Мех Ярослав Васильович


Мех Ярослав Васильович

Посада(за сумісництвом): викладач кафедри обліку і оподаткування
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Email: oblik.posek@gmail.com
Дата народження: 08 квітня 1950 р.
Коло наукових інтересів: Економіка підприємств бавовняної промисловості, зокрема організація оперативного обліку, аналізу і контролю, внутрішній аудит, внутрішні резерви підприємств.

Закінчив Тернопільський кооперативний технікум, 1968 р.;

Львівський торгово-економічний інститут, 1972 р.;

Навчався в аспірантурі з 1977 по 1980 рр. у Ленінградському фінансово-економічному інституті.

Захищена кандидатська дисертація в 1980 році.

Монографії:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Мех, Я. В. Інформаційне забезпечення управління внутрішніми резервами підприємства (методологія і організація) [Текст] : монографія / Я. В. Мех. – Тернопіль : ПП”Синтез – Поліграф”, 2003. – 340 с.
 3. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

Підручники і посібники:

 1. Гуцайлюк, З. В. Аудит : теорія, методика, збірник завдань [Текст] : навч. посіб. / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех ; за ред. З. В. Гуцайлюка. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 240 с.
 2. Крисоватий, А. І. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства : навч. посіб. / А. І Крисоватий, Я. В. Мех, Г. П. Журавель, Я. Д. Крупка. – К. : НМК ВО, 1991. – 247 с.
 3. Саченко, С. І. Фінансово-господарський контроль [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. І. Саченко, Я. В. Мех. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 212 с.
 4. Гуцайлюк, З. В. Аудит (теорія, методика, збірник завдань) [Текст] / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Щирба М. Т. Мех ; З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех, М. Т. Щирба. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 190 с.
 5. Мех, Я. В. Облік і аналіз внутрішніх резервів промислового підприємства [Текст] / Я. В. Мех. – 1990.Мех, Я. В. Облік контроль та аналіз в умовах ринкових відносин [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Мех, Н. В. Сумкіна, В. Дерій. – К. : НМКВО, 1992. – 124 с.Сумкіна, Н. В. Статистичний аналіз сільськогосподарського виробництва [Текст] / Н. В. Сумкіна, Я. В. Мех. – К. : ІСДО, 1993. – 214 с.

Навчально-методичні матеріали:

 1. Мех, Я. В. Методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять з курсу “Основи аудиту” [Електронний ресурс] / Я. В. Мех, І. В. Данилюк, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 61 с.
 2. Мех, Я. В. Статут незалежного аудиту [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. В. Мех, С. І. Саченко, І. Р. Гавришків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 142 с.

Статті:

 1. Мех, Я. Вибіркове спостереження за обліком використання внутрішніх резервів :нові форми / Я. Мех // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– 2002.– № 12.– С. 235-236.
 2. Мех, Я. Дослідження системних властивостей в регіональній економіці України як передумова виявлення резервів зростання ефективності / Я. Мех // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2003.– № 14.– С.163-169.
 3. Мех, Я. Екологічний аудит: сутність і проблеми становлення / Я. Мех, Р. Кулик // Бухгалтерський облік і аудит.– 2010.– № 2.– С. 45-48.
 4. Мех, Я. Інноваційні засади інформаційного забезпечення аналітичних служб підприємств промисловості: досвід країн ЄС – уроки для України / Я. Мех // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 5/1.– С. 57-63.
 5. Мех, Я. Обліково-аналітична інформаційна система управлінського обліку внутрішніх резервів: проблеми становлення та розвитку / Я. Мех, О. Соловій // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 4.– С. 124-131.
 6. Мех, Я. Обліково-аналітичне забезпечення управління внутрішніми резервами господарюючого суб’єкта / Я. Мех, Г. Жубіль // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2010.– Вип. 6.– С. 463-466.
 7. Мех, Я. Особливості екстраполяції результатів вибіркового дослідження внутрішніх резервів підприємства / Я. Мех // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2002.– № 13.– С.135-136.
 8. Мех, Я. Проблеми інформаційного забезпечення управління рекреаційним туризмом у контексті інтеграції України у світовий ринок послуг / Ярослав Мех, Ірина Гавришків // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– 2005.– Вип. 5-2.– С. 242-246.
 9. Пашинський, А. Проблеми професійної підготовки фахівців сучасного менеджменту / А. Пашинський, Я. Мех // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2005.– № 19.– С. 182-186.
 10. Мех, Я. Регіональні властивості економіки України: їх системне дослідження як передумова виявлення ефективності внутрішніх резервів / Я. Мех, І. Гавришків // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва– 2003.– № 8.– С. 7-15.
 11. Мех, Я. Соціалізація бухгалтерського обліку в контексті контролю за використанням внутрішніх резервів підприємств / Ярослав Мех // Психологія і суспільство.– 2009.– № 3.– С. 139-143.
 12. Мех, Я. Деякі аспекти організації обліку, аналізу і контролю внутрішніх резервів підприємств / Я. Мех // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 9-12.
 13. Мех, Я. Особливості поточного та перспективного аналізу використання внутрішніх резервів / Я. Мех. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 184-188.
 14. Боїла, Л. Перспективи розвитку судово-бухгалтерської експертизи та шляхи її вдосконалення / Леся Боїла, Ярослав Мех. // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 113-116.
 15. Мех, Я. Посилення ролі бухгалтерського обліку в управлінні внутрішніми резервами підприємств / Я. Мех // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 9-11.
 16. Мех, Я. Пошук резервів зростання виробництва цукру в Західному регіоні / Я. Мех // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад .нар. госп–ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 13-15.
 17. Соловій, О. Методика аудиту : шляхи вдосконалення / Оксана Соловій, Ярослав Мех // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 215-217.
 18. Мех, Я. Проблеми інформаційного забезпечення управління рекреаційним туризмом у контексті інтеграції України у світовий ринок послуг [Електронний ресурс] / Я. Мех, І. Гавришків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 242-246.
 19. Мех, Я. Проблеми обліку амортизації в Україні та шляхи подолання [Електронний ресурс] / Я. Мех, Н. Федоронько .
 20. Мех, Я. Регіональні властивості економіки України : їх системне дослідження як передумова виявлення ефективності внутрішніх резервів / Я. Мех, І. Гавришків // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп–ва. – 2003. – Вип. 8. – С. 7-13.
 21. Мех, Я. Формування фінансового контролю за міжнародними стандартами / Я. Мех // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 18, ч. 2. – С. 99-103.
 22. Мех, Я. В. Моніторинг в системі виявлення і використання внутрішніх резервів / Я. В. Мех, І. Р. Гавришків // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 19-21.
 23. Мех, Я. В. Проблеми обліку, аналізу і контролю внутрішніх резервів підприємств / Я. В. Мех // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 21-24.
 24. Мех, Я. Основні напрямки виявлення ефективного використання внутрішніх резервів / Я. Мех // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 8-11.
 25. Мех, Я. Методологічні аспекти впровадження ERPE-системи управління виявленням і використанням внутрішніх резервів / Ярослав Мех // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 3. – С. 12-18.
 26. Мех, Я. Адаптація обліку внутрішніх резервів підприємств до умов перехідної економіки [Електронний ресурс] / Ярослав Мех.
 27. Мех, Я. Методологічні питання обліку внутрішніх резервів / Ярослав Мех // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – Вип. 12. – С. 104-106.
 28. Мех, Я. Моделювання процесів обліку внутрішніх резервів [Електронний ресурс] / Ярослав Мех.
 29. Мех, Я. Обліково-аналітична інформаційна система :становлення, розвиток проблеми [Електронний ресурс] / Ярослав Мех.
 30. Мех, Я. В. Професійна компетентність аудитора як наукова проблема / Я. В. Мех, Ю. В. Кравців // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 11-15.
 31. Мех, Я. Деякі аспекти обліку давальницької сировини на підприємствах бавовняної промисловості / Ярослав Мех // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 9. – С. 258-261.
 32. Мех, Я. Обліково-аналітична інформація в управлінні внутрішніми резервами / Ярослав Мех // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 119-121.
 33. Лучко, М. Психологічна підготовка ревізора як складова його професіоналізму / Михайло Лучко, Ярослав Мех // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 129-136.

Translate