Циклова комісія соціальної роботи, психології та фізичної реабілітації

Голова циклової комісії

Загалевич Валентина Леонідівна

Посада: викладач суспільних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: історія України, всесвітня історія, правознавство, географія, соціологія
Email: zagalevich.valya@i.ua
Коло наукових інтересів: Методика і технології викладання суспільних дисциплін у ракурсі інклюзивної освіти.

Детальніше →

Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому,
бо якщо нема руху вперед, то неминуче починається відставання.

В.О. Сухомлинський

Галузь знань: 23 «Соціальна робота»

Спеціальність 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

      Сфера соціального захисту населення є однією з найбільш пріоритетних у розбудові громадянського суспільства. Саме тому в нашій державі зростає попит на професію соціального працівника.

    Під час навчання студенти спеціальності «Соціальна робота» одержують знання з психології, соціології, вивчають правові аспекти соціального захисту, оволодівають методами соціальної роботи; вчаться оцінювати потреби та представляти інтереси людини, створювати мережу допомоги та керувати установами з соціальної допомоги.

     Професія соціальний працівник являється посередником між громадянином та державою.

     Соціальна робота – визнана в усьому світі спеціальність, основою якої є прояв гуманного ставлення людини до людини.

    Фах – соціальна робота дозволяє самореалізуватися тим, хто вміє співчувати, розуміти проблеми інших людей, тим, хто прагне допомогти іншому жити гідно, незважаючи на фізичні обмеження, душевний злам чи життєву кризу.

     За світовими стандартами фахівці із соціальної роботи можуть працювати на різних рівнях реалізації соціальної політики держави – на рівні управління, правового захисту, матеріального забезпечення, освіти, безпосередньої практики.

     Соціальний працівник – це соціолог, соціальний психолог та менеджер, що налагоджує роботу з людьми; соціальний педагог і консультант з соціальних питань; посередник між державою, бізнесом і суспільством; конфліктолог, який вміє вести переговори, здійснювати консультаційну діяльність, сприяти врегулюванню конфліктних ситуацій; експерт з соціальних проблем окремих людей і різних груп, здатний захищати їх права та інтереси; фахівець із планування й впровадження соціальних послуг у державних та недержавних організаціях, експерт з управління проектами в українських та міжнародних лікувально-оздоровчих центрах, благодійних фондах.

Випускники спеціальності «Соціальна робота» можуть працювати у:

 • закладах соціального захисту (служби у справах дітей, територіальні центри, центри зайнятості, центри соціально-психологічної реабілітації дітей);
 • центрах соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді;
 • закладах охорони здоров’я (дитячі лікарні, санаторії, реабілітаційні центри);
 • структурі Міністерства внутрішніх справ України, закладах пенітенціарної системи;
 • службі дозвілля і культурної анімації (підліткові, молодіжні та сімейні клуби, парки відпочинку, дитячі оздоровчі центри тощо);
 • різних типах освітніх закладів;
 • позашкільних закладах (палац дітей та юнацтва, будинки творчості, школи тощо).
 • громадських організаціях.

Навчаємо майбутніх фахівців:

 • вміло оперувати законами України, знати правові аспекти соціального захисту;
 • створювати програми та механізми виходу із кризових ситуацій;
 • уміти спілкуватися та надавати інформацію, оцінювати потреби та представляти інтереси людини;
 • забезпечувати якісне обслуговування клієнтів у різних соціальних закладах;
 • аналізувати й оцінювати соціальні процеси і суспільні проблеми;
 • створювати “мережу допомоги” та керувати процесом допомоги.

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники коледжу, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку здобувачів спеціальності 231 Соціальна робота.

Всеукраїнський тиждень права

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ

Участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності

Участь у конкурсі імені П. Яцика

Історія

        Життя комісії соціальної роботи, фізичної реабілітації і фундаментальних дисциплін – це напружена праця згуртованого колективу викладачів та студентів, спрямована на подальше формування і вдосконалення науково-методичної бази для забезпечення високоякісної теоретичної та практичної підготовки фахівців з соціальної роботи.

          Підґрунтям для ефективної роботи циклової комісії є досвід практичної діяльності її викладачів, новизна використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.

    Діяльність циклової комісії соціальної роботи, фізичної реабілітації і фундаментальних дисциплін ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з прогресивними соціальними, педагогічними, соціологічними та психологічними знаннями та вміннями та орієнтована на посилення науково-дослідницької спрямованості навчання.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання, у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки студентів спеціальності 231 Соціальна робота.

    Циклова комісія соціальної роботи, фізичної реабілітації і фундаментальних дисциплін працює над такими проблемами:
• модернізація змісту, форм і методів освітнього процесу, що забезпечує розвиток особистості, здатної на відповіді, адекватні викликам часу;

 • реалізація завдань системи національного виховання здобувачів, спрямованої на формування світоглядної підготовки, соціальної активності і громадянської відповідальності;
 • розвиток задатків і обдарувань кожного студента і забезпечення на цій основі компетентності і конкурентоспроможності особистості;
  • формування мотивації професійних компетенцій освітньо-професійної підготовки фахового молодшого бакалавра соціальної роботи;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей психологічних особливостей здобувачів;
 • організація інноваційної діяльності викладачів шляхом самоосвіти, самоорганізації і саморозвитку, через опанування нових компетенцій, підвищення педагогічної майстерності, творчої ініціативи.

 Комісія соціальної роботи, фізичної реабілітації і фундаментальних дисциплін тісно співпрацює з закладами соціального захисту населення.

       З метою активізації розумової діяльності здобувачів викладачі циклової комісії використовують різні форми та методи проведення занять і контролю знань. Вони володіють сучасними методиками навчання, їм притаманні професіоналізм, ініціатива, творчість та організаторські здібності. Викладачі досягають ефективності роботи за допомогою інтерактивних та інноваційних освітніх методів і технологій, які активно використовують у професійному середовищі.

 


Знання — як і небеса — належать усім. Жоден учитель не має права
приховувати їх від будь-кого, хто про них просить.
Викладання — мистецтво віддавати.
Абрахам Джошуа Гешель


     Сучасна доба ставить нові вимоги до викладача. Суспільству потрібен викладач-професіонал з високою науково-теоретичною, методичною, психолого-педагогічною, теоретичною і практичною підготовкою, здатний до безперервного навчання, творчості і постійного самовдосконалення.

   Тому, в сучасних умовах реформаційних змін в освітньому просторі всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності методичної роботи, яка має ґрунтуватися на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного викладача.

             Методична робота циклової комісії соціальної роботи, фізичної реабілітації і фундаментальних дисциплін спрямована на формування інноваційного освітнього середовища, та реалізується як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів викладачів, їх психолого-педагогічної підготовки, формування професійної майстерності, розвитку педагогічної компетентності, вдосконалення підготовки здобувачів спеціальності 231 Соціальна робота згідно вимог освітньо-професійних програм.

            Викладачі перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи. Особлива увага звертається на ті форми організації науково-методичної роботи, що сприяють творчому розвитку педагогів та підвищенню результативності навчально-виховного процесу. Робота викладачів циклової комісії соціальної роботи, фізичної реабілітації і фундаментальних дисциплін  спрямована на розв’язування основної навчально-методичної проблеми забезпечення оптимального рівня професійної підготовки та майбутньої виробничої діяльності випускників.

            Проводяться психолого-педагогічні семінари, педагогічні читання, круглі столи, тренінги, майстер-класи.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії

            Система наставництва дає змогу молодим фахівцям отримати конкретну допомогу від досвідчених колег: спільну роботу у планування навчального матеріалу, взаємовідвідування і взаємоаналіз занять, проведення позааудиторних заходів. Велика увага приділяється і такій формі, як взаємовідвідування занять, що є не тільки школою обміну досвідом викладання дисциплін, а й одним із практичних шляхів встановлення міжпредметних зв’язків. Викладачі комісії впроваджують в роботу інформаційно-комунікативні технології навчання. Це: мультимедійні презентації, електронна бібліотека коледжу, електронний варіант тестів, створення WEB-сайтів.

    Проведено ряд заходів, спрямованих на реалізацію творчого потенціалу як студентів так і викладачів:

 • предметні олімпіади творчої молоді з історії України, української мови;
  • конкурси імені П. Яцика, Т. Шевченка;
 • день української писемності та мови;
 • свято української мови «Мово моя колискова»;
 • участь у Всеукраїнському тижні права;
 • віртуальні екскурсії країнами Європи;
 • участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності.

Результатом науково-методичної діяльності викладачів є видання методичних посібників, програм, методичних розробок, методичних рекомендацій; публікації тез та статей у фахових виданнях; участь викладачів та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях.


Склад циклової комісії:


Translate