Заступники директора коледжу

Козак Раїса Віталіївна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи, кандидат філологічних наук, доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент
Тема дисертаційного дослідження: Інфінітивні речення в структурно-семантичному та функціональному аспектах (на матеріалі російської та української мов)»
E-mail: rajakozak1916@ukr.net
Освіта: вища

Після закінчення Шатавської школи вступила до Хмельницького педагогічного училища, де навчалась упродовж 1968–1972 років, здобула кваліфікацію вчителя початкових класів.

Після завершення навчання у педагогічному училищі вступила на філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, де навчалась до 1979 року, здобула кваліфікацію: філолог. Викладач.

З 01 жовтня 1990 року до 01 січня 1994 року навчалася в аспірантурі Черкаського педагогічного інституту за спеціальностями: 10.02.02 – українська мова.

З 31 грудня 2010 року до 31 грудня 2013 року навчалася у докторантурі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за спеціальністю: 10.02.01 – українська мова.

Працювала вихователем і вчителем початкових класів Маківської середньої школи Дунаєвецького району, потім учителем, заступником директора у Дунаєвецькій середній школі № 1.

Отримала звання «Старший учитель» та була нагороджена значком «Відмінник народної освіти України».

У 1988 році обрана за конкурсом на посаду асистента Кам’янець-Подільського державного університету.

З 1990 до 1993 року навчалась в аспірантурі при Черкаському державному університеті. Після завершення навчання у квітні 1994 року успішно захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту мовознавства ім. О. Потебні кандидатську дисертацію, виконану під керівництвом докторів наук, професорів Т. О. Туліної та В. П. Мусієнко з теми «Інфінітивні речення в структурно-семантичному та функціональному аспектах (на матеріалі російської та української мов)». За результатом захисту здобула вчений ступінь кандидата філологічних наук, а у червні 2001 року – вчене звання доцента.

З 01 квітня 1994 року до 31 грудня 2010 року працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри української мови Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З 31 грудня 2010 року до 31 грудня 2013 року навчалася у докторантурі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за спеціальністю: 10.02.01 – українська мова.

З 01 січня 2013 року до 31 серпня 2020 року працювала доцентом кафедри української мови Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 2008 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

1. Козак Р.В. Експресивність мовного висловлювання: співвідношення функцій і засобів їх реалізації. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2019. Вип. 50.
2. Козак Р.В. Фразеологізми в романі «Голос перепілки» Марії Ткачівської як лінгвокультурні маркери української етноособистості. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома 2019 Вип. 48 С. 169-174. (у співавторстві з Поплавською Л.В.) (Indeх Copernicus).
3. Козак Р.В. Текст і дискурс як джерела спричинення експресивного синтаксису вставлених конструкцій. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. Вип. 46. С. 119-123.
4. Козак Р.В. Комунікативно-прагматичні функції експресивних синтаксичних конструкцій в публіцистичних текстах подорожнього нарису. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2018. Вип. 47. С. 104-109.
5. Козак Р.В. Підходи до теоретичного опису складні української мови у лінгвістичних працях Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (гол. ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка. 2018. Вип.15.
6. Козак Р.В. Модальні значення предикативних конструкцій із дієсловами дійсного способу теперішнього часу і експресивність . Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янецьПодільський: Кам’янець-Подільський національний університет, імені Івана Огієнка , 2017. Вип.16. Т.3. С. 73-75.
7. Козак Р.В. Текст і дискурс як джерела спричинення експресивного синтаксису вставлених конструкцій. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. Випуск 46. С. 119-124.
8. Експресивний потенціал синтаксичних одиниць українського постмодерністського прозового тексту. Наукові праці Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 44. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 175-178;
9. Когнітивний характер складнопідрядного речення як різновиду експресивного синтаксису в Огієнковому історичному дискурсі «Богдан Хмельницький». Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол. Л.М. Марчук (гол. ред.), В.П. Атаманчук (відп. ред.)]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. ХІV. С. 106-114 (у збірнику з Переліку фахових видань).
10. Козак Р.В. Обращение в системе синтаксического концепта экспрессив и его вербализация в украинском, белорусском и русском языках. Человек в пространстве языка: периодическое издание научных статей; издает кафедра иностранных языков Каунасского факультета Вильнюсского университета. №9. Каунас, 2017. С. 141-159.
11. Козак Р.В. Когнітивно-дискурсивна сутність самоідентифікації українців. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів й аспірантів: у 3-х томах. Кам’янецьПодільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. Т. 3. С. 77-78.
12. Козак Р.В. Экспрессивный синтаксис русского и украинского языков как когнитивно-дискурсивное явление. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація.. Кам’янець-Подільський : «Аксіома». 2016. Вип. 4.
13. Козак Р.В. Експресивний синтакис як мовний засіб репрезентації синтаксичної прецедентності у східнослов’янських мовах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. Вип. 42. С.97-102.
14. Козак Р.В. Национальная специфика экспрессивных синтаксических концептов украинского, белорусского и русского языков (на материале. Национальные культуры в мжкультурной коммуникацыи. Сб. научн. трудов: в 2 ч. Минск: Колоград, 2016. Ч. 1. Социально-исторические аспекты межкультурного.
15. Козак Р.В. Парцеляція як складник когнітивно-дискурсивного аналізу української мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів і аспірантів: вип. 14, у 3 т. Кам’янецьПодільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Т. 3. С. 79-80.
16. Козак Р.В. Синтаксичний концепт ускладненого речення сучасної української мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені наукове Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2015. Вип. 40. С. 118-122.
17. Козак Р.В. Експресивний синтаксис у тексті наукового дискурсу «Українська культура Івана Огієнка». Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (гол. ред.), В.П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. ХІІ. С. 150-155.
18. Козак Р.В. Дискурсивна трансформація синтаксичних знаків у системі експресивного синтаксису. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. Вип. 38. С. 173-177.

Львівський національний аграрний університет, 18 травня – 18 червня 2015 р., «Фінанси; Гроші та кредит» «Інноваційні підходи до проведення методичної роботи на кафедрі» Свідоцтво .№ 136/15 від 18.06.2015 р.
Докторантура з 09.2018 р. по 09.2019 р. Міжрегіональна Академія управління персоналом за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»(денна форма навчання), Наказ № 4726-н від 03 вересня 2018 р.
Стажування на виробництві (за напрямом організації виробництва, економічного розвитку та взаємодії з державними органами) на базі ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 10 листопада по 22 грудня 2020 року. Довідка №28 від 23 грудня 2020р. (90 годин).


 

Шморгал Ольга Іванівна
Посада: в.о. заступника директора з АГЧ;
Дата народження: 16 червня 1985
Освіта: вища.

Я, Шморгал Ольга Іванівна, народилася 16 червня 1985 року в селі Лісоводи, Городоцького району, Хмельницької області, українка. У 1991 році вступив до першого класу Лісоводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Лісоводи. У 2002 році закінчила 11 класів Лісоводської ЗОШ І-ІІІ ступенів. З 2002 – 2007 рр. навчалася в Кам’янець-Подільському Державному Університеті ім. Огієнка, за фахом – Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та здобула кваліфікацію вчителя історії і правознавства.

 

09.2007

01.2008

Курсант училища професійної підготовки працівників міліції в Київській області

01.2008

11.2013

Інспектор по роботі з населенням та громадськими формуваннями сектору дільничних інспекторів міліції Кам’янець-Подільського районного відділу УМВС України в Хмельницькій області

11.2013

03.2014

Дільничний інспектор міліції сектору дільничних інспекторів міліції Кам’янець-Подільського районного відділу УМВС України в Хмельницькій області

03.2014

09.2014

Інспектор по роботі з населенням та громадськими формуваннями сектору дільничних інспекторів міліції Кам’янець-Подільського районного відділу УМВС України в Хмельницькій області

09.2014

11.2015

Дільничний інспектор міліції сектору дільничних інспекторів міліції Кам’янець-Подільського міського відділу УМВС України в Хмельницькій області

Згідно з пунктом 9 розділу ХІ Закону України „Про Національну поліцію” та відповідно до пункту 64 „з” (у зв’язку з переходом у встановленому порядку на роботу (службу) в інші міністерства, центральні органи виконавчої влади (установи, організації) Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ звільнена у запас Збройних Сил з 06 листопада 2015 року.

11.2015

06.2016

Інспектор-черговий  сектору реагування патрульної поліції № 4 Кам’янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області

06.2016

02.2018

Інспектор сектору реагування патрульної поліції № 4 Кам’янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області

В 22 лютого 2018 році звільнилась за власним бажання з Кам’янець-подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Translate