Кушнір Людмила Анатоліївна


Кушнір Людмила Анатоліївна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oblik.posek@gmail.com
Дата народження: 28 січня 1966 р.
Коло наукових інтересів: Актуальні питання організації бухгалтерського обліку.

1. Кам’янець – Подільський сільськогосподарський інститут, 1987 р., кваліфікація економіста з бухгалтерського обліку (диплом з відзнакою за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в с.-г.»).

Практичний досвід викладацької роботи облікових дисциплін у ПДАТУ майже 30 років (з серпня 1987 р. по листопад 2016 р. асистент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності; (у зв’язку з реорганізацією і перейменуванням) кафедри управлінського обліку і аудиту, бухгалтерського обліку і фінансів, обліку і аудиту). Видане свідоцтво про занесення на «Дошку пошани» ПДАТУ від 15 листопада 2014 р.(за підписом ректора).
З вересня 2017 р. – 2018 р. – доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
З 2019 р. по даний час – викладач кафедри обліку і оподаткування.

Підручник 

 1. Коркушко О. Н., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С. Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. 245 с.
 2. Скрипник А. Ю., Коркушко О. Н., Лаврук О. В., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С., Герасимова Т. І. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення : навч.-метод. посібник. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж / Кам’янець-Подільський. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. 310 с.

Статті

 1. Н.Л. Корженівська, Л.А. Кушнір .Стан та перспективи зернового господарства Хмельницької області / Н.Л. Корженівська, Л.А. Кушнір // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» / ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва». Тернопіль. 2010. № 2. С.80-83.
 2. Л.А. Кушнір, В.О. Кушнір. Особливості обліку і контролю малоцінних та швидкозношуваних предметів/ Л.А. Кушнір, В.О. Кушнір// Збірник наукових праць /За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВШ України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора університету М. І. Бахмата. Кам’янець – Подільський, 2012 . Вип. 20, т. 2 С. 553-555.
 3. Л.А. Кушнір. Вплив теоретичного обґрунтування на організацію обліку біологічних активів / Л.А. Кушнір// Збірник наукових праць ПДАТУ / За редакцією доктора ек. наук, професора, в.о. ректора університету В. В. Іванишина. – Кам’янець – Подільський, 2014 . Вип. 22. С. 172.
 4. Л.А. Кушнір. Бухгалтерський контроль витрат виробництва/ Л.А. Кушнір// Збірник наукових праць ПДАТУ / За редакцією доктора ек. наук, професора, ректора університету В. В. Іванишина. – Кам’янець – Подільський, 2015 . Вип. 23. С.232.
 5. Бачинська О. М., Гуменюк І. Л., Кушнір Л. А. Удосконалення механізму врегулювання дисбалансу системи вищої освіти та ринку праці. Економіка і суспільство. Мукачево, 2018. №16. С. 635-642.
 6. Кушнір Л. А., Чупрінчук О. В., Павліковський В. А. Правове забезпечення обліку і аудиту фінансової звітності підприємств працівниками з фізичними обмеженими можливостями. Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. Н. Коркушко (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2018. Вип. 1. С.47-56.
 7. Кушнір Л.А., Коркушко О.Н. Особливості застосування інструктивних та рекомендаційних нормативних актів в організації обліку праці та її оплати [Електронний ресурс] / Л.А. Кушнір, О.Н. Коркушко// Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник» № 3(14) 2019. С.426.
 8. Коркушко О.Н., Кушнір Л.А. Децентралізація в Україні: наслідки та перспективи [Електронний ресурс]/О.Н. Коркушко, Л.А. Кушнір // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. №3(20). С. 91. Режим доступу до ресурсу: http:www.easterneurope-ebm.in/ua/20-2-19-ukr.
 9. Кушнір Л.А., Лавський А.Й., Павліковський В. А. Ділова комунікація осіб з інвалідністю в нормативному забезпеченні бухгалтерської документації // Вектор Поділля : наук. журн. / [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О.М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янецьПодільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. Вип. 2. С.63.

Тези

 1. Кушнір Л.А., Кушнір В.О. Теоретичні основи організації фінансового та управлінського обліку витрат майбутніх періодів в хлібопекарській промисловості / Л.А. Кушнір, В.О. Кушнір // Тези доповіді на міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки» 15-16 листопада 2011р. м. Кам’янець-Подільський, С. 143-146.
 2. Павлова Н.В., Кушнір Л.А. Особливості оцінки біологічних активів / Л.А. Кушнір, Н.В. Павлова: Матеріали науково-теоретичної конференції молодих науковців та студентів «Конкурентоспроможність АПК України в умовах глобалізації національної економіки», 5-6 квітня 2012 р. С. 114.
 3. Павлова Н.В., Кушнір Л.А. Проблемы оценки биологических активов по справедливой стоимости /Л.А.Кушнір, Н.В. Павлова: Материалы ІУ межвузовской студенческой конференции( с международным участием, г. Волгоград) 20 апреля 2012 р. С.232-235.
 4. В.О. Кушнір, Л.А. Кушнір. Теоретичні основи обліку виробничих запасів / В.О. Кушнір, Л.А. Кушнір //Економіка, бізнес і фінанси: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих науковців та студентів 5 лютого 2013 р. – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. С. 241-243.
 5. Л.П. Рашківська, Л.А.Кушнір. Економічний зміст та принципи обліку поточних біологічних активів / Л.П. Рашківська, Л.А.Кушнір // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали міжн. наук.-практ. конф. мол. науковців, аспірантів, здобувачів і студентів(27 квітня 2013 р.)/ відп. Ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2013. С.141-144.
 6. С.В. Кульчицька, Л.А. Кушнір Оцінка виробничих запасів в бухгалтерському обліку / С.В. Кульчицька, Л.А. Кушнір // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали міжн. наук.-практ. конф. мол. науковців, аспірантів, здобувачів і студентів(27 квітня 2013 р.) / відп. Ред.. З.В. Герасимчук. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2013. С.94-97.
 7. Л.А. Кушнір Вплив організації обліку на збутову діяльність підприємства / Л.А. Кушнір // Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет конференції Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (м. Кам’янець-Подільський) / відповідальний редактор Н.В. Семенишена. – Тернопіль. – Крок, 2013, С.76.
 8. Л.А. Кушнір, Г.Я. Воронка Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку в бюджетній установі/ Л.А. Кушнір, Г.Я. Воронка // Економічні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-теоретичної Інтернет-конференції молодих науковців та студентів 7 лютого 2014 р. – Кам.-Подільський. – 2014. С.163-165.
 9. Л.А. Кушнір, Г.П. Купцова Основні завдання організації обліку і аудиту грошових коштів/ Л.А. Кушнір, Г.П. Купцова // Економічні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-теоретичної Інтернет-конференції молодих науковців та студентів 7 лютого 2014 р. – Кам.-Подільський. – 2014. С.168-171.
 10. Л.А. Кушнір, О.Б. Манеляк. Автоматизація обліку витрат на біологічні перетворення в основному виробництві/ Л.А. Кушнір, О.Б. Манеляк // Економічні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-теоретичної Інтернет-конференції молодих науковців та студентів 7 лютого 2014 р.- Кам.-Подільський. – 2014., С.174.
 11. Особливості організації обліку витрат на виробництво зерна / В. Бобринцева, Л.А. Кушнір/ Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю кафедри обліку і аудиту 23 жовтня 2014 р. – Кам.-Подільський. 2014.,С. 26-28.
 12. М. Буймістер, Л.А. Кушнір Порядок калькулювання та закриття рахунків витрат допоміжних виробництв / М. Буймістер, Л.А. Кушнір/ Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю кафедри обліку і аудиту 23 жовтня 2014 р. – Кам.-Подільський. 2014. С. 31-34.
 13. О. Домбровський, Л.А. Кушнір. Організація обліку на підприємстві/О. Домбровський, Л.А. Кушнір/ Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю кафедри обліку і аудиту 23 жовтня 2014 р. – Кам.-Подільський. 2014. С. 43-45.
 14. Т. Доскоч, Л.А. Кушнір. Основні аспекти організації обліку і контролю готової продукції/ Т. Доскоч, Л.А. Кушнір/ Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю кафедри обліку і аудиту 23 жовтня 2014 р. – Кам.-Подільський. 2014. С. 45-47.
 15. В. Кушнір, Л.А. Кушнір. Економічне обґрунтування об’єктів обліку виробництва продукції м’ясопереробних підприємств / В. Кушнір, Л.А. Кушнір / Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни: зб. наук.праць міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 4–5 червня 2015 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: Крок, 2015. С. 212-215.
 16. Контрольна функція бухгалтерського обліку / Л.А. Кушнір// Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІY міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2016 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 427.( 432 с.)
 17. К.В. Скотецький, Л.А. Кушнір. Принципи фінансової звітності / К.В. Скотецький, Л.А. Кушнір // Організаційно-економічний механізм функціонування аграрного сектору економіки: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 6-7 квітня 2016 р. – Херсон: ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2016. С.83-86.
 18. Кушнір Л. А. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: організація підготовки фахівців з фізичними обмеженими можливостями. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. 26-27 квітня 2018 р. м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2018. С.60-63.
 19. Корженівська Н. Л., Добровольська Е. В., Кушнір Л. А. Конюктурні тенденції аграрного ринку України. Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації: Збірник наукових праць. За матеріалами Х міжнародної науково-практичної конференції. Одеська державна академія будівництва та архітектури. Одеса, 24 квітня 2018 року. Науки: маркетинг, менеджмент, економіка, управління проектами. 2018. С.94-98.
 20. Добровольська Елла, Будняк Любов, Кушнір Людмила. Теоретичні засади оцінки ефективності бурякрцукрового підкомплексу. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2018. С 177.
 21. Кушнір Л.А., Гуменюк І.Л., Бачинська О.М. Економічне огрунтуваня обліку витрат з організації і управління. The Third Internationalscientific congress ofscientists of Europe and Asia‖. Proceedings of the III InternationalScientificForumofScientists”East–West”(April 19-20,2018).PremierPublishing s.r.o. Vienna. 2018. P 348.
 22. Кушнір Л.А., Лавський А.Й. Економічна та нормативно-правова складова інклюзивної освіти / Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІII між нар. наук.-практ. конференції, м. Кам‘янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2019. С. 131-135.(468 с.)
 23. Кушнір Л.А. Кредитні транші від МВФ та економічна безпека країни/ Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та макрорівнях: матеріали Y міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Одеса, 7-8 червня 2019 р. Одеський національний політехнічний університет .Одеса, 2019. С. 184.
 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, тема «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 179710, реєстраційний номер 2383. 01.04.2015-14.04.2015;
 2. Стажування з «Організації бухгалтерського обліку» у бухгалтерії ТзОВ «Кам’янець-Подільський м’ясокомбінат» з 13 липня по 12 серпня 2015 року (Довідка);
 3. Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти(з 15.12.2018 до 28.02.2019): педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки, та виконала випускну роботу на тему «Взаємодія вихователя з сім’ями вихованців спеціального навчального закладу», свідоцтво про підвищення кваліфікації за № КП 02125616/278-19
 4. Кушнір Л. А. пройшла стажування за змішаною формою навчання на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальним напрямкам: «Облік (фінансовий, управлінський)», «Облік ЗЕД», «Економіка праці та соціально-трудові відносини» на базі ТОВ «Камʼянець-Подільський птахокомбінат» загальним обсягом 90 год. (3 кредити ECTS), з 22 лютого 2021 р. по 05 квітня 2021 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації №17 від 06.04.2021 р.).
 5. Міжнародне підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення функціонування бізнес-структур в реаліях сьогодення» 4 грудня 2023р. – 26 січня 2024р. UAB ORME INVESTICIJOS  Lietuva, Vilnius. МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 23 / 26 січня 2024р. Кількість годин – 90 (4 кредити ECTS)

Translate