Освітня діяльність

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут».

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, освітнім ступенем молодший бакалавр та бакалавр


 

Вчити себе самого – благородна справа,
але ще більш благородна – вчити інших
Марк Твен


Освітня діяльність Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про засади державної мовної політики»  та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність у сфері вищої освіти України, Статуту Інституту, Положення про організацію освітнього процесу Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут». 

Найважливішою компетенцією викладача Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» є забезпечення навчального середовища, яке сприяє ФОРМУВАННЮ ЦІЛІСНОЇ, ДОСКОНАЛОЇ ОСОБИСТОСТІ, СУБ’ЄКТА СУЧАСНОГО СВІТУ ЛЮДИНИ ГЛИБОКИХ ЗНАНЬ І КУЛЬТУРИ, З БАГАТИМ ДУХОВНИМ СВІТОМ, ВИСОКОГО РІВНЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ І СТІЙКОЮ ЖИТТЄВОЮ ПОЗИЦІЄЮ.

Освітня діяльність інституту за ступенями вищої освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» здійснюється на підставі ліцензії на провадження певного виду освітньої діяльності, виданої відповідно до законодавства України.

Навчання в Інституті здійснюється за такими формами: денна, заочна, дуальна.

Денна форма навчання є основною формою здобуття освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.

Заочна форма здобуття освіти – спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою в проміжку між ними.

Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» здійснює підготовку за такими спеціальностями:

Бакалавр:

 • 051 «Економіка»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 053 «Психологія»
 • 231 «Соціальна робота»

Молодший бакалавр:

 • 071 «Облік і оподаткування»

З метою якісної організації освітнього процесу у інституті працюють два факультети:

Факультет економіки, управління та діджиталізації

 • Кафедра публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки
 • Кафедра цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
 • Кафедра фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія

Факультет соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти

 • Кафедра соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
 • Кафедра інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
 • Кафедра професійної та спеціальної освіти

Розроблення сучасних освітніх програм підготовки фахівців здійснюється кафедрами на основі компетентністного підходу, що поєднує знання з умінням й навичками, які відповідають кваліфікаціям майбутніх фахівців.

Кожна навчальна дисципліна ОПП за спеціальністю  забезпечена: навчальним контентом, планами практичних (семінарських) занять, завданнями для лабораторних робіт, завданнями для самостійної роботи студентів, питаннями, задачами, завданнями або кейсами для поточного та підсумкового контролю, завданнями для комплексної контрольної роботи.

Згідно з розробленими освітньо-професійними програмами, педагогічні, науково-педагогічні працівники продовжують роботу над удосконаленням змісту навчально-методичного забезпечення дисциплін.

    Діяльність даних кафедр забезпечує науково-педагогічний і педагогічні працівники, як за основним місцем роботи, так і по сумісництву, зокрема:

0
Доктора наук
0
Кандидати наук
0
Доценти
0
Професори

В інституті надається велике значення організації активного й інтерактивного освітнього середовища. Освітній процес може здійснюватися за умови використання основних підходів до викладання і навчання: студентоцентрованого, проблемноорієнтованого, професійно-орієнтованого, комунікативного, міждисциплінарного, цілісного із застосуванням наступних методів навчання і викладання:

 • кейс-технологій;
 • мозковий штурм;
 • відео конференції;
 • проєктів;
 • круглих столів;
 • дебатів;
 • фокус-груп;
 • ділових і рольових ігор;
 • карта ідей;
 • інтелект-карт;
 • сторітелінг;
 • сase-study (аналіз конкретних практичних ситуацій)
 • навчальних дискусій;
 • тренінгів;
 • бінарні, інтегровані (універсальні) методи (відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо).


У інституті започатковані та діють щорічні науково-методичні семінари кафедр, де представляється та обговорюється досвід із використанням сучасних технологій у підготовці фахівців з відповідних спеціальностей.

Одним із складників якості освіти є рівень підготовки викладачів інституту. Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників у Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» здійснюється згідно із Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут».

У інституті підтримуються зусилля молодих науковців щодо виконання дисертаційних досліджень, покращення інформаційного забезпечення наукової діяльності, участі в наукових конференціях і семінарах.

Викладачі активно працюють у напрямку підготовки та видання авторських навчально-методичних посібників, методичних розробок та вказівок для покращення роботи викладачів та студентів.Translate