032 Історія та археологія

Освітньо-професійна програма «Історія та археологія»

 Освітньо-професійна програма «Історія та археологія» спрямована на підготовку фахівців, професіоналів у галузі історії та археології на основі новітніх досягнень історичної та педагогічної наук для роботи в архівних, музейних, бібліотечних установах та закладах вищої освіти. Стратегічними цілями Інституту в галузі освітньої діяльності є забезпечення високого рівня професійної підготовки здобувачів з урахуванням їх інклюзивних особливостей, підготовка фахівців які володіють теоретичними знаннями та сучасними також базовими й професійними компетентностями в галузі історії та археології, що направлені на здобуття здобувачами освіти навичок науково-дослідницького, проєктного та інноваційного характеру в галузі історії та археології, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності.По закінченню навчання випускники зі спеціальності «Історія та археологія» оволодіють такими знанням та навичками:

 • Аналізувати теоретичні та методологічні проблеми сучасної історичної науки, критично оцінювати стан проблеми та результати останніх досліджень.
 • Здійснювати рецензування, коментування, анотації наукових, науково-популярних, освітніх та публіцистичних текстів, які стосуються питань історії та археології.
 • Розробляти й реалізовувати історичні та міждисциплінарні проєкти з урахуванням сучасних методологічних підходів.
 • Застосовувати у професійній діяльності у сфері історії та археології сучасні цифрові інструменти і технології для пошуку, збереження і оброблення інформації, у тому числі для виконання наукових досліджень і реалізації освітніх та інноваційних проєктів.
 • Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері історії та археології, висувати та перевіряти гіпотези, обирати методи дослідження, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.
 • Здійснювати експертизу пам’яток історії, археології та культури з метою їх охорони та можливого подальшого використання.
 • Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань історії та/або археології до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
 • Розширювати актуалізовану джерельну базу за рахунок введення до наукового обігу архівних джерел, опрацювання фондів музеїв, участі у наукових й археологічних експедиціях тощо.
 • Здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти на основі сучасних освітніх технологій, а також принципів і практик європейських країн.
 • Демонструє навички професійного спілкування з використанням іноземної мови.
 • Розширювати  комплексний підхід формування сприятливого суспільного середовища для осіб з інвалідністю.
 • Організовувати процес обслуговування споживачів в туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки осіб з інвалідністю.

По закінченню навчання випускники можуть займати посади:

Магістр історії та археології може працювати в науковій, організаційно-управлінській та освітніх галузях; викладати у ЗВО; працювати в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

Національний Класифікатор України https://hrliga.com/docs/327_KP.htm:

Посади (за наявності диплому магістра) професіонал в галузі історії, археології; в галузі освіти; викладач закладу загальної освіти; викладач університету та вищого навчального закладу; керівник функціонального підрозділу; виробничого та інших основних підрозділів; підприємства, установи та організації; фахівці архівних установ.

 • 23 Викладачі
 • 231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 • 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 • 2310.2 Викладач вищого навчального закладу.
 • 2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу
 • 2431.1 Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)
 • 2431  Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
 • 2431 1 Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)
 • 2431 2 Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках
 • 2442 1 Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)
 • 2442 2 Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи
 • 2443 1 Професіонали в галузі філософії, історії та політолог
 • 2443.2 Історик (суспільні відносини).
 • 2443.2 Консультант з питань історії.
 • 2443.2 Історик, історик (економіка), історик (політика), історик (суспільні відносини),консультант з питань історії.
 • 2441.1 Антрополог.
 • 2442.2 Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи
 • 2443 Професіонали в галузі філософії, історії та політології
 • 2443.1 Наукові співробітники (філософія, історія, політологія)
Translate