«Науку потрібно будувати століттями і кожен повинен принести в ній свій камінь,
а цей камінь часто стоїть йому цілого життя»
Анрі Пуанкаре


Голова циклової комісії

Гльос Ірина Романівна

Посада: викладач економічних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: glosira@ukr.net
Дата народження: 12 серпня 1980 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Інноваційні освітні технології у формуванні компетентності підприємливості фахівця Детальніше 

У навчанні важливіша методика, а не знання.
Ашлі Монтагю

   Життя комісії обліково-економічних дисциплін – це напружена праця згуртованого колективу викладачів та студентів, яка спрямована на подальше формування і вдосконалення науково-методичної бази для забезпечення  високоякісної теоретичної та практичної підготовки фахівців з обліку та економіки. Методична робота викладачів циклової комісії спрямована на: вдосконалення підготовки молодших спеціалістів згідно вимог освітньо-професійних программ, створення нових навчальних програм, лекцій, методичних рекомендацій до проведення практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів тощо; вдосконалення комплексу методичного забезпечення з дисциплін, що викладаються; здійснення пошуку оригінальних методик викладання; застосування інноваційних технологій навчання; проявлення дослідництва у своїй діяльності.

    Висока кваліфікація педагогічних працівників, відповідна матеріально-технічна база на основі сучасних комп’ютерних технологій та програмного забезпечення дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів з обліку, економіки, фінансів, здатних утвердити себе в умовах конкуренції на ринку праці.

 Науково-дослідна робота студентів позанавчальним процесом є також, одним із найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста. Вона передбачає участь у роботі секцій; проведення досліджень; роботу в науково-практичних конференціях; написання статей, тез, доповідей, інших публікацій; участь у: семінарах, круглих столах, тренінгах, майстер-класах, диспутах, конкурсах науково-дослідних робіт.

  Результатом науково-методичної діяльності викладачів є видання методичних посібників, програм, методичних розробок, методичних рекомендацій; публікації тез та статей у фахових виданнях; участь викладачів та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях.

Щоб досягти мети, треба рватися, плутатися, битися, помилятися,
починати і кидати, і знову починати, і знову кидати і вічно боротися.
Л. Толстой

Освітня діяльність

  Освітня діяльність циклової комісії обліково-економічних дисциплін ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з прогресивними економічними знаннями і вміннями.

   Головна мета роботи циклової комісії полягає в підвищенні рівня знань студентів, в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних успішно адаптуватись в нових соціально-економічних умовах, уміючих вирішувати складні питання господарювання при різних формах власності, формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців, що відповідають сучасним вимогам і потребам.

 Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 071 «Облік та оподаткування»

   Головна мета освітньої діяльності з підготовки фахового молодшого бакалавра з обліку і оподаткування – це підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців в галузі обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, менеджменту, які оволодіють теоретичними знаннями, практичними навичками та здатні будуть їх ефективно застосовувати в діяльності комерційних та некомерційних підприємств, організацій для забезпечення сталого розвитку, отримання прибутку та ефективної ринкової діяльності на національному та міжнародному ринках.

   Облік – це визнана історією спеціальність! Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Вивчаючи спеціальність Облік і оподаткування, здобувачі  фахової передвищої освіти відкривають для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодівають мистецтвом бухгалтера, аналітика, податківця і аудитора. Це надає  унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання обліковця і податківця, фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність 051 «Економіка»

   Головна мета освітньої діяльності з підготовки фахового молодшого бакалавра з економіки – це підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців в галузі економіки які оволодіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, здатні будуть вирішувати спеціалізовані практичні проблеми у сфері економіки, що передбачає застосування відповідних теорій та методів економічної науки, зокрема положень загальних законів мікро- та макроекономіки, та розуміння тенденцій розвитку економічних систем, мотивації та поведінки суб’єктів ринку, пояснює соціально-економічні процеси, вивчає методи їхнього моделювання та політику регулювання на різних управлінських рівнях.

   Спеціальність Економіка – дає можливість зрозуміти загальні закони та тенденції розвитку економічних систем, мотивацію та поведінку суб’єктів ринку, соціально-економічні процеси, їх моделювання та регулювання

   Цикловою комісією успішно запроваджується комплекс новацій, націлених на вдосконалення навчального процесу, підвищення якості викладання, запровадження компетентісного підходу до навчального процесу, його індивідуалізацію й активізацію самостійної роботи студентів.

   Підґрунтям для ефективної роботи циклової комісії є досвід практичної діяльності її викладачів, новизна використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.

   З метою активізації розумової діяльності студентів викладачі циклової комісії економічних дисциплін використовують різні форми та методи проведення занять і контролю знань. Вони володіють сучасними методиками навчання, їм притаманні професіоналізм, ініціатива, творчість та організаторські здібності. Викладачі досягають ефективності роботи за допомогою інтерактивних та інноваційних освітніх методів і технологій, які активно використовують у професійному середовищі.

   Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії обліку та економічних дисциплін – акумулювати всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів вищої освіти.

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАПОВІДІ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Навчаючи інших, навчайся сам. Пам’ятай: студентів захоплює у викладачеві висока культура, знання предмету, золоті руки.
 2. Без любові до студентів немає викладача. Ні звання, ні освіта тобі не допоможуть.
 3. Шукай у студента хороше – воно завжди є. Для того, щоб побачити погане, великий розум не потрібний.
 4. Пам’ятай: викладач –особистість думаюча. Не приймай поспішних рішень, навчися думати. Слідкуй за тим, щоб твої слова не розходилися з ділом.
 5. Не зловживай голосом. Пам’ятай: тихе, впевнене, якщо треба – гнівне слово, сильніше крику.
 6. Викладай енергійно, будь життєрадісним.
 7. Будь естетично вираженим. Не гонися за модою, але йди в ногу з нею.
 8. Не зловживай нотаціями – їх особливо не люблять студенти.
 9. Будь справедливим. Ніколи не ображай підозрою студента, якщо в тебе немає доказів.
 10. Постійно помічай зміни в особистості студента. Частіше згадуй себе в студентські роки. Не будь ханжою.
 11. Не будь байдужим. Уникай формалізму. Все, що ти робиш – роби творчо.
 12. Будь чесним із студентами. Дав слово – тримай його. Допустив помилку – визнай її.
 13. Навчись усе бачити, та щось „не помітити‖, усе чути, та щось «не розчути». Не завжди шукай винного.
 14. Будь завжди з студентами поруч, але трішечки попереду.

Інформаційно-науковий захід – тренінг
«Криптовалюта: сутність та перспективи поширення»

ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА

БІНАРНІ ЗАНЯТТЯ

ТРЕНІНГИ
ДОСЛІДНИЦЬКІ РОБОТИ
ВІКТОРИНИ

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ

Історія

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін створена у січні 2020 р. (наказ директора коледжу від 25.01.2020 р. № 22) з метою якісного провадження освітньої, методичної діяльності для підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань/спеціальністю 07 Управління та адміністрування/071 «Облік та оподаткування та 05 Соціальні та поведінкові науки/051 «Економіка».

Завдання діяльності циклової комісії:

 • безпосереднє забезпечення навчального процесу відповідно до державних вимог і стандартів освіти (проведення аудиторних і позааудиторних занять та консультацій, організація та керівництво практичною підготовкою студентів, забезпечення державних атестацій тощо);
 • організаційно-методичний супровід освітньої діяльності студентів (розробка і постійне оновлення навчальних та робочих програм, навчально-методичних комплексів дисциплін, програм практик тощо);
 • сприяння пропаганді принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації, методів активного навчання;
 • розширення можливості доступу студенів до навчальних матеріалів на сайті дистанційного навчання «Moodle» що сприяє підвищенню якості навчання за рахунок мотивації, розвитку пізнавальної активності, формуванню культури самоосвіти;
 • сприяння вихованню студентської молоді на принципах гуманізму і толерантності, патріотизму, професіоналізму;
 • активний різнобічний розвиток професійних компетенцій студентів, всебічний розвиток молодих особистостей, залучення їх до здорового способу життя, сприяння формуванню активної громадянської позиції;
 • широке використання у навчальному процесі передового дидактичного досвіду, сучасних засобів ділової комунікації і джерел новітньої інформації.

Склад  циклової комісії:


Translate