії правових та суспільно-гуманітарних дисциплін є частиною системи внутрішньоколеджного управління, спрямованої на формування інноваційного освітнього середовища, та реалізується як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів викладачів, їх психолого-педагогічної підготовки, формування професійної майстерності, розвитку педагогічної компетентності.

   Викладачі правових та суспільно-гуманітарних дисциплін намагаються моделювати таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо.

   З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентністному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента.

    Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії

  Система наставництва дає змогу молодим фахівцям отримати конкретну допомогу від досвідчених колег: спільну роботу у планування навчального матеріалу, взаємовідвідування і взаємоаналіз занять, проведення позааудиторних заходів.

   Викладачі предметної комісії урізноманітнюють методи проведення навчальних занять, використовують різні типи: заняття – дослідження, заняття – пошук, заняття – казки, заняття – дискусія, тренінг – контроль та інші.

    Проведено ряд заходів, спрямованих на реалізацію творчого потенціалу як студентів так і викладачів:
• предметні олімпіади творчої молоді з історії України, української мови;
• конкурси імені П. Яцика, Т. Шевченка;
• день української писемності та мови;
• свято української мови «Мово моя колискова»;
• участь у Всеукраїнському тижні права;
• віртуальні екскурсії країнами Європи;
• участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності.

  Результатом науково-методичної діяльності викладачів є видання методичних посібників, програм, методичних розробок, методичних рекомендацій; публікації тез та статей у фахових виданнях; участь викладачів та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях.

ВІДКРИТІ ЗАНЯТТЯ

[/vc_row_inner]

Презентація власних посібників

Якщо ваш план — на рік, садіть рис.
Якщо ваш план — на десятиліття, садіть дерева.
Якщо ваш план — на все життя, вчіть дітей.
Конфуцій (давньокитайський мислитель)

   Педагогічна майстерність, постійний пошук, активна громадянська позиція – характерні риси кожного члена циклової комісії правових та суспільно-гуманітарних дисциплін.
   Метою роботи викладачів циклової комісії є забезпечення високого науково-теоретичного і методичного рівня викладання дисциплін.
   Основними напрямками діяльності викладачів комісії є підвищення якості освітнього процесу в контексті сучасних цивілізаційних змін, проведення дослідницько-експерементальної та організаційно-методичної роботи.
    Першочерговим завданням є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста, соціально-зрілої, громадянсько-свідомої та всебічно розвиненої творчої особистості з відповідним рівнем знань, національної та загальнолюдської культури, толерантності.
    Циклова комісія правових та суспільно-гуманітарних дисциплін працює над такими проблемами:
• модернізація змісту, форм і методів освітнього процесу, що забезпечує розвиток особистості, здатньої на відповіді, адекватні викликам часу;
• реалізація завдань системи національного виховання студентів, спрямованої на формування світоглядної підготовки, соціальної активності і громадянської відповідальності;
• розвиток задатків і обдарувань кожного студента і забезпечення на цій основі компетентності і конкурентоспроможності особистості;
• формування мотивації професійних компетенцій при викладанні правових та суспільно-гуманітарних дисциплін освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста;
• робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
• індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей психологічних особливостей студентів;
• організація інноваційної діяльності викладачів шляхом самоосвіти, самоорганізації і саморозвитку, через опанування нових компетенцій, підвищення педагогічної майстерності, творчої ініціативи.

Всеукраїнський тиждень права

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ

Участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності

Участь у конкурсі імені П. Яцика

Історія

    Циклова комісія правових та суспільно-гуманітарних дисциплін створена у січні 2020 р. (наказ директора коледжу від 25.01.2020 р. № 22) з метою якісного провадження освітньої, методичної діяльності для підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань/спеціальністю 07 Управління та адміністрування/071 «Облік та оподаткування», 05 Соціальні та поведінкові науки/051 «Економіка», 23 «Соціальна робота»/231 «Соціальна робота».

    Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. На всіх вікових етапах життя людини, освіта є необхідністю, вона визначає його якість, безпосередньо впливає на збереження і зміцнення здоров’я людини, її потомства, збільшення тривалості життя, а також є потужною продуктивною силою. Людина повинна навчатися впродовж усього життя, а система освіти має надавати їй такі можливості.
    Базова загальна середня освіта, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки усіх вступників, формує в них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти та профілю навчання. А якісна повна середня освіта, яку здобувають студенти на першому курсі коледжу, є тим міцним підґрунтям, яке забезпечить ефективне здобуття професійних знань і навичок для подальшого зростання в умовах сучасного ринку праці.
    Особливу роль у підготовці висококваліфікованих кадрів відіграють викладачі циклової комісії правових та суспільно-гуманітарних дисциплін, адже саме з ними вперше знайомиться майбутній студент коледжу. Викладачі є висококваліфікованими педагогами, які постійно вдосконалюють свій професійний рівень беручи участь у міжнародних, науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах та курсах підвищення кваліфікації. Завдяки злагодженій роботі викладачів і талановитої молоді, наші студенти є регулярними призерами міських та обласних олімпіад, обласних та всеукраїнських мовних конкурсів.

Translate