Редколегія журналу «ІНКЛЮЗІЯ І СУСПІЛЬСТВО»


Головний редактор 

ТРІПАК Мар’ян Миколайович, Заслужений працівник освіти України, кандидат економічних наук, професор кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки, ректор Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»


ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 

Тріпак Мар’ян Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, ректор, професор кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки, ректор НРЗВО “Кам’янець-Подільського державного інституту”, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6924-5469

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: 

Марчак Тетяна Андріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0198-7460

Топорівська Ярослава Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1808-6271

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: 

Алєксєєв Олександр Олексійович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6950-4413

Брушневська Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3381-6490

Гуменюк Ірина Леонтіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування імені С. Юрія, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3984-1419

Жаркова Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0217-1498

Лаврук Олександр Валерійович, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, в.о. проректора з навчальної роботи, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7932-0036

Лучик Василь Єфремович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1997-0272

Лучик Світлана Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0757-1140

Мартинюк Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5254-0955

Мірошніченко Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3931-0888

Осадченко Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2198-7206

Петруха Ніна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3805-2215

Прокопишин Оксана Степанівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний університет природокористування, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7027-3499

Раєвська Яна Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту психології та соціальних наук, завідувач кафедри психології, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3802-2304

Резнік Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9588-5929

Тушко Клавдія Юріївнадоктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7684-5622

Савчин Мирослав Васильович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2481-4661

Стахова Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри управління та адміністрування, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1281-0516

Стецько Микола Васильович, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу, Західноукраїнський національний університет, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7728-9178

Cупрун Дар’я Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4725-094X

Щербяк Юрій Адамович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський національний університет, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6501-038X

Hanssen Natallia, PhD, Professor Special Needs Education, Nord University, Bodo, Norway
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6047-0253

Шевцов А. Г. (голова) – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН; Anetta Zielińska – Dr hab., Prof.; Дем’янишин В. Г. – доктор економічних наук, професор; Іващук І. О. – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України; Лапушняк Г. С. – доктор економічних наук, професор; Обнявко О. В. – кандидат економічних наук, доцент; Тулай О. І. – доктор економічних наук, професор.

Технічний редактор

ШЕВЧУК Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук.

У ЖУРНАЛІ «ІНКЛЮЗІЯ І СУСПІЛЬСТВО»

З метою забезпечення високого наукового рівня та якості статей, що публікуються в журналі «Інклюзія і суспільство», усі матеріали, які надходять до редакції, проходять обов’язкове рецензування.

Журнал дотримується міжнародних стандартів етики публікацій відповідно до міжнародних етичних правил Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication ethics).

Статті, подані до журналу, рецензуються конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє “сліпе” рецензування, коли ані автор, ані рецензент не знають імен одне одного). Контактування автора та рецензентів відбувається виключно через листування електронною поштою з відповідальним секретарем редакції.

Статті, що надходять до редакції, перевіряються на відповідність вимогам до структури та оформлення матеріалу, після чого надсилаються рецензентам, яких призначає Головний редактор зі складу редакційної колегії, чи запрошує зовнішніх рецензентів.

За результатами ознайомлення з рукописом статті рецензенти надсилають до редакції одну з рекомендацій:

  1. Рекомендувати статтю.
  2. Рекомендувати статтю до публікації після доопрацювання автором з урахуванням зауважень.
  3. Рекомендувати статтю до публікації після докорінного перероблювання (в цьому випадку стаття надсилається на повторне рецензування).
  4. Рекомендувати відмовити у публікації статті із зазначенням причин такого рішення.

Редакція надсилає автору рекомендації рецензента електронною поштою. Автор, отримавши рекомендації, бере їх до уваги та доопрацьовує чи переробляє статтю, або надсилає обґрунтовану відмову від прийняття рекомендацій (зауважень) рецензентів.

Після виправлення зауважень, або прийняття обґрунтування автора, Редакційна колегія приймає остаточне рішення щодо публікації статті.

Усі авторські права зберігаються за авторами статей.Translate