Міжнародна діяльність


В НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ" крім освітньої діяльності активно розвивається міжнародна науково-дослідна діяльність викладацького та студентського колективів


Волощук Марина Борисівна

Посада: керівник відділу міжнародних зв’язків, викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т.Сосновської
Кваліфікаційна категорія: викладач
Email: marinavoloshchuk@i.ua
Дата народження: 03 вересня 1987 р.
Освіта: вищаНавчально-реабілітаційний заклад вищої освіти здійснює міжнародне співробітництво на засадах інтеграції системи вищої освіти та науки України у світовий та європейський простір, запровадження новітніх технологій освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, взаємообміну науковими ідеями, розробками, знаннями, досвідом тощо, підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців та їх виховання на загальносвітових та європейських цінностях за умови збереження та розвитку досягнень і прогресивних традицій національної вищої школи.
Інститут відповідає за свої зобов’язання, які виникають під час провадження міжнародного співробітництва, в порядку, визначеному законодавством України.
Представництво Інституту в міжнародному співробітництві здійснює Ректор.

Метою діяльності є:
– організація роботи щодо участі Інституту в міжнародних програмах у галузі науки та освіти,
– координація міжнародних програм, що відбуваються за участю Інституту,
– розробка договорів, робочих програм і планів роботи Інституту з співробітництва з вищими навчальними закладами, дослідницькими центрами, організаціями закордонних країн,
– урізноманітнення форм навчання, створення умов щодо інтеграції системи вищої освіти у світовий науково-освітній простір,
– впровадження в Інституті програм закордонного стажування та практик студентів,
– консультування щодо прийому іноземних студентів для навчання.

Предмет діяльності міжнародної діяльності – організаційне забезпечення виконання угод з різноманітними міжнародними установами, організаціями, фондами для розвитку міжнародних зв’язків та формування співробітництва Інституту з закордонними навчальними закладами та науковими установами, організація фахової підготовки іноземних громадян за різними освітніми ступенями, стажувань та практик студентів і викладачів Інституту у країнах та провідних університетах світу

З метою інтеграції до європейського простору вищої освіти та світової освітньої системи Інституту Відділ Міжнародних зв’язків:
1) установлює прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами та організаціями іноземних держав, укладає договори про співробітництво, реалізує спільні міжнародні проєкти, набуває членства в асоціаціях та інших міждержавних об’єднаннях навчальних закладів;
2) бере участь у конкурсах на отримання грантів іноземних і міжнародних фондів, неурядових організацій з метою реалізації спільних освітніх і дослідницьких програм;
3) сприяє академічній мобільності студентів, науково – педагогічних працівників у рамках міжнародних договорів України, міжнародних проєктів, заснованих на договірній основі, і договорів, укладених Інститутом із навчальними та науковими установами іноземних держав;
4) здійснює обмін інформацією з питань освіти, якщо це не суперечить законодавству, обмін науковими публікаціями, навчально-методичними матеріалами, бібліографічною та довідковою літературою;
5) організовує та бере участь у проведенні міжнародних конференцій, симпозіумів та інших заходів; 6) запрошує іноземних викладачів і фахівців для участі в освітньому процесі та науковій роботі;
7) створює спільні освітні і наукові програми з іноземними навчальними закладами, науковими установами, організаціями.

До функцій відділу міжнародних зв’язків Інституту належать:
1) взаємодія із закордонними партнерами, міжнародними організаціями за кордоном і усередині країни, посольствами міжнародних держав з питань реалізації міжнародних зв’язків Інституту;
2) надання інформаційно-протокольної, консультативної допомоги в організації проходження закордонного стажування та закордонних практик;
3) організаційне забезпечення підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами, спеціальностями та підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України.

 1. Загальні положення

1.1. Відділ міжнародного співробітництва Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (далі – Відділ, Інститут) є структурним підрозділом Інституту.

1.2. У своїй роботі Відділ керується законами України, указами Президента, постановами Верховної Ради України, постановами та нормативними документами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства науки та освіти, нормативними актами міністерств та відомств України, вимогами міжнародного стандарту, наказами та розпорядженнями ректора Інституту.

1.3. Інститут здійснює міжнародне співробітництво на засадах інтеграції системи вищої освіти та науки України у світовий та європейський простір, запровадження новітніх технологій освітньої, наукової, науково-дослідної та науково-технічної, інноваційної діяльності, взаємообміну науковими ідеями, розробками, знаннями, досвідом тощо, підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців та їх виховання на загальносвітових та європейських цінностях за умови збереження та розвитку досягнень і прогресивних традицій національної та європейської вищої школи.

1.4. Структура та штат Відділу затверджується ректором Інституту. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення. Працівники Відділу діють відповідно до затверджених ректором Інституту посадових інструкцій. Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також передавання іншим структурним підрозділам Інституту завдань, які покладені на Відділ, не допускається

1.5. Діяльність Відділу спрямована на координацію та організацію навчальної, навчально-методичної та науково-технічної співпраці Інституту з зарубіжними закладами вищої освіти, науковими організаціями, установами, громадськими та молодіжними організаціями, фондами у контексті інтернаціоналізації вищої освіти України.

1.6. Відділ не є юридичною особою і не має самостійного балансу рахунків.

1.7. Відділ у своїй діяльності підпорядковується безпосередньо ректору та проректору з навчальної та наукової роботи Інституту.

 1. Основні завдання та функції Відділу

2.1. Основні завдання відділу:

– в межах компетенції забезпечення та координація здійснення заходів з питань європейської інтеграції, та зобов’язань Інституту, пов’язаних з виконанням умов, передбачених міжнародними договорами, угодами у галузі освіти і науки;

– організація та координація заходів з метою розвитку і поглиблення партнерських та побратимських зв’язків з закладами вищої освіти, молодіжними та громадськими організаціями, фондами, а також поглиблення співпраці з фондами, проектами, програмами (Еразмус+, програма Фулбрайта, British Council та ін.), науковими та виробничими організаціями;

– здійснення роботи, пов’язаної із запрошенням та прийомом зарубіжних делегацій, представників міжнародних організацій, установ та окремих іноземних фахівців;

– за дорученням ректора Інституту підготовка проектів угод, меморандумів, протоколів зустрічей з питань розвитку міжнародних відносин Інституту;

– здійснення пошуку міжнародних програм мобільності та інформування про можливості мобільності відповідні структурні підрозділи, науково-педагогічний склад Інституту за дорученням ректора Інституту;

– участь та допомога науково-педагогічним працівникам та студентам Інституту у пошуку та оформленні грантових заявок для участі у грантових конкурсах;

– підготовка матеріалів, інформації, звітів, доповідей в межах компетенції Відділу;

– надання інформації та консультативної підтримки науково-педагогічному складу та студентам щодо можливостей участі у проходженні закордонного стажування, практики;

– за дорученням ректора Інституту підготовка матеріалів для наповнення та оновлення інформації з питань міжнародного співробітництва на офіційному веб-сайті Інституту.

 1. Основні функції

4.1. Узагальнення і аналіз пропозицій інститутів, факультетів та інших підрозділів щодо пріоритетних напрямів навчального і наукового співробітництва з провідними зарубіжними вищими навчальними закладами та дослідницькими центрами, організаціями та фондами.

4.2. Перспективне і поточне планування міжнародної діяльності Інституту в цілому і його підрозділів.

4.3. Пошуки нових вищих навчальних закладів-партнерів, виходячи з наукової і практичної доцільності.

4.4. Встановлення і підтримка зв’язків з посольствами іноземних країн та іншими міжнародними організаціями, акредитованими в Україні.

4.5. Підготовка проектів двосторонніх та багатосторонніх угод про співпрацю із зарубіжними партнерами і контроль за виконанням умов договорів.

4.6. Листування із закордонними вищими навчальними закладами та установами, вченими та фахівцями.

4.7. Забезпечення інформування про навчальні програми, гранти, стипендії, літні школи, міжнародні події, зустрічі та програми академічної мобільності.

4.8. Координація міжнародної співпраці, здійснюваної кафедрами, та іншими структурними підрозділами Інституту.

4.9. Організація міжнародної співпраці з посольствами, фондами, асоціаціями, освітньо-культурними та науковими центрами.

 1. Права Відділу

Відділ має право:

5.1. У встановленому порядку одержувати від структурних підрозділів Інституту необхідну інформацію та матеріали для виконання доручень, що покладені на Відділ чи належать до його компетенції.

5.2. За дорученням ректора Інституту давати роз’яснення та рекомендації з питань, що входять до компетенції Відділу.

5.3. За дорученням ректора Інституту в межах своєї компетенції проводити зустріч та переговори з представниками інституцій зарубіжних країн, міжнародних організацій, до компетенції яких віднесені питання освіти, науки та культури, для обговорення питань співробітництва.

5.4. Вносити та розгляд керівництва Інституту пропозиції з питань віднесених до компетенції Відділу, включаючи пропозиції

 1. Структура Відділу

Начальник Відділу:

6.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу і несе особисту відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій відповідно до цього Положення.

6.2. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

6.3. Несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання посадових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією.

6.4. Готує посадові інструкції працівників Відділу, які затверджуються ректором Інституту.

6.5. За дорученням ректора представляє інтереси Інституту з питань, що належать до компетенції відділу в державних та інших органах, громадських організаціях.

Спеціалісти Відділу:

6.2.1. Несуть відповідальність за виконання посадових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією.

6.2.2. За дорученням ректора Інституту чи начальника Відділу представляють інтереси Інституту з питань, що належать до компетенції Відділу в державних та інших органах, молодіжних та громадських організаціях.

 1. Відповідальність Відділу

7.1. Працівники відділу міжнародних зв’язків несуть відповідальність за дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку Інституту, виконання вимог охорони праці, пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних правил, дотримання фінансової дисципліни та збереження майна Інституту.

7.2. Начальник відділу несе відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів договорів та інших документів, що готуються до підпису керівництвом Інституту.


Держава сприяє міжнародному співробітництву у сфері освіти шляхом: здійснення заходів щодо розвитку та зміцнення міжнародного співробітництва; створення належних правових та фінансово-економічних умов для міжнародного співробітництва, зокрема, встановлення відповідних бюджетних призначень у державному бюджеті та фінансування внесків за членство в міжнародних організаціях, відрядження за кордон учасників міжнародних проектів і програм відповідно до умов договорів; сприяння залученню коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших програм і проектів; популяризації та координації діяльності, пов’язаної з міжнародним співробітництвом, створення відповідних інформаційних центрів, у тому числі за кордоном; надання консультативної підтримки з питань міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки; здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства (Ст.82. п.7).

Закон України «Про освіту»:
Розділ XI
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 82. Міжнародне співробітництво у системі освіти
1. Заклади освіти, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.
2. Заклади освіти та наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ).
3. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки проводить роботу, пов’язану із встановленням еквівалентності атестатів і дипломів, міжнародним визнанням навчальних курсів, кваліфікацій, вчених звань і наукових ступенів, крім випадків, передбачених спеціальними законами.
4. Держава сприяє міжнародному співробітництву закладів освіти та органів управління освітою, виділяє їм відповідні валютні асигнування, звільняє від оподаткування, сплати мита і митного збору за навчальне, наукове та виробниче обладнання та приладдя, що надходять для них із-за кордону для навчальних і наукових цілей.
5. Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної діяльності використовуються закладами освіти, науковими, науково-виробничими установами системи освіти для забезпечення власної діяльності, визначеної установчими документами згідно із законодавством.
6. Заклади освіти, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.
7. Держава сприяє міжнародному співробітництву у сфері освіти шляхом:
• здійснення заходів щодо розвитку та зміцнення міжнародного співробітництва;
• створення належних правових та фінансово-економічних умов для міжнародного співробітництва, зокрема, встановлення відповідних бюджетних призначень у державному бюджеті та фінансування внесків за членство в міжнародних організаціях, відрядження за кордон учасників міжнародних проектів і програм відповідно до умов договорів;
• сприяння залученню коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших програм і проектів;
• популяризації та координації діяльності, пов’язаної з міжнародним співробітництвом, створення відповідних інформаційних центрів, у тому числі за кордоном;
• надання консультативної підтримки з питань міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки;
• здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства.
Стаття 83. Участь у міжнародних дослідженнях якості освіти
1. Держава з метою незалежного оцінювання якості освіти забезпечує участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти.
2. Рішення про участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти приймає Кабінет Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень.
3. Результати міжнародних порівняльних досліджень якості освіти обов’язково оприлюднюються та враховуються органами державної влади під час формування державної політики у сфері освіти.
Стаття 84. Міжнародна академічна мобільність
1. Держава створює умови для:
• реалізації права учасників освітнього процесу на міжнародну академічну мобільність;
• розроблення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами освіти, науковими установами, організаціями;
• залучення іноземців до навчання та викладання в закладах освіти України.
2. Держава сприяє участі у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників.

Детально за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Міжнародна діяльність та співпраця Міністерства освіти і науки України

Одним із основних пріоритетів є інтеграція України до Європейського дослідницького простору. Цьому сприяє двостороння міжнародна співпраця з країнами-членами ЄС, з країнами східного партнерства, участь у Рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Детальніше за посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/tag/mizhnarodna-spivpratsya
https://mon.gov.ua/ua/tag/mizhnarodni-naukovi-proekti

Міжнародні угоди Міністерства освіти і науки України у сфері освіти і науки

Детальніше за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/dvostoronnya-spivpracya/ugodi-v-sferi-osviti-i-nauki

Меморандуми і декларації в галузі освіти і науки

Детальніше за посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/dvostoronnya-spivpracya/memorandumi-i-deklaraciyi-v-galuzi-osviti-i-nauki

Партнерство для розвитку освіти

Детальніше за посиланням: http://edreform.mon.gov.ua/

Перелік організацій-партнерів та інформація про них доступні за посиланням: http://edreform.mon.gov.ua/organisations

Міжнародні освітні проекти

Erasmus+ (https://mon.gov.ua/ua/tag/erazmus+)
та інші освітні проєкти доступні за посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/mizhnarodni-osvitni-proekti


Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж робить кроки до успішної інтеграції до Європейського виміру у контексті науково-інноваційної, культурно-освітньої, комунікативної стратегії, активно залучає студентів до ознайомлення з особливостями розвитку Європейських цінностей, досвіду міжнародних закладів вищої освіти, організацій та спонукає до виразної презентації цінностей українського народу, суспільства, основ державності, активно будує діалог з міжнародними навчальними закладами, організаціями різних форм власності.

Міжнародна науково-інноваційна стратегія розвивається у контексті проведення наукових конференцій, форумів, диспутів та ін. :

– з 2017 року коледжем заснована щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму». За роки проведення конференції у період 2017-2020 істотно розширюється географія конференції, залучаються численні партнери – представники закладів вищої освіти закордону та університетів України, інших організацій різних форм власності, які виступають співорганізаторами конференції:

 • 2017 році співорганізаторами конференції виступили Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Польща) та Вища школа економіки і інновацій в Любліні (м. Люблін, Польща);
 • у 2018 році – співорганізатори конференції: Економічний університет у Вроцлаві (Польща), Університет Економіки в Бидгощі (Польща), Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ (Польща), Південночеський університет в Чеське Будейовіце (Чехія), Технічний університет у Кошице (Словаччина), Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія); та заклади вищої освіти України – Тернопільський національний економічний університет;
 • у 2019 році – співорганізатори конференції: Економічний університет у Вроцлаві (Польща), Університет Економіки в Бидгощі (Польща), Люблінський католицький університет Івана Павла ІІ (Польща), Державна вища Східноєвропеська школа (Перемишль, Польща), Південночеський університет в Чеське Будейовіце (Чехія), Технічний університет у Кошице (Словаччина), Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія). А також заклади вищої освіти України – співорганізаторами є також: Тернопільський національний економічний університет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Харківський державний соціально-економічний коледж;
 • у 2020 році – співорганізатори конференції: UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU, WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI (BYDGOSZCZ), KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II (LUBLIN), PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WSCHODNIOEUROPEJSKA W PRZEMYŚLU, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (KOŠICE). А також заклади вищої освіти України – співорганізаторами є також – Тернопільський національний економічний університет, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Львівський національний аграрний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, Харківський державний соціально-економічний коледж, Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр, Благодійна організація «Благодійний фонд Громадської дипломатії»; Благодійний фонд «Українська Галицька фундація».

– з 2019 році Коледжем засновано проведення щорічної Міжнародної наукової студентської конференції «Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства»:

 • у 2019 році відбулась І Міжнародна наукова студентська конференція з дистанційною формою участі «Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства», у якій взяло участь понад 200 студентів (185 тез) з вищих навчальних закладів України та закордону (США, Республіка Польща).
 • у 2020 році – 12 листопада в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі відбулась ІІ Міжнародна наукова студентська конференція “Молодь і науковий прогрес у соціально – економічному та освітньому просторі суспільства”. Студенти запропонували перспективи дослідження та розвитку інструментарію і технологій у кіберпросторі, можливостей вирішення соціально-психологічних та економічних питань.

– проведення 07 листопада 2019 року в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі за ініціативи кафедри Фінансів, економіки та економічної кібернетики практичного семінаруПедагогічний досвід організації науково-дослідної роботи студентів в контексті Європейських освітніх програм“.

– 27 жовтня 2020 – в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі відбувся МІЖНАРОДНИЙ ОН-ЛАЙН ДИСПУТ “ФІНАНСОВА ІНТЕГРАЦІЯ: ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ (Польща-Україна)”.

 Культурно-освітня та комунікативна стратегії реалізуються у контексті діалогу з міжнародними закладами вищої освіти, організаціями, а також представництво Коледжу та регіону на міжнародних заходах та проєктах:

– 2018 рік – участь студентів у польсько-українському проекті «Крок вперед», діджитал майстерні для молоді з порушенням слуху та молоді, яка цікавиться темою інклюзії (Організатори: Молодіжна організація “СТАН” спільно з Fundacja Manufaktura Dobrych Pomysłow (Польща) та Мелітопольською гімназією №19 БФ «Відчуй»). Студенти отримали досвід роботи в міжнародній українсько-польській команді; стали учасниками інтерактивних занять в групах; відвідали серію майстерень, дискусій, презентацій; брали участь у організації і проведенні опитувань на вулицях Польщі; навчались комунікації у іноземному культурно-освітньому середовищі та створювали репортажів та ін.

– 2018 – Договір про співпрацю з ДЕРЖАВНИМ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ В ПЕРЕМИШЛІ (ПОЛЬЩА).

– 2018 – Міжнародне стажування – «Сучасні методи викладання економіки в освітньому ринку ЄС» (Modern teaching methods in economics on the EU educational market) (180 год.) Квітень, 2018, Пшеводськ, Польща, Гуменюк Ірина Леонтіївна.

– у 2019 році у період з 17 червня по 5 липня студенти Коледжу стали учасниками міжнародного польсько-українського проекту INTERCULTURE 4S (Люблін) – можливість для молоді з України та Польщі долучитися до масштабних культурних подій Любліна, отримати унікальний доступ до know-how та досвід організації подій у місті, що надихає, а також участь у майстер-класах з проектного менеджменту у сфері культури від провідних люблінських експертів, що зарекомендували себе в Польщі та Україні.

– розпочато спільну реалізацію Коледжу разом із Благодійним фондом «Українська Галицька фундація» та з залученням інвестицій меценатів з США, проєкту «Рівність для кожного», який сприяє розвитку інклюзивної освіти та освітнього безбар’єрного простору.

– завдяки комунікації з органами місцевого самоврядування участь студентів у семінарі «Молодіжний нетворкінг з нуля або як знайти роботу після навчання» в контексті коучингової програми «Жіноче обличчя кам’янецького бізнесу» (12 листопада, 2019 р.) (програма реалізується за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, яке підтримало спільну діяльність Асоціації міст України, та проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект «Проміс»))

– 2019-2020 та 2020 – 2021 – участь у конкурсі та перемога й участь студентів Коледжу в освітній програмі «Стипендіат 2019-2020», який проводить Міжнародний благодійний фонд «Нове Покоління» за підтримки організації «Help us help». Освітній проект “Стипендіат” – це психологічна реабілітація та соціальна адаптація студентів-сиріт з метою формування активних особистостей, усвідомлених громадян країни, відповідальних дорослих та передбачає участь у різноманітних семінарах, тренінгах, через індивідуальні завдання стипендіати проходять програму особистісного та професійного розвитку.

– студенти беруть участь у Міжнародних проектах в межах України. Ірина Боршуляк, студентка коледжу (група О-31, ІІІ курс), яка пересувається на візку, взяла участь у роботі школи «ЛІДЕРКА» (м. Київ), ініційованої та реалізованої ГО «Боротьба за права» за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.

–  23 грудня 2019 р. – участь у зустрічі та обговоренні питань академічної мобільності з Іванною Атаманчук, експерткою з моніторингу Національний Еразмус+ офіс в Україні (Шевчук Н.С. (завідувач навчально-методичного відділу, викладач), Волощук М.Б. (відділ наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, викладач) та ознайомлення із важливими особливостями та можливостями міжнародної співпраці для закладів вищої освіти (викладачів та студентства), із можливостями участі у проектах з міжнародної кредитної мобільності програми Еразмус+ з розвитку потенціалу, перспективами участі у проекті Жан Моне для закладів вищої освіти.

23 січня 2020 – викладачі Подільського спеціального коледжу Гуменюк Ірина Леонтіївна, заступник директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, к.е.н.; Сушарник Ярослав Анатолійович, завідувач заочного відділу, к.е.н., Місько Алла Михайлівна, фахівець з працевлаштування студентів, викладач, взяли участь у Міжнародному форумі “Впровадження освітніх інновацій для реалізації формули успіху РОБОТОДАВЕЦЬ+ЗАКЛАД ОСВІТИ=КВАЛІФІКОВАНИЙ ФАХІВЕЦЬ“. Програмою форуму передбачалось обговорення проблем та запитань, які є пріоритетними для міста та Хмельницької області.

20- 31.01.2020Міжнародне стажуванняГоднюк Ірини Валентинівни, к. е. н., доцента, викладача кафедри обліку і оподаткування в Вищій школі бізнесу і підприємництва в м.Островцю Свентокшишському (м.Островець Свентокшишський, Польща), тема «Innovative educational technologies: European experience and it`s application in training in economics and managment» (20- 31.01.2020 р.)

11 лютого 2020 –  в прес-центрі Кам’янець-Подільської міської ради за ініціативи Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста в рамках реалізації гендерної ініціативи «Коучингова програма «Жіноче обличчя кам’янецького бізнесу» викладачі коледжу взяли участь у майстер-класі «Жінка та бізнес. Як знайти баланс між особистим життям та бізнесом. Тайм-менеджмент для бізнес-леді».

22 лютого 2020 – в прес-центрі Кам’янець-Подільської міської ради викладачі коледжу стали учасниками онлайн конференції «Програма грантової підтримки малого та середнього бізнесу від ЄБРР» (в рамках реалізації гендерної ініціативи «Коучингова програма «Жіноче обличчя кам’янецького бізнесу».)

15 квітня 2020 – участь Тріпака М. М., директора коледжу, к.е.н., доцента, Заслуженого працівника освіти України; Гуменюк І. Л., заступника директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, к.е.н.; Волощук М. Б., викладача, ініціатора з розвитку міжнародної діяльності коледжу, фахівця редакційно-видавничого журналу у Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу» За підсумками реалізації Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне».

14 травня 2020 – студенти коледжу, члени науково-дискусійного клубу «Психея» взяли участь у І Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «ОСВІТНІ І КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» (керівник клубу – Комарніцька Л.М., к.ф.н., викладач, в.о. завідувача кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін). Робота конференції у форматі онлайну відбувалась за наступними тематичними напрямками: актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології; проблеми фізичної терапії, ерготерапії та формування здорового способу життя осіб різного віку; шляхи розвитку професіоналізму майбутніх учителів початкових класів в умовах Нової української школи; досвід і проблеми підготовки компетентних фахівців соціальної роботи та ін. Усі учасники отримали сертифікати.

міжнародне стажуванняВолощук Марини Борисівни, викладача кафедри соціальної роботи та психології, фахівця з моніторингу якості вищої освіти та міжнародної діяльності Подільського коледжу (з 01 вересня 2020 р. – фахівця редакційно-видавничого журналу, , ініціатора з розвитку міжнародної діяльності коледжу) «European and Polish system of higher education: practice, experience, innovative learning methods» («Європейська та польська системи вищої освіти: практика, досвід, інноваційні методи навчання») на базі Університету Економіки в Бидгощі (Республіка Польща) у форматі онлайну та активної розмови з представниками університету.

02 вересня 2020 – у контексті Угоди про співпрацю коледжу з Університетом Економіки у Бидгощі (Польща) відбулась робоча онлайн зустріч директора коледжу, Тріпака Мар’яна Миколайовича, к.е.н., доцента, заслуженого працівника освіти України; Гуменюк Ірини Леонтіївни, заступника директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, к.е.н.; Волощук Марини Борисівни, викладача кафедри соціальної роботи та психології, фахівця з питань міжнародної співпраці коледжу з Директором Інституту європейського WSG проф. Світланою Кашубою (Університет Економіки в Бидгощі).

вересень 2020 – викладачі Подільського спеціального коледжу — Гуменюк І. Л., заступник директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, к.е.н, Марунчак О.В., викладач гуманітарних дисциплін, інженер з охорони праці та техніки безпеки, Палилюлько О. М., в. о. завідувача кафедри соціальної роботи та психології, к. істор.н., Боршуляк Н. С., викладач соціальних дисциплін успішно пройшли авторський курсРоль соціального виховання в розвитку публічної дипломатії“. Участь викладачів коледжу стала можливою завдяки активній співпраці представників коледжу з Фондом Громадської дипломатії.

06 жовтня 2020 –  Гуменюк Ірина Леонтіївна, заступник директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності та Волощук Марина Борисівна, ініціатор розвитку міжнародного партнерства та діяльності коледжу у контексті розвитку партнерства та співробітництва з міжнародними організаціями, взяли участь у семінарі-тренінгу «Фандрайзинг. Написання проєктів. Успішні кейси». Учасники семінару ознайомились та взяли участь у обговоренні наступних питань: Фандрайзинг у сфері освіти, інтеграція Сумського НАУ в міжнародний освітній простір, Проєкти Erasmus+ CBHE KA 2, rom TheoreticalOriented to Practical Education in Agrarian Studies (TOPAS) Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe (Ag-Lab); презентація проєктів конкурсу 2020 INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів» та ін.

23 жовтня 2020 –  колектив Подільського спеціального коледжу з дотриманням усіх карантинних вимог, взяв участь у заходах фундації Pomoc Maltańska- Maltańska Służba Medyczna та Мальтійської Служби Допомоги, які реалізуються її представниками в рамках проекту “Підтримка anty COVID-19 заходів”. Працівники коледжу ознайомились з основами та правилами поведінки у кризових ситуаціях, оволоділи навичками першої допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях.

26 листопада 2020 –  відбувся Міжнародний онлайн-круглий стіл на тему «Інноваційні технології та методики в освіті. Дистанційне навчання : польсько – український досвід та перспективи розвитку». Організатор міжнародного онлайн-круглого столу – партнер Подільського спеціального коледжу – Університет економіки в Бидгощі (Польща). Подільський спеціальний коледж успішно представив директор коледжу – Тріпак Мар’ян Миколайович, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України, з темою “Сучасні тенденції та розвиток дистанційного навчання як ефективна форма взаємодії та важлива складова навчання в коледжі інклюзивного напрямку” та Волощук Марина Борисівна, викладач кафедри соціальної роботи та психології, координатор та ініціатор розвитку міжнародної активності коледжу.

10 грудня 2020 – колектив Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу отримав засоби індивідуального захисту (одноразові рукавиці, маски, антисептик, безконтактні термометри, пульсоксиметри та ін.) в рамках проєкту «Підтримка anty COVID19 заходів у 4 областях України», який реалізується за підтримки Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medуczna разом з Polska Pomoc та Мальтійська Служба Допомоги. Ця допомога буде використовуватися працівниками та студентами коледжу, особами з інвалідністю з метою превентивних дій та для захисту в умовах пандемії COVID-19.

Працівники закладу в рамках вказаного проєкту пройшли підготовку з Першої допомоги та сьогодні отримали сертифікати, які засвідчують успішне закінчення курсів Першої допомоги (BLS) згідно із основними положеннями Європейської ради Ресуститації та програми Мальтійської Служби Допомоги.


З 2021 року, після утворення Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» разом з Відокремленим структурним підрозділом Кам’янець-Подільський фаховий коледж, який є структурним підрозділом Інституту, студентський та викладацький колектив закладів упевнено бере участь у міжнародних освітньо-наукових заходах.
Зокрема, в студенти і викладачі Інституту та фахового коледжу долучаються до заходів у контексті в рамках імплементації проєкту напряму Жана Монне – Кафедра Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій»(SCAES)620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR, за підтримки сталості проєкту напряму Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD) та за підтримки Національного Еразмус+ Офісу в Україні:
– Міжнародна науково-практична конференція «Європейські практики міжкультурного діалогу в освіті» (15 – 16 грудня 2021 року). Міжнародна наукова конференція присвячена детальному вивченню одного з ключових моментів різновидів соціальної інновації політики соціального згуртування ЄС – міжкультурному діалогу та інклюзії в освіті.
– участь у Міжнародній зимовій школі «СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ» (17-21 січня 2022 р.). Зимова школа передбачала вивчення курсів, що розкривають соціальні виміри європейських політик.

Викладачі закладів долучаються до вебінарів, тренінгів, підвищуючи та вдосконалюючи рівень професійної майстерності та наукової діяльності:
– участь у вебінарі «EdTech у вищій освіті – практичні поради», ініціатором якого є Британська рада у рамках проведення серії вебінарів «Сучасні підходи до викладання», що відбуваються в рамках Програми вдосконалення викладання. На вебінарі спікери ділились своїми ідеями та досвідом використання цифрових інструментів для викладання.
– участь у онлайн семінарі «Євроінтеграція вищої школи у світовому та національному вимірі за умови соціальної інклюзії: обмін науковими здобутками між факультетом спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова та профілюючими факультетами Sapienza University of Rome (Рим, Італія)» (доповідач – доктор педагогічних наук, професор Супрун Дар’я Миколаївна у рамках програми ERASMUS + КА1 LEARNING MOBILITY) та у обговоренні ключових компонентів організації навчальної, наукової та соціально-психологічної діяльності університету в Італії
– участь у дводенному тренінгу «ЕФЕКТИВНА ПІДТРИМКА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ» в рамках проєкту, спрямованого на зміцнення стійкості громад шляхом соціально-економічної підтримки ветеранів, що фінансується Європейським Союзом, та впроваджується Міжнародною організацією з Міграції. Тренер заходу – Доктор Джошуа Креймейєр (Dr. Joshua Kreimeyer) – професор програми для магістрів клінічної практики з питань психічного здоров’я в Університеті Регіс, Денвер, штат Колорадо, а також на факультеті Міжнародного інституту післядипломної освіти в Києві. Ліцензований професійний консультант та сімейний терапевт.
Учасники заходу ознайомились із основними поняттями та засадами роботи психологів та соціальних працівників у кризовій ситуації, під час тренінгу розглядались такі наступні теми: Втома від співчуття, Стратегії переходу від втоми від співчуття до задоволення від співчуття (День 1); «Перший контакт» та «Перша психологічна допомога» , Етапи першої психологічної допомоги (День 2)


Міжнародний досвід представників міжнародних агенцій та інституцій пропонують власне бачення щодо євроінтеграційних процесів в освіті, науці та працевлаштуванні, які тісно пов’язані у сучасному світі, а також в організації ефективної роботи закладів вищої освіти, розвитку професійних навичок, міжнародної співпраці тощо.
Пропонуємо матеріали для ознайомлення, міні-лекції провідних спеціалістів, представників закордонних навчальних закладів, інституцій, агентств.
У міні-лекції Джеймс Кеннеді, директор з питань глобального залучення в Університеті Ворріка на тему «Ефективна робота міжнародного відділу», акцентує увагу на ефективності роботи міжнародного відділу:
«На мою думку інтернаціоналізація має три аспекти.
Це означає, що наші дослідження визнаються по всьому світі, вони відмінні, ми здобуваємо багато нових партнерів для досліджень і розробляємо дослідницькі програми, які справді змінюють світ і серйозно впливають на знання по всьому світу. По-друге, це наші студенти. Надання нашим студентам можливість отримати міжнародний досвід, тим, хто бере участь у програмах мобільності, тобто приїздять з інших країн навчатися в нас, нашим студентам, які їздять на програми обміну за кордон, і навіть студентам, які не полишають стін власного університету, – усі вони завдяки спілкуванню з іноземними студентами і роботі над міжнародними програмами краще розуміють світ. Тому коли вони випустяться, то зможуть працювати в міжнародних організаціях або там, де потрібно працювати з людьми з багатьох різних країн у командах. І, гадаю, третій аспект інтернаціоналізації, – це відчуття спільності. … Але завдяки міжнародним зв’язкам, ми допомагаємо як місцевій громаді, так і закладам за межами Британії і іншим країнам».
У роботі міжнародного відділу є два аспекти, на думку Джеймса Кеннеді: «Один – це робота з міжнародними партнерами, їхнє залучення, спілкування з ними, планування і впровадження програм. А другий – робота зі студентами, підтримка їх на шляху до досягнення мети».
Відео міні-лекції Джеймса Кеннеді та Стефані Сендфорд, регіонального менеджера по Європі, Росії та Центральній Азії в Університеті Ковентрі, яка дає рекомендації про те, що університет має робити, щоб бути конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг, доступне за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=-nBeO10ljrM&list=PLYqM9qj77EZyY0MxsSGDUzKLI741yu3Oa&index=1

У коментарі до визначення підходів лідерства у вищій освіті Даг Паркін, Директор програм Фундації лідерства у вищій освіті Великої Британії, відстоює думку щодо розподіленого лідерства у вищій освіті, ділиться міркуваннями щодо функцій менеджера.
На його думку, у міркуваннях над тим, чим менеджер керує існує чудовий акронім PRAISE:
«Люди керують людьми, ресурсами, діяльністю, інформацією, керують собою і середовищем:
P – people (люди)
R – resources (ресурси)
A – activity (діяльність)
I – information (інформація)
S – themselves (сам)
E – environment (середовище)».
На думку Дага Паркіна, визначення лідерства пов’язане з існуванням та функціонуванням складових, які є в акронімі VEEDA: «отже, гарний спосіб описати лідерство використовуючи акронім VEEDA:
V – vision (візія)
E – energy ( енергія)
E – engagement (залучення)
D- direction (напрямок)
A – aligment (регулювання)
Отже, у вищій освіті лідерство справді потрібне, причому це має бути лідерство високої якості від людей з високим рівнем самоусвідомлення, які можуть говорити власним голосом, бути справжніми, але також приймати складні рішення у складних обставинах»
Відео міні-лекції Дага Паркіна доступне за посиланням: https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/resources

Щодо обговорення теми професійних навичок майбутнього, на думку Іена Кіндера, виконавчого директора Британської комісії з питань працевлаштування і професійних навичок, головну роль відіграє діалог роботодавців і закладів освіти. Крім того, Іен Кіндер наголошує на важливості своєчасного виявлення та включення у навчальний план професійних навичок, які відповідатимуть потребам бізнесу у майбутньому:
«Це більше залучення роботодавців до системи навчання, що працює із закладами освіти – коледжами, університетами – щоб забезпечити розробку навчальних програм, які відповідають потребам роботодавцям, зокрема, тих, які беруть участь у встановленні професійних стандартів, тобто бази для розвитку кваліфікацій у Британії. Важливо, щоб ці стандарти відповідали своїй меті та майбутнім перспективам. Розширення програми підприємництва, а також запровадження збору набагато більше обтяжує роботодавців, ніж я вважаю належним. Але роботодавцям також важливо зараз скористатися можливістю, щоб вплинути на вміст навчальної програми з підприємництва. Тобто вони розуміють, що навчання молодих людей у програмі підприємництва є актуальним для майбутніх потреб компаній у навичках. Британська комісія з питань працевлаштування і навичок наразі відповідає за проведення опитувань, які ставлять питання роботодавцям щодо підходу до навчання і майбутніх потреб у навичках».
Відео міні-лекції Іена Кіндера доступне за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=xTuQMGtkK6E&list=PLYqM9qj77EZyY0MxsSGDUzKLI741yu3Oa&index=2

Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Partner Countries) Програми Еразмус+. Країнами-членами Програми (Programme Countries) виступають 28 держав-членів ЄС; країни Економічного Союзу: Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн; країни-кандидати: Туреччина, Північна Македонія та Сербія (з 2018 р.).
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕРАЗМУС+ ОФІС В УКРАЇНІ (НЕО В УКРАЇНІ) у тісній співпраці з Представництвом ЄС в Україні забезпечує допомогу та підтримку Виконавчому агентству з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) щодо запровадження в Україні Програм ТЕМПУС, ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти. НЕО досліджує розвиток вищої освіти в Україні та інших сфер освіти у разі потреби.
Посилання на сайт Еразмус+ Україна: https://erasmusplus.org.ua/

Британська Рада – це міжнародна організація Сполученого Королівства, мета якої – розширення культурних відносин та розповсюдження освітніх можливостей. Ми працюємо у більш ніж 100 країнах на шести континентах, створюючи можливості міжнародної співпраці щодня.
Програми напряму: Мистецтво, вища освіта, англійська мова, суспільство.
Детально за посиланням: https://www.britishcouncil.org.ua/
Мета програм — створювати мости довіри та взаємопорозуміння серед людей по всьому світу. У наших програмах ми надаємо можливості сотням мільйонів людей по всьому світу дізнатися про британську культуру та творчий потенціал.
Детально за посиланням: https://www.britishcouncil.org.ua/programmes

USAID – Україна відіграє критично важливу роль у заходах американської державної допомоги, мета яких – надати підтримку країнам колишнього СРСР у становленні інститутів демократії та глобально інтегрованої ринкової економіки. Аби сприяти Україні у виконанні цього завдання – побудові демократичної, безпечної та заможної країни – USAID об’єднує свої зусилля з зусиллями українців у розвитку прозорих і підзвітних процесів врядування з залученням до них переважної частини громадян, у забезпеченні стійкого економічного розвитку на широкій суспільній базі та у розширенні доступу українців до медичних послуг. До сфери першочергової уваги Агентства також належать боротьба з торгівлею людьми та підтримка Чорнобильського фонду «Укриття» в рамках міжнародної програми, у якій задіяні ще кілька іноземних донорів.
Детально про програму за посиланням: https://www.usaid.gov/uk/ukraine/our-work

House of Europe (“Дім Європи”) — програма, що фінансується Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.
Детально про програму та грантові можливості, конкурси за посиланням: https://houseofeurope.org.ua/

 

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.

Детально про програму та грантові можливості, конкурси за посиланням: https://ucf.in.ua/p/about та https://ucf.in.ua/


    19 червня до Подільського спеціального коледжу завітав Роберт Хей, меценат з США разом з ініціативними волонтерами зі Львова – Владиславом Доруда та Софією Бойко. Гості коледжу зустрілися з директором закладу – Тріпаком Мар’яном Миколайовичем, к.е.н., доцентом та адміністрацією коледжу, студентами й обговорили питання інклюзивної освіти в Україні, а також можливість підтримки мецената соціальних проектів коледжу. Під час зустрічі Роберт Хей розповів про свій власний досвід вивчення іноземних мов, а також хоббі допомагати дітям і робити добро людям, подорожувати і навчатись. Студенти коледжу, у свою чергу, розповіли про своє навчання, власні перемоги у навчанні, спорті, про творчі здобутки та досягнення, поступи у громадській роботі та обговорювали власні соціальні проекти. Дякуємо гостям коледжу за приємне спілкування, корисну інформацію та гарні враження, що мотивують до нових звершень.Подарунки від Роберта Хея разом із добровольцями Владом Дорудою і Софією Бойко

    Під час візиту Роберта Хея, мецената з США, разом із добровольцями Владом Дорудою і Софією Бойко до Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу влітку Роберт Хей пообіцяв подарувати сучасну літературу для студентів закладу.

    І вже 03 вересня відбулась презентація книг (100 книг!!!), які представники Роберта Хея, Влад Доруда і Софія Бойко придбали та подарували студентам коледжу.


Міжнародна діяльність студентства

    Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж є державним вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти з числа молодих людей з особливими потребами. Особливістю організації освітнього процесу у коледжі є забезпечення студентам спеціального навчально-реабілітаційного супроводу, забезпечення їх доступу до якісної вищої освіти з урахуванням обмежень їх життєдіяльності.

    Подільський коледж відповідно до вимог Статуту закладу вищої освіти продовжує активну та ефективну роботу в напрямку науково-дослідної діяльності. Студентство Коледжу активно долучається до сучасної науки, про це свідчать наступні показники:

 • упродовж 2019 року було опубліковано 122 статті за участю студентів чи студентами особисто;
 • у 2019 році студенти взяли участь у 116 конференціях;
 • у 2019 році студенти стали учасниками семінарів, диспутів, круглих столів, конкурсів тощо (6).

   До обговорення актуальних проблем сучасного суспільства під час IІI Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» активно долучались студенти (ОС бакалавра) Коледжу, тому, враховуючи інноваційні ідеї та ініціативність студентства закладу, цілком доцільно і актуально було створення у 2019 році дискусійного майданчика для студентів, спрямованого на розвиток науково-дослідної діяльності студентства Коледжу.

    Таким дискусійним майданчиком стала започаткована у 2019 році І Міжнародна наукова студентська конференція з дистанційною формою участі «Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства» (15-16 листопада, 2019 р.), у якій взяло участь понад 200 студентів (185 тез) з вищих навчальних закладів України та закордону (США, Республіка Польща).

    Студенти Коледжу активно працюють над громадськими заходами та беруть участь у громадських заходах ініційованих департаментами місцевого самоврядування.

   Студенти Подільського спеціального коледжу Бакуменко Катерина, Шевчук Володимир, Глібка Олександр, Мацюта Микола (3 студенти з них є особами з числа маломобільних груп) стали переможцями відбору та учасниками освітньої програми «Стипендіат 2019-2020», який проводиться Міжнародним благодійним фондом «Нове Покоління» за підтримки організації «Help us help». Коледж здійснює підготовку студентів Коледжу для участі у освітньому проєкті “Стипендіат” задля проходження студентами психологічної реабілітації та соціальної адаптації студентів-сиріт з метою формування активних особистостей, усвідомлених громадян країни, відповідальних дорослих та ін.

   Студенти беруть участь у Міжнародних проектах в межах України. Ірина Боршуляк, студентка коледжу (група О-31, ІІІ курс), яка пересувається на візку, взяла участь у роботі школи «ЛІДЕРКА» (м. Київ), ініційованої та реалізованої ГО «Боротьба за права» за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії.

    Однак гостро відчувається проблема створення спеціального безбар’єрного освітнього середовища. Тому надзвичайно актуальним є створення сучасного комунікаційного середовища для ініціативної, творчої, креативної студентської молоді Коледжу та забезпечення безбар’єрного доступу усіх учасників освітнього процесу закладу.Translate