ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Загальні положення

1.1. Відділ міжнародного співробітництва Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (далі – Відділ, Інститут) є структурним підрозділом Інституту.

1.2. У своїй роботі Відділ керується законами України, указами Президента, постановами Верховної Ради України, постановами та нормативними документами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства науки та освіти, нормативними актами міністерств та відомств України, вимогами міжнародного стандарту, наказами та розпорядженнями ректора Інституту.

1.3. Інститут здійснює міжнародне співробітництво на засадах інтеграції системи вищої освіти та науки України у світовий та європейський простір, запровадження новітніх технологій освітньої, наукової, науково-дослідної та науково-технічної, інноваційної діяльності, взаємообміну науковими ідеями, розробками, знаннями, досвідом тощо, підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців та їх виховання на загальносвітових та європейських цінностях за умови збереження та розвитку досягнень і прогресивних традицій національної та європейської вищої школи.

1.4. Структура та штат Відділу затверджується ректором Інституту. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення. Працівники Відділу діють відповідно до затверджених ректором Інституту посадових інструкцій. Покладення на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також передавання іншим структурним підрозділам Інституту завдань, які покладені на Відділ, не допускається

1.5. Діяльність Відділу спрямована на координацію та організацію навчальної, навчально-методичної та науково-технічної співпраці Інституту з зарубіжними закладами вищої освіти, науковими організаціями, установами, громадськими та молодіжними організаціями, фондами у контексті інтернаціоналізації вищої освіти України.

1.6. Відділ не є юридичною особою і не має самостійного балансу рахунків.

1.7. Відділ у своїй діяльності підпорядковується безпосередньо ректору та проректору з навчальної та наукової роботи Інституту.

Основні завдання та функції Відділу

2.1. Основні завдання відділу:

– в межах компетенції забезпечення та координація здійснення заходів з питань європейської інтеграції, та зобов’язань Інституту, пов’язаних з виконанням умов, передбачених міжнародними договорами, угодами у галузі освіти і науки;

– організація та координація заходів з метою розвитку і поглиблення партнерських та побратимських зв’язків з закладами вищої освіти, молодіжними та громадськими організаціями, фондами, а також поглиблення співпраці з фондами, проектами, програмами (Еразмус+, програма Фулбрайта, British Council та ін.), науковими та виробничими організаціями;

– здійснення роботи, пов’язаної із запрошенням та прийомом зарубіжних делегацій, представників міжнародних організацій, установ та окремих іноземних фахівців;

– за дорученням ректора Інституту підготовка проектів угод, меморандумів, протоколів зустрічей з питань розвитку міжнародних відносин Інституту;

– здійснення пошуку міжнародних програм мобільності та інформування про можливості мобільності відповідні структурні підрозділи, науково-педагогічний склад Інституту за дорученням ректора Інституту;

– участь та допомога науково-педагогічним працівникам та студентам Інституту у пошуку та оформленні грантових заявок для участі у грантових конкурсах;

– підготовка матеріалів, інформації, звітів, доповідей в межах компетенції Відділу;

– надання інформації та консультативної підтримки науково-педагогічному складу та студентам щодо можливостей участі у проходженні закордонного стажування, практики;

– за дорученням ректора Інституту підготовка матеріалів для наповнення та оновлення інформації з питань міжнародного співробітництва на офіційному веб-сайті Інституту.

Основні функції

4.1. Узагальнення і аналіз пропозицій інститутів, факультетів та інших підрозділів щодо пріоритетних напрямів навчального і наукового співробітництва з провідними зарубіжними вищими навчальними закладами та дослідницькими центрами, організаціями та фондами.

4.2. Перспективне і поточне планування міжнародної діяльності Інституту в цілому і його підрозділів.

4.3. Пошуки нових вищих навчальних закладів-партнерів, виходячи з наукової і практичної доцільності.

4.4. Встановлення і підтримка зв’язків з посольствами іноземних країн та іншими міжнародними організаціями, акредитованими в Україні.

4.5. Підготовка проектів двосторонніх та багатосторонніх угод про співпрацю із зарубіжними партнерами і контроль за виконанням умов договорів.

4.6. Листування із закордонними вищими навчальними закладами та установами, вченими та фахівцями.

4.7. Забезпечення інформування про навчальні програми, гранти, стипендії, літні школи, міжнародні події, зустрічі та програми академічної мобільності.

4.8. Координація міжнародної співпраці, здійснюваної кафедрами, та іншими структурними підрозділами Інституту.

4.9. Організація міжнародної співпраці з посольствами, фондами, асоціаціями, освітньо-культурними та науковими центрами.

Права Відділу

Відділ має право:

5.1. У встановленому порядку одержувати від структурних підрозділів Інституту необхідну інформацію та матеріали для виконання доручень, що покладені на Відділ чи належать до його компетенції.

5.2. За дорученням ректора Інституту давати роз’яснення та рекомендації з питань, що входять до компетенції Відділу.

5.3. За дорученням ректора Інституту в межах своєї компетенції проводити зустріч та переговори з представниками інституцій зарубіжних країн, міжнародних організацій, до компетенції яких віднесені питання освіти, науки та культури, для обговорення питань співробітництва.

5.4. Вносити та розгляд керівництва Інституту пропозиції з питань віднесених до компетенції Відділу, включаючи пропозиції

Структура Відділу

Начальник Відділу:

6.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу і несе особисту відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій відповідно до цього Положення.

6.2. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

6.3. Несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання посадових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією.

6.4. Готує посадові інструкції працівників Відділу, які затверджуються ректором Інституту.

6.5. За дорученням ректора представляє інтереси Інституту з питань, що належать до компетенції відділу в державних та інших органах, громадських організаціях.

Спеціалісти Відділу:

6.2.1. Несуть відповідальність за виконання посадових обов’язків, передбачених Посадовою інструкцією.

6.2.2. За дорученням ректора Інституту чи начальника Відділу представляють інтереси Інституту з питань, що належать до компетенції Відділу в державних та інших органах, молодіжних та громадських організаціях.

Відповідальність Відділу

7.1. Працівники відділу міжнародних зв’язків несуть відповідальність за дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку Інституту, виконання вимог охорони праці, пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних правил, дотримання фінансової дисципліни та збереження майна Інституту.

7.2. Начальник відділу несе відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів договорів та інших документів, що готуються до підпису керівництвом Інституту.

 

Translate