015.39 Професійна освіта: Цифрові технології


галузі знань 01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА

за спеціальністю 015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

за спеціалізацією 015.39 «ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

   Мета ОПП забезпечити умови формування і розвитку у здобувача вищої освіти компетентностей та результатів навчання, необхідні для здійснення фахової діяльності у сфері професійної освіти за спеціалізацією Цифрові технології.


Об’єкт: структура та функціональні компоненти системи професійної освіти; теоретичні та практичні основи, технології та обладнання для виконання спеціальних робіт, пов’язаних із використанням методів цифрових технологій в установах та організаціях освітньої сфери та ІТ-галузі.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних здійснювати освітню діяльність із професійно-практичної підготовки фахівців для підприємств, установ та організацій освітньої сфери та ІТ-галузі.

Теоретичний зміст предметної області: Основні поняття, концепції, принципи і технології наук про освіту, фундаментальних і прикладних наук цифрових технологій. Теорії і методи, спеціалізовані задачі та вирішення практичних проблем у професійній освіті та виробничій діяльності ІТ-галузі.

Методи, методики та технології: методи організації, здійснення, стимулювання, мотивації та контролю за ефективністю і корекції навчально-пізнавальної діяльності; професійно-орієнтовані методики методика професійного навчання; навчальні, виховні розвивальні освітні і технології для застосовування на практиці.

Інструменти та обладнання: спеціалізоване програмне забезпечення (Office 365) для здійснення освітнього процесу та використання у подальшому випускниками у освітній сфері та ІТ-галузі.


Translate