ІНКЛЮЗИВНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КПДІ

КЕРІВНИК ІНКЛЮЗИВНОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

Тимків Андрій Олександрович

Посада: викладач  кафедри фінансів, обліку та оподаткування ім. С. Юрія, керівник інклюзивного науково-методичного центру
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Система ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банку»
Email: andriy_t@ukr.net
Дата народження: 27 червня 1983 року
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: функціонування банківської системи, інвестиційна діяльність індивідуальних та інституційних інвесторів.

СТРУКТУРА ІНКЛЮЗИВНОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову та науково-технічну експертизу», «Про інноваційну діяльність», нормативними актами Кабінету Міністрів України, нормативно-директивними документами Міністерства освіти і науки України, нормативними та нормативно-правовими актами Державної служби статистики України, Статутом Інституту, цим Положенням, рішеннями та наказами Ректора Інституту, що стосуються діяльності Центру.

 • сприяння підвищенню значущості науково-дослідної, інноваційної та методичної діяльності й перетворенню науки та інновацій у визначальні чинники якісного розвитку освітнього процесу, розвитку наукових шкіл і провідних наукових колективів Інституту;
 • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України в контексті інклюзії;
 • координація здійснюваної в Інституті науково-дослідної, науково-методичної, експериментальної і технологічної роботи;
 • розвиток взаємовигідних міжнародних наукових зв’язків, виконання спільних наукових-дослідних проектів і програм при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науковою інформацією; використання прийнятих в міжнародній практиці форм міжнародних наукових обмінів;
 • підготовка абітурієнтів до вступу в Інститут;
 • надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників.
 • вивчення і систематизація тематики науково-дослідної роботи з проблематики наукових шкіл Інституту;
 • визначення перспективних напрямів наукових досліджень та перспективних форм наукового співробітництва Інституту;
 • підготовка узагальнених пропозицій до формування щорічного плану науково-методичної роботи Інституту;
 • планування, координація і контроль за виконанням та належним документальним оформленням наукових досліджень;
 • здійснення наукових досліджень, госпдоговірних та ініціативних науково-дослідних робіт;
 • забезпечення державної реєстрації науково-дослідних робіт;
 • залучення науковців (у тому числі зарубіжних) до участі у виконанні національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних, міжвузівських та внутрішньо-інституцьких наукових програм і проектів;
 • залучення студентів, аспірантів, докторантів до участі у виконанні науково-дослідної роботи в Інституті;
 • підвищення практичної віддачі наукових досліджень з урахуванням кінцевої потреби замовників та суспільства в їх результатах;
 • контроль за виконанням планів науково-дослідної діяльності та впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес;
 • підготовка засідань міжкафедральних семінарів Інституту з розгляду результатів виконуваних науково-методичних робіт;
 • здійснення збору і аналіз інформації про науково-дослідну та інноваційну діяльність кафедр Інституту, оцінка ефективності їх наукової діяльності;
 • впровадження сучасних методів управління у сфері науково-дослідної та інноваційної діяльності Інституту, пошук потенційних замовників наукових досліджень, партнерів з розробки спільних наукових проектів та додаткових джерел їх фінансування;
 • проведення експертизи науково-дослідної роботи для забезпечення контролю якості здійснюваних наукових досліджень;
 • участь у розробці науково-методичних матеріалів та написанні навчальних посібників;
 • оформлення документів на одержання міжнародних грантів та участі у міжнародних проектах в частині формування змістовного наукового блоку такої документації;
 • надання на договірній основі експертно-консультаційних послуг юридичним і фізичним особам в контексті науково-дослідної роботи;
 • підготовка матеріалів наукових досліджень до видання і публікація їх у вигляді монографій, наукових статей та ін.;
 • узагальнення пропозицій щодо планових показників і контроль виконання затвердженого кошторису на здійснення науково-дослідної діяльності Інституту та його структурними підрозділами;
 • підготовка щорічних звітів про науково-дослідну та інноваційну діяльність інституту;
 • подання щоквартальних та щорічних звітів про виконання наукових та науково-технічних робіт;
 • забезпечення в межах своїх повноважень захисту інтелектуальної власності і авторських прав співробітників Інституту;
 • участь у патентно-ліцензійній діяльності, підготовка і подача заявок з винахідницької діяльності;
 • організація процесу комерціалізації інноваційних програм і наукових результатів;
 • співробітництво з редакційно-видавничими радами наукових журналів, періодики, що видаються в Інституті;
 • організація наукової експертизи, спрямованої на підвищення якості праць, що публікуються в наукових журналах;
 • розробка документів, що регламентують діяльність Центру (щорічний план роботи, річні звіти тощо);
 • нормативно-методичне та інформаційно-довідкове забезпечення науково-дослідної та інноваційної діяльності;
 • інформування громадськості про результати наукових досліджень Інституту;
 • формування, публікація методичних та навчальних матеріалів для підготовки абітурієнтів до вступу в Інститут;
 • організація проведення підготовчих курсів для абітурієнтів Інституту;
 • формування, публікація методичних та навчальних матеріалів для надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників;
 • організація проведення підготовчих курсів для підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників.
Translate