051 Економіка (ОПП «Економіка та соціальна психологія»)

Освітньо-професійна програма «Економіка і соціальна психологія»

В освітньо-професійній програмі «Економіка і соціальна психологія» зроблено акцент на отриманні здобувачами комплексу знань, набутті умінь та навичок у сфері економіки та соціальної психології, що передбачає розвиток професійних компетентностей із широким доступом до працевлаштування і подальшого професійного зростання. Основна увага приділяється ґрунтовній, практико-орієнтованій економічній та психологічній підготовці, розвитку аналітичних, науково-дослідницьких та управлінських здібностей здобувачів.

Особливістю програми є проєктне навчання, що забезпечує студенто-орієнтований підхід, дозволяє розкрити особистий потенціал, забезпечити розвиток освітньої траєкторії здобувача.

Освітньо-професійна програма складається з:

1) компонент загальнотеоретичної підготовки: Методологія наукових досліджень, Професійна та корпоративна етика, Ділові комунікації іноземною мовою

2) компонент професійно-орієнтованої та практичної підготовки: Інклюзивна економіка, Економічна аналітика та статистика, Прикладні інформаційні системи в економіці, Ризик-менеджмент, Стратегічне управління соціально-економічним розвитком, Фандрейзинг та управління реалізацією проектів,  Цифрова економіка, Економічна психологія та соціальні комунікації, Конфліктологія з основами медіації, Технології коучингу в сфері економіки, Тренінг формування команди та розвитку лідерських якостей, Переддипломна практика

По закінченню навчання випускники можуть займати посади:

Випускник є придатним для працевлаштування та виконання зазначеної в Національному класифікаторі України («Класифікатор професій» ДК 003:2010) професійної роботи і може займати відповідну первинну посаду за категоріями:

  • Керівники підприємств, установ та організацій
  • Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу
  • Аналітики з питань фінансово-економічної безпеки
  • Економіст із збуту
  • Економіст
  • Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
  • Науковий співробітник-консультант (економіка)


Translate