281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

 Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» спрямована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі  публічного управління та адміністрування, що направлені на здобуття здобувачем навичок науково-дослідницького, проектного та інноваційного характеру в галузі  публічного управління та адміністрування, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності. Освітньо-професійна програма розвиває перспективи підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування з урахуванням особливостей та основних напрямків державного управління.

По закінченню навчання випускники зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» оволодіють такими знанням та навичками:

 • Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
 • Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.
 • Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
 • Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
 • Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
 • Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур.
 • Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.
 • Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
 • Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.
 • Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
 • Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.
 • Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.
 • Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування.
 • Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного управління та адміністрування.
 • Вміти сформулювати висновки щодо доцільності та можливості вдосконалення практики управління окремими сферами і ланками публічних фінансів, оцінити їх позитивні наслідки та ризики.

По закінченню навчання випускники можуть займати посади:

 • Випускник є придатним для працевлаштування та виконання зазначеної в Національному класифікаторі України («Класифікатор професій» ДК 003:2010) професійної роботи і може займати відповідну первинну посаду за категоріями:
 • Керівники підприємств, установ та організацій,
 • Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади,
 • Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності,
 • Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
 • Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності
 • Менеджер (управитель) систем якості в державному управлінні
 • Фахівець з державних закупівель
 • Державний соціальний інспектор
 • Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
 • Помічник-консультант народного депутата України
 • Спеціаліст державної служби
 • Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби
 • Професіонали державної служби, Робота на посадах державної служби у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».
Translate