Правила та обов’язки студента


ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ» ТА ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НРЗВО «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» та ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» (далі Правила) розроблені відповідно до чинного законодавства України, Статуту Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (далі Статуту), Положення про ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» (далі Положення) і регламентують відносини між адміністрацією, співробітниками та здобувачами освіти, умови навчання, порядок прийому та відрахування з числа студентів, норми дисципліни, етики, ставлення до матеріальних цінностей тощо.

1.2. Правила внутрішнього розпорядку сприяють зміцненню навчальної дисципліни, підвищенню ефективності навчального процесу. Вони спрямовані на створення  умов, що сприяють успішному навчанню кожного студента, вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури поведінки і навичок спілкування.

1.3. Головний обов’язок студента – наполегливо засвоювати знання та практичні навики з обраного фаху.

1.4. Навчаючись в закладі освіти, здобувач зобов’язаний дотримуватися Статуту, Положення та Правил внутрішнього розпорядку.

1.5. Незнання Правил внутрішнього розпорядку студентів не звільняє від відповідальності за їх порушення.

1.6. Правила набирають чинності з моменту їх затвердження керівником закладу  і діють без обмеження строку (до внесення в них змін або прийняття нових Правил).

1.7. Спірні питання, пов’язані з дотриманням Правил внутрішнього розпорядку, вирішуються ректором Інституту/директором Фахового коледжу, адміністрацією закладу освіти та органами студентського самоврядування  відповідно до наданих їм повноважень.

1.8. Правила є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

II. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ, НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ, ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ІНШОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

2.1. Порядок зарахування студентів до закладу освіти здійснюється відповідно до Правил прийому, розроблених закладом освіти згідно чинного законодавства.

2.2. На осіб, що зараховані, оформляють “Особову справу”, “Навчальну картку студента”, індивідуальний план студента, залікову книжка, студентський квиток.

Це документи суворої звітності, що вимагають відповідного їх збереження, ведення, здачі в архів після закінчення закладу освіти. 

2.3. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу освіти  та  оприлюднюється на інформаційному стенді, вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.

2.4.Студенти, зараховані до закладу освіти, повинні ознайомитись із Статутом, Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку, Положенням про студентське самоврядування, пройти інструктажі з техніки безпеки, про­типожежної безпеки, про що оформлюються відповідні записи в журналах інструктажів.

2.5. Згідно Статуту та Положення студенти після зарахування на навчання проживають в гуртожитку.  Поселення в гуртожиток відбувається згідно затвердженого порядку.

2.6. Академічна відпустка може бути надана студентам  згідно “Положення про вищий державний заклад освіти” і в порядку передбаченому “Положенням про академічну відпустку та повторне навчання у вищих закладах освіти1‘, затвердженим наказом Міністерства освіти України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.7. Згідно “Положення про державний вищий заклад освіти” і “Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти України

студент може бути відрахований:

 • за власним бажанням;
 • у зв’язку з призовом на строкову військову службу;
 • за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;
 • за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;
 • за   появу   на  заняття,   в   навчальному   корпусі,   бібліотеці,   гуртожитку   в нетверезому стані, у стані наркотичного чи токсикологічного сп’яніння;
 • за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
 • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку (за погодженням з органом студентського самоврядування).

2.8.Поновлення в числі студентів здійснюється відповідно до чинного зако­нодавства, вимог керівних документів: “Положенням про державний виший заклад освіти”, “Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”.

2.9. Згідно “Положення про державний вищий заклад освіти” та “Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти” студент може бути переведений до іншого закладу освіти.

 III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ

 3.1.Згідно Статуту, Положення, Закону України “Про Освіту” та “Положення про державний вищий заклад освіти” студенти мають право на:

 • вільний вибір форми навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, дослідницькою та спортивною базами закладу освіти, доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі у встановленому законодавством порядку;
 • безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти в закладі освіти і в порядку, встановленому законодавством;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької і науково-технічної діяльності тощо;
 • участь у заходах з освітньої, дослідницької, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 • участь у громадських об’єднаннях;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування, Вченої ради інституту, відділень, Педагогічної ради коледжу, органів студентського самоврядування;
 • здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами, а також у декількох закладах  вищої (фахової передвищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного (та/або місцевого) бюджету;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу,
 • призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом;
 • навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі міжнародну, та визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час мобільності;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
 • збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
 • академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки;
 • моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і громадській  роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 • повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
 • отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • оскарження дій органів управління закладу освіти та їх посадових осіб, науково-педагогічних,  педагогічних та інших працівників;
 • спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
 • інші необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально вразливих верств населення.
 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням (крім дуальної форми здобуття освіти та навчання на робочому місці (на виробництві);
 • оволодіння всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою;
 • вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • продовження освіти за освітнім ступенем бакалавра на основі одержаного освітньо-професійного ступеня, здобуття додаткової освіти;
 • отримання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, в тому числі і за кордон:
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу освіти, доступ до інформації з усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
 • участь у громадських об’єднаннях;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • повне державне забезпечення (безкоштовне харчування, медичне обслуговування, побутові послуги);
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного, психічного насильства, від дій науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до інших закладів освіти у порядку встановленому чинним законодавством та керівними документами Міністерства освіти і науки України;
 • отримання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством.

3.2. Студенти  зобов’язані:

 • дотримуватись Статуту, Положення про фаховий коледж, Положення про організацію освітнього процесу, цих Правил;
 • виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартами освіти та освітньо-професійною програмою;
 • відвідувати навчальні заняття та контрольні заходи, передбачені графіком освітнього процесу;
 • інформувати кураторів академічних груп про неможливість через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи тощо. При нез’явленні на заняття або контрольні заходи через поважні причини здобувач повинен протягом 3-х днів після виходу подати підтверджуючі документи, оформлені належним чином;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дбайливо та охайно ставитись до майна закладу освіти (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.);
 • підтримувати традиції та авторитет закладу;
 • виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях, дотримуватися морально-етичних правил поведінки і спілкування;
 • виконувати накази та розпорядження керівника закладу освіти, керівників структурних підрозділів, кураторів та інших відповідальних осіб;
 • дотримуватися режиму та графіку робочого дня, організації вечірнього часу у гуртожитку;
 • дотримуватися презентабельності  в одязі та зовнішньому вигляді.

РОЗДІЛ  IV. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА, ЯКІ ДІЮТЬ

НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

4.1. Категорично забороняється в приміщеннях і на території закладу освіти та гуртожитку:

 • приносити та/або розпивати алкогольні, спиртовмісні напої (окрім лікарських засобів), перебувати у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, приносити, вживати та розповсюджувати наркотичні засоби, психотропні речовини, а також курильні суміші, вчиняти інші дії, за які чинним законодавством передбачена адміністративна та/або інша юридична відповідальність;
 • курити тютюнові вироби, в тому числі кальян, електронні сигарети тощо;
 • перебувати у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння;
 • приносити вибухові, легкозаймисті та токсичні речовини, вогнепальну, пневматичну, газову і холодну зброю, а також інші речі, які є небезпечними для оточуючих;
 • проводити будь-яку політичну агітацію та закликати до порушення закону чи правопорядку;
 • застосовувати фізичне насилля, психологічний тиск, ображати студентів та викладачів, наносити тілесні ушкодження;
 • залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;
 • грати в азартні ігри;
 • користування особистими електронними приладами (плеєром, мобільним телефоном, планшетом тощо), що перешкоджають проведенню навчального заняття (надання освітньої інформації та її засвоєння здобувачами вищої та фахової передвищої освіти) та контрольних заходів;
 • переміщувати меблі, обладнання, інші матеріальні цінності, виносити інвентар з лабораторій, навчальних та інших приміщень без дозволу керівництва;
 • псувати майно закладу освіти або використовувати його не за призначенням;
 • наносити на стіни, столи та/або інші місця в приміщеннях та на території закладу освіти будь-які написи та/або малюнки без дозволу відповідальної особи;
 • загороджувати проходи, створювати перешкоди для руху;
 • кричати, шуміти, грати на музичних інструментах, користуватися звуковідтворювальною апаратурою з порушенням тиші та створенням перешкод у здійсненні освітнього процесу;
 • перебування домашніх тварин.

 V. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ

5.1. Керівник закладу освіти у своїй діяльності керується чинним за­конодавством, документами Міністерства освіти і науки України, інших вищестоящих інстанцій, законами України “Про освіту”, “Положенням про державний вищий заклад освіти”, “Положенням про студентське самоврядування”.

5.2. Керівник:

 • формує контингент студентів, відповідно до державного замовлення і чинного законодавства;
 • забезпечує  організаційні   та  економічні  умови  для   проведення  навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти;
 • забезпечує виконання всіма студентами законів і правил техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;
 • проводить роботу по удосконаленню форм та методів навчально-виховного процесу, впровадження в практику кращого педагогічного досвіду;
 • контролює виконання студентами навчальних планів та програм;
 • здійснює контроль за якістю знань студентів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання та здоров’я студентів;
 • сприяє розвиткові студентського самоврядування;
 • організовує побутове обслуговування студентів, здійснює заходи щодо їх оздоровлення;
 • забезпечує умови  соціальної,  фізичної та медичної реабілітації студентів-інвалідів;
 • організовує харчування студентів;
 • вирішує питання відрахування, надання академічної відпустки та поновлення на навчання студентів.

VІ . ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. З метою забезпечення виконання студентами їх обов’язків, захисту їх прав та інтересів, сприяння всесторонньому творчому розвитку особистості, прищеплення майбутнім фахівцям навичок організатора, керівника, в закладі освіти створені та діють органи студентського самоврядування.

 • Органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом, цими Правилами.
 • Органи студентського самоврядування діють на рівні груп (актив групи), відділення (старостат), гуртожитку (Рада гуртожитку), студентська рада, профспілковий комітет.

6.2. Найвищим колегіальним органом студентського самоврядування є загальні збори студентів, на яких обираються виконавчі органи, заслуховується звіт про їх діяльність, розглядаються Положення про студентське самоврядування, Правила внутрішнього розпорядку для студентів закладу освіти.

6.3. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення виконання всіма студентами обов’язків, дотримання норм та правил поведінки;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • участь у створенні необхідних умов для проживання, побуту і відпочинку студентів, організації змістовного дозвілля;
 • захист прав та інтересів студентської молоді;
 • створення  студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація   співробітництва   із   студентами   інших   вищих   закладів  освіти, молодіжними організаціями;
 • участь у проведенні серед студентів соціологічних досліджень;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

6.4.  Органи студентського самоврядування мають право:

 • обирати кандидатури голови органу самоврядування та розподіляти обов’язки між членами;
 • делегувати своїх представників для участі у роботі вищестоящих органів;
 • вносити пропозиції на розгляд керівництва та приймати участь у вирішенні питань щодо покращення умов навчання, виховання, побуту, дозвілля студентів;
 • вносити пропозиції адміністрації щодо застосування різних видів заохочень та стягнень стосовно студентів.   

VІI. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ГРАФІК РОБОТИ

 7.1. Для студентів закладу освіти встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями  (виняток – заочна форма здобуття освіти, підготовчі курси, в окремих випадках – очна на вимогу навчальної частини).

7.2. Дотримання і виконання режиму дня є обов’язковим для всіх студентів закладу освіти.

7.3. В закладі освіти передбачені канікули тривалістю 13 днів після закінчення першого семестру та 57 днів після закінчення другого семестру.

 VIIІ. ЗАОХОЧЕННЯ І СТЯГНЕННЯ

8.1. За сумлінне виконання своїх обов’язків, участь у громадсько-корисній праці студенти відзначаються подяками, нагороджуються грамотами, преміями, іншими видами морального і матеріального заохочення.

8.2. За порушення вимог Статуту та цих Правил до студентів навчального закладу можуть бути застосовані такі види стягнення:

 • догана;
 • відрахування з навчального закладу.

8.3. Особи, що скоїли порушення зобов’язані дати письмове пояснення.

8.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після з’ясування провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби студента чи перебування його в академвідпустці.

 • За кожне порушення накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
 • Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється студентові під підпис.
 • Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення до студента не було застосовано нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не має стягнення.

8.5. Якщо студент не допустив нового порушення і проявив себе як сумлінний студент, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до студента не застосовуються.

8.6. Керівник закладу освіти має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання на розгляд студентського чи педагогічного колективу.


Translate