Кафедра фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія


Бухгалтерія – це мистецтво. Професія, що вимагає таланту і терпіння.
Особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії.
І. Штеммле

Податки – ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві.
Олівер Уенделл Холмс-старший


завідувач кафедри

Тимків Андрій Олександрович

Посада: завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку»
Email: andriy_t@ukr.net
Дата народження: 27 червня 1983 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: функціонування банківської системи, інвестиційна діяльність індивідуальних та інституційних інвесторів.
Детальніше →


Тріпак Мар’ян Миколайович

Посада: професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія, ректор НРЗВО “Кам’янець-Подільського державного інституту”
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент, Заслужений працівник освіти України
Email:
Дата народження: 22 березня 1975 року
Освіта: вища
Детальніше →


Гуцал Ігор Степанович

Посада: професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: доктор економічних наук
E-mail: i.hutsal@wunu.edu.ua
Освіта: вища
Детальніше →


Слободян Володимир Дмитрович

Посада: професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: svd56_@ukr.net
Дата народження: 6 січня 1956 р.
Коло наукових інтересів: Облік в аграрному секторі економіки
Детальніше →


                      Гуменюк Ірина Леонтіївна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: “Розвиток особистих селянських господарств в умовах національної економіки“
Email: vons–irina@ukr.net
Дата народження: 07 вересня 1973 р.
Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми обліку та оподаткування в умовах інклюзії.
Детальніше →


external

Шевчук Наталія Станіславівна

Посада: керівник навчального відділу, викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: доктор філософії  (PhD) (2023)
Тема дисертації: Інтегрована звітність в управлінні аграрними підприємствами
Email: shievchuk.n@ukr.net
Дата народження: 31 травня 1977 р.
Освіта: вища

Коло наукових інтересів: Проблеми розвитку бухгалтерського обліку і звітності для забезпечення стійкого розвитку економіки; теорія та методологія бухгалтерського обліку і звітності, обліково-аналітичне забезпечення процесу управління підприємством.

Детальніше →


Коркушко Олег Никодимович

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oleg-ua82@ukr.net
Дата народження: 12 травня 1982 р.
Коло наукових інтересів: Облік і аудит власного капіталу; облік в державному секторі; особливості децентралізації в Україні; стан та шляхи розвитку інклюзивної освіти в Україні.
Детальніше →


Дерлиця Андрій Юрійович

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук; докторант
Тема кандидатської дисертації: “Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу)“
Email: derlytsya@gmail.com
Дата народження: 07 червня 1976 р.
Коло наукових інтересів: концептуальні, методологічні, інституційні та практичні аспекти функціонування суспільних (державних та місцевих) фінансів
Детальніше →


Кушнір Людмила Анатоліївна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: oblik.posek@gmail.com
Дата народження: 28 січня 1966 р.
Коло наукових інтересів: Актуальні питання організації бухгалтерського обліку.
Детальніше →


Годнюк Ірина Валентинівна

Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Email: kapelka287@gmail.com
Дата народження: 28 вересня 1977 р.
Коло наукових інтересів: Облік в сучасних умовах господарювання.
Детальніше →

[/vc_row_inner]

                                              Сидор Галина Вікторівна
Посада: доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Дата народження: 24.10.1981 р.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: sidor.gal@ukr.net
Освіта: вища
Детальніше →

[/vc_column_inner]

                                            Буратинський Віталій Володимирович

Посада: викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія
Дата народження: 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: 
Освіта: вища
Детальніше →


Науково-дослідна діяльність кафедри

    Важливим завданням роботи кафедри є органічне поєднання навчально-методичної та науково-дослідної діяльності викладацького складу кафедри. Наукова діяльність викладачів кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Науковий пошук викладачів кафедри спрямований на удосконалення прогресивних форм і методів обліку та контролю в підприємницькій діяльності, теоретичне дослідження основ бухгалтерського обліку та оподаткування, визначення та вирішення методологічних проблем бухгалтерського обліку в умовах розрахунково-аналітичних досліджень фінансової та податкової звітності та значення інформаційної бази, що формується у системі бухгалтерського обліку.

   Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

– модернізація та організація системи обліку підприємств України в умовах сталого розвитку;
– облік в органах пенсійного і соціального страхування;
– аспекти розвитку бухгалтерської професії в постіндустріальній економіці;
– напрямки моделювання стратегічного аналізу та перспективи його розвитку;
– аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств;
– історичні аспекти розвитку обліку та контролю фінансово-господарської діяльності;
– стандартизація і правове регулювання обліку;
– правове регулювання, організація та методика обліку зовнішньоекономічної діяльності;
– міжнародні стандарти та особливості обліку в зарубіжних країнах;
– облік, контроль та оподаткування: теорія та практика;
– аспекти вдосконалення бухгалтерської звітності в умовах сталого розвитку;
– проблема організації та методики обліку, контролю та оподаткування в бюджетних установах;
– модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі.

    Цілеспрямована робота викладачів за напрямами досліджень сприяє підготовці наукових праць. Викладачі кафедри публікують монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, статті у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus, приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах, форумах тощо.
    Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах. На кафедрі успішно функціонує науковий студентський гурток з бухгалтерського обліку.

Освітня діяльність кафедри

     Кафедра фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія є випусковою кафедрою Навчально-наукового інституту економіки, управління та
діджиталізації НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». Кафедра має власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів. Вимоги та зміст підготовки визначаються навчальними планами підготовки фахівців за освітнім ступенем бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами. Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові науки (дисципліни), з огляду на вимоги ринку праці до компетентностей фахівців. Впроваджує сучасні інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні та інноваційні види викладання, створює умови для розвитку творчих можливостей студентів.

    Кафедра фінансів, обліку і оподаткування ім. С.Юрія розробляє та застосовує прогресивні методи, новітні методики, інформаційні та інноваційні технології навчання. Кафедра активно використовує систему дистанційного навчання (POSEKMOODULE), що дозволяє: надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами; дозволяють проводити електронні семінари і ділові ігри; легко змінювати зміст курсу, розміщеного на Інтернет — сторінці, вводити оновлені дані; корегувати курс за підсумками навчання тощо.

   Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» є однією із ключових елементів стратегії інституту, яка визначає пріоритетність співробітництва з бізнесом, промисловістю та суспільством. Професійна підготовка фахівців з обліку і оподаткування дозволяє забезпечити досягнення цілей сталого розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях. Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями з обліку і оподаткування, що направлені на здобуття студентом економічних знань облікового напряму; здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також у процесі досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. Освітня програма розвиває перспективи підготовки фахівців з обліку, аудиту і оподаткування з урахуванням особливостей функціонування підприємств сфери промисловості та послуг.

   Освітньо-професійна програма “Фінанси, банківська справа та страхування” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає формування фінансово-економічного мислення здобувачів вищої освіти, їх соціалізацію шляхом: набуття загальних і професійних компетентностей необхідних для успішного входження в соціально-професійну систему, мотиваційне та поведінкове пристосування; формування умінь та практичних навичок бути активним учасником професійних відносин у сфері фінансів, банківської справи та страхування, визначати їх значущість для себе.

   Метою ОП є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Рада стейкхолдерів

Тополян Р.М. - головний бухгалтер ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат»

Квасовський О.Р. - головний економіст у ТОВ Завод "Ремпобуттехніка"
ПАВЛЮК Микола Іванович - головний бухгалтер ТОВ «Урсул К»  м. Кам’янець-Подільський
КРАВЧУК Ігор Святославович - доктор економічних наук, професор, завідувач сектору фінансів кафедри управління організаційними інноваціями Бидгоської політехніки (Республіка Польща)
МІРОШНИК Андрій Леонідович - начальник управління Державної казначейської служби України у Тернопільському районі Тернопільської області
Translate