Яшина Алла В’ячеславівна

Яшина Алла В’ячеславівна

Посада: викладач економічних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: alla.yashina14@gmail.com
Дата народження: 14.01.1978 р.
Освіта: вища

 1. Львівська комерційна академія, 2001р.,  спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – економіст;
 2. Полтавський університет споживчої кооперації України, 2003р., спеціальність «Професійне навчання», кваліфікація – викладач спеціальних дисциплін за фахом «Облік і аудит»;
 3. Подільський державний аграрно-технічний університет, 2008р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація: магістр з обліку і аудиту.
 1. 01.09.2001-28.08.2008 – викладач бухгалтерського обліку і фінансової діяльності (Хмельницький торговельно-економічний коледж).
 2. З 01.03.2010 – викладач обліково-економічних дисциплін (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  соціально-економічний коледж)

Публікація статей у збірниках наукових праць:

 1. Бачинська О.М. Яшина А.В. Формування професійної компетентності викладача вищої школи до роботи зі студентами з особливими освітніми потребами // Вектор Поділля: наук. журн. // [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М.М.Тріпак (гол.ред.), О.М.Бачинська (заст.гол.ред.), A. Zielinska та ін.], Кам’янець – Подільський: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2019. Вип. 2. С. – ISSN 2617-1112
 2. Шевчук О.В., Яшина А.В. Роль сучасних інформаційних технологій у формуванні інформаційної компетентності студентами економічного напрямку. с 610-613 // Східна Європа: економіка, бізнес, управління. Електронне наукове фахове видання // Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Випуск 4 (21) 2019,  С- 619.  Сайт електронного видання: www.easterneurope-ebm.in.ua,   ISSN (Online): 2518-1971
 3. Яшина А.В., Бачинська О.М. Сучасний стан та перспективи розвитку кадрового наукового потенціалу України. //Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал./ Запоріжжя. 2017.

Опублікування тез доповідей:

 1. Яшина А.В. Інноваційні технології навчання осіб з інвалідністю. // Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «ВЕКТОР». Вип. 2. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2017. С.194-196
 2. Гуменюк І.Л., Яшина А.В Ринок праці в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. Одеса: ОДАБА. 2018. С. 126
 3. Бачинська О.М. Яшина А.В. Державна підтримка та активізація потенціалу сільськогосподарського виробництва в Україні. Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом: збірник тез Міжн. наук.-практ. конф. (21 березня 2018р.) Київ, НУБіП України, 2018. С. 94-95
 4. Яшина А.В. Інклюзивність економіки – нове мірило економічного росту. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму». 19-20 квітня 2019р. м. Кам’янець – Подільський.

Участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях:

 1. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму. І Міжнародна науково-практична конференція. ПОСПЕЦНАРСЕК , 2017 м. Кам’янець-Подільський,
 2. IV Міжнародна науково-практична конференція фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. Одеса: ОДАБА. 2018.
 3. Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Міжн. наук.-практ. конф. Київ, НУБіП України, 2018.
 4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму». ПОСПЕЦНАРСЕК, 2019  м. Кам’янець – Подільський.

Керівництво науковою-дослідницькою роботою студентів:

 1. Мельниченко А.О. Дистанційна робота в умовах карантину. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. 328 с. Ст.275-278
 2. Мельниченко А.О. Проблеми молодіжного безробіття в Україні. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції (15-16 листопада 2019 р.). У 3 Т. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019. Т.1. Економічні науки. 346 с. ст. 198-201
 3. Іванова Богдана. Доповідь «Сонячні панелі». Студентський форум «Електроенергетика: традиційна чи відновлювальна» 16 травня 2019 р. ПОСПЕЦНАРСЕК
 4. Облік витрат виробництва в умовах сучасної економіки. А.А. Люльчак, А.В. Яшина. Збірник матеріалів Звітної студентської наукової конференції за результатами досліджень у 2016-2017рр. Львівського національного аграрного університету / За заг. ред. І.Г. Костирка. 4-6 квітня 2017 р. Львів: ЛНАУ, 2017.
 5. Люльчак А.А., Яшина А.В. Самоосвіта в сучасних реаліях економіки // Студентство та наука як шлях сталого соціально-економічного розвитку держави: науковий диспут студентів. Камя’нець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 11. 2017 р.
 1. Пройшла у формі стажування з дисциплін «Гроші і кредит» та «Економіка» в Подільському державному аграрно-технічному університеті на кафедрах фінансів і кредиту та економіки підприємств з 01 жовтня 2015 р по 30 жовтня 2015р.        (реєстраційний № 211-03).
 2. Пройшла у формі стажування з дисциплін «Фінансовий облік», «Облік та оподаткування малого бізнесу», «Управління витратами» в Подільському державному аграрно-технічному університеті на кафедрі обліку і оподаткування з 01 листопада 2016 р по 03 травня 2017р.        (свідоцтво  СП №22769675103-16-175).
 3. В Кам’янець – Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти: педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки, загальний обсяг програми 180 годин, 12.2018-28.02.2019, свідоцтво (КП 02125616/566-19)
 4. Взяла участь у вебінарі : Метод проектів – ефективна технологія навчання веб-адреса сторінки вебінару: https://naurok.com.ua/webinar/link/165
 5. Взяла участь у вебінарі : Проблеми дисципліни в освітньому середовищі    (ВХ 769520 vseosvita.ua)
 6. Стажування на кафедрі обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільського національного економічного університету з 20 листопада 2019 року по 28 лютого 2020 року (наказ від 18.11.2019 № 338-К-тр).
 7. Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №02139802/0730 «Розвиток психолого-педагогічної компетентності викладача (72 год)
 8. В рамках всеукраїнської практичної онлайн-конференції «Педагогічні інновації та інструменти. Впровадження нових підходів в сучасній освіті. Дистанційна освіта», з 23 липня по 24 липня 2020 року пройшла тренінг за темою «Емоційний інтелект та особистісне зростання». Сертифікат № 5106847-1v. Платформа інститутів післядипломної педагогічної освіти.
 9. В рамках всеукраїнської практичної онлайн-конференції «Педагог на часі змін. Інструменти вчителя 2021», пройшла тренінг з 28 серпня по 29 серпня 2020 року за темою: «Використання спеціальних ІКТ засобів в професійно-технічній освіті. Знайомство з платформою «Tectopiym» та з програмою для створення власного НМК « Constructor Electronic books 1.1.3».  Сертифікат № 552112-54-4v. Суб’єкт підвищення кваліфікації  ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів» ЄДРПОУ 40911391
 10. Стажування на виробництві (за напрямом ціноутворення, інвестування) на базі ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 11 січня по 19 лютого 2021 року. Довідка №85 від 19 лютого 2021р. (90 годин).
 11. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення функціонування бізнес-структур в реаліях сьогодення» 4 грудня 2023р. – 26 січня 2024р. UAB ORME INVESTICIJOS  Lietuva, Vilnius. МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 29 / 26 січня 2024р. Кількість годин – 90 (4 кредити ECTS)
Translate