051 Економіка (ОПП «Економіка і безпека бізнесу»)

Освітньо-професійна програма «Економіка та безпека бізнесу»

 Освітньо-професійна програма «Економіка та безпека бізнесу» спрямована на підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками з управління діяльністю суб’єкта господарювання, здатних вирішувати дослідницькі й практичні завдання з використанням інструментів й алгоритму прийняття управлінських рішень задля подальшого працевлаштування; підготовка до успішного засвоєння програм вищих ступенів освіти; підготовка до самостійної економічної діяльності.По закінченню навчання випускники зі спеціальності «Економіка» оволодіють такими знанням та навичками:

 •  Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.
 • Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.
 • Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.
 • Розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.
 • Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
 • Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.
 • Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.
 • Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.
 • Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.
 • Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.
 • Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.
 • Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.
 • Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
 • Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально- економічних систем.
 • Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

По закінченню навчання випускники можуть займати посади:

Виконання функцій керівника об’єднання підприємств, підприємства, установи, організації та їхніх підрозділів.

Згідно класифікатора професій ДК 003:2010 із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 лютого 2019 року № 259 Розділ 1. 123 Керівники функціональних підрозділів; 1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники; 1238 Керівники проектів та програм; 1239 Керівники інших функціональних підрозділів; 13 Керівники малих підприємств без апарату управління; 1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі.

Робочі місця в університетах, наукових організаціях (викладач закладу вищої освіти, асистент, методист з економічної освіти, науковий співробітник). Робочі місця на підприємствах різних типів власності (економіст, економічний радник, економіст-фінансист, аналітик зі стратегічного планування, консультант із економічних питань, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, консультант з ефективності підприємництва). Робочі місця в органах державного управління (радник з економічних питань, фахівець з державних закупівель). Ведення власного бізнесу (приватне підприємництво).

Згідно класифікатора професій ДК 003:2010 із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 лютого 2019 року № 259 Розділ 2. Професіонали. коди 2111.1-2490 2441.2 Економісти, 2419.2 Професіонали у сфері ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності; 23 Викладачі; 231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів.

Translate