Періодика науково-методичних праць


Збірники матеріалів конференцій, посібники, монографії, наукові видання науково-педагогічних працівників та студентів НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут”


Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / За загальною редакцією М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022.  457 с.

Монографія різнобічно аргументує авторську ідею соціально-економічної діяльності інклюзивних інституцій на стику ідеологій і наукових вишколів: «економіки, фінансів та обліку», «соціальної інклюзії»,  «психології» та діджиталізації. Тематика дослідження створює підсистему дій, з одного боку, «соціальної психології» та «освітньої інклюзії» – як дітище філософських знань, а з іншого – «соціально-економічна діяльність», як серцевина соціальних і політико-ідеологічних питань, які зосередили у собі фундаментальність інклюзивної та цифрової економіки, економічної кібернетики, фінансів, прагматизм політики та раціональність ефективності діяльності інклюзивних інституцій у процесі надання відповідних послуг, що створюватиме прагматичний механізм становлення інклюзивного соціуму в Україні.

Тріпак М.М. Соціально-економічні детермінанти діяльності інклюзивних інституцій в умовах глобалізації: [монографія] Мар’ян Миколайович Тріпак. – Кам’янець-Подільський: ТНЕУ, 2020. – 277 с.
Монографія різнобічно аргументує авторську ідею соціально-економічної діяльності інклюзивних інституцій на стику ідеологій і наукових вишколів: «економіки», «фінансів», «соціальної інклюзії» і «психології». Тематика даного дослідження створює підсистему дій, з одного боку, «соціальної психології» та «освітньої інклюзії» – як дітище філософських знань, а з іншого – «соціально-економічна діяльність», як серцевина соціальних і політико-ідеологічних питань, які зосередили у собі фундаментальність економіки та фінансів, прагматизм політики та раціональність ефективності діяльності інклюзивних інституцій у процесі надання відповідних послуг, що створюватиме прагматичний механізм соціалізації інклюзивної освіти в Україні.

Проблеми і перспективи розвитку малого і середнього бізнесу : монографія / за ред. д.е.н., професора С.Д. Лучик; Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. Чернівці : Технодрук, 2021. 400 с.

Монографія присвячена висвітленню актуальних проблем і визначенню перспектив розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. Розкрито вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку та підтримки малого й середнього бізнесу. Визначено сучасні тенденції та перспектив розвитку малих і середніх підприємств. Здійснена оцінка фінансової складової державного регулювання функціонування та розвитку вітчизняного малого й середнього бізнесу. Досліджено управлінські засади та обліково-аналітичне забезпечення малих і середніх підприємств. Розкрито тенденції і можливості цифровізації малого і середнього бізнесу. Висвітлено роль людського капіталу як складової соціальної політики підприємств. Розроблено пропозиції щодо перспектив розвитку малого і середнього підприємництва на національному, регіональному та галузевих рівнях.

Actual problems of modern science. Monograph: edited by Matiukh S., Skyba M., Musial J., Polishchuk O. 2021. 758 р.

Monograph is prepared at the Khmelnytskyi National University in cooperation with Bydgoszcz University of Science and Technology, Poland. Article in monograph are presented in the author’s original version. Authors are responsible for materials and interpretation.

Edited by Illia Dmytriiev, Iaroslava Levchenko Iaroslava Levchenko, Illia Dmytriiev, Oksana Dmytriieva, Inna Shevchenko, Igor Britchenko, Marian Tripak, Iryna Humeniuk, Yaroslava Toporivska, Svitlana Luchyk, Vasil Luchyk, Iryna Khoroshylova, Oksana Kryvoruchko, Georgiy Poyasnik, Iryna Fedotova, Olena Shersheniuk, Mykola Prokopenko, Radostin Vazov, Yana Dohadailo, Iryna Kyrchata, Tetiana Kovalova, Peter Lošonczi, Tetiana Vodolazhska, Tetiana Yarmak, Oleksandra Marusheva, Oleksandr Nepomnyashchyy, Nadiia Bocharova, Kateryna Dokunina, Anzhela Popova, Oleg Diegtiar, Maksym Bezpartochnyi, Iryna Nadtochii, Olena Pulianovych, Olena Skakalina Problems and prospects of development of the road transport complex: financing, management, innovation, quality, safety – integrated approach: monograph / I. Dmytriiev, Ia. Levchenko and others. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2021. – 180 p.

The monograph focuses on the problems and prospects of development of the road transport complex on the basis of the integrated approach. In Ukraine, the road transport system is one of the priority ones. However, its priority status is reflected only in numerous regulations. In such conditions the necessity of realization of scientific achievements and practical recommendations of development of the road transport system as a whole is actualized. The integrated approach to financing, management, innovation, quality and security has been applied. Figures 24, Tables 50, References 282 items.

Тріпак М. М., Комарніцький О. Б., Скрипник А. Ю., Комарніцька Л. М., Боровисюк Т. В. Віхи зростання: технікумінтернат, коледж, інститут (1971-2021 рр.): монографія / за заг. ред. О. Б. Комарніцького. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2021. 466 с.

У монографії на основі наукового аналізу конкретного історичного матеріалу комплексно і всебічно досліджено усі періоди історичного шляху, починаючи від створення Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату і завершуючи сьогоденням нинішнього Навчальнореабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільського державного інституту».

Скрипник А.Ю. Російський військовий чинник у суспільно-політичному та економічному розвитку Правобережної України (1792-1865 рр.): монографія / А.Ю. Скрипник. – Кам’янець-Подільський: Видавець ФОП Зволейко Д.Г. 2016. – 612 с.
У монографії досліджено російський військовий чинник як силовий фактор самодержавства на теренах Правобережної України. Історіографія і джерельна база дали можливість розкрити теоретичні засади проблеми, розглянути широке коло питань адміністративно-територіальної структури управління губернського і повітового рівня, засад квартирування, системи постачання та забезпечення військового механізму Російської імперії. Соціальний аспект роботи полягає у вивченні багатогранної природи стосунків між військовослужбовцями та місцевим населенням в окремих межах.
Робота стала результатом досі малодослідженої в українській науковій літературі теми та узагальнила факт російської мілітарності в історії краю у першій половині ХІХ ст. Рекомендовано науковцям і науково-педагогічним працівникам, краєзнавцям, вчителям, студентам та усім, хто цікавиться історією України.

Андрейцева І.А., Комарніцька О.М., Лисак В.Ю., Матвейчук Л. О., Олійник О.С., Рарок О.В., Рарок Л.А., Стрельбіцький П.А., Семендяк В.М. Соціально-трудова сфера Хмельниччини: стан, тенденції розвитку: колективна монографія / За ред. к.ек.н., доц. П.А. Стрельбіцького.  Кам’янець-Подільський: ТОВ “друкарня” Рута”, 2017. 358с.

У монографії розкрито сучасні тенденцій розвитку соціально-трудової сфери, досліджено особливості формування та використання трудового потенціалу регіону, функціонування ринку праці, проблеми формування і розвитку соціальної інфраструктури Хмельниччини, висвітлено регулювання трудових доходів, соціальну відповідальність аграрного бізнесу, обґрунтовано пріоритетні напрями реформування освітньої підсистеми соціально-трудової сфери. Розрахована на науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, кого цікавлять проблеми розвитку соціально-трудової сфери в Україні.

Вольська А.О. Напрями модернізації системи соціального страхування в Україні. Монографія. Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. 256 с.

Держава гарантує кожному громадянину право на працю, забезпечує мінімальний рівень заробітної плати, пенсії, соціальних виплат. Проблеми, які породжують недоліки сучасної системи державного соціального страхування в Україні полягають у частковій тінізації  економіки, високих ставках страхових внесках, збереженні елементів нестрахового збереження коштів, недостатній ефективності функціонування фондів соціального страхування.

Наявність цих та інших чинників, у значній мірі, зумовлює необхідність продовження системних досліджень теоретичних і прикладних проблем соціального страхування населення. Книга розрахована на науковців, викладачів та студентів.

Бачинська О., Ольшевський В. Парадигма забезпечення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів в умовах сучасних викликів : монографія / О. Бачинська, В. Ольшевський; за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 276 с.

У монографії наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання – поглиблення теоретико-методичних засад та розробки прикладних рекомендацій щодо оптимізації процесу забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ в умовах сучасних викликів. Охарактеризовано специфіку економічних відносин на освітньому ринку. Проаналізовано стан та тенденції розвитку ринку освітніх послуг, оцінено кадровий потенціал вищої школи України, визначено фактори впливу на ефективність роботи професорсько-педагогічного складу ВНЗ та запропоновано систему мотивації праці викладачів. Проведено діагностування впливу фінансового забезпечення навчального процесу на якість освітніх послуг і конкурентоспроможність ВНЗ, виокремлено роль кластеризації у розвитку вищої освіти. Обґрунтовано вибір стратегічних інструментів забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ. Запропоновано низку науково-практичних рекомендацій до методики визначення рівня конкурентоспроможності ВНЗ на основі оцінювання якісних і кількісних параметрів його функціонування.

Соціально-психологічні проблеми психології становлення особистості майбутнього фахівця : колективна монографія / [Ед. Івашкевич, Л. Онуфрієва, О. Гудима, Н. Славіна та ін.]; за ред. Ед. Івашкевича. Л. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута*. 2020. 348 с.

Колектив авторів: Едуард Івашкевич, Ліана Онуфрієва, Олександр Гудима, Наталія Славіна, Руслан Сімко, Олександр Шевчук, Ернест Івашкевич, Денис Кури ця, Оксана Чайковська, Людмила Примачок, Алла Сімко, Юлія Чала.

Інноваційність поданих досліджень полягає у соціально-психологічній спрямованості підготовки майбутнього фахівця з акцентом на формування професійно значущих якостей особистості, які забезпечуватимуть уміння та навички саморозвитку в професійному плані. Пропонована монографія сприятиме розширенню діапазону знань про вплив психологічного розвитку фахівця та структурних сфер його особистості на професійне становлення й удосконалення фахового рівня.
Монографія буде корисною психологам, педагогам, перекладачам, державним управлінцям, фізичним реабілітологам і представникам інших професій у плані розв’язання соціально-психологічних проблем психології становлення особистості майбутнього фахівця.

 Жиляк Н.В. Психологічні особливості регуляції моторних дій за допомогою смислових завдань : монографія Кам‟янець-Подільський : ПП Медобори 2006, 2015. 150с.

Монографію присвячено вивченню проблеми прояву смислових завдань, що реалізуються суб’єктом психомоторної активності, на моториці дій. Для дослідження особливостей регуляції моторних дій шляхом застосування смислових завдань обрано діяльнісний підхід, який розроблено у психології. Виявлено вплив типу темпераменту та індивідуально-типологічних властивостей нервової системи людини на смислові завдання з прояву координації рухів. З’ясовано, що існує взаємозв’язок між змістом смислових завдань та проявом психомоторних якостей суб’єкта. Здійснено аналіз особливостей впливу системи смислових завдань, що діють в структурі рівнів побудови рухів на психомоторні можливості людини.
Запропоновано програму розвитку умінь регуляції моторних дій студентів за допомогою порівнево структурованих смислових завдань. Подані результати емпіричної перевірки розробленої інноваційної програми.

М. Місюк, Я. Сушарник, М. Тріпак, М. Заходим Забезпечення конкурентоспроможного розвитку галузі свинарства: монографія / за заг. ред. М, Місюка. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, ТНЕУ, 2019. 178с.

Побудова ринку продукції свинарства вимагає науково обґрунтованих дій, головною з яких виступає стратегічна спрямованість щодо насичення його конкурентоспроможною свининою у зв’язку з викликами внутрішнього та зовнішнього ринків. Наукового обґрунтування потребують, зокрема, стратегічні напрямки формування конкурентоспроможного розвитку галузі, де особливе місце повинні зайняти питання створення ефективних інтеграційних відносин у м’ясопродуктовому підкомплексі та механізмів регулювання конкурентоспроможного розвитку галузі свинарства.

 Жиляк Н.В. Розвиток умінь регуляції моторних дій за допомогою порівневоструктурованих смислових завдань у студентської молоді. Особистість в умовах суспільних трансформацій: становлення та розвиток : колективна монографія / [Н. М. Гончарук, Л. А. Онуфрієва, О. М. Вержиховська та ін.]; за редакцією Н. М. Гончарук, Л. А. Онуфрієвої, О. М. Вержиховської. Кам‟янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2019. С. 115- 158.

Кеба О. В., Комарніцька Л. М. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця ХІХ – початку XXI століть: монографія. Кам’янець-Подільський: Друкарня «ТОВ «Рута», 2020. 264с.
К 33

У монографії розглянуто основні тенденції і закономірності художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця ХІХ – початку ХХІ століть. Досліджено особливості функціонування даного сюжету у більш ніж двадцяти художніх творах, що належать до різних національних літератур.

Монографія “РОЗВИТОК ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ” автори: Вдовенко Н. М., Гераймович В. Л., Богач Л. В., Гуменюк І. Л., Тріпак М. М., Прокопишин О. С. присвячена дослідженню ефективного механізму регулювання розвитку особистих селянських господарств, який засновується на відповідності інтересів соціально-економічного розвитку держави з урахуванням політики євроінтеграції, орієнтації на європейські й світові стандарти та забезпеченні органічного поєднання економіко-правової, політичної, техніко-технологічної, соціокультурної, демографічної, екологічної складових в їх органічній єдності, є результативним відображенням економічного зростання економіки. Актуальність пошуку інструментів стимулювання розвитку особистих селянських господарств в системі національної економіки посилюється в умовах необхідності нівелювання впливу фінансової кризи, збереження існуючих темпів зростання і недопущення зниження життєвого рівня населення. Монографія може бути корисною науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, керівникам та спеціалістам аграрної сфери.

Лаврук О.В. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації державної політики у розвитку тваринництва України: монографія / О.В. Лаврук. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – 439 с.

У монографії висвітлені теоретичні, методичні та прикладні аспекти дослідження державної політики та її спрямування на розвиток галузі тваринництва України. Обґрунтовуються актуальні питання стосовно необхідності втручання держави і органів державної влади у забезпечення продовольчої безпеки країни. Розглядаються проблеми формування сучасної державної політики, її змісту, інструментів, функцій і напрямів діяльності.
Встановлено та систематизовано основні особливості і чинники суспільнополітичних змін, що впливають на своєчасність формування і реалізації державної політики з метою забезпечення ефективного розвитку тваринництва та збільшення обсягів тваринницької продукції. Визначено найбільш важливі напрями активізації дієвих функцій державної політики у здійсненні державного управління і регулювання, інвестиційно-інноваційних процесів і державної підтримки розвитку тваринництва.
Монографія розрахована на працівників органів державної влади, наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Лаврук Н.А., Лаврук О.В. Мотивація трудової діяльності жінок: монографія / Н.А.Лаврук, О.В.Лаврук. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2016. – 198с.

У монографії висвітлено теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування мотивації трудової діяльності жінок, запропоновано схему взаємозв’язку її основних складових та розроблено комплекс заходів щодо її удосконалення. На основі узагальнення існуючих теоретичних, практичних наукових розробок і мотиваційних теорій сформульовано сутність, структуру мотивації і мотиваційного механізму.
Досліджено, що зайнятість і трудова діяльність жінок мають свої характерні особливості, які визначаються не тільки специфікою їхньої мотивації, але й рівнем конкурентоспроможності на фіксованому ринку праці. При допомозі мотиваційних методик виявлено особистісні мотиваційні характеристики та рівень задоволення працівниць виконуваною роботою. Визначено найбільш важливі мотиваційні стратегії організації мотиваційних процесів, що сприяють ефективному використанню праці жінок і розвитку аграрних підприємств.
Для наукових працівників, керівників аграрних підприємств, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Лаврук О.В., Лаврук В.В. Мотиваційний механізм у розвитку аграрних підприємств: монографія/ О.В.Лаврук, В.В.Лаврук. –Кам’янець-Подільський, 2015. – 271с.

У монографії висвітлені теоретичні, методичні та прикладні аспекти формування та використання мотиваційного механізму у практиці господарювання аграрних підприємств. Сформульовано сутність базових понять мотивації, мотиваційного механізму та запропоновано його структурну схему взаємозв’язку форм, методів, основних видів діяльності і елементів, які забезпечують стійкий та ефективний розвиток підприємств.
Визначено та систематизовано основні особливості мотивації, фактори і чинники мотиваційного механізму, що впливають на особистісні мотиваційні характеристики працівників, продуктивність їхньої праці і її оплату. Визначено роль матеріального стимулювання праці і інвестиційно-інноваційних процесів у підвищенні дієвості мотиваційного механізму аграрних підприємств.
Для наукових працівників, керівників аграрних підприємств, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Тріпак М.М. Бюджетна система : Підручник. Юрій С.І, Дем’янишин В.Г., Кириленко А.Ю. Тернопіль. ТНЕУ, 2013. 624с. (гриф МОНУ)

Тріпак М.М. Фінанси: підручник. / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. — 2-ге вид. переробл. і доповн. — К. : Знання, 2012. — 687 с.

Час — динамічна категорія людського буття. Нещодавно велись бурхливі дискусії стосовно змісту першого видання фундаментального підручника “Фінанси”. І от економічні реалії сьогодення вимагають переосмислення змісту фінансово-економічних явищ і процесів, нових інсталяцій для дефініцій, що їх описують. Отже, 2-ге видання підручника — це спроба внести корективи й доповнення у тлумачення класичних аксіом фінансової науки. У підручнику викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань “Економіка і підприємництво”. Розкрито історичні етапи становлення й розвитку фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії та їх роль у процесі суспільного відтворення. Розглянуто особливості функціонування фінансової, бюджетної та податкової систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Креативно висвітлено зміст і призначення фінансів суб’єктів господарювання, міжнародних фінансів, фінансового і страхового ринків, фінансів домогосподарств. Ґрунтовно охарактеризовано фінансову безпеку держави, механізм державного кредиту та функціонування соціальних позабюджетних фондів. Значну увагу приділено характеристиці фінансових систем зарубіжних країн. Матеріали підручника допоможуть студентам зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки радикальних змін, що відбувалися і відбуваються в економіці України.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів та установ, усіх, хто бере активну участь у зміц­ненні економічної могутності держави Україна.

Тріпак М.М. Фінанси : підручник. / Юрій С.І., Федосов В.М. К.: Знання, 2008. 611с. (гриф МОНУ)

Навчальний посібник “Облік у банках”, автори-укладачі: Годнюк Ірина Валентинівна к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування ім. С.Юрія, Гуменюк Ірина Леонтіївна к.е.н., доцент, в.о. директора Навчально-наукового інституту економіки, управління та діджиталізації, Шевчук Наталія Станіславівна керівник навчального відділу, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Навчальний посібник побудований відповідно до навчальної програми дисципліни “Облік у банках” для підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування (галузь знань – 07 Управління та адміністрування).

Підручник є результатом плідної праці колективу авторів з теоретичних питань та практичних завдань з обліку у банківській діяльності. У посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти відображення в обліковій системі банків касових, розрахункових, депозитних, кредитних, інвестиційних, лізингових, валютних та інших операцій, а також доходів і витрат, пов’язаних з їх проведенням. Висвітлено склад, зміст та структуру банківської фінансової звітності, дано їх характеристику. У підручнику викладено оновлені вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів щодо методологічних засад бухгалтерського обліку банківських операцій

Посібник стане в нагоді студентам економічного профілю, викладачам, а також всім, хто цікавиться особливостями ведення обліку у банківській сфері. Вітаємо колектив авторів та бажаємо наснаги, професійних здобутків і нових перемог у науково-дослідній діяльності!

Психологія девіантної поведінки: навчально методичний посібник/ авт. Уклад.: Жиляк Н.В., Шевчук О.В. Кучеров Г.Г. Палилюлько О.М., Дужева О. Г., Сторожук Н. Р.. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 226 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються основні теоретичні і практичні проблеми психології девіантної поведінки, особистості, сучасні підходи до розуміння феномену залежності, пропонуються класифікації залежної поведінки. Детально описуються найбільш поширені види девіантної поведінки та їх негативні наслідки для особистості і соціального оточення. Змістовно висвітлено проблеми спихологічного консультування, діагностики, профілактики та корекції осіб з девіантною поведінкою.

Науково практичнее забезпечення землеоціночної діяльності: навч. пос. А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т. М. Прядка, Н. А. Третяк, А.О. Вольська, Р.А. Третяк. Біла Церква: «ТОВ «Білоцерквдрук»», 2022. – 124 с.

Викладено зародження оціночної діяльності; кадастрові роботи в Європі як фактор формування оціночної діяльності у сфері оцінки землі та майна; зародження професійних організацій, що регулюють роботу у сфері оціночної діяльності; стандартизація оціночної діяльності та кодекси професійної етики оцінювачів як захід науково-практичного забезпечення оціночної діяльності; місце і роль громадських організацій оцінювачів України і оціночній діяльності.

Тріпак М.М., Лаврук О.В. Гуменюк І.Л. «Вишкіл-практикум» по підготовці кваліфікованих, курсових та переддипломних проектів: навч. посіб. / за ред. М. М. Тріпака. Кам’янець- Подільський: ЗУНУ. 2022. 245 с.

Навчально-методичний посібник включає повний комплекс методичного забезпечення підготовки курсових, бакалаврських та переддипломних проектів про проходження практики студентів закладів вищої освіти.

Основну увагу приділено проблемам вирішення практичних завдань фінансової діяльності майбутніх випусників нашого коледжу та працівників соціально-економічної сфери державних установ, психологів, соціальних працівників, фінансистів, підприємців та суб’єктів господарювання, які мають демонструвати знання своєї спеціальності, ерудицію, комплексне системне мислення, володіння методами економіко-математичної статистики, вміння вирішувати проблемні ситуації, моделювати нові напрями розвитку відповідної галузі.

Тріпак М. М., Гарбарець І.А., Тимків А.О. Практикум «Гроші і кредит» для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти. Кам’янець-Подільський. 2023. 139 с.

Структурою практикуму передбачено виконання завдань, що пов’язано з визначенням правильності твердження, виконанням тестових завдань, розв’язуванням кросвордів, формулювання повного твердження, побудовою mind map та відповідей на питання для самоконтролю. В результаті виконання завдань здобувачі мають можливість закріпити отримані знання.

Загальнодержавні фінанси: навчально-методичний посібник  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / М.М. Тріпак, І.А. Гарбарець, за ред. к.е.н. доц. заслуженого працівника освіти України М. Тріпака Камянець-Подільський; ТНЕУ, 2020. 433 с.

Навчально-методичний посібник містить новий комплекс атрибутів з залученням інтерактивних методів навчання для успішного вивчення навчальної дисципліни “Загальнодержавні фінанси”. Зміст його подається у нетрадиційному стилі, що дає змогу зацікавити студентів у поглибленому вивченні матеріалу.

Ділові ігри: навчально-методичний посібник / Тріпак М.М., Я.В. Топорівська. – Кам’янець-Подільський: ПЕТІ, 2016. – 158 с.

Тріпак М.М. Вишкіл студії «Фінанси» : навч. посіб. / Юрій С.І., Кізима Т.О., Злепко Н.П., Тріпак М.М. Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 357 с. (гриф МОНУ)

Тріпак М.М. Вишкіл студії «Бюджетна система» : навч. посіб. / Юрій С.І., Бекид Й.М., Дем’янишин В.Г. та ін. К.: Таксон, 2002. 256 с. (гриф МОНУ)

Тріпак М.М. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. / Юрій С.І., Бекид Й.М., Дем’янишин В.Г. та ін. Тернопіль : ТАНГ, 2001. 144 с. (гриф МОНУ)

 Тренінг комунікативної компетентності: Практикум / Федорчук В., Федорчук В., Комарницька Л. /  Кам’янець-Подільський: Видавець / Зволейко Д.Г. 2021, 176 с.

У посібнику «Охорона праці в галузі» укладачі: Гуменюк І.Л., О.В. Марунчак, Н.С. Боршуляк викладено основні законодавчі й нормативні положення, що відносяться до організації та діяльності служби охорони праці на підприємстві, проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначення розміру тарифів при страхуванні працюючих від нещасних випадків та професійних захворювань. Розглянуто основні питання безпеки виробничих процесів, електро- та пожежної безпеки, описані шляхи їх вирішення.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (№ 14/18.2-1733 від 20.09.2002)

Антонюк О. П., Зайцева О. Б., Скиба Г. В., Слободян В. Д., Тунтія В. К. Економічний аналіз (виробничі ситуації та ділові ігри) : – Кам”янець-Подільський, “Медобори” (ПП Мошак М. І.). – 2003. – 408 с.
В навчальному посібнику автори висвітлюють питання обліку, аналізу виробничих ситуацій та ділових ігор студентами в процесі вивчення циклу економічних дисциплін : обліково-аналітичних та контрольно-фінансових, викладено методику та методологію проведення ділових ігор по окремих темах та розділах виробництва і фінансової діяльності.
Посібник призначений для студентів економічних вузів та факультетів, коледжів, студентів факультету підвищення кваліфікації, практичних працівників підприємств. Дослідження студентами проблемних ситуацій є заключним етапом підготовки фахівців за спеціальностями “Облік і аудит”, “Економіка підприємств”, а також інших спеціальностей.

Навчальний посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Кругляк Б. С., Боднар Т. П., Зайцева О. Б., Слободян В. Д., Щавінська Г. В. Бухгалтерський облік : Організаційно-методологічні аспекти. Навчальний посібник / За ред. Б. С. Кругляка.- Кам”янець-Подільcький : ПДАТА, 2001.- 286 с.
В навчальному посібнику автори викладають питання методології, організації обліку та звітності на підприємствах України згідно з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). Посібник розрахований на студентів економічних вузів, коледжів, технікумів, практичних працівників обліку : бухгалтерів, фінансистів, керівників підприємств та фірм і інших осіб, які займаються організацією бухгалтерського обліку в нових умовах.

Рекомендовано до видання з грифом Мінагрополітики України науково-методичною комісією науково-педагогічних працівників ВНЗ з “Економіки і підприємництва (035)”, (протокол № 1 від 19.10.2012 р.).

Тестові завдання для проведення незалежного дистанційного тестування студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму 6.030509 “Облік і аудит” у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації : навч. посіб. /За загальною редакцією професорів : М. Ф. Огійчука, В. Я. Плаксієнка, Є. В. Калюги.- К. : Алерта. 2013. – 448 с.

Управлінський облік (Л. О. Сколотій, Т. Г. Маревич, В. Я. Плаксієнко, В. С. Уланчук, Л. О. Панченко, Н. А. Канцедал, В. Д. Слободян, В. Є. Мещеряков) с. 56-115.

Чупрінчук О.В. English grammar in use: навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови. Кам’янець-Подільський. ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 72 с.
Навчально-методичний посібник висвітлює основні граматичні явища, що сприяють формуванню і вживанню часових форм англійських дієслів.
Посібник призначений для студентів вузів денної та заочної форми навчання, абітурієнтів, учнів шкіл та всіх, хто вивчає англійську мову.

Тріпак М.М. Вишкіл студії «Бюджетна система» : навч. посіб. / Юрій С.І., Бекид Й.М., Дем’янишин В.Г. та ін. К.: Таксон, 2002. 256 с. (гриф МОНУ)

Тріпак М.М. Фінанси : навч.-метод. посіб. Тернопіль, 2006. 111 с.

Михальський А.В.,  Онуфрієва Л.А., Михальська Ю.А. Основи медичної психології Кам’янець- Подільський : ПП Медобори  2016.  432 с.

У навчальному посібнику розкрито основний зміст навчального матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення курсу «Основи медичної психології»; вміщено тексти лекцій, тестові завдання для самоконтролю та опитувальники, словник, список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник призначено для самостійної та індивідуальної роботи студентів психологічних спеціальностей.

Михальський А.В. Фармакологія у фізичний культурі та спорті : Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018. – 262 с.
У навчальному посібнику викладено основи курсу фармакологія у фізичний культурі і спорті. Розкрито питання фармакологічного забезпечення залежно від виду спорту і етапів підготовки спортсменів. Значне місце відведено розгляду основних груп фармакологічних препаратів: вітамінів, адаптогенів, антигіпоксантів, антиоксидантів, препаратів пластичної та енергетичної дії. Дана фармакологічна характеристика основних допінгових речовин, показаний їх вплив на здоров’я, а також організація і проведення антидопінгового контролю.
Посібник адресовано студентам ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, факультетів фізичної культури, вчителям фізичного виховання, спортсменам, тренерам.

Ковальчук Г.П., Присакар В.В., Стасюк І.І. Педагогічна майстерність і професійне самовдосконалення вчителя фізичної культури : Навчальний посібник / Г.П. Ковальчук., І.І. Стасюк – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 160 с.
Навчальний посібник підготовлено для вивчення теоретичного курсу навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність і професійне самовдосконалення вчителя фізичної культури» згідно з навчальною програмою та урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки. В ньому розглянуто педагогічні, соціальні, психологічні аспекти, що у синтезі становлять професійну майстерність вчителя фізичної культури. Особливу увагу приділено особистісним аспектам формування педагогічної культури, майстерності, педагогічній взаємодії, конфліктам у спілкуванні, професійному становленню та самовдосконаленню.
Для студентів факультетів фізичної культури вищих навчальних закладів, вчителів, тренерів, фахівців у галузі фізичної культури і спорту.

Ковальчук Г.П., Присакар В.В. Педагогіка фізичної культури: Навчальний посібник / Г.П. Ковальчук, В.В. Присакар. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – 390 с.
У другому виданні навчального посібника викладено основні положення педагогіки фізичної культури. Зміст першого розділу включає загальні основи педагогіки фізичної культури, основи науково-педагогічних досліджень як соціального явища у системі освіти України. Другий розділ присвячений дидактиці фізичної культури, зокрема, висвітлено педагогічний процес у сфері фізичної культури, методи і засоби, форми організації занять, загальнометодологічні та інтегративні функції педагогіки, контроль, облік та оцінка навчальної діяльності учнів з фізичної культури. Питання педагогічна культура та професійної майстерності у діяльності вчителя фізичної культури розкриті у третьому розділі. У четвертому розділі розглянуто педагогічне управління фізичною культурою в освітніх закладах. Видання містить запитання і завдання, малюнки, таблиці, що уможливлює глибше осмислення змісту навчального матеріалу.
Для студентів факультетів фізичної культури вищих навчальних закладів, тренерів, фахівців у галузі фізичної культури і спорту.

Кучеров Г. Г., Попович М. Д. Філософія: Навчальний посібник для студентів вищих закла¬дів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації. – Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”, 2010. – 416 с.
Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та української філософії, основних проблем су-часної філософії (онтології, вчення про свідомість, гносеології, соціальної філософії та філософської антропології).
Призначений для студентів та викладачів негуманітарних вищих на-вчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, а також широкого кола читачів, що цікавляться філософією.

Інформаційні технології та музична інформатика : навчальний посібник / укладачі: О. В. Шевчук, Я. В. Топорівська. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету Економічна думка, 2020. 196 с.

Вступ до спеціальності : робочий зошит для студентів спеіальності «Психологія» : Кам‟янець-Подільський : ПП Медобори  2006, 2015. 124с.

Вступ до спеціальності: робочий зошит для студентів спеціальності «Психологія» є спробою допомогти студентові у підготовці до практичних занять із дисципліни.
Цей зошит, на думку автора, допоможе систематизувати лекційний матеріал та буде сприяти формуванню у студентів умінь визначати завдання діяльності практикуючого психолога, оцінювати рівень розвитку їх професійних якостей та здібностей, формулювати потреби до саморозвитку та самовдосконалення професійно важливих якостей, використовувати набуті знання при опануванні іншими профільними навчальними дисциплінами.
Окрім цього, у зошиті запропоновані творчі завдання, які можуть бути виконані студентами в ході самого заняття, обговорені ними спільно, представлені життєві психологічні проблеми, розв’язання яких дасть змогу студентам набути практичних навичок, активізувати критичне мислення та проявити нестандартний підхід до вирішення ситуації.
Цей навчально-методичний посібник рекомендовано для підготовки студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності «Психологія».

Основи вікової психології: навч. посібн. / упорядн. Жиляк Н.В. Кам‟янець-Подільський : ПП Медобори 2006, 2017. 344с.

У навчальному посібнику систематизовано і розглянуто основні досягнення вікової психології, визначено понятійний апарат, обов’язковий для засвоєння. Посібник містить інформацію про вікову психологію як науку та основні закономірності психічного та особистісного розвитку людини на кожному віковому етапі впродовж онтогенезу. Подано практичні завдання до кожної теми, які розраховані на розвиток психологічного мислення студентів як майбутніх психологів, на оволодіння вміннями застосовувати теоретичні знання в кожному конкретному випадку. Додано глосарій основних термінів та список використаної літератури.
Навчальний посібник адресовано студентам, практичним психологам і викладачам вищих навчальних закладів.

Поліщук С.В. Вітчизняна педагогічна думка 20-х років ХХ століття: особливості, тенденції розвитку навчальн. Посібник (курс лекцій). Кам’янець-Подільський : «Абетка», 2020. 128 с

Поліщук С.В. Педагогічна діяльність та організаційно-правові основи інтелектуальної власності навчально-методичний посібник (для студентів педагогічного спрямування). Кам’янець-Подільський : «Абетка», 2020. 184 с.

Загалевич В.Л. Соціологія: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський. ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 214 с.
Навчально-методичний посібник включає в себе три розділи, кожен з яких містить декілька тем. У першому розділі розглядається питання загальнотеоретичної соціології. Другий та третій розділ присвячені спеціальним та галузевим соціологічним теоріям та методиці і техніці соціологічних досліджень відповідно.
Особлива увага приділяється залученню студентів до самостійної роботи і творчого підходу до засвоєння навчального матеріалу.


Робочий зошит для проходження навчальної практики «В органах місцевого самоврядування» для студентів спеціальності 231 “Соціальна робота” : навч. посібник / автори-укладачі Дужева О. Г., Вольська А. О. Кам ’янець-Подільський, ТНЕУ, 2019. 72 с.

Місько А.М., Місько Г.Л, Якубовська Г.М. Українська мова в інклюзивних групах: від теорії до практики: збірник навчально-дидактичних матеріалів. Кам’янець-Подільський. ТОВ «Друкарня «Рута», 2019.110 с.
У збірнику навчально-дидактичних матеріалів акцентується увага на новітніх тенденціях розвитку освіти та концептуальних підходах до формування інклюзивного освітнього середовища навчального закладу. Підібрані практичні вправи, завдання у звичайній та ігровій формах відповідно до кожної теми, ураховуючи пізнавальний інтерес, ступінь складності завдань. Подані завдання сприятимуть розумінню нового матеріалу та його закріпленню, які дають можливість активізувати роботу в інклюзивних групах з різною нозологією.

Динич А.Ю. Математика: дидактичний практикум. Навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації. / укладач А.Ю. Динич. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 88 с.
Матеріал навчально-методичного посібника сформовано відповідно до програми з математики, затвердженої Міністерством освіти і науки України 01.09.2018 р. та методичних рекомендацій від 01.07.2019 р. У посібнику подано основні означення, формули та теореми курсу Алгебра і початки аналізу. Практично-дидактичний посібник містить вправи та тестові форми з тем загальноосвітнього курсу математики.

Сидорук Л.М. Вища математика: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський. ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 156 с.
Навчально-методичний посібник призначений для ознайомлення з основами вищої математики і розвитку навичок розв’язування задач студентів нематематичних спеціальностей закладів вищої освіти І-ІІ р.а. У посібнику розглядаються елементи лінійної алгебри, аналітична геометрія, диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних, інтегральне числення функції однієї змінної, диференціальні рівняння першого порядку.

Історія та теоретичні основи технології соціальної роботи в Україні: навчально-методичний посібник / автори-уклад.: О.М. Палилюлько, Г.Г. Кучеров, О.В. Шевчук, І.М. Гуменюк, Н.Р. Сторожук, Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 2020. 236 с.
Навчально-методичний посібник «Історія та теоретичні основи технології соціальної роботи в Україні» підготовлено колективом викладачів, укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання. Він відображає процес становлення соціальної роботи як наукової галузі так і навчальної дисципліни, її змісту, структури, теоретичних та методичних особливостей. В посібнику висвітлюються основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, головні моменти становлення допомоги, взаємодопомоги, моделі соціального забезпечення, що надаються різним категоріям населення.
Навчально-методичний посібник призначений для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю «Соціальна робота», викладачів, практичних працівників соціальних закладів та установ, громадських організацій, благодійних закладів, які займаються соціальним захистом різних категорій населення та усіх, хто хоче розширити свої знання з соціальної роботи, впроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність та сприяти покращенню системи соціального захисту населення України.


Тріпак М.М., Вольська А.О., Кучеров Г.Г. Соціальне управління: теорія і практика: навч. метод. посіб. / за ред. М.М. Тріпака. Кам’янець-Подільський: вид-во ТНЕУ, 2019. 289 с.

Навчально-методичний посібник «Соціальне управління: теорія і практика» є одним із видань, що призначене для професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах інтегрованого навчального середовища.
В навчальному посібнику в систематизованій та комплексній формі розглянуті теоретичні основи комунікативної психології діяльності державного службовця та повний комплекс методичного забезпечення вивчення дисципліни «Соціальна робота на виробництві», в т. ч. тематичний план, скорочений курс лекцій, плани практичних занять, ситуативні задачі, тести, питання на іспит.
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, керівників, спеціалістів, соціальних працівників та  викладачів.

Навчально-методичний посібник “Аудит” авторів: Балли І.В., Вольської А.О., Гуменюк І.Л. спрямований на забезпечення всіх видів навчальної роботи студентів.
Навчально-методичний посібник включає комплекс питань, пов’язаних з аудиторською діяльністю в Україні та спрямований на закріплення знань з теоретичних і методичних основ аудиту. До кожної теми курсу пропонуються ілюстративні матеріали, завдання для семінарських занять та самостійної роботи студентів.

Тріпак М.М., Гуменюк І.Л., Сушарник Я.А. Топорівська Я.В., Гарбарець І.А., Шевчук Н.С., Дужева О.Г. «Вишкіл-практикум» по підготовці курсових та переддипломних проектів: навч. посіб. / за ред. М. М. Тріпака. Кам’янецьПодільський: ТНЕУ. 2019. 112 с.
Навчально-методичний посібник включає повний комплекс методичного забезпечення підготовки курсових та переддипломних проєктів про проходження практики студентів закладів передвищої освіти.
Основну увагу приділено проблемам вирішення практичних завдань фінансової діяльності майбутніх випусників нашого коледжу та працівників соціально-економічної сфери державних установ, психологів, соціальних працівників, фінансистів, підприємців та суб’єктів господарювання, які мають демонструвати знання своєї спеціальності, ерудицію, комплексне системне мислення, володіння методами економіко-математичної статистики, вміння вирішувати проблемні ситуації, моделювати нові напрями розвитку відповідної галузі.

Іміджелогія: навч.-метод. посіб. / [авт.-уклад. Л. М. Комарніцька]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 208 с.

Навчальний посібник призначений для студентів галузі знань 23 «Соціальна робота». Він містить навчальну програму та опис навчальної дисципліни «Іміджелогія», тексти лекційних і плани семінарських занять та тем, які виносяться на самостійне опрацювання, перелік питань до модульних контрольних робіт, програму семестрового заліку, список джерел та літератури, глосарій термінів курсу.

Тріпак М.М., Гуменюк І.Л., Сушарник Я.А. «Вишкіл-практикум» по підготовці бакалаврських та переддипломних проектів: навч. посіб. / за ред. М. М. Тріпака. Кам’янецьПодільський: ТНЕУ. 2019. 154 с.
Навчально-методичний посібник включає повний комплекс методичного забезпечення підготовки курсових, бакалаврських та переддипломних проектів про проходження практики студентів закладів вищої освіти.
Основну увагу приділено проблемам вирішення практичних завдань фінансової діяльності майбутніх випусників нашого коледжу та працівників соціально-економічної сфери державних установ, психологів, соціальних працівників, фінансистів, підприємців та суб’єктів господарювання, які мають демонструвати знання своєї спеціальності, ерудицію, комплексне системне мислення, володіння методами економіко-математичної статистики, вміння вирішувати проблемні ситуації, моделювати нові напрями розвитку відповідної галузі.

    Скарбниця бібліотеки Подільського спеціального коледжу поповнилась надзвичайно цінним науковим доробком, сучасним новим навчально-методичним посібником «Психологія фінансів», автор-укладач – Мар’ян Миколайович Тріпак, директор коледжу, к.е.н., доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування коледжу.
   Метою навчально-методичного посібника є висвітлення основних положень фінансової науки на стику психологічної мислидіяльності, яка слугує подальшому розкриттю і деталізації емоцій суб’єктів фінансових індивідуумів в економічному соціумі. Найважливішими інструментами регулювання господарських та загальнодержавних перерозподільчих процесів, як упевнено переконує автор, є «вартісні чинники, основа яких – фінанси і психологічні фінансові відносини відповідних суб’єктів економічної системи країни».
   Основну увагу приділено проблемам вирішення практичних завдань фінансової діяльності майбутніх державних службовців та працівників фінансової сфери державних установ, підприємців та суб’єктів господарювання.
    Сучасний посібник містить новий комплекс атрибутів з залученням інтерактивних методів навчання для успішного вивчення навчальної дисципліни «Психологія фінансів», глосарій та мудрі поради, які будуть корисні та стануть у пригоді майбутнім державним службовцям і працівникам фінансової сфери та усім, хто цікавиться фінансовою сферою. Зміст посібника подається у нетрадиційному стилі, що дає змогу зацікавити студентів у поглибленому вивченні матеріалу.

Коркушко О.Н.Годнюк І.В., Кушнір Л.А., Свирида О.В., Шевчук Н.С. Навчально-методичний посібник «Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях» відповідає навчальній програмі навчальної дисципліни «Фінансовий облік». Його структура побудована згідно з освітньо-професійною програмою за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

У навчально-методичному посібнику розкрито облік господарської діяльності у вигляді схем, рисунків і таблиць, що дає можливість студентам засвоїти теоретичні питання з бухгалтерського (фінансового обліку). Навчально-методичний посібник сформовано з дотриманням чинних нормативно-правових та законодавчих актів України, що регулюють питання ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Скрипник А. Ю., Коркушко О. Н., Лаврук О. В., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С., Герасимова Т. І. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення : навч.-метод. посібник. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціальноекономічний коледж / Кам’янець-Подільський. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. 310 с.
Навчально-методичний посібник «Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення» за своєю структурою побудований згідно з освітньо-професійною програмою за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

У навчально-методичному посібнику розкрито історичні аспекти облікової справи в Україні, облік та контроль господарської діяльності у вигляді схем, рисунків і таблиць, що дає можливість студентам засвоїти теоретичні питання з бухгалтерського (фінансового обліку) та контролю. Навчально-методичний посібник сформовано з дотриманням чинних нормативно-правових та законодавчих актів України, що регулюють питання ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Тріпак М.М. Бюджетна політика та бюджетне планування : навч.-метод. посіб. Тернопіль, 2006. 128 с.

Страхування: від теорії до практики: навч. посіб. / Л.В. Русул, М.П. Федишин, Н.А. Лаврук. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 288 с.

Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі навчальної дисципліни «Страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». У ньому запропоновано основні теоретичні питання сутності, принципів і ролі страхування, його значення в суспільстві, тестові та практичні завдання, ділові ігри, перелік питань для підсумкового контролю, список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також учнів середніх освітніх закладів економічного спрямування. Видання буде корисним при виконанні курсових, дипломних та дисертаційних робіт.

Михальський А.В., Жигульова Е.О., Михальська Ю.А. Здоров’язберігаючі технології при роботі з дітьми із особливими освітніми потребами : Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. 228 с.
У навчальному посібнику викладено основи курсу «Здоров’язберігаючі технології». Значне місце відведено розгляду суті здоров’язберігаючих технологій та загальній характеристиці дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Дана характеристика психофізичного розвитку дітей з обмеженими можливостями здоров’я та висвітлюються особливості реалізації здоров’язберігаючих технологій при роботі з дітьми із особливими освітніми потребами.
Посібник адресовано студентам ВНЗ III-IV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальностями 227 Фізична терапія, ерготерапія та 016 Спеціальна освіта.

   Актуальним проблемам сучасного суспільства та особистості, зокрема, присвячений посібник «Як стати психологом для себе», автор-укладач – Віктор Миколайович Федорчук, к.п.н., доцент кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
   У посібнику зібрані психологічні техніки, за допомогою яких можна позбутися неадекватної самооцінки, образ, страхів і фобій, стресу, навчитися управляти собою власними емоціями і почуттями. Книга адресована психологам, психотерапевтам, студентам-психологам, читачам, зацікавленим у самопсихотерапії, в розв’язанні емоційних проблем, особистісному зростанні, які не байдужі до свого життя й мають бажання повністю відповідати за нього. Автор посібника зазначає, що саме регулярне використання прийомів і принципів, описаних у цій книзі, дозволить краще впоратися з життєвими складнощами і розчаруваннями, налагодити стосунки з людьми, ставити перед собою реальні цілі й домагатися їх досягнення. Так, безумовно, книга стане в пригоді, насамперед, сучасній молодій людині, яка прагне бути успішною, комунікативною, впевненою у собі, яка вірить й дбає про своє майбутнє.

      Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Кафедра соціальної роботи та психології – 2020. – 90 с.
    Збірник містить тези доповідей за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика», який відбувся 05 грудня 2019 р. (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, кафедра соціальної роботи та психології, м. Кам’янець-Подільський), з актуальних питань сучасної психологічної науки, освіти та соціальної реабілітації та профілактики психічних захворювань.
    Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вишів тобто фахівців соціономічних професій. 

pdf

Роль ООН у сучасному світі: матеріали наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-Подільський, 2020. 154 с.

До збірника увійшли доповіді учасників наукового симпозіуму «Роль ООН в сучасному світі», який відбувся 22 жовтня 2020 р. у Кам’янці-Подільському. У збірнику прослідковано передумови та історію створення Організації Об’єднаних Націй, структуру і основні напрямки діяльності ООН на сучасному етапі, показано діяльність України в ООН у 1991-2020 рр., участь військовослужбовців Кам’янця-Подільського у миротворчих акціях ООН.
Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім, хто цікавиться історією України, всесвітньою історією, історією міжнародних відносин та дипломатії.

pdf

Інклюзивна освіта в контексті викладання фундаментальних дисциплін: науково-методичний збірник / [редкол.: М.М. Тріпак (гол.), О.Н. Коркушко, Т.А. Марчак та ін.]. Кам’янець-Подільський. ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 92 с.
До збірника увійшли статті викладачів кафедри інформаційної діяльності, документознавства і фундаментальних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2016

pdf

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2017

pdf

матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 2018

pdf

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 2019

pdf

матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 2020

pdf

Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 2021

pdf

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія 2022

pdf

II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія 2023

pdf

РОЛЬ ООН У СУЧАСНОМУ СВІТІ матеріали наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Наці

pdf

Освітня діяльність працівників соціально-психологічної сфери: виклики сьогодення та реалії Всеукраїнська науково-практична конференція

pdf

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції

pdf

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції

pdf

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства Матеріали ІV Міжнародної наукової студентської конференції

pdf

Наука та інновації в умовах пандемії COVID-19 Збірник матеріалів регіонального молодіжного форуму

pdf

ВНЕСОК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ Матеріали науково-практичного форуму

pdf

Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції

pdf

Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції

pdf

Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції Том 1. Економічні науки

pdf

Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції Том 2. Природничі та гуманітарні науки

pdf

Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції Том 3. Соціальна робота

pdf

Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції 2020

pdf

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства Матеріали ІII Міжнародної наукової студентської конференції

pdf

Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства Матеріали ІV Міжнародної наукової студентської конференції

pdf

Матеріали науково-практичного форуму

pdf

Матеріали науково-практичного форуму

pdf


   Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним коледжем засновано науковий журнал “Вектор Поділля”. Програмні цілі «Вектора Поділля» – пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, освіти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії. Викладачі Подільського спеціального коледжу, а також науковці, аспіранти, докторанти, студенти з різних куточків України можуть поділитися своїми науковими досягненнями та пошуками на сторінках нашого видання «Вектор Поділля».
    Крім збірників наукових праць викладачі коледжу активно поповнюють ресурси бібліотеки навчально-методичними матеріалами викладачі коледжу.


Translate