Герасимова Тамара Іванівна

Герасимова Тамара Іванівна

Посада: викладач облікових дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Дисципліни що викладає: «Економічний аналіз», «Фінанси підприємства», «Казначейська справа», «Контроль і ревізія».
Email: tamarakp59@ukr.net
Дата народження: 13 квітня 1959 р.
Коло наукових інтересів: методика економічного аналізу діяльності підприємств; економічний аналіз, як інструмент управлінських рішень; фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів: теорія, методологія, практика; проблеми молоді з інвалідністю в умовах з економічною нестабільністю, «Методика економічного аналізу діяльності підприємств; фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів: теорія, методологія, практика».

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Економіка та організація побутового обслуговування», кваліфікація інженер – економіст.

– бухгалтер, економіст, головний бухгалтер, викладач в закладах м. Кам’янець-Подільського (коледж харчової промисловості, медичне училище та управління охорони здоров’я);
– з 1991 року по 2001 рік контролер-ревізор, головний контролер-ревізор, заступник начальника контрольно-ревізійного відділу в м. Кам’янець-Подільському.
– з 2005 року по 2011 рік головний контролер – ревізор контрольно-ревізійного управління у Хмельницькій області (Державна аудиторська служба в Хмельницькій області).
– 2012 – 2018 рр. – викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування.
– з січня 2019 р. – по даний час – викладач кафедри обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Розроблено близько 55 методичних розробок теоретичних та практичних занять, збірників тестових завдань та задач з дисциплін: «Економічний аналіз», «Контроль і ревізія», «Фінанси підприємства, «Казначейська справа».
Публікації 18 тез та 5 статей в збірниках науково-практичних конференцій та в науковому журналі Вектор Поділля / [Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу] /; участь у складі редколегії журналу «Студентський вектор Поділля»; керівництво та підготовка студентів до участі: в конференціях, семінарах, диспутах, конкурсах науково-дослідних робіт, круглих столах тощо.
Написано та оформлено методичних розробок і методичних рекомендацій, зокрема: Методична розробка відкритого практичного заняття з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» на тему: «Аналіз обсягів і динаміки товарної продукції, асортиментно-структурний аналіз обсягу виробництва продукції та аналіз якості продукції»; Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з курсу навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 051 «Економіка»; Методичні рекомендації та завдання для вивчення курсу навчальної дисципліни «Казначейська справа» для студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування».

Навчально-методичні посібники:

 1. Скрипник А. Ю., Коркушко О. Н., Лаврук О. В., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С., Герасимова Т. І. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення : навч.-метод. посібник. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж / Кам’янець-Подільський. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. 310 с.

Публікація статей/тез у  нефахових збірниках наукових праць по спеціальності

науково-дослідні роботи

 1. Герасимова Т.І. Значення контролю в сучасних умовах господарювання та в системі використання державних фінансів. Збірник науково-методичних праць Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату: «ВЕКТОР». ВП.1. – м. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 287-297.
 2. Гуменюк І.Л., Герасимова Т.І. Інклюзивна освіта – шлях до рівноправності в суспільстві. Вектор Поділля : наук. журн. [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. Н. Коркушко (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янець-Подільський: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. Вип. 1, ISSN 2617-1112. 127-134.
 3. Коркушко О. Н., Герасимова Т. І. Інклюзивна освіта в країнах світу: історичні аспекти // Вектор Поділля : наук. журн. [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. Вип. 2. с.143-156.
 4. Коркушко О. Н., Герасимова Т. І. Необхідність застосування новітніх технологій збереження здоров’я у підготовці студентів Вектор Поділля : наук. журн. [Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редкол.: М. М. Тріпак (гол.ред.), О. М. Бачинська (заст. гол. ред.), A. Zielińska та ін.]. Кам’янецьПодільський : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. Вип. 3. С.157-166.
 5. Науково-дослідна робота на тему: «Аналіз фінансово-господарської діяльності Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу за 2014 – 2017 рр.» Збірник науково-методичних праць студентів ПСНРСЕК: «СТУДЕНТСЬКИЙ ВЕКТОР ПОДІЛЛЯ». Вип. 1, К-П: «Аксіома», 2017.С.130-151.

 

участь у конференціях і семінарах

 1. Герасимова Т.І. тези: «Доцільність працевлаштування та застосування праці людей з інвалідністю». Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу «Іновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму». Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції: «ВЕКТОР». ВП.2. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2017. С. 91-94.;
 2. Участь у науково-практичнму семінарі на тему: «Економічні чинники розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення”, виступ із статтею на тему: «Економічний аналіз, як інструмент управлінських рішень при виході національної економіки з кризи», ПОСпНаРСЕК, 02.11.2017 р.
 3. Герасимова Т.І., Дуб Н.С. Тема: «Особливість управління кадровим потенціалом підприємств» Збірник матеріалів ІІІ науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів з міжнародною участю «Мененджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку» Житомирського національного агроекологічного університету. Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів з міжнародною участю – м. Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2017. С. 72-75.
 4. Герасимова Т.І. Тема: «Економічний аналіз, як інструмент управлінських рішень при виході національної економіки з кризи». Збірник тез, доповідей Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ «Конкурентноспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди святкування 120-ти річчя університету: м. Київ, НУБІП України, с. 217, 21 березня 2018. С 64-66.
 5. Герасимова Т.І. Тема: «Доцільність працевлаштування та застосування праці людей з інвалідністю». Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу «Іновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму». Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції: «ВЕКТОР». ВП.2. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 26-27 квітня 2018. С. 109-111.
 6. Герасимова Т. І. Тема: «Роль економічного аналізу в системі розвитку сучасної економіки». Збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрів, аспірантів та наукових працівників. Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, кафедра менеджменту та маркетингу. 13-14 грудня 2018р., вид-во: ОДАБА, с.378-381.
 7. Герасимова Т. І. Роль аудиту, проблеми та перспективи його розвитку в умовах ринкових перебудов в Україні. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів. Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського, 25.02.2019 р., вид-во Кривий Ріг: ДонНУЕТ, с.172-175.
 8. Герасимова Т. І. тези: «Сучасні підходи до збереження та формування здоров’я студентів на заняттях в спеціальних навчальних закладах». Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції [редкол.: М. М. Тріпак (гол. Ред.), І. Л. Гуменюк (заст. Гол. Ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 19-20 квітня 2019. С. 438-441.
 9. Герасимова Т.І., Квітінська М. В. Тема: «Економічна модифікація організації обліку витрат та доходів від звичайної діяльності на підприємстві». Збірник наукових праць ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва». Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 06.12.2019 р. С. 119-121.
 10. Свирида О.В., Герасимова Т.І. Інформатизація, як основа розвитку економіки. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтерннет-конференції Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем, 12 березня 2020 р. Харківськой національний університет міського господарства ім.. О.М. Бекетова. С. 179-181.
 11. Герасимова Т.І., Свирида О.В. Стратегія та пріоритетність розвитку цифрової економіки України. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Цифрова економіка та інформаційні технології, 15-16 квітня 2020 р. Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ. 2020. С. 238-240.
 12. Герасимова Т.І., Крижук О.С. Концепції модернізації економіки в системі соціальних перетворень. Збірник наукових праць ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки, 20 травня 2020 р. Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни, 2020. С. 181-184.
 13. Герасимова Т.І. тези: «Роль обліку, контролю та аналізу в економічному розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів». Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали IУ міжнародної науково-практичної конференції [редкол.: М. М. Тріпак (гол. Ред.), І. Л. Гуменюк (заст. Гол. Ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 21-22 травня 2020 р. С. 78-80.
 14. Годованюк А.В., Герасимова Т.І. Цифровий маркетинг: тренди та переваги. Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу», 05-06 листопада 2020 року Державного університету «Житомирська політехніка», м. Житомир, 2020, с. 323-324.
 15. Герасимова Т.І., Годованюк А.В. Роль контролю в сучасних умовах економічного розвитку підприємницької діяльності в Україні. Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва», 27.11.2020 р. Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ), м. Харків, 2020, с. 263-265
 16. Герасимова Т.І. Стратегічний аналіз і обліково-аналітичне забезпечення в розвитку сучасного підприємства. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінські аспекти», 17 – 19 березня 2021 р. Львівського національного аграрного університету, 2021. С. 325-328.
 17. Слободян В.Д., Герасимова Т.І. Роль бухгалтерського обліку в стратегічному плануванні бізнесу. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінські аспекти», 17 – 19 березня 2021 р. Львівського національного аграрного університету, 2021. С. 456-459.
 18. Герасимова Т.І. Економічна політика держави, як основний фактор інклюзивного розвитку регіонів. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали У міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 травня 2021 р. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2021. С. 46-50.
 19. Герасимова Т.І. Необхідність інклюзивного зростання, як новий елемент економіки України. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення», 28.жовтня 2021 р. Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики», м. Київ, 2021. С. 106-107.
 20. Герасимова Т.І., Вишневська І.М. «Внутрішній аудит у системі управління підприємством». Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді», 22 жовтня 2021 р. Державний біотехнологічний університет, м. Харків, 2021. С. 9-11.
 21. Герасимова Т.І., Гуменюк В.Б. «Роль цифрових технологій в економіці». Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-студентської конференції «Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства», 11-12 листопада 2021 р. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2021. С. 95-97.
 22. Герасимова Т.І., Охотська А.С. «Роль молоді в економічному розвитку держави». Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-студентської конференції «Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства», 11-12 листопада 2021 р. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, С. 161-163.
 23. Герасимова Т.І., Вишневська І.М. «Проблеми та напрями забезпечення економічного розвитку підприємств ресторанного бізнесу в умовах пандемії». Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах GOVID-19», 18-19 листопада 2021 р. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків, 2021. С. 50-53.
 24. Герасимова Т.І., Гончарук К.В. «Децентралізація як чинник розвитку країни» Збірник матеріалів У Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку теорій: теорія і практика», 18-19 листопада 2021 р. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків, 2021. С. 17-22.
 25. Герасимова Т.І. «Експертиза документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності» Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем», 17 грудня 2021 року. Центрально-український національний технічний університет, м. Кропивницький 2021 року. С. 56 – 58.

керівництво науковою роботою студентів

 1. Організовано і проведено науковий диспут на тему: «Студенство та наука як шлях сталого соціально-економічного розвитку держави» Збірник науково-методичних праць студентів ПСНРСЕК: «СТУДЕНТСЬКИЙ ВЕКТОР ПОДІЛЛЯ». Вип. 1К-П: «Аксіома», 2017.С.7-20, 38-51.
 2. Герасимова Т.І., Лукасевич В.О. Погляди студентства на проблеми перетворень в сучасній освіті. Збірник науково-методичних праць студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. «Студентство і наука як шлях сталого соціально-економічного розвитку держави, матеріали наукового диспуту студентів». «СТУДЕНТСЬКИЙ ВЕКТОР ПОДІЛЛЯ» – Вип. 1. – Камʼянець-Подільський, 2017. – 183 с.
 3. Герасимова Т.І., Пасічник В.М. Роль економічної науки в житті суспільства. Збірник науково-методичних праць студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. «Студентство і наука як шлях сталого соціально-економічного розвитку держави, матеріали наукового диспуту студентів». «СТУДЕНТСЬКИЙ ВЕКТОР ПОДІЛЛЯ» – Вип. 1. – Камʼянець-Подільський, 2017. – 183 с.
 4. Дуб Н.С. тези на тему: «Особливість управління кадровим потенціалом підприємств».. Матеріали ІІІ науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів, студентів за міжнародною участю в Житомирському національному університеті «Мененджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку», 29.11.2017 р. Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2017. С. 72 – 75.
 5. Підготовлено студентку Дуб Н.С. із доповіддю на тему: «Інклюзивна освіта – новий елемент економіки України» до участі у всеукраїнському економічному форумі «Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах», Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, економічний факультет, 2018 рік.
 6. Організовано та проведено інформаційно – науковий захід за участю студентів коледжу «Криптовалюта: сутність та перспективи поширення» 10.2018 р. –   27.11.2018 р.
 7. Підготовлено студентку Томусяк Н.В. із доповідями на тему: «Дешева робоча сила: переваги та недоліки» та «Молодіжне безробіття в Україні: способи подолання в сучасних умовах» для участі в економічному турнірі «Подорож у світ економіки».. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018 р.
 8. Герасимова Т.І., Томусяк Н.В. «Проблеми та перспективи подолання молодіжного безробіття в умовах сталого розвитку України», ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених і студентів «Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічних сферах України: теорія і практика», Київський університет імені Бориса Грінченка, факультет інформаційних технологій та управління, кафедра управління, 27.11.2018 р.
 9. Герасимова Т.І., Томусяк Н. В., тези: «Роль економічного аналізу для формування управлінських рішень в сучасних умовах господарювання». Збірник наукових праць ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Донецького національного університету економіки і торгівлі н… М. Туган-Барановського, (25.02.2019р.). м. Кривий Ріг. С.330-333.
 10. Герасимова Т.І., Квітінська М. В. Особливості формування молодого покоління з особливими потребами на шляху до європейської інтеграції в стратегії соціально-економічного розвитку. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали III міжнародної науково-практичної конференції [редкол.: М. М. Тріпак (гол. н..), І. Л. Гуменюк (н.. Гол. н..) та н..]. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 19-20 квітня 2019. С. 174-177.
 11. Герасимова Т.І., Томусяк Н. В. доповідь на тему «Молодіжне безробіття в епоху економічної трансформації українського суспільства: недоліки, наслідки та способи подолання». (Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства: збірник матеріалів молодіжного форуму. М. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 15-16.11.2019 р. С.157-161.
 12. Герасимова Т.І., Томусяк Н. В., тези: «Роль молоді в процесі економічного розвитку суспільства». Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції. 15-16 листопада 2019 р. Кам’янець-Подільський: ПСНРСЕК, 2019. С.308-311.
 13. Герасимова Т.І., Квітінська М. В., тези: «Роль суспільства і держави у вирішенні проблем молоді в сучасних умовах економічного розвитку». Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали І Міжнародної наукової студентської конференції. 15-16 листопада 2019 р. Кам’янець-Подільський: ПСНРСЕК, 2019. С.173-175.
 14. Герасимова Т.І., Білий О.Ю., Матковський І.О., тези «Розвиток цифрової економіки в Україні». Збірник тез наукових доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції», 20.02.20 р. Львівського національного університету ім.. Івана Франка. С. 256-259.
 15. Герасимова Т.І., Квітінська М.В., Матковський І.О., тези «Особливості інформаційного бізнесу в Україні» Збірник тез наукових доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції», 20.02.20 р. Львівського національного університету ім.. Івана Франка, 2020. С. 175-177.
 16. Герасимова Т.І., Квітінська М.В., тези «Наслідки впливу пандемії короно вірусу COVID-19 на економічний розвиток держави». Регіональний молодіжний форум Наука та іновації в умовах пандемії COVID-19. 15 жовтня 2020 р. Кам’янець-Подільський: ПСНРСЕК, 2020. С.20-23.
 17. Герасимова Т.І., Крижук О.С., тези «Необхідність та особливості проведення контролю і аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання». Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали ІІ Міжнародної наукової студентської конференції. 12-13 листопада 2020 р. Кам’янець-Подільський: ПСНРСЕК, 2020. С.  97 – 100
 18. Бордаш В.Ю., Герасимова Т.І. «Управлінський облік: поєднання міжнародного та вітчизняного досвіду». Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія «Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу», 01 лютого 2022 р. ВСП Кам’янець-подільський фаховий коледж НРЗВО «Кам’янець-подільський державний інститут», м. Кам’янець-Подільський 2022 року. С. 130 – 133.
 1. 16.02.2015р. – 16.03.2015р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі управління персоналом та економіки праці за програмою підвищення кваліфікації, тема «Застосування різних напрямів проведення економічного аналізу суб’єктів господарювання за допомогою ІТ-технологій при викладанні дисципліни економічний аналіз»;
 2. 01.10.2015р. – 30.10.2015р. – Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі на кафедрі фінансів і кредиту за програмою підвищення кваліфікації, тема «Методика формування у майбутніх фахівців базових знань щодо сутності та ролі казначейського механізму обслуговування державних та місцевих бюджетів» та на кафедрі обліку і аудиту за програмою підвищення кваліфікації, тема «Поєднання теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю при викладанні дисципліни фахової підготовки облікового циклу»;
 3. 19.09.2016 р. – 19.03.2017 р. – Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування за програмою підвищення кваліфікації, тема «Система методичних підходів та практичних форм навчання при викладанні дисципліни «Фінанси підприємства».
 4. 15.12.2018р. – 28.02.2019р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти, тема: «Використання здоров’язберігаючих технологій в спеціальному навчальному закладі».
 5. ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат», стажування за змішаною формою навчання на виробництві відповідно до індивідуальної програми стажування по навчальним напрямкам: «Економічний аналіз», «Фінанси підприємства» загальним обсягом 90 годин (3 кредити ECTS) на базі ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 22 лютого 2021 року по 05 квітня 2021 року, довідка №23 від 06 квітня 2021р.

Нагороди: Заохочувалася подяками директора коледжу та нагороджувалась грамотами Народного депутата України, Департаменту освіти Хмельницької ОДА, Хмельницької обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України.

Translate