Кафедра фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія


Бухгалтерія – це мистецтво. Професія, що вимагає таланту і терпіння.
Особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії.
І. Штеммле

Податки – ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві.
Олівер Уенделл Холмс-старший


В. о. завідувача кафедри

                      Гуменюк Ірина Леонтіївна

Посада: в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія, доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: “Розвиток особистих селянських господарств в умовах національної економіки“
Email: vons–irina@ukr.net
Дата народження: 07 вересня 1973 р.
Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми обліку та оподаткування в умовах інклюзії.
Детальніше →


external

Шевчук Наталія Станіславівна

Посада: керівник навчального відділу, викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія, аспірант
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: shievchuk.n@ukr.net
Дата народження: 31 травня 1977 р.
Коло наукових інтересів: Проблеми розвитку бухгалтерського обліку і звітності для забезпечення стійкого розвитку економіки; теорія та методологія бухгалтерського обліку і звітності, обліково-аналітичне забезпечення процесу управління господарськими ризиками.
Детальніше →


Коркушко Олег Никодимович

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oleg-ua82@ukr.net
Дата народження: 12 травня 1982 р.
Коло наукових інтересів: Облік і аудит власного капіталу; облік в державному секторі; особливості децентралізації в Україні; стан та шляхи розвитку інклюзивної освіти в Україні.
Детальніше →


Дерлиця Андрій Юрійович

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук; докторант
Тема кандидатської дисертації: “Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу)“
Email: derlytsya@gmail.com
Дата народження: 07 червня 1976 р.
Коло наукових інтересів: концептуальні, методологічні, інституційні та практичні аспекти функціонування суспільних (державних та місцевих) фінансів
Детальніше →

[/vc_row_inner]
[/vc_column_inner]

Годнюк Ірина Валентинівна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: kapelka287@gmail.com
Дата народження: 28 вересня 1977 р.
Коло наукових інтересів: Облік в сучасних умовах господарювання.
Детальніше →


Кушнір Людмила Анатоліївна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oblik.posek@gmail.com
Дата народження: 28 січня 1966 р.
Коло наукових інтересів: Актуальні питання організації бухгалтерського обліку.
Детальніше →


Слободян Володимир Дмитрович

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: svd56_@ukr.net
Дата народження: 6 січня 1956 р.
Коло наукових інтересів: Облік в аграрному секторі економіки
Детальніше →


Тимків Андрій Олександрович

Посада: керівник навчально-методичного та наукового відділу, викладач  кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку»
Email: andriy_t@ukr.net
Дата народження: 27 червня 1983 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: функціонування банківської системи, інвестиційна діяльність індивідуальних та інституційних інвесторів.
Детальніше →


                                              Сидор Галина Вікторівна
Посада: провідний фахівець сектору надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації
Дата народження: 24.10.1981 р.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: sidor.gal@ukr.net
Освіта: вища


Науково-дослідна діяльність кафедри

    Важливим завданням роботи кафедри є органічне поєднання навчально-методичної та науково-дослідної діяльності викладацького складу кафедри. Наукова діяльність викладачів кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Науковий пошук викладачів кафедри спрямований на удосконалення прогресивних форм і методів обліку та контролю в підприємницькій діяльності, теоретичне дослідження основ бухгалтерського обліку та оподаткування, визначення та вирішення методологічних проблем бухгалтерського обліку в умовах розрахунково-аналітичних досліджень фінансової та податкової звітності та значення інформаційної бази, що формується у системі бухгалтерського обліку.

   Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

– модернізація та організація системи обліку підприємств України в умовах сталого розвитку;
– облік в органах пенсійного і соціального страхування;
– аспекти розвитку бухгалтерської професії в постіндустріальній економіці;
– напрямки моделювання стратегічного аналізу та перспективи його розвитку;
– аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств;
– історичні аспекти розвитку обліку та контролю фінансово-господарської діяльності;
– стандартизація і правове регулювання обліку;
– правове регулювання, організація та методика обліку зовнішньоекономічної діяльності;
– міжнародні стандарти та особливості обліку в зарубіжних країнах;
– облік, контроль та оподаткування: теорія та практика;
– аспекти вдосконалення бухгалтерської звітності в умовах сталого розвитку;
– проблема організації та методики обліку, контролю та оподаткування в бюджетних установах;
– модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі.

    Цілеспрямована робота викладачів за напрямами досліджень сприяє підготовці наукових праць. Викладачі кафедри публікують монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, статті у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus, приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах, форумах тощо.
    Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах. На кафедрі успішно функціонує науковий студентський гурток з бухгалтерського обліку.

Освітня діяльність кафедри

    Кафедра обліку і оподаткування є випусковою кафедрою Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Кафедра має власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів. Вимоги та зміст підготовки визначаються навчальними планами підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування», освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами. Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові науки (дисципліни), з огляду на вимоги ринку праці до компетентностей фахівців. Впроваджує сучасні інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні та інноваційні види викладання, створює умови для розвитку творчих можливостей студентів.

    Кафедра обліку і оподаткування розробляє та застосовує прогресивні методи, новітні методики, інформаційні та інноваційні технології навчання. Кафедра активно використовує систему дистанційного навчання (POSEKMOODLE), що дозволяє: надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами; дозволяють проводити електронні семінари і ділові ігри; легко змінювати зміст курсу, розміщеного на Інтернет — сторінці, вводити оновлені дані; корегувати курс за підсумками навчання тощо.

   Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» є однією із ключових елементів стратегії коледжу, яка визначає пріоритетність співробітництва з бізнесом, промисловістю та суспільством. Професійна підготовка фахівців з обліку і оподаткування дозволяє забезпечити досягнення цілей сталого розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях. Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями з обліку і оподаткування, що направлені на здобуття студентом економічних знань облікового напряму; здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також у процесі досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. Освітня програма розвиває перспективи підготовки фахівців з обліку, аудиту і оподаткування з урахуванням особливостей функціонування підприємств сфери промисловості та послуг.

Практична підготовка фахівців з обліку і оподаткування

    Кафедра обліку і оподаткування активно співпрацює з підприємствами всіх форм власності з метою посилення практичної підготовки фахівців з обліку і оподаткування (проведення виробничої і переддипломної практики студентів, проведення лекційних та практичних занять), а також проведення спільних науково-дослідних робіт і впровадження їх результатів в практику.

01 лютого 2022 року, відбулась історична подія в НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут» Кам’янець-Подільський Державний Інститут – встановлення Меморіальної дошки та вшанування пам’яті Юрія Сергія Ілліча, доктора економічних наук, професора, ректора Тернопільського національного економічного університету (а сьогодні ЗУНУ), видатного Учителя, Людини з великої літери, видатного науковця та справжнього професіонала, який виховав плеяду визначних науковців та інтелектуальних управлінців нової формації, які продовжують Наукову Школу свого видатного Вчителя, здійснюючи вагомий внесок у розвиток освіти, економіки та держави на регіональному, національному та міжнародному рівні. На заході у форматі онлайну була присутня дружина Сергія Юрія – Ольга Богданівна. В Інституті на честь Сергія Ілліча названо кафедру – кафедра фінансів, обліку і оподаткування імені Сергія Юрія (в.о. завідувача кафедри Ірина Гуменюк, к.е.н.), біля якої сьогодні встановлено Меморіальну дошку видатному Вчителю. Сьогодні колектив кафедри фінансів, обліку і оподаткування імені Сергія Юрія започаткував традицію обговорення актуальних проблем у контексті проведення І Міжнародної інтернет-конференції «Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу», присвяченої пам’яті великого науковця Сергія Юрія.
На конференції були присутні Учні наукової Школи Сергія Юрія, керівники інститутів, завідувачі кафедр, видатні науковці, знані в Україні та за кордоном. Під час конференції усі присутні мали можливість переглянути унікальні світлини та сторінки професійного шляху та життя Сергія Юрія, ознайомитись із постулатами Наукової школи і професійної майстерності видатного Науковця та неймовірного Вчителя. До вітального слова долучились: Тріпак Мар’ян Миколайович Marian Tripak , вірний учень Наукової школи Сергія Юрія, в.о. ректора НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут», к.е.н., професор кафедри, доцент, Заслужений працівник освіти України; Демянишин Василь Григорович, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів ім. Сергія Юрія, друг Сергія Ілліча; Ірина Олегівна Іващук, доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, директор Навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина Західноукраїнського національного університету; Кириленко Ольга Павлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів імені Сергія Юрія Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль); Тулай Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри міжнародних відносин і дипломатії Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль); Дема Дмитро Іванович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Поліського національного університету; Колісник Галина Миколаївна, завідувач кафедри обліку і аудиту Ужгородського Національного Університету, д. е. н., професор (м. Ужгород); Боднар Микола Іванович, доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», член підкомісії облік і оподаткування науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України (м. Київ); Східницька Галина Володимирівна, к.е.н. доцент, заступник декана по науковій роботі, факультет управління, економіки та права, Львівський національний аграрний університет (м. Львів); Пилипенко К.А., д.е.н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет (м. Полтава); Щербатюк С.Ю., к.е.н., доцент, декан факультету бухгалтерського обліку Гродненський державний аграрний університет (м. Гродно, Республіка Білорусь); Садовська Ірина Борисівна, доктор економічних наук, професор завідувач кафедри обліку і оподаткування, Волинського національного університету імені Лесі Українки, член підкомісії облік і оподаткування науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України (м. Луцьк); Юлія Шендерівська, виконавчий директор ГО “Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України” (м. Київ); Прокопишин Оксана Степанівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, заступник завідувача кафедри з наукової роботи факультету управління, економіки та права, Львівський національний аграрний університет (м. Львів); Мірзоева Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, Доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н.Романенка, НУБІП України; Гераймович Віолетта Леонтіївна кандидат економічних наук, Доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, НУБІП України; Печенюк Сергій Васильович, головний бухгалтер, ТОВ “ПРЕТТЛЬ-КАБЕЛЬ УКРАЇНА” (м. Кам’янець-Подільський). Під час Пленарного засідання до обговорення долучились студенти, аспіранти та молоді вчені, які презентували свої доповіді та активно брали участь у обговоренні актуальних питань з теми конференції. Серед учасників конференції – студенти нашого інституту Ілля Гораш («Транформація бухгалтерського обліку в умовах глобалізації»), Ірина Боршуляк («Управлінський облік витрат: вітчизняний та міжнародний досвід»), Довгий Дмитро («Особливості податкової політики в Україні»).

Рада стейкхолдерів

Тополян Р.М. - головний бухгалтер ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат»

Квасовський О.Р. - головний економіст у ТОВ Завод "Ремпобуттехніка"
ПАВЛЮК Микола Іванович - головний бухгалтер ТОВ «Урсул К»  м. Кам’янець-Подільський
КРАВЧУК Ігор Святославович - доктор економічних наук, професор, завідувач сектору фінансів кафедри управління організаційними інноваціями Бидгоської політехніки (Республіка Польща)
МІРОШНИК Андрій Леонідович - начальник управління Державної казначейської служби України у Тернопільському районі Тернопільської області
Translate