Шевчук Наталія Станіславівна

external

Шевчук Наталія Станіславівна

Посада: керівник навчального відділу, викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: shievchuk.n@ukr.net
Дата народження: 31 травня 1977 р.
Коло наукових інтересів: Проблеми розвитку бухгалтерського обліку і звітності для забезпечення стійкого розвитку економіки; теорія та методологія бухгалтерського обліку і звітності, обліково-аналітичне забезпечення процесу управління підприємством

Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум, 1995 р., спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит», кваліфікація бухгалтера;
Подільська державна аграрно-технічна академія, 2002 р., спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджера-економіста.
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2021 р., спеціальність 071 Облік і оподаткування.

Загальний стаж трудової діяльності – 21 рік;
Стаж педагогічної роботи – 11 років.
11.01.1996 р. – 26.12.1997 р. – головний бухгалтер спільного підприємства з іноземними інвестиціями СП «Олімп-Ніке» ЛТД;
27.12.1997 р. – 08.02.1999 р. – головний бухгалтер приватно виробничо-комерційного сільськогосподарського підприємства ПВКСП «Аграрій»;
09.02.1999 р. – 20.10.2005 р. – головний бухгалтер приватного підприємства ПП «Де-Ком»;
10.11.2011 р. – 03.09.2012 р. – бухгалтер Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату;
03.09.2012 р. – 2015 р. – викладач циклової комісії облікових дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
2015 – 2018 рр. – викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
12.09.16 р. – 01.09.2018 р. – фахівець з працевлаштування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу за сумісництвом;
01.04.2017 р. – 30.10.2018 р. – секретар приймальної комісії за ОС Бакалавр Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;

01.10.2017 р. – 30.06.2018 р. – викладач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільського національного економічного університету за сумісництвом;
01.09.2018 р. – 31.10.2019 р. – завідувач заочного відділення за ОС Бакалавр Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
01.11.2019 р. – 09.12.2021 р. – завідувач навчально-методичного відділу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
15.01.2019 р. – 09.12.2021 р. викладач кафедри обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;
З грудня 2020 р. – по даний час – головний бухгалтер Громадської організації ʺЗахисту прав та інтересів молоді з інвалідністю «Безбарʼєрність»ʺ;
09.12.2021 р. – по даний час – керівник навчального відділу Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»;
09.12.2021 р. – по даний час – викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія.

Підготовлені  посібники у співавторстві:

 1. Коркушко О. Н., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С. Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях: навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. 245 с.
 2. Скрипник А. Ю., Коркушко О. Н., Лаврук О. В., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С., Герасимова Т. І. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення : навч.-метод. посібник. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж / Кам’янець-Подільський. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. 310 с.
 3. Тріпак М.М., Гуменюк І.Л., Сушарник Я.А., Топорівська Я.В., Гарбарець І.А., Шевчук Н.С., Дужева О.Г. «Вишкіл-практикум» по підготовці курсових та переддипломних робіт за ОПС фаховий молодший бакалавр та ОКР молодший спеціаліст. Навчальний посібник. ТНЕУ, 2019. 112с.

Опубліковані статті:

 1. Tripak M. М., Shevchuk N. S. The paradigm of inclusive economic socialization of human capital in modern conditions. Науковий вісник Полісся. 2020. № 1(20)., С. 28-35.
 2. Шевчук Н.С. Інтегрована звітність: дефініції, принципи та концептуальні засади. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2018 № 29 С. 211-220.
 3. Шевчук Н.С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність. Економіка АПК. 2018. № 12. С. 95-102.
 4. Шевчук Н.С. Етапи становлення інтегрованої звітності. Облік і фінанси. 2019. № 3.С. 62-70.
 5. Shevchuk N. Prerequisites for integrated reporting development. The Herald of Ternopil National Economic University, 2019, Vol. 4, P. 116–126.

Опубліковано статті у нефахових виданнях України (одна стаття методичного спрямування).

 1. Tripak M.M., Shevchuk N.S. The paradigm of economic socialisation of an inclusive University. Вектор Поділля : наук. журн. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін. Кам’янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Економічна думка», 2020. Вип. 3. С. 23-37. – ISSN 2617-1112
 2. Шевчук Н.С. Активізація розумової діяльності студентів під час викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік 1» Збірник науково-методичних праць Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату: «ВЕКТОР» – Вип. 1. – м. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 97-106;
 3. Шевчук Н.С. Проскова Л.В. Агрострахування як кар’єрна зона для людей з обмеженим можливостями. Вектор Поділля. наук. журн. Кам’янець-Подільський. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2018. С. 56-67.

Участь у конференціях і семінарах:

 1. Шевчук Н. С. Транспарентність інтегрованої звітності. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали VI Mіжнар. наук.-практ. конф., 22 травня 2020 р. Том 1. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. С.115-118
 2. Шевчук Н. С. Проблеми методичного забезпечення бухгалтерської (фінансової, інтегрованої) звітності. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам‘янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2020. С.92-95
 3. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність в системі управління аграрним підприємством. Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу: (16 квітня 2020 р., м. Київ). Відпов. за вип. Ю.С. Бездушна. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. С.72-74
 4. Шевчук Н. С. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України. «Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія»: збірник тез міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. Кам’янець-Подільський, 12-13 жовтня 2017. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 300-303.
 5. Шевчук Н. С. Державна політика щодо розвитку страхування аграрних підприємств України. Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції – Київ, НУБіП України, 2018. С.76.-78.
 6. Шевчук Н. С. Бухгалтерська звітність як джерело інформаційного забезпечення системи управління підприємством. Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та програмної реабілітації соціуму: матеріали Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський. 2018. С.137-140.
 7. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність як нова парадигма корпоративної звітності: матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління. 29 листопада 2018 року. Вінниця: 2018.
 8. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність в контексті впровадження концепції сталого розвитку. Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та програмної реабілітації соціуму: матеріали Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали IIІ міжнародної науково-практичної конференції. – м. Кам’янець-Подільський. 2019. С. 161-163.
 9. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність стійкий підхід до управління підприємством. Матеріали міжнародної наукової конференції Державного університету «Житомирська політехніка» на тему: «Розвиток інтегрованої звітності підприємств». Житомир. 2019. С. 279-281.
 10. Шевчук Н. С. Інтегрована звітність – спонукальний чинник розвитку бухгалтерського обліку. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Теорія та практика управління розвитком економіки. Науково-виробничий журнал «Облік і фінанси». Київ. 2019. С.70-72.
 11. Шевчук Н. С. Актуальні проблеми обліку дебіторської заборгованості. Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (14-16 березня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. С. 313-315
 12. Шевчук Н. С. Сучасні підходи до забезпечення якості освіти для студентів з особливими освітніми потребами. Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та програмної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Вектор». – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2017. С.187-190

Керівництво науковою роботою студентів

1. Мацкевич Ю. А. Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в сучасний період. Матеріали студентської наукової конференції Львівської комерційної академії (21-22 квітня 2016 року) Львів. 2016. С. 20-22.
2. Білінський А. Ю. Облік як основа інформаційного забезпечення підприємства. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції для студентів економічних спеціальностей. Львівська комерційна академія (19-20 квітня 2017 року) Львів. С. 54-57.
3. Кирилюк А. М. Контроль дебіторської заборгованості в управлінні підприємством. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції для студентів економічних спеціальностей. Львівська комерційна академія (19-20 квітня 2017 року) Львів. С. 106-109.
4. Мурга А.В. Погляди молоді на НТР І НТП. Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства. Збірник матеріалів молодіжного форуму. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 182 с. С.118-122.
5. Віхерко І.М. Розвиток та становлення майбутніх економістів. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції (15-16 листопада 2019 р.). У 3 Т. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019. Т.1. Економічні науки. С.153-158.
6. Квітінська М.В. Інтегрована звітність в управлінні природним капіталом. Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки.(7 грудня 2019 р). відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 13. Ч. 1. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 298-301.
7. Боденчук В.В. Людський капітал елемент інтегрованої звітності. Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки.(7 грудня 2019 р). відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 13. Ч. 1. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С.46-49.

 1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 25.02.2014 р. – 25.03.2014 р. на кафедрі управління персоналом та  туризмом за програмою підвищення кваліфікації, тема «Застосування  новітніх технологій навчання при викладанні дисциплін фахової підготовки спеціальності «Бухгалтерський облік» Наказ № 37-ОС від 21.02.2014р.;
 2. 16.02.2015 р. – 16.03.2015 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі економіки підприємства за напрямком – управління цінами і ціноутворенням;
 3. 29.02.2016 р. – 29.07. 2016 р. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі обліку і аудиту за програмою підвищення кваліфікації, тема «Активізація розумової діяльності студентів під час викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік 1»;
 4. 01.06.2016 – 25.06.2016 р. ПП «Савицька Тетяна Володимирівна» (вид діяльності «Надання бухгалтерських послуг») на посаді бухгалтера, тема «Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу згідно з Податковим кодексом України».
 5. Шевчук Н. С. пройшла стажування за змішаною формою навчання на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальним напрямкам: «Теорія бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський облік 1», «Фінансовий облік», «Статистика» на базі ТОВ «Камʼянець-Подільський птахокомбінат» загальним обсягом 90 год. (3 кредити ECTS), з 22 лютого 2021 р. по 05 квітня 2021 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації №22 від 06.04.2021 р.)
Translate