Навчання в рамках проєкту “SOS-Турбота 60+”

Навчання в рамках проєкту “SOS-Турбота 60+”

З листопада 2023 року по грудень 2024 року Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут” долучився до навчання в рамках проєкту “SOS-Турбота 60+”.

Навчання геронтопсихологів відбулося в рамках проєкту “SOS-Турбота 60+”, який реалізується благодійним фондом “СОС Штаб громадянської оборони” SOS Штаб громадянської оборони за підтримки міжнародної організації “HelpAge International”.

Студенти, викладачі, соціальні педагоги та психологи НРЗВО “Кам’янець-Подільський Державний Інститут”, Анастасія Семенова, Анастасія Станіславова, Богдана Іванова, Софія Гриценко, а також викладачі та працівники закладу:  в.о.декана факультету соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти Оксана Палилюлько, викладачі кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т.Сосновської Наталія Жиляк, Юліана Власенко, Марина Волощук, Вікторія

Березовська (відділ міжнародних зв’язків та комунікації), соціальні педагоги та психологи Психолого-педагогічного відділу НРЗВО КПДІ Леся Данилевич, Марина Квітінська, Аліна Роїк на чолі з керівником відділу Наталія Сторожук, викладачі ВСП КПФК НРЗВО КПДІ Інна Гуменюк навчились основам роботи з психологічною травмою, завданою війною; визначали основні принципи методики «Подолання травми, Техніки зцілення»  для вікової категорії 60+; отримали конкретні інструкції по створенню та проведенню психологічних тренінгових груп для людей літнього віку; отримали методичну літературу для проведення груп за методикою «Подолання травми. Техніки зцілення» для 60+; засвоїли та отримали дієві інструменти для роботи з людьми будь-якого віку, що пережили травматичну подію або втрату.

Training framework of the “SOS-Care 60+” Project

Educational and rehabilitation institution of higher education “Kamianets-Podilskyi state institute” joined the training of gerontological psychologists as part of the “SOS-Care 60+” project from November 2023 to December 2024.

The training of gerontological psychologists was took place within the framework of the “SOS-Care 60+” project, which is implemented by the “SOS Headquarters of Civil Defense” charity fund with the support of the international organization “HelpAge International”.

Студенти, викладачі, соціальні педагоги та психологи НРЗВО “Кам’янець-Подільський Державний Інститут”, Анастасія Семенова, Анастасія Станіславова, Богдана Іванова, Софія Гриценко, а також викладачі та працівники закладу:  в.о.декана факультету соціо-психологічної діяльності, реабілітації та професійної освіти Оксана Палилюлько, викладачі кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т.Сосновської Наталія Жиляк, Юліана Власенко, Марина Волощук, Вікторія

Students, lecturers, social pedagogues and psychologists of the ERIHE “Kamianets-Podilskyi state institute”, Anastasiia Semenova, Anastasiia Stanislavova, Bohdana Ivanova, Sofiia Hrytsenko, as well as lecturers and employees of the institution: acting dean of the faculty of socio-psychological activities, rehabilitation and professional education Oksana Palyliuko, lecturers of the department of social work, psychology and socio-cultural activity named after T. Sosnovska: Nathaliia Zhyliak, Yuliana Vlasenko, Maryna Voloshchuk,

Viktoriia Berezovska (department of international relations and communication), social pedagogues and psychologists of the psychological and pedagogical department of the ERIHE KPSI Lesia Danylevych, Maryna Kvitinska, Alina Roik, led by the head of the department Nathaliia Storozhuk, lecturers of SSU KPFC ERIHE KPSI Inna Humeniuk learned the basics of working with psychological trauma caused by war; determined the main principles of the technique “Overcoming trauma, Healing techniques” for the age category 60+; received specific instructions on creating and conducting psychological training groups for the elderly; received methodical literature for conducting groups using the “Overcoming trauma” method. Healing techniques” for the age category 60+; learned and received effective tools for working with people of any age who have experienced a traumatic event or loss.

Translate