Завадська Ірина Михайлівна


Завадська Ірина Михайлівна

Посада: завідувач кафедри професійної та спеціальної освіти
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Email: irynazavadska80@gmail.com
Дата народження: 11 жовтня 1980 р.
Коло наукових інтересів:Освітні процеси в аграрному секторі Поділля (середина ХІХ- початок ХХ ст)

1. Кам’янець-Подільський державний університет., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація вчитель історії і правознавства, 2003 р.
2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація магістр педагогічної освіти, викладач історії, 2005 р.

• 2003 – 2007 рр. – вчитель історії Кам’янець-Подільського НВК № 5
• 2007 – 2010 рр. – асистент кафедри історії, соціології і політології Подільського державного аграрно-технічного університету
• 2010 – 2011рр. – асистент кафедри історії і філософії Подільського державно аграрно-технічного університету.
• 2011 – 2015 рр. – доцент кафедри історії і філософії Подільського державно аграрно-технічного університету.
• 2015-2021рр – доцент кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін
• 2021 – по даний час – викладач правничих та соціальних дисциплін Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Наукові статті

1. Поширення сільськогосподарських знань на Поділлі [Текст] / І.М. Завадська // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: Оіюм. – 2010 р. – Т. 13 С. 78-82.
2. Передумови створення осередків дослідницької справи та поширення сільськогосподарських знань на Поділлі в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. [Текст] / І.М. Завадська // Проблеми історії України: факти, судження, пошуку. зб. наук. пр. Інституту історії України НАН України. Київ.-2010 р.- №2.С. 69-73.
3. Впровадження сільськогосподарських знань на Поділлі в умовах капіталізації виробництва наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] / І.М. Завадська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль.- 2010 р. – Вип. 3.- С. 29-32.
4. Подільська агрономія в сільському господарстві Поділля. Період реформування аграрних відносин кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / І.М. Завадська // Гуржіївські історичні читання: зб. наук. пр. Черкаси. -2010р. – С. 197-202
5. Інтеграція ідеї громадської агрономії в сільському господарстві України в першій чверті ХХ століття. [Текст] / І.М. Завадська// Український селянин: зб. наук. пр. Черкаси. – 2011. С. 56-59
6. Аграрна освіта на Поділлі в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. . [Текст] / І.М. Завадська // Історичні записки: зб. наук. пр. Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Луганськ.- 2013р. Вип. 36.- С. 72-87
7. Сільське господарство Подільської губернії в період капіталізації (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] / І.М. Завадська // Вісник аграрної історії: зб. наук. пр. Вип. 3.- Київ.- 2012. С. 5-16
8. Співпраця громадських організацій поділля і Галичини з впровадження сільськогосподарських знань на поч. ХХ ст. [Текст] / І.М. Завадська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка.- 2011р.- Вип. 2.- С. 52-57
9. Впровадження сільськогосподарських знань у селянському середовищі Поділля на поч. ХХ ст. [Текст] / І.М. Завадська// Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. зб. наук. пр. Київ, 2011. С. 41-46
10. Громадське сприяння поширенню сільськогосподарських знань на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] / І.М. Завадська // Вісник аграрної історії: зб. наук. пр. Київ, 2015р-. Вип.- 11-12. С. 38-50
11. Сільськогосподарське просвітництво в Подільській губернії (друга половина ХІХ ст.) [Текст] / І.М. Завадська // Вісник аграрної історії: зб. наук. пр. Київ.- 2015р.- Вип. 13-14.-С. 44 -54
12. Сільське господарство, як важливий чинник у житті містечок Правобережжя (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Текст] / І.М. Завадська // Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції «Українські еліти у цивілізаційному розвитку Європи» м. Житомир. -2017р.- С.44-54
13. Історія становлення органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративно-правових відносин. [Текст] /Д.В. Кіріка, І.М. Завадська // Актуальні наукові дослідження в сучасному світі: зб. наук. пр. Переяслав- Хмельницький.-2018р. Вип. 3 .- С. 54-63.
14. Валентин Отамановський – жертва Сталінських репресій. . [Текст] / І.М. Завадська // Політичні репресії в Радянській Україні у 1930-ті роки: матеріали всеукраїнської науково- практичної конференції, приуроченої до 80-ї річниці «Великого терору 1937-1938» та «Дню пам’яті голодоморів» (Подільський державний аграрно технічний університет, 2018.- С. 234-239.
15. David Kopitsa and Kamyanets-Podilskyi [Текст] / Zavadskaya I // Scientufic journal Virtus. Canada.2018р.- C 241-247
16. Culture an and life development of Podillya population at the end of XVIII –in the first half of the nineteenth century. [Teкст] / Kadenyuk O., Zavadskaya I. // ΛΌГOΣ. the art of scientific mind [International Multidisciplinary Scientific Journal], (8). м.Брюссель.(Index Copernicus). ISSN-L:2617-7064 Retrieved from https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/issue/view/8. 2019-12-10 P.157-160
17. Теоретичні обґрунтування діяльності суспільно-економічних товариств у розвитку сільськогосподарської освіти в першій чверті ХХ ст. [Текст] /Каденюк О.С., Завадська І.М. // Virtus: Scientific Journal /Editor-in-Chief M.A. Zhurba – October (Канада, Монреаль). 2019р. №37. – С.- 222-225
18. Політичні фактори становлення та діяльності сільськогосподарських товариств у Східній Галичині (20-ті – початок 30-х років XX століття) [Текст] / Каденюк О.С., Завадська І.М.// Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету.-2019 р.-№52.-С.220-223

Монографії

1. Каденюк О.С., Завадська І.М. Сільськогосподарські освітні установи на Поділлі (друга половина ХІХ- початок ХХ. Монографія. 160 с.
2. Каденюк О.С. Завадська І.М., Гуменюк І.І. Аграрна освіта та наука на Поділлі в становлення інтенсивних методів господарювання. Розділ монографії: Наука ХХІ ст.: виклики та перспективи: колективна монографія в 2-х томах / за. заг. ред.: В.В. Іванишина. Тернопіль: Крок, 2021, Т. 1, Суспільні науки. 242 с.с.98-110.
3. Олександр Каденюк, Ірина Завадська Освіта та наука у формуванні елітарної особистості та розвитку українського суспільства. Розділ монографії Наука ХХІ ст.: виклики та перспективи: колективна монографія в 2-х томах / за. заг. ред.: В.В. Іванишина. Тернопіль: Крок, 2021, Т.1 Суспільні науки. 242 с.с.87-98.

Навчальні посібники

1. Історія міжнародних відносин ХХ століття[Текст]: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти./ В.П. Газін, А.Ю. Скрипник, Завадська І.М. Кам’янець-Подільський, 2011. 200 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту. Лист №1/11-10249 від 04.11.2011р.
2. Історія та культура України [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти/. О.С. Каденюк, В.А. Нестеренко., Завадська І. М., А.О. Михайлик. Електронна версія. Протокол №10 від 26 квітня 2018 року.
3. Аграрна історія України [Текст]: підручник для студентів вищих навчальних закладів. / О.С. Каденюк, Завадська І.М. Електронна версія. Протокол №18 від 1 березня 2018 року.
4. . Історія та культура України. [Текст]: Практикум. Нав-чальний посібник. /Каденюк О.С., Нестеренко В.А. Завадська І.М. К-П., – 2019. 200 с. Репозитарій ПДАТУ

Методичні рекомендації

1. Історія міжнародних відносин для студентів денної форми навчання [Текст]: навч.-метод. посіб. / Скрипник А.Ю., Завадська І.М. Кам’янець-Подільський, 2008. 116 с. 116/58
2. Історія України від найдавніших часів до початку ХІХ століття: програма, тематика, плани лекцій і семінарських занять з курсу історія України для студентів стаціонарної форми навчання усіх напрямів [Текст]: / О.С. Каденюк, І. М. Завадська // навч.-метод. вид. Кам’янець-Подільський. 2012. 64 с. Рекомендовано до друку науково-методичною радою ПДАТУ. Протокол №1 від 26 вересня 2012 р.
3. Історія України: контрольні завдання для студентів першого курсу усіх спеціальностей [Текст]: / О.С. Каденюк, І. М. Завадська // навч. вид. Кам’янець-Подільський, 2012. 120 с. Рекомендовано до друку науково-методичною радою ПДАТУ. Протокол №1 від 26 вересня 2012 р
4. Історія України: [Текст]: / О.С. Каденюк, І. М. Завадська // метод. рекоменд. до вивчення курсу для студентів заочної форми навчання. Кам’янець-Подільський, 2012. 92 с. Рекомендовано до друку науково-методичною радою ПДАТУ. Протокол №1 від 26 вересня 2012 р.
5. Історія України: [Текст] / О.С. Каденюк, А.О. Михайлик, І. М. Завадська // метод. рекоменд. для студентів вищих навчальних закладів для неісторичних спеціальностей. Кам’янець-Подільський, 2015. 40 с. Рекомендовано до друку науково-методичною радою ПДАТУ. Протокол №9 від 25 квітня 2013 р.
6. Історія України [Текст]: / О.С. Каденюк, А.О. Михайлик, І. М. Завадська // метод. рекоменд. для студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів. Кам’янець-Подільський, 2015. 36 с Рекомендовано до друку науково-методичною радою ПДАТУ. Протокол №9 від 25 квітня 2013 р.
7. «Історія України» (соціально-економічний аспект) [Текст]: /О.С. Каденюк, А.О. Михайлик, І. М. Завадська // метод. рекоменд. до семінарських занять для студентів денної форми навчання. Кам’янець-Подільський, 2016. 90 с. Рекомендовано до друку науково-методичною радою ПДАТУ. Протокол №9 від 26.11.2015 р.

1.Національний університет біоресурсів і природознавства України ННІ післядипломної освіти, «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (Інноваційна діяльність в сучасному навчальному закладі; Форми та методи інтеграції освіти, науки та виробництва; Сучасні форми та методи організації навчального процесу; Інноваційні технології при викладанні дисциплін: Історія міжнародних відносин), свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 187901 від 29.03.2016р.
2.Organization of the education process, training programs, innovative technologies and scientific work at Wyzsza Szkola Biznesu – National Louis Univerisity, 28 Januaty- 28 February, 2020, Nowy Sacz, Poland
3.In the international skills development (the webinar) on the theme «Distance learning tools on the example of zoom and moodle platforms», (15-22 February, 2021, Lublin. Republic оf Poland)


Translate