Скрипник Анатолій Юрійович

Скрипник Анатолій Юрійович

Посада: професор кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: доцент
Email: skranat@i.ua
Дата народження: 12 вересня 1969 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: управлінсько-адміністративна, військова та аграрна політика Російської імперії у Правобережній Україні наприкінці ХVІII – початку ХХ ст.

1. Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2001 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація вчителя історії

Вчитель історії у ЗОШ № 1 м. Кам’янця-Подільського 1999-2000 рр.
Науковий працівник історичного відділу Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника 2000-2006 рр.
Доцент кафедри історії, соціології і політології Подільського державного аграрно-технічного університету 2006-2013 рр.
Докторант кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 2013-2016 рр.
Викладач суспільних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 2017-2020 рр.

Професор кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності ім. Т. Сосновської, НРЗВО Кам’янець-Подільський державний інститут 2020-2022 рр.

Професор кафедри інклюзивної освіти, реабілітації та гуманітарних наук, НРЗВО Кам’янець-Подільський державний інститут 2023 р.

Монографії:

 1. Скрипник А. Ю. Державні установи Подільської губернії (1793-1914 рр.): монографія / Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Мошинський В.С., 2012. 228 с.
 2. Скрипник А. Ю. Російський військовий чинник у суспільно-політичному та економічному розвитку Правобережної України (1792–1865 рр.) : монографія / Кам’янець-Подільський: Видавець ФОП Зволейко Д. Г., 2016. 612 с.
 3. Тріпак М. М., Комарніцький О. Б., Скрипник А. Ю., Комарніцька Л. М., Боровисюк Т. В. Віхи зростання: технікум-інтернат, коледж, інститут (1971-2021 рр.): монографія / за заг. ред. О. Б. Комарніцького. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ. 2021. 466 с.
 4. Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні / кол. монографія / за заг. ред. М, Тріпака. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ. 2022. 457 с.

Рецензії

 1. Скрипник А. Ю. Рецензія на наукову роботу «О. Скоропис-Йолтуховський в українському партійно-політичному житті на початку ХХ ст. (за матеріалами спогадів)», автор Гадій Уляна Сергіївна, учениця 10 класу Кам’янець-Подільського НВК № 14. 2020 рік.
 2. Скрипник А. Ю. Рецензія на навчально-методичний посібник Нестеренко В. А., Завадська І. М. «Хрестоматія з соціології» для здобувачів вищої освіти усіх  спеціальностей. Кам’янець-Подільський : ПДАТУ. 2020. 399 с.
 3. Скрипник А. Ю. Рецензія на навчально-методичний посібник  «Історія та культура України» / автори  О. С. Каденюк, А. О. Михайлик, В. А. Нестеренко, А. М. Боднар, І. М. Завадська. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ. 2021, 301 с.

Підручники, навчальні посібники:

 1. Скрипник А. Ю.  Совєцька Т. Г. Начально-методичні матеріали до вивчення «Аграрної історії України» для магістрантів усіх спеціальностей навчальних закладів аграрного спрямування. Кам’янець-Подільський: Інформаційно-видавничий центр ПДАТУ, 2008. 26 с.
 2. Скрипник А. Ю. Начально-методичні матеріали до вивчення курсу «Аграрна історія України ХХ ст.» для студентів заочної форми навчання. Кам’янець-Подільський Інформаційно-видавничий центр ПДАТУ, 2008. 38 с.
 3. Скрипник А. Ю.  Завадська І. М. Начально-методичні матеріали до вивчення курсу «Історія міжнародних відносин» для студентів денної форми навчання. Кам’янець-Подільський: Інформаційно-видавничий центр ПДАТУ, 2008. 52 с.
 4. Скрипник А. Ю., Газін В. П., Завадська І. М. Навчально-методичний посібник «Історія міжнародних відносин ХХ ст.» для студентів соціально-економічних спеціальностей. Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В. C., 2011. 200 с.
 5. Скрипник А. Ю. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Історія української державності і культури» для студентів-бакалаврів. навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський : ПодСпецНаРСЕК, 2019. 38 с.
 6. Скрипник А. Ю., Коркушко О.Н., Лаврук О.В., Годнюк І.В. та ін. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення. навч. метод. пос. Кам’янець-Подільський : ПСНРСЕК, 2020. С. 4-21.
 7. Скрипник А. Ю., Кабачинський М. І. Історія української державності. навч. посібн. Кам’янець-Подільський : НРЗВО Камянець-Подільський державний інститут, 2023. 426 с.
 8. Скрипник А. Ю. Всесвітня історія ХХ ст. навч.-метод. посібн. Кам’янець-Подільський : НРЗВО Камянець-Подільський державний інститут, 2023. 150 с.

Статті у виданнях які включені до міжнародних наукометричних

базWeb of Science і Scopus.

 1. Скрипник А. Ю. Ганебна поразка чи “піррова перемога”? (До історії російсько-турецької війни 1828–1829 рр.). // Український історичний журнал Київ: Ін-т історії України НАН України, 2017. Вип. 4 (№ ). C. 38–47. Web of Science
 2. Скрипник А. Ю. Фактор военного присутствия Российской империи в Бессарабской области во второй половине XVIII – в начале XIX века. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред. упорядники В.Ільницький, В.Душний, І.Замомря]. Дрогобич : Гельветика 2018. Вип. 20. Том 2. C. 23-28. Index Copernicus International
 3. Skrypnyk, A., Marchyshyna, A. Queer: A Philosophy Phenomenon, a Social Construct, a Language Sign. Wisdom. Scientific Journal of Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University. Yerevan, 2019. Vol. 12 (1).S/ 18-25.
 4. Скрипник А. Ю. Інтеграція російських військових у соціум Правобережної України в першій половині ХІХ ст. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: наук. зб. серія історична / редкол. С.А.Копилов та ін.. Камянець-Подільський : Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вмп. XIV. С. 185-193. Index Copernicus International
 5. Skrypnyk, A., Marchyshyna, A. Feminine Identities in Ann Oakley’s Novels: a Gender Challenge or a Cultural Shock? // British Culture and History. University of Kent. 2021.
 6. Skrypnyk, A. & Marchyshyna, A. (2022). “What Belongs to Soldiers, Passes by Them”: Attempts to Overcome Corruption in the Russian Army in the early 19th century. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk [East European Historical Bulletin], 25, 70–79. doi: 10.24919/2519-058X.25.269605. Web of Science

Статті у фахових виданнях:

 1. Скрипник А. Ю. Формування Подільської губернії як адміністративної одиниці Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХІХ ст.). // ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків «Українська історична наука на сучасному етапі розвитку». Кам’янець-Подільський – Київ – Нью-Йорк: Т. 3. 2003. С. 45-53.
 2. Скрипник А. Ю. Державні установи Подільської губернії у ХІХ – на початку ХХ ст.: Історіографія проблеми. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ : Вид-во Інституту історії України НАНУ. Вип. V. 2003. С. 17-23.
 3. Скрипник А. Ю. До проблеми адміністративних меж Подільської губернії наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Кам’янець-Подільський.: Оіюм, 2004. Т. 12. С. 273-281.
 4. Скрипник А. Ю Медичні заклади в системі державних установ Подільської губернії наприкінці XVIII – початку ХХ ст. // Наукові записки. Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. Випуск LV (55). С. 284-292.
 5. Скрипник А. Ю Подільський губернатор О.О.Ейлер. Спроба історичного аналізу його діяльності. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ : Вид-во Інституту історії України НАНУ. Вип. VII. 2004. С. 247-256.
 6. Скрипник А. Ю. Діяльність органів губернської адміністрації Поділля в добу революції 1905-1907 рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Випуск 32. Київ : Інститут історії України НАН України. 2005. С. 163-170.
 7. Скрипник А. Ю. Адміністративно-територіальний устрій та органи державного управління Подільської губернії на початку ХХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. Т. 15. С. 381–390.
 8. Скрипник А. Ю. Структурна побудова та розвиток адміністративних установ Подільської губернії наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. // Наукові записки: Зб. наук. пр. Київ-Хмельницький: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, 2006. С. 98-112.
 9. Скрипник А. Ю. Польська шляхта на службі в державних установах Подільської губернії ХІХ – на початку ХХ ст. // Матеріали науково-практичної конференції «Поляки на Поділлі». Хмельницький: ХНУ, 2006. С. 163-174
 10. Скрипник А. Ю. Становлення адміністративної системи управління Подільської губернії наприкінці XVIII ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2007. Т. 17: На пошану професора В. П. Газіна. С. 165-174.
 11. Скрипник А. Ю. Стан справочинства в державних установах Подільської губернії наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. Т. 18: На пошану професора В. С. Степанкова. С. 205-210.
 12. Скрипник А. Ю. Діяльність органів губернської адміністрації у становленні та розвитку ринкових відносин на Поділлі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Український селянин: Зб. наук. праць. / За ред. А. Г. Морозова. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2008. Вип. 11. С. 256-258.
 13. Скрипник А. Ю. Державне реформування аграрних відносин в Подільський губернії на початку ХХ ст. // Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць. НУБІП. Національний університет ім. Драгоманова. Київ : 2011. Вип. 2. С. 61-66.
 14. Скрипник А .Ю. Участь російських військ у поділах Речі Посполитої на Правобережній Україні (1792-1795 рр.). // Наукові записки
  Тернопільського національного педагогічного університету
  імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Вип. 1. Тернопіль 2012. С. 8-11.
 15. Скрипник А. Ю. Дислокація російських військ на Поділлі наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. Київ : Ін-т історії України НАН України. 2012. Вип. ХХ. С. 229–236.
 16. Скрипник А. Ю. Виконання військових повинностей селянами Правобережної України наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. // Український селянин: зб. наук. праць / за ред. А. Г. Морозова. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. Вип. 13. С. 83–85.
 17. Скрипник А. Ю. Селяни Поділля як об’єкт кримінальних зазіхань з боку російських військовослужбовців у ХІХ ст. // Питання аграрної історії України і Росії. зб. наук. праць / редкол.: В. В. Іваненко (відп. ред.) та ін. Дніпропетровськ: ПФ Стандарт-Сервіс, 2012. С. 65–71.
 18. Скрипник А. Ю. Київська губернія як стратегічний район перебування російської армії наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: зб. Київ: Ін-т історії України НАН України. 2013. Вип. ХХІІ. С. 203–216.
 19. Скрипник А. Ю. Газета „Подольскія Губернскія Вьдомости” – джерело інформації військового характеру на Поділлі (з 30-х рр. – до кінця 50-х рр. ХІХ ст.) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /редкол.: В. С. Степанков (відп. ред) та ін. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. 2013. Вип. 6: На пошану проф. А. Г. Філінюка. С. 501–509.
 20. Скрипник А. Ю. Російська мілітаризація Київщини у XVIII cт. // Регіональна історія України. зб. наук. статей /гол. ред. В. Смолій; відп. ред. Я. Верменич. Київ: Ін-т історії України НАН України. 2014. Вип. 8. С. 131–143.
 21. Скрипник А. Ю. Російські війська на Волині наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст.: завдання та функції // Військово-науковий вісник. Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів: АСВ, 2014. Вип. 22. С. 40–55.
 22. Скрипник А. Ю. Російська армія у військово-політичних подіях на Волині 20-х–50-х рр. ХІХ ст. // Волинські історичні записки: зб. наук. праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. Т. 11. С. 77–83.
 23. Скрипник А. Ю. Становлення і розвиток системи військових торгів і аукціонів на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2014. № 1 (9). С. 23–30.
 24. Скрипник А. Ю. Діяльність губернських квартирних комісій по забезпеченню розташування регулярних військ у південно-західних губерніях Російської імперії (1800–1860 рр.) // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. Вип. 7: На пошану акад. П. Т. Тронька. С. 278–288.
 25. Скрипник А. Ю. Особливості квартирування російських військ на території Правобережної України в першій половині ХІХ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. (зб. вкл. до міжн. наукометричної бази РИНЦ SCIENCE INDEX). Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. Вип. 2. Ч. 1. С. 30–37.
 26. Скрипник А. Ю. Місто Київ як військово-адміністративний центр у першій половині ХІХ ст. // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: Шевченкознавчий дискурс / редкол. В. О. Огнев’юк (голова), Л. Л. Хоружа, К. О. Линьов та ін.: наук. ред. А. Л. Зінченко. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. С. 3–10.
 27. Скрипник А. Ю. Участь населення Правобережної України в транспортуванні військових вантажів російської армії (1793–1860 рр.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Кам’янець-Подільський: ПП. Медобори-2006, 2014. Т. 24: На пошану проф. В. А. Смолія. С. 254–262.
 28. Скрипник А. Ю. Репрессивные меры российских органов власти в отношении солдат-дезертиров и населения Правобережной Украины в первой половине ХІХ в. // Ученые записки УО „ВГУ им. П. М. Машерова”: cб. науч. трудов. Витебск: ВГУ им. П. М. Машерова, 2014. Т. 18. С. 82–91.
 29. Скрипник А. Ю. Політика кадрової мілітаризації місцевого управлінського апарату губерній Правобережної України в 20-х – 60-х рр. ХІХ ст. // Часопис української історії / за ред. А. П. Коцура. Київ: ФОП В. М. Гаврищенко, 2015. Вип. 32. С. 38–45.
 30. Скрипник А. Ю. Офіційна і обігова документація мілітарного змісту та її місце в роботі цивільних установ Київського генерал-губернаторства в 30-х – 50-х рр. ХІХ ст. // Наукові записки : зб. наук. статей. упор. Л. Л. Макаренко. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. Вип. СХХVI (126). С. 229 –239.
 31. Скрипник А. Ю. Шпигунська та диверсійна діяльність наполеонівських агентів у Південно-Західних губерніях Російської імперії (1806–1814 рр.) // Укр. іст. журн. Київ: Ін-т історії України НАН України, Вип. 5 (№ 524). C. 103–112.
 32. Скрипник А. Ю. Становлення і формування системи управлінської взаємодії адміністрацій південно-західних губерній з військовим командуванням у 1800–1812 рр. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХст: зб. Київ: Ін-т історії України, 2015. Вип. ХXІV. С. 99–112.
 33. Скрипник А. Ю. Боротьба з дезертирством у російських військах на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. // Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка. Історичні студії суспільного прогресу / ред. кол. : Курок О. І. (гол.), Гирич Я. М. (заст. гол. ред.), Крижанівський В. М., Чумаченко О. А. (відп. ред.). Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2015. Вип. 3. С. 18–27.
 34. Скрипник А. Ю. Порядок та особливості звільнення офіцерів збройних сил Російської імперії у 30-х–50-х рр. ХІХ ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. Вип. 8. До 25-річчя створення кафедри історії України. С. 192–200.
 35. Скрипник А. Ю. Причины и опыт подчинения административно-териториальных единиц на Правобережной Украине российскому военному командованию в первой половине XIX в. // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. (East European Scientific Journal), Сzęść 3. # 3. Warszawa, „Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa: Polska”, 2015. S. 113–118.
 36. Скрипник А. Ю. Участь населення Правобережної України у розбудові військової інфраструктури та постачанні продовольчих і матеріальних ресурсів до Криму (1799–1855 рр.) // Наш Крим=Our Crimea=Bizim Qirimimiz: зб. ст. / ред. кол. Г. Папакін (голова); за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. Київ: 2016. Вип. ІІ. C. 76 –83.
 37. Skrypnyk A. Reasons of the Russian military class formation in the social structure of Right-Bank Ukraine in the first half of the nineteenth century // Evropsky filozoficky a historicky diskurz. Svazek 2; 1. vydání. Praha: Vydavatel Berostav Druzsnvo, 2016. P. 32–39.
 38. Скрипник А. Ю. Законодавча база та джерела дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки / упоряд. Кірсенко М. В. Київ: ТОВ ГЛІФ МЕДІА, Т. 182. С. 24–27.
 39. Скрипник А. Ю. Фактор военного присутствия Российской империи в Бессарабской области во второй половине XVIII – в начале XIX века. // Scientific-Researches. № 1 / гл. ред. Добронравов В.А. (журнал индексирован: Scientific Indexing Services (SIS), The Global Impact Factor (GIF), КиберЛенинка, Open Academic Journals Index (OAJI). Кишинев: Изд. Scientific-Researches, 2016. С. 3–9.
 40. Скрипник А. Ю. Политические и социальные предпосылки формирования российского военного сословия на Правобережной Украине в конце XVIII – в начале ХIХ ст. // Наука в современном мире. Иркутск: 2016. Вып. 4. С. 3–9.
 41. Скрипник А. Ю. За крок до катастрофи. Організація оборони Поділля під час Східної (Кримської) війни 1855-1856 рр. // Військово-науковий вісник. Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів: НАСВ, 2018. Вип. 29. С. 57–69.
 42. Скрипник А. Ю. Мілітарне протистояння у Листопадовому повстанні 1830-1831 рр. на Правобережній Україні // Військово-науковий вісник. Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів: НАСВ, 2018. Вип. 30. С. 47–60.
 43. Скрипник А. Ю. Військово-політичні заходи російської влади перед Січневим повстанням 1863-1864 рр. // Військово-науковий вісник. Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів: НАСВ, 2019. Вип. 31. С. 53–69.
 44. Скрипник А. Ю. Становлення військово-кримінального законодавства російської армії у ХІХ ст. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім.. І. Огієнка. 2019. Т. 29. До 70-річчя від народження академіка Валерія Смолія. С. 189-195.
 45. Скрипник А.Ю. До питання назви фортифікаційної споруди у Кам’янець-Подільському // Краєзнавство. наук. журнал. Київ : НСКУ, 2019. № 3(108). С. 119-127.
 46. Тріпак М., Скрипник А., Годнюк І. Функції фінансового обліку і контролю Казенних палат на Правобережній Україні у ХІХ ст. // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. міжн. наук. журнал. Тернопіль – Кам’янець-Подільський : ТНЕУ – ПДАТУ, 2019. Вип. 3-4. С. 141-149.
 47. Скрипник А. Ю. Кадрова реорганізація Російських збройних сил наприкінці 50-х – на початку 60-х років ХІХ століття // Військово-науковий вісник. Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів: НАСВ, 2020. Вип. 33. С. 194–211.
 48. Скрипник А. Ю. Бучаста С. І. Кодифікація нормативно-правових актів військових поселень в Російській імперії у першій половині ХІХ ст. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І. Огієнка, 2020. Вип. 13. До 75-річчя з дня народження професора Л. В. Баженова. С. 142–151.
 49. Скрипник А. Ю. Використання армії в угамуванні соціальних виступів у Правобережній Україні у 20-х-60-х рр. XIX ст // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХст: зб. Київ: Ін-т історії України, 2020. Вип. ХXХ. С. 70–86.
 50. Скрипник А. Ю. Соціальний склад та політичні настрої мешканців Надзбруччя наприкінці 40-х рр. ХХ ст.(на прикладі села П’ятничани) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Т. 35: До 60-річчя від дня народження професора Олександра Федькова. С. 233-246.
 51. Скрипник А. Ю. Дезертирство в російському війську на початку ХІХ ст.: причини і наслідки проблеми. // Військово-науковий вісник. Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів: НАСВ, 2022. Вип. 37. С. 238-258.
 1. 2013 р. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Кафедра історії України. Тема «Адміністративно-територіальний устрій і управління на Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.». 12.04.2013 – 15.05.2013 р. довідка від 17.05.2013 р. № 8-12/198-4461.
 2. 2013-2016 рр. Навчання в докторантурі зі спеціальності 07.00.01 «Історія України» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (наказ університету на зарахування від 31.10.2013 року № 159-ОС; наказ на відрахування у зв’язку із закінченням терміну перебування в докторантурі від 31.10 2016 року № 208-ОС).
 3. 2019 р. Підвищення кваліфікації в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти з 14.09.2019 р по 3011.2019 р. Свідоцтво КП 02125616 / 1046-19.
 4. 2021 р. Міжнародне стажування (тренінг) на базі Університету економіки в Бидгощі (Республіка Польща )на тему: «European and Polish system of higher education: practice, experience, innovative learning methods» (180 год.) Сертифікат № 9/10212 (https://posek.km.ua/2021/03/novyny/mizhnarodne-stazhuvannya-2).
 5. 2022 р. Міжнародна зимова школа «Соціальні виміри європейських студій» м. Київ, 17-21 січня 2022 року. Сертифікат № ESPI2022000291
 6. 2022-2023 р. Підвищення кваліфікації у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії за освітньою програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти з 3 жовтня 2022 по 3 січня 2023 р. загальним обсягом 180 год., 6 кредитів ECTS. Свідоцтво № 13/23 від 12 січня 2023 р.
Translate