Освітньо-професійна програма «Психологія»


Освітньо-професійна програма «Психологія»  – це підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі психології, які володіють теоретичними знаннями та сучасними психологічними технологіями здійснення психологічного супроводу та психологічної допомоги особистості, колективу та соціокультурній спільноті, здатні адаптувати свій професійний інструментарій до сучасного світу.   

Випускники кафедри за напрямом підготовки «Психологія», одержуватимуть диплом психолога та  зможуть займати посади у:

  • відділах по роботі з персоналом підприємств та організацій;
  • службах зайнятості;
  • центрах профорієнтації;
  • сфері засобів масової інформації, іміджмейкерства та PR;
  • державних і приватних вищих навчальних закладах, медичних установах;
  • соціальних організаціях;
  • на лінії телефону довіри;
  • Міністерстві з надзвичайних ситуацій;
  • органах державної влади та управління;
  • освітніх закладах.

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів

ЄКТС

Форма підсумкового контролю /семестр
                  Обов’язкові компоненти ОПП8
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ОЗП (01) – 48
ЗП 01 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Екзамен /1
ЗП 02 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 7 Екзамен /1-2
ЗП 03 Інформаційно-комунікаційні технології у психології 4 Залік /2
ЗП 04 Філософія 4 Екзамен  /3
ЗП05
Анатомія та фізіологія нервової системи
5 Екзамен /1
ЗП 06 Безпека життєдіяльності з основами охорони праці в умовах інклюзії 3 Залік /3
ЗП07
Історія української державності та культури 5 Екзамен /1
ЗП0 8 Інформатика та математичні методи у психології 5 Екзамен /2
ЗП0 9 Педагогіка 3 Залік /2
ЗП 10 Психогігієна та психопрофілактика 4 Екзамен /5
 ЗП 11 Вступ до спеціальності 5 Екзамен  /1
Всього за циклом загальної підготовки
48
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПП (02)   – 132
ФП 01 Загальна психологія з практикумом 12    Екзамен  /1-3
ФП 02 Експериментальна психологія 4 Екзамен /2
ФП 03 Основи психолого-педагогічних досліджень 3 Екзамен  /2
ФП 04 Історія психології 4 Залік /1
ФП 05 Диференційна психологія 4 Залік /3
ФП 06
Психологія особистості
4 Екзамен /4
ФП 07 Вікова психологія 6 Екзамен,Курсова робота / 4
ФП 08 Соціальна психологія 5 Екзамен /4
ФП 09 Педагогічна психологія 4 Екзамен /5
ФП 10 Психологія управління та організаційна психологія 4 Екзамен /7
ФП 11 Основи психологічного консультування 4 Екзамен /4
ФП 12 Основи психотерапії 6 Екзамен  /6
ФП 13 Конфліктологія та тренінг вирішення конфліктів 3 Залік /8
ФП 14 Теорія та практика соціально-психологічного тренінгу 4 Екзамен /3
ФП 15 Психодіагностика 5 Екзамен /6
ФП 16 Патопсихологія 4 Залік /5
ФП 17
Основи психокорекції з практикумом групової психокорекції
6 Екзамен/6
ФП 18 Психосоматика 4 Екзамен /6
ФП 19
Юридична психологія з методикою проведення експертизи
3 Екзамен /8
ФП 20  Арт-терапія 3 Залік /8
ФП 21 Психологія спілкування та

тренінг комунікативної компетентності

4 Екзамен /5
ФП 22 Тренінг особистісного та професійного зростання 3 Залік /7
ФП 23 Клінічна психологія 3 Екзамен /8

Інші нормативні  компоненти ОПП

ПН 01 Практика  навчальна 4 Залік /4
ПВ 01 Практика виробнича (діагностична, консультаційна, корекційно-розвивальна) 9 Залік /8
КР 01 Курсова робота (з Вікової психологія) 3 Залік /4
КР 02 Курсова робота (з Основи психокорекції з практикумом групової психокорекції) 3 Залік /6
СО 01 Підготовка бакалаврської роботи/Підготовка до комплексного екзамену зі спеціальності 5
А 01 Захист бакалаврської роботи 1,5 Атестація
Комплексний екзамен зі спеціальності 1,5 Атестація
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180  132+48=180
Вибіркові компоненти освітньої програми

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  ВЗП (02)13

ВСЗП 1.1. Етнопсихологія 3 Екзамен /2
ВСЗП 1.2. Психологія фінансів
ВСЗП 2.1. Екологічна психологія 3 Залік /3
ВСЗП 2.2. Політична психологія
ВСЗП 3.1. Психологія релігії 4 Залік /3
ВСЗП 3.2. Організація  діяльності психологічних служб
ВСЗП 4.1. Основи дефектології та патопсихології 4 Залік /4
ВСЗП 4.2. Психологія праці та інженерна психологія

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВПП (02) – 18

ВСФП 1.1. Психологія кризових та екстремальних ситуацій 4 Залік /5
ВСФП 1.2. Емоційне та професійне вигоряння особистості
ВСФП 2.1. Психологія саморегуляції 3 Залік /7
ВСФП 2.2. Основи профорієнтації та профвідбору
ВСФП 3.1. Психологія емоцій з тренінгом розвитку емоційного інтелекту 4 Екзамен /5
ВСФП 3.2. Психологія залежної поведінки
ВСФП 4.1. Психологія творчості з тренінгом креативності 4 Залік /6
ВСФП 4.2. Робота психолога в ОТГ
ВСФП 5.1. Психологія інклюзивної освіти 3 Залік /7
ВСФП 5.2. Основи роботи психолога з персоналом

Вибіркові дисципліни “Консультативна психологія”  / “Практична психологія в закладах освіти” –  29

ВСКП 1.1. Сімейне консультування та сімейна психотерапія 4 Залік /5
ВСКП 1.2. Психологія людей з особливими потребами
ВСКП 2.1.
Технології консультування вразливих верств населення
4 Залік /7
ВСКП 2.2. Робота психолога в дитячих будинках та школах-інтернатах
ВСКП 3.1. Реабілітаційна психологія 4 Екзамен /6
ВСКП 3.2.
Символдрама
ВСКП 4.1. Психологія стресу і ПТСР 4 Екзамен /7
ВСКП 4.2. Психологія девіантної поведінки
ВСКП 5.1. Соціально-психологічна допомога військовослужбовцям та членам їх сімей 5 Екзамен /8
ВСКП 5.2. Візуальна психодіагностика
ВСКП 6.1.
Інноваційні технології в професійній діяльності психолога
4 Залік /8
ВСКП 6.2. Технологія коучингу
ВСКП 7.1. Сучасні психотехнології впливу з основами НЛП 4 Залік /7
ВСКП 7.2. Практикум з індивідуального консультування
Загальний обсяг вибірковий компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

Форма

підсумкового

контролю

1. Нормативні (обов’язкові) компоненти ОПП
1.1. Нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Екзамен
ЗП 02 Історія української державності та української культури 5 Екзамен
ЗП 03 Соціологія 3 Залік
ЗП 04 Загальна психологія з практикумом 15 Екзамен
ЗП 05 Основи анатомії та фізіології ЦНС 4 Екзамен
ЗП 06 Історія психології 4 Екзамен
ЗП 07 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 Екзамен
ЗП 08 Методика організації  наукових досліджень 4 Залік
ЗП 09 Охорона праці в галузі та безпека життєдіяльності 3 Залік
ЗП 10 Філософія 3 Залік
ЗП 11 Психологія особистості 4 Екзамен
ЗП 12 Вікова фізіологія і валеологія 3 Залік

Разом нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки

56

 

1.2. Нормативні навчальні дисципліни фахової  підготовки

ФП 01 Математичні методи та комп’ютерні технології в психології 5 Залік
ФП 02 Психологія розвитку і вікова психологія 5 Екзамен
ФП 03 Основи медичних знань 4 Екзамен
ФП 04 Соціальна психологія 5 Екзамен
ФП 05 Психодіагностика 6 Екзамен
ФП 06 Психологія творчості з тренінгом креативності 4 Залік
ФП 07 Педагогіка 4 Залік
ФП 08 Основи клінічної психології 4 Залік
ФП 09 Диференційна психологія 4 Залік
ФП 10 Психологічне консультування 6 Екзамен
ФП 11 Основи психокорекції з практикумом групової психокорекції 7 Екзамен
ФП 12 Основи психотерапії 7 Екзамен
ФП 13 Патопсихологія 3 Залік
ФП 14 Психологія емоцій з тренінгом розвитку емоційного інтелекту 3 Екзамен
ФП 15 Організаційна психологія 4 Залік
ФП 16 Тренінг особистісного зростання психолога 4 Екзамен
ФП 17 Психологія праці та інженерна психологія 4 Екзамен
ФП 18 Методика викладання психології у вищій школі 3 Залік
ФП 19 Експериментальна психологія 6 Екзамен
ФП 20 Сучасна політична психологія 4 Залік
ФП 21 Психологічна служба в системі освіти 4 Залік
ФП 22 Теоретико-методологічні проблеми психології 3 Залік
ФП 23 Психосоматика 4 Екзамен

1.3. Інші нормативні компоненти

ПН 01 Навчальна практика «Ознайомлювально-навчальна практика» 3 Захист
ПВ 01 Виробнича практика «Психокорекційна практика в закладах освіти» 9 Захист
КР 01 Курсова робота

(із загальної психології)

3 Захист
КР 02 Курсова робота зі спеціальності 3 Захист
СО 01 Захист бакалаврської роботи 1,5 Захист
А 01 Комплексний іспит зі спеціальності 1,5 Екзамен
Разом нормативні компоненти ОПП фахової підготовки 124
РАЗОМ нормативні компоненти ОПП          180
2. Компоненти ОПП самостійного вибору студента
2.1. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента загальної підготовки
ЗП ВС 13 Вступ до спеціальності 3 Залік
Робота практичного психолога з дітьми різного віку
ЗП ВС 14 Екологія 3 Залік
Екологічна етика
Разом навчальні дисципліни самостійного вибору студента загальної підготовки

6

2.2. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки
ФП ВС 24 Організаці і методика проведення соціально-психологічного тренінгу 4 Екзамен
Тренінг комунікативної компетентності
ФП ВС 25 Етнопсихологія 4 Екзамен
Психологія соціальної роботи
ФП ВС 26 Психологія спілкування 4 Екзамен
Психологія кризових ситуацій
ФП ВС 27 Психологія управління 4 Залік
Акмеологія
ФП ВС 28 Психологія конфлікту 4 Екзамен
Гендерна психологія
ФП ВС 29 Педагогічна психологія 4 Залік

 

Психологія ПР-технологій
ФП ВС 30 Психогігієната психопрофілактика 4 Залік
Психологія девіантної поведінки
ФП ВС 31 Реабілітаційна психологія 5 Екзамен
Юридична психологія
ФП ВС 32 Арт-терапія 4 Екзамен
Когнітивна терапія
ФП ВС 33 Робота психолога з сім’єю 5 Залік
Психологія саморегуляції
ФП ВС 34 Робота психолога з дітьми з особливими потребами 4 Екзамен
Психолінгвістика
ФП ВС 35 Психологія стресу та посттравматичного стресу 4 Залік
Візуальна психодіагностика
ФП ВС 36 Сучасні психотехнології впливу з основами нейролінгвістичного програмування 4 Залік
Технології маніпулювання свідомістю людини та техніки протидії маніпуляці
Разом  навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки 54
РАЗОМ  компоненти ОПП самостійного вибору студента 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240


Translate