СЕКТОР НАУКОВОЇ РОБОТИ КПДІ

Михайлик  Артур  Олександрович     

Посада: керівник сектору наукової роботи КПДІ
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Дата народження: 8 квітня 1974 р.

  • прияння підвищенню значущості науково-дослідної роботи у сфері інклюзії та інклюзивної освіти, розвитку наукових шкіл і провідних наукових колективів Інституту;
  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері інклюзії та інклюзивної освіти;
  • координація здійснюваної в Інституті науково-дослідної, науково-методичної, експериментальної і технологічної роботи;
  • розвиток взаємовигідних міжнародних наукових зв’язків, виконання спільних наукових-дослідних проектів і програм, міжнародний обмін науковою інформацією; використання прийнятих в міжнародній практиці форм міжнародних наукових обмінів;

НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИМ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ" проводиться науково-дослідна робота шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних матеріалів для підготовки фахівців інноваційного типу


    Науково-педагогічні працівники коледжу активно залучаються до наукового життя, в закладі проводяться міжнародні науково-практичні конференції для пошуку рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, освіти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії. Організовуються та проводяться наукові форуми, круглі столи, семінари, конкурси, симпозіуми.

    Заклад вищої освіти запроваджує та забезпечує розвиток сталої традиції проведення науково-дослідних заходів в стінах коледжу (щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму»).

        В Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» забезпечується інтеграція у світовий науковий простір через участь у міжнародних наукових проєктах, створення об’єктів права інтелектуальної власності, участь у грантах.

    Розвиваються різні форми наукової співпраці із закладами вищої освіти та іншими установами України.

    Здійснюється підготовка наукової літератури, а саме: монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей.

  З метою оприлюднення результатів наукових досліджень проводиться випуск наукового журналу «Вектор Поділля», у якому публікуються наукові статті вчених, аспірантів, докторантів, викладачів, студентів. Забезпечено участь науково-педагогічних працівників коледжу у наукових заходах, що проводяться вітчизняними та закордонними навчальними та науковими установами.

НАУКОВІ ЗАХОДИ КАФЕДР

ДОРЕОРГАНІЗАЦІЙНІ НАУКОВІ ЗАХОДИ

Translate