Коркушко Олег Никодимович

Коркушко Олег Никодимович

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oleg-ua82@ukr.net
Дата народження: 12 травня 1982 р.
Коло наукових інтересів: Облік і аудит власного капіталу; облік в державному секторі; особливості децентралізації в Україні; стан та шляхи розвитку інклюзивної освіти в Україні.

1. Подільська державна аграрно-технічна академія, 2003 р., спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: економіст з обліку і аудиту.
2. Подільська державна аграрно-технічна академія, 2004 р., спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: магістр з обліку і аудиту.

2003-2007 рр. – викладач кафедри бухгалтерського обліку і фінансів на економіко – правовому факультеті у м. Кам’янець-Подільський від Київського університету туризму, економіки і права;
2004-2013 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету;
2008-2012 рр. – директор Кам’янець-Подільського міського фонду підтримки малого підприємництва;
2013-2016 рр. – доцент кафедри обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету;
січень 2017 – 2018 рр. – доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
травень 2017 р. – лютий 2019 р. – заступник директора з наукової роботи Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу..
січень 2019 р. – вересень 2019 р. – в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, викладач.
вересень 2019 р. – по теперішній час – викладач, доцент кафедри обліку і оподаткування.

Навчально-методичні посібники:

 1. Коркушко О. Н., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С. Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. 245 с.
 2. Скрипник А. Ю., Коркушко О. Н., Лаврук О. В., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С., Герасимова Т. І. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення : навч.-метод. посібник. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж / Кам’янець-Подільський. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. 310 с.

Статті:

 1. Коркушко О. Н. Організація бухгалтерського обліку власного капіталу на підприємствах АПК. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії: Економічні науки. Полтава, 2013. № 1 (6) том 3. С.158-165.
 2. Коркушко О. Н. Методичні засади формування облікової політики щодо власного капіталу підприємства. Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Хмельницький, 2013. № 3 (31). С.59-64.
 3. Коркушко О. Н. Застосування комп’ютерних технологій для удосконалення формування облікової інформації про власний капітал. Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН. Тернопіль, 2013. № 7 (45). С.325-329.
 4. Коркушко О. Н. Класифікаційні види власного капіталу, як об’єкта обліку. Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал, Університет економіки і підприємництва. Хмельницький, 2013. № 4 (21). С.262-265.
 5. Коркушко О. Н. Організаційні аспекти аудиту власного капіталу на підприємствах АПК. Збірник наукових праць / За ред. д. с.г. наук, проф., ректора ПДАТУ М.І.Бахмата. Кам’янець-Подільський, 2013. Випуск 21. С.175 –179.
 6. Коркушко О. Н., Дуганец Н. В. Специфика учета затрат в организациях плодово-ягодного подкомплекса Черновицкой области. Общество и экономика постсоветского пространства: Международный сборник научных статей. Российская Федерация, г. Липецк: Издательский центр «Гравис», 2013. Выпуск IV. С.79-83.
 7. Коркушко О. Н., Дуганець Н. В. Основні періоди і форми інтегрування в агропромисловому комплексі / Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Хмельницький, 2014. № 2 (34). С.106-109.
 8. Коркушко О. Н. Організаційно-педагогічне забезпечення інклюзивної освіти як складова соціально-економічного розвитку держави // Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. Н. Коркушко (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2018. Вип. 1. C. 90–98.
 9. Коркушко О. Н., Тріпак М. М. Прагматизм економічної ефективності використання матеріально-технічної бази інклюзивного ВУЗу. Приазовський економічний вісник: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя, 2018. С.40-46.
 10. Коркушко О. Н., Герасимова Т. І. Інклюзивна освіта в країнах світу: історичні аспекти // Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янецьПодільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. Вип. 2. С.143-156.
 11. Коркушко О. Н., Кушнір Л. А. Особливості застосування інструктивних та рекомендаційних нормативних актів в організації обліку праці та її оплати. Приазовський економічний вісник: електронне наукове фахове видання. Запоріжжя, 2019. С.426-429.
 12. Коркушко О. Н., Кушнір Л. А. Децентралізація в Україні: наслідки та перспективи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукове фахове видання. Дніпро, 2019. Випуск 3 (20). С. 91-96.
 13. Коркушко О. Н., Кушнір Л. А. Внутрішній аудит на підприємстві: суть та особливості організації. Інфраструктура ринку. 2020. № 42. URL: http//www.market-infr.od.ua/uk/42-2020. С.363-366.
 14. Коркушко О. Н., Кушнір Л. А., Кушнір В. О. Вплив облікової політики на організацію обліку господарюючого суб’єкта. Приазовський економічний вісник: електронне наукове фахове видання. № 3(20) 2020. С.246-251.
 15. Коркушко О. Н., Герасимова Т. І. Необхідність застосування новітніх технологій збереження здоров’я у підготовці студентів // Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янецьПодільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. Вип. 3. С.157-165.
 16. Коркушко О. Н., Свирида О.В. Формування фінансової звітності за міжнародними стандартами в умовах пандемії. Інфраструктура ринку. 2020. № 47. URL: http//www.market-infr.od.ua/uk/47-2020. С.186-189.

Участь у конференціях і семінарах

 1. Коркушко О. Н. Нівелювання впливу інфляції на рівень інформативності бухгалтерського обліку та фінансової звітності в частині власного капіталу / Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 18-19 квітня 2013 р., ПДАТУ, Кам’янець-Подільський. Тернопіль: Крок, 2013. С.131 – 132.
 2. Коркушко О., Мальська Ю. Автоматизація обліку витрат на виробництво продукції рослинництва / Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 23 жовтн. 2014 р.,(ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2014. С.86 – 88.
 3. Коркушко О., Войткова І. Методика контролю готової продукції на підприємстві / Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 23 жовтн. 2014 р.,(ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2014. С.153 – 156.
  Коркушко О. Н., Данилюк Д. В. Шляхи удосконалення обліку грошових коштів на підприємствах АПК / Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку: зб. наук. праць II міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 25 листопада 2015 р. Луцьк, 2015. С. 52-54.
 4. Коркушко О. Н., Ільніцька Т. О. Особливості первинного обліку готової продукції на сільськогосподарських підприємствах / Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11 грудня 2015 р.,(ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2015. С. 68-71.
 5. Коркушко О. Н., Дуганець Н. В. Зміни законодавства з оплати праці в Україні / Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (14-16 березня 2017 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2017. С. 159-160.
 6. Коркушко О. Н. Працевлаштування людей з фізичними обмеженими можливостями: державна соціальна політика / Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «ВЕКТОР». Вип. 2. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2017. С. 37-39.
 7. Коркушко О. Н., Дуганець Н. В. Державний фінансовий контроль в Україні: сучасний стан та перспективи / Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 22-23 вересня 2017 року); за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. С. 109-110.
 8. Коркушко О. Н., Дуганець Н. В. Відображення грошових потоків у бухгалтерському обліку / Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річчю економічного факуль¬тету Подільського державного аграрно-технічного університету (Кам’янець-Подільський, 12-13 жовтня 2017 року). Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 247-250.
 9. Коркушко О. Н., Боршуляк Н. С. Стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки / Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, НУБіП України, 2018. С. 43-45.
 10. Коркушко О. Н. Проблеми реалізації права на працю людей з фізичними обмеженими можливостями // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції / [редкол.: М. М. Тріпак (гол. ред.), О. Н. Коркушко ( заст. гол. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. С. 47-49.
 11. Коркушко О. Н. Податкова система як складова розвитку сучасного бізнесу. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19-21 березня 2019 р. Ч. 2. Львів: ЛНАУ, 2019. С. 262-264.
  Коркушко О. Н., Стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки. Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом : збірник тез II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Київ, НУБіП України, 11 квітня 2019. С. 50-52.
 12. Коркушко О. Н. Проблеми реалізації права на працю людей з фізичними обмеженими можливостями // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали III міжнародної науково-практичної конференції / [редкол.: М. М. Тріпак (гол. ред.), І. Л. Гуменюк (заст. гол. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 19-20 квітня 2019. С. 95-97.
 13. Коркушко О. Н. Особливості децентралізації в Україні // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 20 вересня 2019 року); за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В. П., Хмельницький : Хмельницький університет управління та права ім. Л.Юзькова, 2019. С. 134-136.
 14. Коркушко О. Н. Складові менеджменту як запорука розвитку соціально-економічних систем. Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 12 березня 2020 р. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. С.35-37.
 15. Коркушко О. Н., Брозницька А. А. Облікова політика підприємства у відповідності до міжнародних стандартів. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Т.1. Ч.1. 08-09 квітня 2020 р. Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2020. С.290-293.
 16. Коркушко О. Н. Працевлаштування людей з фізичними обмеженими можливостями: досвід зарубіжних країн // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції / [редкол.: М. М. Тріпак (гол. ред.), І. Л. Гуменюк (заст. гол. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 21-22 травня 2020. С.47-48.
 17. Коркушко О.Н., Свирида О.В. Прибуток як економічна категорія та об’єкт управління. Економіка, фінанси, облік і право в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 вересня 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С.37-40.
 18. Коркушко О.Н. Особливості організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції: всеукраїнська науково-практична конференція (Вінниця, 1-2 жовтня 2020 р.). Вінниця: ВНАУ, 2020.
 19. Коркушко О.Н. Історичні етапи становлення та розвитку Організації об’єднаних націй. Роль ООН у сучасному світі: матеріали наукового симпозіуму, присвяченого 75-річчю від дня заснування Організації Об’єднаних Націй, м. Кам’янець-Подільський, 22 жовтня 2020 р. / [редкол.: М. М. Тріпак (гол.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С.12-18.
 20. Коркушко О.Н., Охотська А. Дистанційна освіта в умовах пандемії. Перспективи розвитку освіти, науки і бізнесу в глобальному середовищі: матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 23 жовтня 2020 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 2020. С.55-56.
 21. Коркушко О.Н., Свирида О.В. Автоматизація обліку фінансових результатів. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конференції (27 листопада 2020 р., Харків). Харків, 2020. С.288-290.
 1. Національний університет біоресурсів і природознавства України ННІ післядипломної освіти, «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (Інноваційна діяльність в сучасному навчальному закладі; Форми та методи інтеграції освіти, науки та виробництва; Сучасні форми та методи організації навчального процесу; Інноваційні технології при викладанні дисциплін: Облік в бюджетних установах Контроль і ревізія в бюджетних організаціях і установах, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами), свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 179763 від 20.04.2015р.
 2. Подільський державний аграрно-технічний університет, курси цільового призначення за напрямом «Іноземна мова» за сприяння міжнародного центру культурно-освітньої діяльності «Руки співдружності», сертифікат №21. 15.06.2016-30.06.2016.
 3. Департамент соціального захисту населення Кам’янець-Подільської міської ради. Тема: «Облік в бюджетних установах, контроль і ревізія в бюджетних організаціях і установах», довідка від 01.03.16 № 3109/0204.
 4. Подільський державний аграрно-технічний університет, підвищення кваліфікації у формі стажування з дисципліни “Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва”, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 22769675/000434-19 від 23.12.2019.
 5. Тернопільський національний економічний університет, стажування на кафедрі обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу з 20 листопада 2019 року по 28 лютого 2020 року (наказ від 18.11.2019 №338-К/тр), довідка №57 від 02.03.2020р.
 6. ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат», стажування за змішаною формою навчання на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальним напрямкам: «Звітність підприємств», «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва», «Технологія галузі» загальним обсягом 90 годин (3 кредити ECTS) на базі ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 22 лютого 2021 року по 05 квітня 2021 року, довідка №18 від 06 квітня 2021р.
Translate