НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ" проводиться науково-дослідна робота шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних матеріалів для підготовки фахівців інноваційного типу


Науково-педагогічні працівники інституту активно залучаються до наукового життя, в закладі проводяться міжнародні науково-практичні конференції для пошуку рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, освіти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії. Організовуються та проводяться наукові форуми, круглі столи, семінари, конкурси, симпозіуми.

    Заклад вищої освіти запроваджує та забезпечує розвиток сталої традиції проведення науково-дослідних заходів в стінах інституту (щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму»).

    В Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» забезпечується інтеграція у світовий науковий простір через участь у міжнародних наукових проєктах, створення об’єктів права інтелектуальної власності, участь у грантах.

    Розвиваються різні форми наукової співпраці із закладами вищої освіти та іншими установами України.

    Здійснюється підготовка наукової літератури, а саме: монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей.

  З метою оприлюднення результатів наукових досліджень проводиться випуск наукового журналу «Інклюзія і суспільство», у якому публікуються наукові статті вчених, аспірантів, докторантів, викладачів, студентів. Забезпечено участь науково-педагогічних працівників інституту у наукових заходах, що проводяться вітчизняними та закордонними навчальними та науковими установами.
НАУКОВІ ЗАХОДИ КАФЕДР

ДОРЕОРГАНІЗАЦІЙНІ НАУКОВІ ЗАХОДИ


Translate