Козак Раїса Віталіївна

Козак Раїса Віталіївна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Тема дисертаційного дослідження: Інфінітивні речення в структурно-семантичному та функціональному аспектах (на матеріалі російської та української мов)» зі спеціальностей: 10.02.02 – українська мова, 10.02.01 – російська мова
E-mail: rajakozak1916@ukr.net
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: синтаксис, експресивний синтаксис, когнітивна лінгвістика, лінгвопрагматика, психолінгвістика, методика викладання філологічних дисциплін. Працює над докторською дисертацією «Експресивний синтаксис східнослов’янських мов у когнітивно-дискурсивному висвітленні». Науковий керівник аспірантів: виконані й успішно захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова – Місінькевич О.М. з теми «Концепти культури в поезії неокласиків» (2010 рік), Бакун О.А. з теми «Сегментні конструкції у сучасній українській мові» (2012 рік).

Після закінчення Шатавської школи вступила до Хмельницького педагогічного училища, де навчалась упродовж 1968–1972 років, здобула кваліфікацію вчителя початкових класів.

Після завершення навчання у педагогічному училищі вступила на філологічний факультет Львівського держвного університету імені Івана Франка, де навчалась до 1979 року, здобула кваліфікацію: філолог. Викладач.

З 01 жовтня 1990 року до 01 січня 1994 року навчалася в аспірантурі Черкаського педагогічного інституту за спеціальностями: 10.02.02 – українська мова, 10.02.01  – російська мова.

З 31 грудня 2010 року до 31 грудня 2013 року навчалася у докторантурі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за спеціальністю: 10.02.01 – українська мова.

Працювала вихователем і вчителем початкових класів Маківської середньої школи Дунаєвецького району, потім учителем, заступником директора у Дунаєвецькій середній школі № 1.

Отримала звання «Старший учитель» та була нагороджена значком «Відмінник народної освіти України».

У 1988 році обрана за конкурсом на посаду асистента Кам’янець-Подільського державного університету.

З 1990 до 1993 року навчалась в аспірантурі при Черкаському державному університеті. Після завершення навчання у квітні 1994 року успішно захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту мовознавства ім. О. Потебні кандидатську дисертацію, виконану під керівництвом докторів наук, професорів Т. О. Туліної та В. П. Мусієнко з теми «Інфінітивні речення в структурно-семантичному та функціональному аспектах (на матеріалі російської та української мов)». За результатом захисту здобула вчений ступінь кандидата філологічних наук, а у червні 2001 року – вчене звання доцента.

З 01 квітня 1994 року до 31 грудня 2010 року працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри української мови Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З 31 грудня 2010 року до 31 грудня 2013 року навчалася у докторантурі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за спеціальністю: 10.02.01 – українська мова.

З 01 січня 2013 року до 31 серпня 2020 року працювала доцентом кафедри української мови Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 2008 році нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

1. Козак Р.В. Експресивність мовного висловлювання: співвідношення функцій і засобів їх реалізації. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2019. Вип. 50.
2. Козак Р.В. Фразеологізми в романі «Голос перепілки» Марії Ткачівської як лінгвокультурні маркери української етноособистості. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома 2019 Вип. 48 С. 169-174. (у співавторстві з Поплавською Л.В.) (Indeх Copernicus).
3. Козак Р.В. Текст і дискурс як джерела спричинення експресивного синтаксису вставлених конструкцій. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. Вип. 46. С. 119-123.
4. Козак Р.В. Комунікативно-прагматичні функції експресивних синтаксичних конструкцій в публіцистичних текстах подорожнього нарису. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2018. Вип. 47. С. 104-109.
5. Козак Р.В. Підходи до теоретичного опису складні української мови у лінгвістичних працях Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (гол. ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка. 2018. Вип.15.
6. Козак Р.В. Модальні значення предикативних конструкцій із дієсловами дійсного способу теперішнього часу і експресивність . Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янецьПодільський: Кам’янець-Подільський національний університет, імені Івана Огієнка , 2017. Вип.16. Т.3. С. 73-75.
7. Козак Р.В. Текст і дискурс як джерела спричинення експресивного синтаксису вставлених конструкцій. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. Випуск 46. С. 119-124.
8. Експресивний потенціал синтаксичних одиниць українського постмодерністського прозового тексту. Наукові праці Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 44. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 175-178;
9. Когнітивний характер складнопідрядного речення як різновиду експресивного синтаксису в Огієнковому історичному дискурсі «Богдан Хмельницький». Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол. Л.М. Марчук (гол. ред.), В.П. Атаманчук (відп. ред.)]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. ХІV. С. 106-114 (у збірнику з Переліку фахових видань).
10. Козак Р.В. Обращение в системе синтаксического концепта экспрессив и его вербализация в украинском, белорусском и русском языках. Человек в пространстве языка: периодическое издание научных статей; издает кафедра иностранных языков Каунасского факультета Вильнюсского университета. №9. Каунас, 2017. С. 141-159.
11. Козак Р.В. Когнітивно-дискурсивна сутність самоідентифікації українців. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів й аспірантів: у 3-х томах. Кам’янецьПодільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. Т. 3. С. 77-78.
12. Козак Р.В. Экспрессивный синтаксис русского и украинского языков как когнитивно-дискурсивное явление. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація.. Кам’янець-Подільський : «Аксіома». 2016. Вип. 4.
13. Козак Р.В. Експресивний синтакис як мовний засіб репрезентації синтаксичної прецедентності у східнослов’янських мовах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. Вип. 42. С.97-102.
14. Козак Р.В. Национальная специфика экспрессивных синтаксических концептов украинского, белорусского и русского языков (на материале. Национальные культуры в мжкультурной коммуникацыи. Сб. научн. трудов: в 2 ч. Минск: Колоград, 2016. Ч. 1. Социально-исторические аспекты межкультурного.
15. Козак Р.В. Парцеляція як складник когнітивно-дискурсивного аналізу української мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторів і аспірантів: вип. 14, у 3 т. Кам’янецьПодільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Т. 3. С. 79-80.
16. Козак Р.В. Синтаксичний концепт ускладненого речення сучасної української мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені наукове Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янецьПодільський: Аксіома, 2015. Вип. 40. С. 118-122.
17. Козак Р.В. Експресивний синтаксис у тексті наукового дискурсу «Українська культура Івана Огієнка». Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (гол. ред.), В.П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Вип. ХІІ. С. 150-155.
18. Козак Р.В. Дискурсивна трансформація синтаксичних знаків у системі експресивного синтаксису. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. Вип. 38. С. 173-177.

16.10.2018 року – 16.11.2018 року   –  підвищення кваліфікації у формі стажування на кафедрі української філології Хмельницького національного університету (довідка № 63 від 16.11. 2018 року).

Translate