Скрипник Анатолій Юрійович

Скрипник Анатолій Юрійович

Посада: професор кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: доцент
Email: skranat@i.ua
Дата народження: 12 вересня 1969 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: управлінсько-адміністративна, військова та аграрна політика Російської імперії у Правобережній Україні наприкінці ХVІII – початку ХХ ст.

1. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2001 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація вчителя історії

Вчитель історії у ЗОШ № 1 м. Кам’янця-Подільського 1999-2000 рр.
Науковий працівник історичного відділу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника 2000-2006 рр.
Доцент кафедри історії, соціології і політології Подільського державного аграрно-технічного університету 2006-2013 рр.
Докторант кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2013-2016 рр.
Викладач суспільних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 2017-2020 рр.

  1. Web of science Скрипник А. Ю. Ганебна поразка чи “піррова перемога”? (До історії російсько-турецької війни 1828–1829 рр.). // Український історичний журнал. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2017. Вип. 4 (№ ). C. 38–47.
  2. Index Copernicus International Скрипник А. Ю. Фактор военного присутствия Российской империи в Бессарабской области во второй половине XVIII – в начале XIX века. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. упорядники В.Ільницький, В.Душний, І.Замомря. Дрогобич : Гельветика 2018. Вип. 20. Том 2. C. 23-28. 
  3. Scopus. Skrypnyk, A., Marchyshyna, A. Queer: A Philosophy Phenomenon, a Social Construct, a Language Sign. Wisdom. Scientific Journal of Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University. Yerevan, 2019. Vol. 12 (1).S/ 18-25. 
  4. Index Copernicus Скрипник А. Ю. Інтеграція російських військових у соціум Правобережної України в першій полвині ХІХ н.. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. серія історична / редкол. С.А.Копилов та ін.. Камянець-Подільський : Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. XIV. С. 185-193.
  5. Скрипник А. Ю., Газін В. П., Завадська І .М. Навчально-методичний посібник «Історія міжнародних відносин ХХ ст.» для студентів соціально-економічних спеціальностей Рекомендовано МОНМСУ № 1/11-10249^ Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В. C., 2011. 200 с.
  6. Скрипник А.Ю. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Історія української державності і культури» для студентів-бакалаврів. навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : ПодСпецНаРСЕК, 2019. 38 с.
  1. 2013 р. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Кафедра історії України. Тема «Адміністративно-територіальний устрій і управління на Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.». 12.04.2013 – 15.05.2013 р. довідка від 17.05.2013 р. № 8-12/198-4461.
  2. 2013-2016 рр. Навчання в докторантурі зі спеціальності 07.00.01 «Історія України» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (наказ університету на зарахування від 31.10.2013 року № 159-ОС; наказ на відрахування у зв’язку із закінченням терміну перебування в докторантурі від 31.10 2016 року № 208-ОС).
  3. 2019 р. Підвищення кваліфікації в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти з 14.09.2019 р по 3011.2019 р. Свідоцтво КП 02125616 / 1046-19.      

        Педагогічний стаж: 15 років.

Translate