231 Соціальна робота

Освітньо-професійна
програма
«Соціальна робота»


Освітньо-професійна програма «Соціальна робота»  – це підготовка компетентних і етичних соціальних працівників здатних застосовувати професійні цінності соціальної роботи з різними клієнтами, вирішувати конкретні проблеми й завдання у професійній діяльності, здатність проводити соціологічні опитування, обробляти інформацію та прогнозувати результати, здійснювати консультативні послуги, проводити просвітницьку діяльність у навчальних закладах, робочих колективах, центрах зайнятості, притулках, колоніях, будинках пристарілих та інших установах державної та приватної власності.

Випускники кафедри за напрямом підготовки «Соціальна робота», одержуватимуть диплом та  зможуть займати посади :

  • фахівець із соціальної роботи;
  • соціальний педагог;
  • інспектор з професійної адаптації;
  • інспектор з охорони дитинства;
  • вихователь-методист;
  • фахівець з питань зайнятості;
  • консультант психолого-медико-педагогічної консультації;
  • вища посадова особа громадської організації (в області благодійності, прав людини);
  • голова (інша посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру.

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Форма

підсумкового

контролю

1. Нормативні (обов’язкові) компоненти ОПП
1.1. Нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 Екзамен
ЗП 02 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 Екзамен
ЗП 03 Соціальна інформатика 6 Екзамен
ЗП 04 Філософія 4 Залік
ЗП 05 Історія української державності та культури 5 Екзамен
ЗП 06 Соціологія і соціальна інклюзія 5 Залік
ЗП 07 Основи наукових досліджень 4 Екзамен
ЗП 08 Іміджелогія 5 Залік
ЗП 09 Критичне мислення 4 Залік
ЗП 10 Вступ до спеціальності 5 Залік
ЗП 11 Безпека праці та життєдіяльності в галузі 4 Залік
ЗП 12 Екологія та екологічна етика 4 Залік
Разом нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки 56

1.2. Нормативні навчальні дисципліни фахової  підготовки

ФП 01 Історія соціальної роботи 5 Екзамен
ФП 02 Основи соціальної політики 5 Екзамен
ФП 03 Право соціального забезпечення 5 Екзамен
ФП 04 Психологія (загальна, вікова, соціальна) 5 Екзамен
ФП 05 Економіка соціальної роботи 3 Екзамен
ФП 06 Соціальна робота з сім’ями, дітьми та жінками 6 Екзамен
ФП 07 Соціальне проектування 4 Залік
ФП 08 Менеджмент соціальної роботи 3 Залік
ФП 09 Теорія соціальної роботи 7 Екзамен
ФП 10 Соціальна робота з окремими категоріями громадян 4 Екзамен
ФП 11 Психологія особистості та психодіагностика 4 Залік
ФП 12 Методика і технологія соціальної роботи 9 Екзамен
ФП 13 Соціальна і демографічна статистика 3 Залік
ФП 14 Етика соціальної роботи 3 Залік
ФП 15 Організація і методика соціально-психологічного тренінгу 4 Екзамен
ФП 16 Соціальне партнерство 4 Екзамен
ФП 17 Місцеве самоврядування і соціальна робота 4 Екзамен
ФП 18 Ведення професійних документів 3 Екзамен
ФП 19 Право в соціальній роботі (сімейне, трудове, адміністративне, господарське) 5,5 Екзамен
ФП 20 Медико-соціальні основи здоров’я 4 Екзамен
ФП 21 Психологічне консультування в соціальній роботі 3 Екзамен

1.3. Інші нормативні компоненти ОПП

ПН 01 Навчальна практика з  методики та технології соціальної роботи 3 Захист
ПВ 01 Виробнича практика 9 Захист
КР 01 Курсова робота (методика і технологія соціальної роботи) 5 Захист
КР 02 Курсова робота (соціальна робота з окремими категоріями клієнтів) 5 Захист
СО 01 Підготовка бакалаврської роботи / Підготовка до  комплексного екзамену зі спеціальності 5,5
А 01 Захист бакалаврської роботи 1,5 Захист
Комплексний екзамен зі спеціальності 1,5 Екзамен
Медична реабілітація (лікувальна фізична культура) Позакредитна
Разом нормативні компоненти ОПП фахової підготовки 124
РАЗОМ нормативні компоненти ОПП          180
2. Компоненти ОПП самостійного вибору студентів
2.1. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента загальної підготовки

Блок 1

ЗП ВС 13 Культура ділового спілкування 5 Залік
ЗП ВС 14

Політологія

 

4 Залік
ЗП ВС 15 Релігієзнавство 5 Залік

Блок 2

ЗП ВС 16 Психологія фінансів 5 Залік
ЗП ВС 17 Тайм-менеджмент 4 Залік
ЗП ВС 18 Конфліктологія 5 Залік
Разом навчальні дисципліни самостійного вибору студента загальної підготовки 14
2.2. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки
Блок 1
ФП ВС 22 Соціальна педагогіка 4 Залік
ФП ВС 23 Правове регулювання соціальних конфліктів 4 Залік
ФП ВС 24 Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія 5 Залік
ФП ВС 25 Основи реабілітології 5 Залік
ФП ВС 26 Соціальна робота у сфері дозвілля 5 Залік
ФП ВС 27 Теорія і методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями 4 Залік
ФП ВС 28 Створення та супровід прийомних сімей 5 Залік
ФП ВС 29 Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки 4 Екзамен
ФП ВС 30 Соціальна терапія 4 Екзамен
ФП ВС 31 Соціологічні методи в соціальній роботі 3 Залік
ФП ВС 32 Соціальний захист дітей в Україні та  закордоном 3 Екзамен

Блок 2

ФП ВС 33 Основи геронтології 4 Залік
ФП ВС 34 Протидія торгівлі людьми 4 Залік
ФП ВС 35 Патопсихологія 5 Залік
ФП ВС 36 Соціальна психіатрія і наркологія 5 Залік
ФП ВС 37 Соціальна робота у сфері зайнятості 5 Залік
ФП ВС 38 Волонтерська діяльність 4 Залік
ФП ВС 39 Методика протидії булінгу 5 Залік
ФП ВС 40 Соціальна робота в ОТГ 4 Екзамен
ФП ВС 41 Соціальний патронаж 4 Екзамен
ФП ВС 42 Математичні методи в соціологічному дослідженні 3 Залік
ФП ВС 43 Психологічні основи соціальної роботи 3 Екзамен
Разом  навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки 46
РАЗОМ  компоненти ОПП самостійного вибору студента 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Форма

підсумкового

контролю

1. Нормативні (обов’язкові) компоненти ОПП
1.1. Нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 Екзамен
ЗП 02 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 Екзамен
ЗП 03 Інформатика 5 Екзамен
ЗП 04 Філософія 4 Залік
ЗП 05 Історія української державності та культури 4 Екзамен
ЗП 06 Соціологія 5 Залік
ЗП 07 Основи наукових досліджень 4 Екзамен
ЗП 08 Іміджелогія 4 Залік
ЗП 09 Менеджмент 4 Залік
ЗП 10 Вступ до спеціальності 4 Залік
ЗП 11 Безпека праці та життєдіяльності в галузі 4 Залік
ЗП 12 Екологія та екологічна етика 4 Залік
Разом нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки 52
1.2. Нормативні навчальні дисципліни фахової  підготовки
ФП 01 Історія соціальної роботи 4 Екзамен
ФП 02 Основи соціальної політики 4 Екзамен
ФП 03 Право соціального забезпечення 5 Екзамен
ФП 04 Психологія (загальна, вікова, соціальна) 5 Екзамен
ФП 05 Економіка соціальної роботи 4 Екзамен
ФП 06 Соціальна робота з сім’ями, дітьми та жінками 5 Екзамен
ФП 07 Соціальне проектування 4 Залік
ФП 08 Менеджмент соціальної роботи 4 Залік
ФП 09 Теорія соціальної роботи 7 Екзамен
ФП 10 Соціальна робота з окремими категоріями громадян 5 Екзамен
ФП 11 Психологія особистості та психодіагностика 4 Залік
ФП 12 Методика і технологія соціальної роботи 9 Екзамен
ФП 13 Соціальна і демографічна статистика 4 Залік
ФП 14 Етика соціальної роботи 4 Екзамен
ФП 15 Організація і методика соціально-психологічного тренінгу 4,5 Екзамен
ФП 16 Соціальне партнерство 4 Екзамен
ФП 17 Місцеве самоврядування і соціальна робота 4 Екзамен
ФП 18 Ведення професійних документів 4 Екзамен
ФП 19 Право в соціальній роботі (сімейне, трудове, адміністративне, господарське) 4 Екзамен
ФП 20 Медико-соціальні основи здоров’я 4 Екзамен
ФП 21 Психологія фінансів 4 Залік

1.3. Інші нормативні компоненти ОПП

ПН 01 Навчальна практика з  методики та технології соціальної роботи 3 Захист
ПВ 01 Виробнича практика 9 Захист
КР 01 Курсова робота (методика і технологія соціальної роботи) 5 Захист
КР 02 Курсова робота соціальна робота з окремими категоріями клієнтів) 5 Захист
СО 01 Підготовка бакалаврської роботи / Підготовка до  комплексного екзамену зі спеціальності 5,5
А 01 Захист бакалаврської роботи 1,5 Захист
Комплексний екзамен зі спеціальності 1,5 Екзамен
Разом нормативні компоненти ОПП фахової підготовки 127
РАЗОМ нормативні компоненти ОПП        

 179

2. Компоненти ОПП самостійного вибору студентів
2.1. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента загальної підготовки
ЗП ВС 13 Культура ділового спілкування 4 Залік
Риторика професійної діяльності
ЗП ВС 14 Політологія 4 Залік
Основи економічної теорії
ЗП ВС 15 Релігієзнавство 4 Залік
Антропологія
Разом навчальні дисципліни самостійного вибору студента загальної підготовки 12
2.2. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки
ФП ВС 22 Соціальна педагогіка 4 Залік
Педагогіка
ФП ВС 23 Конфліктологія 4 Залік
Правове регулювання соціальних конфліктів
ФП ВС 24 Соціальна психіатрія і наркологія 5 Залік
Патопсихологія
ФП ВС 25 Основи реабілітології 5 Залік
Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія
ФП ВС 26 Соціальна робота у сфері зайнятості 5 Залік
Соціальна робота у сфері дозвілля
ФП ВС 27 Методика організації ігрової діяльності 4 Залік
Теорія і методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями
ФП ВС 28 Практична психологія в системі соціальної роботи 5 Залік
Психологічні основи соціальної роботи
ФП ВС 29 Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки 4 Екзамен
Соціально-педагогічна профілактика правопорушень
ФП ВС 30 Соціальна терапія 4 Екзамен
Соціальний патронаж

 

ФП ВС 31

Соціологічні методи в соціальній роботі 4 Залік

Математичні методи в соціологічному дослідженні

 

ФП ВС 32 Соціальний захист дітей в Україні 5 Екзамен
Система соціального захисту дітей за кордоном
Разом  навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки 49
РАЗОМ  компоненти ОПП самостійного вибору студента 61
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240


Translate