051 Економіка (ОНП “Інклюзивна економіка”)

Освітньо-наукова програма «Інклюзивна економіка»

 Освітньо-наукова програма «Інклюзивна економіка» спрямована на підготовку високваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців із ступенем доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», здатних розв’язувати комплексні проблеми у галузі дослідницько-інноваційної та професійної діяльності, набуття ними основних вмінь та навичок виконання оригінального дисертаційного дослідження у сфері економіки, яке має важливе теоретичне і практичне значення з дотриманням академічної доброчесності.

Особливість та основний фокус освітньо-наукової програми

Поглиблена освіта в галузі соціальних та поведінкових наук, спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, проводити наукові дослідження, які вимагають глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, творчого мислення, практичних і організаційних навичок та здійснювати викладання економічних і суміжних дисциплін у закладах вищої освіти.

Навчання здобувачів проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з економіки та суміжних галузей знань, участь у бізнес-тренінгах, використання кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
Серед складових освітньо-наукової програми: інтенсивне вивчення англійської мови, участь у наукових семінарах та конференціях, сприяння в академічній мобільності, широкий спектр дисциплін вільного вибору аспіранта, що дають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію тощо.
Отримання здобувачами науково-освітнього ступеня таких знань і професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-наукової програми та програмами навчальних дисциплін.

Випускники програми здатні до професійної діяльності в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю «Економіка» у Інституті та Фаховому коледжі, державних установах, організаціях і підприємствах різних форм власності. Наукові та науково-педагогічні посади в закладах вищої освіти МОН України та наукових установах НАН України.Translate