Комісія з питань етики та академічної доброчесності

Комісія з питань етики та академічної доброчесності НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут” є колегіальним дорадчим органом, який сприяє дотриманню моральних норм і стандартів, фундаментальних принципів академічної доброчесності та розв’язанню етичних конфліктів між членами колективу Інституту та Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут”.

У своїй діяльності Комісія з питань етики та академічної доброчесності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», “Про фахову передвищу освіту”, «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про запобігання корупції», Цивільним Кодексом України, Етичним кодексом вченого України, Бухарестською Декларацією етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі (2004), Статутом НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут” та Положенням про ВСП Кам’янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут”, Правилами внутрішнього трудового розпорядку,  Кодексом академічної доброчесності та даним Положенням.

Діяльність Комісії з питань етики та академічної доброчесності НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут” базується на принципах законності, порядності, справедливості, взаємної довіри, компетентності та професіоналізму, відповідальності, партнерства та взаємоповаги, прозорості.

Метою діяльності Комісії з питань етики та академічної доброчесності НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут” є утвердження справедливості, віповідальності та етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності; побудови комунікації, що сприятиме формуванню високої академічної культури, носіями якої будуть науково-педагогічні (педагогічні) працівники та здобувачі вищої (фахової передвищої)  освіти; здійснення моніторингу та контролю за дотриманням моральних і правових норм усіма учасниками освітнього процесу.

імплементація ефективної політики забезпечення принципів академічної доброчесності в освітнє та наукове середовище Інституту/Коледжу;

– розробка та впровадження технологічних засобів забезпечення академічної доброчесності, протидія її порушень та запобігання плагіату;

– сприяння зміцненню довіри, партнерських відносин між учасниками науково-освітньої діяльності, консолідація спільноти Інституту/Коледжу;

– налагодження діалогу і досягнення згоди шляхом об’єктивного та принципового обговорення складних етичних ситуацій.

 На Комісію покладаються такі обов’язки:

– здійснювати професійний розгляд заяв щодо етичних порушень та випадків академічної недоброчесності;

– приймати об’єктивні рішення щодо кожного окремого заявленого випадку порушень корпоративної етики та академічної доброчесності;

– накладати санкції у випадках та відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством України;

– не розголошувати факти та інформацію про учасників розгляду заяв про порушення етичних норм та вимог академічної доброчесності, які містять особисті дані, окрім випадків передбачених законодавством;

– протоколювати засідання та формувати річний звіт про роботу Комісії;

– раз на рік звітувати про свою роботу перед Вченою радою Інституту, з подальшим оприлюдненням звіту на офіційному сайті Інституту/Коледжу.

До складу Комісії входять особи, що користуються беззаперечним моральним авторитетом у колективі Інституту/Коледжу, володіють необхідними особистісними якостями, соціальним та академічним досвідом для здійснення моніторингу за дотриманням членами громади норм Кодексу академічної доброчесності Інституту/Коледжу.

Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм академічної доброчесності чи інформація про можливість такого порушення, повинен звернутися до секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її Голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.П., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, навчальний курс, група, особистий підпис), також викладаються аргументи, які свідчать про порушення академічної доброчесності та надаються відповідні докази. Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються. Неприйнятно подавати чи підтримувати подання безпідставних скарг.

Інформація про прояви недоброчесних практик може бути повідомлена електронним листом на адресу: monitoring.posek@gmail.com

Надана інформація буде розглянута та перевірена, відповідно до Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності і за результатами її розгляду буде вжито відповідних заходів згідно з чинним законодавством України.

Translate