011 Освітні, педагогічні науки (ОПП «Інклюзивна освіта. Асистент вчителя»)

Освітньо-професійна програма «Інклюзивна освіта. Асистень вчителя» передбачає підготовку фахівців з компетентностями, достатніми для розв’язання складних діагностичних, реабілітаційних, консультативно-просвітницьких завдань і проблем у галузі інклюзивної освіти, що передбачає оволодіння методологією інклюзивно-педагогічної діяльності та її застосування у загальноосвітніх і загальноосвітніх спеціальних навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах, дошкільних закладах, навчально-виховних комплексах, реабілітаційних центрах і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Асистент вчителя повинен знати:

 • основи законодавства України про освіту, соціальний захист;
 • міжнародні документи про права людини й дитини;
 • державні стандарти освіти;
 • нормативні документи з питань навчання та виховання;
 • сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки;
 • психолого-педагогічні дисципліни;
 • особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку;
 • ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, використовуючи індивідуальний та диференційований підхід;
 • рівні адаптації навчального та фізичного навантаження;
 • методи використання сучасних технічних засобів та обладнання;
 • основи роботи з громадськістю та сім`єю;
 • етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей;
 • норми та правила ведення педагогічної документації.

Асистент вчителя повинен уміти:

 • застосовувати професійні знання у практичній діяльності
 • здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребам в умовах інклюзивного навчання
 • разом з іншими фахівцями складати індивідуальну програму розвитку дитини
 • вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня
 • налагоджувати міжособистісні стосунки між усіма суб’єктами навчально-виховної діяльності
 • займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.

Асистент учителя повинен мати:

 • комунікативні та організаційні здібності
 • здатність співчувати, співпереживати
 • ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність
 • навички вирішення конфліктних ситуацій.

Випускники кафедри за напрямом підготовки «Інклюзивна освіта», одержуватимуть диплом та  зможуть займати посади:

– асистента вчителя, лаборанта кафедри та фахівця у структурному підрозділі закладу вищої освіти;

– викладача, педагогічного працівника закладу вищої освіти;

– працівника управління/відділу освіти;

– завідувача методичним кабінетом у закладі освіти;

– завідувача відділу (лабораторії);

– викладача науково-дослідного інституту, закладу післядипломної освіти.Translate