Бачинська Марина Володимирівна

Бачинська Марина Володимирівна

Посада: викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії
Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічна і науково-методична діяльність Н.Й.Волошиної (1940-2010 рр.)»
E-mail: bmv-marisha37@ukr.net, bmv.marisha37@gmail.com

Дата народження: 01 грудня 1990 р.
Освіта: вища
Коло наукових інтересів: Духовно-моральне й естетичне виховання особистості засобами живої й неживої природи. Соціально-виховна й творчо-розвивальна робота з учнями та молоддю з особливими потребами. Оптимізація освітньо-виховного процесу в закладах освіти України.

1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (09.2008 – 06.2013). Природничий факультет. Спеціальність: «Біологія». Кваліфікація: «Біолог. Вчитель біології, географії та екології». ХМ № 45790512. Диплом з відзнакою.
2. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (09.2013-06.2014). Спеціальність: «Біологія». Кваліфікація: «Біолог. Викладач біології». ХМ № 47541038. Диплом з відзнакою.
3. Навчання в аспірантурі педагогічного факультету Кам’янець-Подільський національного університету імені Івана Огієнка (11.2014-10.2018). Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки історія. ДК №054624. Видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 20 червня 2019 року.

2014-2018 рр. – аспірант кафедри педагогіки та управління навчальним закладом в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.
2019-2020 рр. – керівник гуртків в Кам’янець-Подільському позашкільному навчально-виховному об’єднанні.
2020-2021 рр. – викладач кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

2021 і дотепер: викладач кафедри цифрових, освітніх та соціо-економічних технологій, НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут».

         Відомості про підвищення кваліфікації викладача за останніх 5 років (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі, кількість навчальних кредитів (годин) підвищення кваліфікації):

 1. 2019. Здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. ДК №054624. Видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 20 червня 2019 року. Тема дисертації «Педагогічна і науково-методична діяльність Н.Й. Волошиної (1940-2010 рр.).
 2. 2020-2021. Стажування в Західноукраїнському національному університеті на кафедрі психології та соціальної роботи з 01 жовтня 2020 року до 01 квітня  2021 року. Напрямок стажування:  «Сучасні проблеми вдосконалення навчання й освіти». Довідка № 142 від 11.05.2021. 180 годин (6 кредитів ECTS).
 3. 2022. Міжнародна зимова школа «СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ» м. Київ, 17-28 січня 2022 року. Сертифікат № WS2022-000114. 120 годин (4 кредити ECTS.
 4. 2022. Осіння школа «Культурна та медійна політика Європейського Союзу»: Тренінг «Медіа політика ЄС», м. Київ. 11-29 листопада 2022. Сертифікат № AS2022-00000047 (60 годин,2  кредити ECTS).
 5. 2023. Міжнародна зимова школа «Соціальні виміри Європейських студій» м.Київ, 16-28 січня 2023 р. Сертифікат № 2023WS-0000123. 180 годин (6 кредитів ECTS).
 6. 2023. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Іклюзивна освіта та навчання в сучасних умовах трансформацій: психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ADV-230107_PSI від 05.03.2023 (навчальне навантаження становить 180 год, 6 кредитів ECTS).
 7. Підвищення кваліфікації у формі фахового стажування на базі кафедри психології  Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії з 03.10.2022 року до 03.01.2023 року Напрямок стажування: «Сучасні проблеми вдосконалення освітнього процесу в ЗВО». Посвідчення № 19/23. Виконано програму фахового стажування загальним обсягом 180 год, 6 кредитів ECTS.
 8.    13.02.2023 р. – 24.03.2023 р. в Польщі пройшла Міжнародне стажування “Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вишої освіти» в рамках програии підвишення кваліфікації як складової безперервного професійного навчання впродовж життя. (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (Polska) Attachment to CertificateMANS /02/04/23.
 9. 30.10.2023-03.11.2023. Міжнародна осіння школа «Лідерство, залучення та широка інклюзія в співпраці університетів та громад» Генуя (Італія) – Київ (Україна). Сертифікат № 2023_АS-000211. 180 годин (6 кредитів ECTS).

 

Навчально-методичний посібник зі спеціальності

Бачинська М.В. Розвиток навиків самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів в закладах іклюзивної передвищої та вищої освіти: підрозділ навчально-методичного посібника-практикуму «Педагогіка і методика модернізації інклюзивного навчання в сучасних умовах вищої і фахової передвищої освіти. м. Кам’янець-Подільський: Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2024. Матеріали подано до друку 01.02.2024.

Монографії, підручники (за останні 10 років):

 1. Бачинська М.В., Гапоненко Н.П., Старик О.В. Трансформаційні зміни розвитку інклюзивного соціуму в Україні в кінці ХХ – початку ХХІ століття. Домінанти становлення інклюзивного соціуму в Україні: колективна монографія / За загальною редакцією М. Тріпака, С. Петрухи, А. Тимківа. Кам’янець-Подільський: ЗУНУ, 2022. С. 71-93. (2 авт. арк).
 2. BACHYNSKA M.V. THE INNOVATIVE PRACTICE OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK WITH YOUTH WHO HAVE FUNCTIONAL LIMITATIONS. DEVELOPMENT TRENDS IN SOCIAL SCIENCE IN THE ERA OF DIGITALIZATION: SCIENTIFIC MONOGRAPH. RIGA, LATVIA: “BALTIJA PUBLISHING”, 2023. Р. 21-49. (3 авт. арк).
 3. Bachynska M.V. The іdeas of spiritual education of the growing personalities by multimedia means of the Ukrainian literary word in the pedagogical views of Nila Voloshina. Колективна монографія «Медіадискурс». Державний торговельно-економічний університет. Матеріали подано до друку 30.10.23.

Фахові статті:

 1. Бачинська М. В. Естетизація виховної дії в педагогічних поглядах Ніли Волошиної. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський, 2015. Вип. 19 (2-2015). Ч. 1. С. 118–123.
 2. Бачинська М. В. Ідеї духовного виховання особистості засобами художнього слова в педагогічній спадщині Ніли Волошиної. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наук. пр. Рівнен. держ. гуманіст. ун-ту. Рівне; Київ : Міленіум, 2015. Вип. 12 (55). Ч. 2. С. 567–572.
 3. Бачинська М. В. Ключові ідеї формування національних ціннісних орієнтирів у педагогічних поглядах Ніли Волошиної. Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Педагогічні науки. Черкаси, 2015. № 34 (367). С. 14–19.
 4. Бачинська М. В. Культурний розвиток підростаючої особистості в педагогічній спадщині Ніли Волошиної. Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Сер.: Педагогічні науки. Чернігів : ЧНПУ, 2016. Вип. 140. С. 201–205.
 5. Бачинська М. В. Науково-педагогічні погляди Ніли Волошиної щодо підготовки вчителя української літератури нової української школи. Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Сер.: Педагогічні науки. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. С. 37–42.
 6. Бачинська М. В. Формування світоглядних ціннісних орієнтирів учнівської молоді в педагогічних поглядах Ніли Волошиної. Педагогічна освіта: теорія і практика. Кам’янець-Подільський, 2015. Вип. 18 (1-2015). С. 126–131.
 7.   Бачинська М.В.  Організаційно-методичні особливості педагогічної та соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді під час воєнних дій в Україні. Науковий журнал Хортицької національної академії. (Серія: Педагогіка. Соціальна робота) : наук. журн. / [редкол. : В. В. Нечипоренко (голов. ред.) та ін..]. Запоріжжя : Вид-во комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 2022. Вип. 1(6). С. 104-113.

   Статті в українських виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз:
 8. Бачинська М. В. Педагогічний потенціал наукових розробок Ніли Волошиної в контексті компетентнісно орієнтованої освіти. Bulletin of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university. Pedagogical sciences. Hlukhiv. Issue 2 (37), part 1, 2018. Р. 112–118.

          Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Бачинська М. В. Педагогічні погляди Ніли Волошиної щодо естетичного виховання учнівської молоді в національних школах. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2016. Р IV (38), Issue 74. Р. 7–11.

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

 1. BACHYNSKA M «THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF THE STUDENT’S SELF-STUDY IN THE INCLUSIVE EDUCATIONAL SPACE». ZESZYTY NAUKOWE WSA w Łomży 80, MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY. data przesłania 27.03.2023.
 2. Bachynska Olena, Bachynsʹka Maryna, Kucherov Gennadiy, Marchak Tеtiana, Susharnyk Yaroslav. CHAPTER 5 Inclusive education – a means of promoting social equality and development of people with SEN in higher education institutions. PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRAINING IN HIGHER SCHOOL: PEDAGOGICAL, PHILOLOGICAL, PSYCHOLOGICAL AND INTERCULTURAL ASPECTS. DOI: https://doi.org/10.15587/978-617-7319-94-7.ch5. Publishing monograph indexed Scopus.

      Публікація статей/тез у  нефахових збірниках наукових праць по спеціальності:

 1. Бачинська М. В. Розвиток духовних ціннісних орієнтирів учнівської молоді в педагогічних поглядах Ніли Волошиної. Українська література в загальноосвітній школі. 2015. № 5. С. 19–22.
 2. Бачинська М. В. Формування національно-патріотичних цінностей у науково-педагогічній спадщині Ніли Волошиної. Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : зб. наук. праць. Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2015. Вип. 5. С. 178–185.
 3. Бачинська М.В. Творчий розвиток учнівської молоді в умовах дистанційного позашкільного освітньо-виховного процесу. Позашкільна освіта: зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2020. Вип. 5. Електронний ресурс. URL: http://metod.osvita-kp.gov.ua/section4/.
 4. Бачинська М. Соціально-педагогічна робота з обдарованою молоддю в умовах інклюзивного освітнього середовища. WOLRD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS. 2021 Toronto, Canada 2021. С. 171-181.
 5. Бачинська М.В., Марунчак О.В. Самостійна робота студентів та її місце в інклюзивному освітньо-виховному просторі. Вектор Поділля : науковий журнал / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редколегія.: М.М. Тріпак (гол. ред.), Т.А. Марчак (заст. гол. ред.) та інші. місто Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Університетська думка», 2021. Випуск 4. С. 143-155.
 6. Бачинська М.В. Психолого-педагогічні реабілітаційні заходи для підростаючої молоді в умовах російсько-української війни. Науковий збірник «Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження». Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”. 2022. Подано до друку.
 7. Бачинська М.В. Психолого-педагогічні механізми ментального відновлення підростаючої особистості в аспекті соціальних подій військового сьогодення. «Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка»): журнал. 2022. №2(2) 2022. Видавнича група «Наукові перспективи». С. 521-532.
 8. Бачинська М.В., Гуменюк І.М. Розвиток самоорганізованості студентів, майбутніх фахівців соціальної сфери. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, Т.Л.Опалюк. Вип. 37. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В, 2022. С. 5-15.

науково-дослідні роботи:

 1. Наукове керівництво діяльністю студентського наукового гуртка «Дослідники в соціумі» на базі НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». Програму гуртка затверджено Протоколом № 1 від 30 серпня 2022 (та 2021) року.
 2. Керівництво діяльністю студентського предметно-дослідницького гуртка «Юні мандрівники» на базі ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж» НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». Програму гуртка затверджено Протоколом № 1 від 30 серпня 2022 (та 2021) року

робота з аспірантами та докторантами:

 1. 08.05.2019 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня «Кандидата педагогічних наук.» Спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки історія. ДК №054624. Видано на підставі рішення Атестаційної колегії від  20 червня 2019 року. Тема дослідження «Педагогічна і науково-методична діяльність Н.Й.Волошиної (1940-2010 рр.)

керівництво науковою роботою студентів (тези, публікації, участь у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах):

 1. Пілявський І. Протестантські християнські громади й соціальна робота: історія та сучасність. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали ІI Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 281-285.
 2. Почтар Т. Інноваційні технології вирощування ожини в умовах сучасного розвитку українського садівництва. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали ІI Міжнародної наукової студентської конференції (12-13 листопада 2020 р.). Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2020. С. 290-293.
 3. Єлаш І. Специфіка формування професійної ідеології майбутніх соціальних працівників. Конструктивна взаємодія з молоддю як умова створення безпечного і комфортного освітнього середовища закладу освіти : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 17 травня. 2021 р.). Кам’янець-Подільський. 2021. С. 100-103 
 4. Таран А. Використання арт-технологій в розвитку творчого потенціалу молоді з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища. Інклюзивна освіта та реабілітація: партнерство, стратегії, методики (український та європейський рівень) : збірник матеріалів Міжнародного круглого столу. м. Київ, м. (Кам’янець-Подільський, 04 березня 2021). Кам’янець-Подільський. 2021. С. 11-17.
 5. Таран А. Місце реабілітаційних центрів в соціально-педагогічній підтримці учнівської та студентської молоді з інвалідністю. Конструктивна взаємодія з молоддю як умова створення безпечного і комфортного освітнього середовища закладу освіти : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 17 травня. 2021 р.). Кам’янець-Подільський. 2021. С. 113-117.
 6. Таран А. Перспективи арт-технологій в соціальній та психолого-педагогічній роботі з дітьми з особливими потребами. Практична психологія: сучасні реалії та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 15 квітня. 2021 р.). Кам’янець-Подільський. 2021. С. 93-98.
 7. Таран А. Розробка соціально-педагогічного реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами як чинник розвитку їх особистісного потенціалу. Проблеми та перспективи сучасної психологічної науки та  інклюзивної освіти : виступ наІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Кам’янець-Подільський, 23 квітня 2021 року). Кам’янець-Подільський. 2021.  
 8. Томашевська В. Технології роботи з обдарованими дітьми в умовах інклюзивного освітнього середовища Практична психологія: сучасні реалії та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 15 квітня. 2021 р.). Кам’янець-Подільський. 2021. С. 104-109.
 9. Томашевська В. Специфіка соціально-педагогічної підтримки обдарованої дитини з особливими потребами в умовах освітньо-виховного процесу. Проблеми та перспективи сучасної психологічної науки та  інклюзивної освіти : за матеріалами  ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 23 квітня 2021 року). Кам’янець-Подільський. 2021.  
 10. Томашевська В. Соціально-педагогічна робота з обдарованою учнівською молоддю в умовах інклюзивної освіти Конструктивна взаємодія з молоддю як умова створення безпечного і комфортного освітнього середовища закладу освіти : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 17 травня. 2021 р.). Кам’янець-Подільський. 2021. С. 39-42.
 11. Яновський Б. Потенціал діяльності центрів медико-соціальної реабілітації осіб з обмеженими можливостями. Конструктивна взаємодія з молоддю як умова створення безпечного і комфортного освітнього середовища закладу освіти : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 17 травня. 2021 р.). Кам’янець-Подільський. 2021. С. 57-61.
 12. Ульянчук З. Взємозв’язок між оточуючим природнім середовищем та психологічним благополуччям особистості. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства : Матеріали ІІI Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський 11-12 листопада 2021). Кам’янець-Подільський. С. 211-212.
 13. Фенцур М. Перспективи фітоіндикації для оцінки стану урбоекосистем м. Кам’янця-Подільського. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства : Матеріали ІІI Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський 11-12 листопада 2021). Кам’янець-Подільський. С. 213-215.
 14. Гендзьора Т. Булінг і насилля в умовах сьогодення та способи їх протидії. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2022 р. / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. С. 241-244.
 15. Моргун В.В. Психокорекційна робота та її місце в галузі сучасної психології. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2022. С. 198-199.
 16. Ставчанська Х. Психокорекційні способи подолання страхів в молодших школярів. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2022. С. 212-215.
 17. Пархомук Т. Роль позитивних емоцій та почуттів у сфері людських взємостосунків в умовах українського сьогодення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські практики інклюзивної освіти» для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників професійних спільнот та громадянського суспільства. м. Київ, 12 травня 2022 року. С. 11-121.
 18. Іванова Б. Впровадження додаткових освітніх послуг в інклюзивному середовищі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські практики інклюзивної освіти» для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників професійних спільнот та громадянського суспільства. м. Київ, 12 травня 2022 року. С. 79-83.
 19. Ставчанська Х. Проблеми сімей при вихованні дітей з особливими потребами та шляхи їх вирішення. Спеціальна освіта: наукові пошуки майбутніх фахівців : збірник студентських наукових публікацій / відп. редактор М.К. Шеремет. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Вип. 4. С. 73-77.
 20. Боднар Л. Діагностика рівня національно-культурної ідентичності українців у викликах сьогодення. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали ІV Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 28-29 листопада 2022 р.). Кам’янець-Подільський, 2022. С. 239-241.
 21. Горошко А. Клонування: його потенціал та небезпека в умовах сьогодення. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали ІV Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 28-29 листопада 2022 р.). Кам’янець-Подільський, 2022. С. 280-282.
 22. Клим І. Мистецька компетентність та її розвиток в дітей шостого-сьомого року життя. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали ІV Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 28-29 листопада 2022 р.). Кам’янець-Подільський, 2022. С. 311-314.
 23. Чернуха Д. Психологічні механізми розвитку уваги школярів молодшого шкільного віку. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали ІV Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 28-29 листопада 2022 р.). Кам’янець-Подільський, 2022. С. 460-461.
 24. Бута М. Сучасні підходи до характеристики та структуризації соціальних конфліктів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні та культурні Європейські Студії: соціальні інновації для України, 26 квітня 2023 року. Київ. 45-48.
 25. Квак А. Програми соціологічних досліджень в  ЄС. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні та культурні Європейські Студії: соціальні інновації для України, 26 квітня 2023 року. Київ. С. 117-120.
 26. Швець М. Гуманітарні науки в аспекті сучасності: їх місце та проблематика. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали V Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 5-6 грудня 2023 р.). Кам’янець-Подільський, 2023. Подано до друку.
 27. Ніколаєнко І. Характерні особливості викликів інклюзивної педагогіки в умовах сьогодення. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали V Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 5-6 грудня 2023 р.). Кам’янець-Подільський, 2023. Подано до друку.
 28. Нижник Б. Молодіжні погляди щодо розвитку сучасної економіки України. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: Матеріали V Міжнародної наукової студентської конференції (м. Кам’янець-Подільський, 5-6 грудня 2023 р.). Кам’янець-Подільський, 2023. Подано до друку

       керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”:

 1. Керівництво школяркою Залізняк Катериною Сергіївною, ученицею 7-Б класу Кам’янець-Подільської ЗОШ №15 . Призер (IІІ місце) Хмельницького обласного дистанційного онлайн-конкурсу, проведеного ХОЦТКУМом. Напрямок: Географічне краєзнавство. 14-15 травня 2020.
 2. Керівництво науковою роботою Фенцура Микити Вадимовича, здобувача освіти 10 класу Кам`янець- Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Хмельницької області на тему: «Перспективи фітоіндикації для оцінки стану урбоекосистем міста Кам’янця-Подільського». Результати наукової роботи були представлені на І етапі Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”. Учень зайняв ІІ місце.
 3. Керівництво науковою роботою Боднар Ліни Вадимівни, члена Малої академії наук України, учениці 10-го класу Кам’янець-Подільського ліцею №15 Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області. Кам’янець-Подільське міське НТУ МАН. Договір укладений з 1 жовтня 2022 до травня 2023. І-й етап Всеукраїнського конкуру-захисту наукового проекту відбудеться 10 січня 2023 року. Тема наукової роботи: «Діагностика сформованості національно-культурної ідентичності українців у викликах сьогодення».
 1. Бачинська М. В. Патріотичне виховання особистості в педагогічній спадщині Ніли Волошиної. Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 14, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. Т. 3. С. 102–103.
 2. Бачинська М. В. Патріотичне виховання учнівської молоді у науково-педагогічних поглядах Ніли Волошиної. Інноваційні технології навчання як головна передумова компетентнісного і світоглядного становлення особистості : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Кам’янець-Подільський, 26 берез. 2015 р.). Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2015. С. 8–12.
 3. Бачинська М. В. Волошина Н. Й. – педагог, вчений, методист. Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 15, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. Т. 3. С. 110–111.
 4. Бачинська М. В. Ключові ціннісні орієнтири педагога вищої школи у виховній спадщині Ніли Волошиної. Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи : матеріали Всеукр. наук-практ. конф. / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Кам’янецьПоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [голов. ред. І. М. Конет], (м. Кам’янець-Подільський, 25-26 жовт. 2016 р.). Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2016. С. 127–133.
 5. Бачинська М. В. Культура естетичного виховання молоді мистецтвом художнього слова в педагогічній спадщині Ніли Волошиної. Сучасні тенденції у розвитку освіти та науки : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Кам’янець-Подільський, 24 берез. 2016 р.). Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2016. С. 12–15.
 6. Бачинська М. В. Реалізація ідей Ніли Бачинська М. В. Етапи становлення Ніли Волошиної як дослідника української літератури. Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Кам’янецьПодільський, 23 берез. 2017 р.). Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2017. С. 7–11.
 7. Бачинська М. В. Етапи становлення Ніли Волошиної як педагога й ученої-методиста. Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 16, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. Т. 3. С. 103–105.
 8. Волошиної з підготовки вчителя української літератури нової української школи. П’яті Волошинські читання: Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 22–25 черв. 2017 р.). Миколаїв : ОІППО, 2017. С. 11–15.
 9. Бачинська М. В. Формування всебічно розвиненої зростаючої особистості у творчій спадщині Н. Волошиної. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Кафедра теорії та методик дошкільної освіти. Київ : Міленіум, 2018. С. 26–29.
 10. Бачинська М. В. Формування громадянських національних та патріотичних ціннісних орієнтирів зростаючої особистості у педагогічних поглядах Ніли Волошиної. Формування національно-культурної ідентичності особистості у викликах часу : зб. матеріалів Всеукр. круглого столу (до 100річчя від заснування Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка) / редкол.: С. А. Копилов (співголова, наук. ред.), І. Д. Бех (співголова) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2018. С. 26–28.
 11. Бачинська М. В. Компетентнісно-орієнтований педагог Нової української школи в педагогічних поглядах Н. Волошиної. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за матеріалами звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. (Кам’янець-Подільський, 4–5 квіт. 2018 р.). Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. Вип. 17, т. 3. С. 97.
 12. Бачинська М.В. Оптимізація освітньо-виховного процесу як фактори педагогічної майстерності вчителя в науково-педагогічних поглядах Н.Волошиної. Сьомі Волошинські читання: Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1-18 травня, 2019 р.). Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. С. 373.
 13. Бачинська М.В. Творчий розвиток учнівської молоді в умовах дистанційного позашкільного освітньо-виховного процесу. Позашкільна освіта: зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2020. Вип. 5. Електронний ресурс. URL: http://metod.osvita-kp.gov.ua/section4/.
 14.   Бачинська М.В. Розвиток учнівської молоді в умовах дистанційного позашкільного освітньо-виховного процесу. Створення освітнього середовища, спрямованого на формування професійних компетентностей учителя, керівника нової української школи: зб. матеріалів V віртуальної міської наук.-практ. конф. (Кам’янець-Подільський, 15 травня. 2020 р.). Кам’янець-Подільський. 2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zW5yUxfc2k&feature=youtu.be&ab_channel=VolodymyrVoroniuk.
 15. Бачинська М. Використання арт-технологій в розвитку творчого потенціалу молоді з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища. Інклюзивна освіта та реабілітація: партнерство, стратегії, методики (український та європейський рівень) : збірник матеріалів Міжнародного круглого столу. м. Київ, м. Кам’янець-Подільський, 04 березня 2021). Кам’янець-Подільський. 2021. С. 11-17.
 16.    Бачинська М. Формування навичок самостійності студентів в умовах інклюзивного освітнього процесу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичній конференції. м. Кам’янець-Подільський 27-28 травня 2021 року. С. 156-161.
 17. Бачинська М. Перспективи застосування арт-терапевтичних технологій в розвитку соціокультурного потенціалу учнівської й студентської молоді з інвалідністю. Внесок молодих вчених у соціально-економічний розвиток Західного регіону: Матеріали науково-практичного форуму (м. Кам’янець-Подільський, 25 лютого 2021 р.). Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2021.С. 115-118.
 18. Бачинська М. Професійні ціннісні орієнтири викладачів інклюзивних закладів вищої освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські практики міжкультурного діалогу в освіті»  м. Київ, 15 – 16 грудня 2021 року. С. 41-45.
 19. Бачинська М.В., Марунчак О.В. Самостійна робота студентів та її місце в інклюзивному освітньо-виховному просторі. Вектор Поділля : науковий журнал / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; редколегія.: М.М. Тріпак (гол. ред.), Т.А. Марчак (заст. гол. ред.) та інші. місто Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічний центр Західноукраїнського національного університету «Університетська думка», 2021. Випуск 4. С. 143-155.
 20. Бачинська М. Соціально-педагогічна робота з обдарованою молоддю в умовах інклюзивного освітнього середовища. WOLRD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS.  2021 Toronto, Canada 2021. С. 171-181.
 21.   Бачинська М. Вплив протестантської «етики праці» на соціально-економічний благоустрій Європи: збірник за підсумками діяльності Міжнародної зимової школи «Соціальні виміри європейських студій» м. Київ, 17-28 січня 2022 року. С. 20-24.
 22. Бачинська М. Місце соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді в умовах українського сьогодення. Освітня діяльність працівників соціально-психологічної сфери: виклики сьогодення та реалії: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 26 травня 2022 р.). Кам’янець-Подільський : НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут. 2022. С. 10-13.
 23. Бачинська М.В. Шляхи оптимізації самостійної роботи студентів закладів інклюзивної освіти в умовах дистанційного навчання. В подоланні соціальних та культурних викликів: Європа разом з Україною:  Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2022 року).  2022. С. 18-23. 2022. С. 10-13.
 24.    Бачинська М.В. Психокомфорт особистості та його взаємозв’язок із природніми умовами проживання. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2022 р. / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. С. 121-124.
 25.   Бачинська М.В. Соціально-психологічні механізми результативної роботи з людьми, які перебувають у стані кризи. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2022. С. 507-509.
 26. Бачинська М.В. Духовне виховання української молоді в умовах сучасності. Україна в умовах сучасних цивілізаційних змін: досягнення, виклики, загрози» (до 30-річчя відновлення державної незалежності України (24 серпня 1991 р.) та 100-річчя Всеукраїнського Помісного Православного Собору Української Автокефальної Православної Церкви (14 – 30 жовтня 1921 р.)): збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції. 24-26 листопада: Ужгород-2022. Карпатський університет імені Августина Волошина. Подано до друку.
 27.   Бачинська М.В. Збереження національної самовизначеності української молоді в сучасних умовах російського військового й інформаційного впливу. Московсько-українське мілітарне і світоглядне протистояння: історія та сучасні виклики, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Кам’янець-Подільський, 10 листопада 2022 р.). Кам’янець-Подільський : НРЗВО Кам’янець-Подільський державний інститут», 2022. С. 126-129.
 28. Бачинська М.В. Потенційні можливості арт-терапії  для реабілітації молоді з інвалідністю. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 24-25 листопада 2022 року. м. Кам’янець-Подільський: Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2022. Подано до друку. С. 300-302.
 29. Бачинська М.В. Національно-культурна ідентичність українців у вимірах сьогодення:  збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: все або нічого…» 28 жовтня 2022 року: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Подано до друку.
 30.   Бачинська М.В. Місце самоосвіти студентів в умовах військового сьогодення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми забезпечення міжнародної та національної безпеки (тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення) 02 грудня 2022 року. м. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.
 31.    Бачинська М.В., Гуменюк І.М. Розвиток самоорганізованості студентів, майбутніх фахівців соціальної сфери. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи» 01 листопада 2022 року, м. Кам’янець-Подільський 2022.
 32.   Бачинська М.В. Психолого-педагогічні реабілітаційні заходи для підростаючої молоді в умовах російсько-української війни. Науковий збірник «Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження». Хмельницький  інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”. 2022. Подано до друку.
 33. Бачинська М.В. Психолого-педагогічні механізми ментального відновлення підростаючої особистості в аспекті соціальних подій військового сьогодення. «Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка»): журнал. 2022. №2(2) 2022. Видавнича група «Наукові перспективи». С. 521-532.
 34.   Бачинська М.В., Гуменюк І.М. Розвиток самоорганізованості студентів, майбутніх фахівців соціальної сфери. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, Т.Л.Опалюк. Вип. 37. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В, 2022. С. 5-15.

 Бачинська М.В. Особливості підготовки соціальних працівників як майбутніх фахівців соціальної сфери. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти» / За загальною редакцією Ю. Д. Бойчука. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. С. 21-24.

 1.    Бачинська М. В. Нові можливості дистанційного навчання в розвитку самоорганізованості студентів інклюзивного середовища. Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузeй сучасної освіти, науки і практики [Електронний ресурс]: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 26 січня 2023 р. / За заг. ред. І. Жуховського, З. Шарлович, О. Мандич / Міжнародна Академія Прикладних Наук (Республіка Польща) Державний біотехнологічний університет (Україна). Ломжа, Польща, 2023. Ч. 1. С. 58-63.
 2.   Бачинська М.В. Робота з обдарованими підростаючими особами в умовах інклюзивного освітнього середовища. Інклюзивна освіта та навчання в сучасних умовах трансформацій: психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 23 січня – 5 березня 2023. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С.13-17.
 3. Bachynska M. The place of independent work of students in the modern educational space of higher education institutions. Тези 12 березня 2023 року подано до друку в польський збірник наукових праць.
 4.   Бачинська М.В. Характерні особливості ціннісних орієнтирів викладачів інклюзивних закладів вищої освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні та культурні Європейські Студії: соціальні інновації для України, 26 квітня 2023 року. Київ. С. 34-36. 
 5. Бачинська М.В. Специфіка соціально-педагогічної роботи з творчою учнівською молоддю в умовах інклюзивного освітнього середовища: Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 19-20 травня 2023 року. м. Кам’янець-Подільський: Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2023. С. 119-121.
 6. Бачинська М.В. Бачення сучасної молоді відносно пріоритетів розвитку економіки Української Держави в умовах сьогодення. Розвиток фінансів, аудиту, бухгалтерського обліку та оподаткування: реалії часу: матеріали IІІ Міжнародної науково-практичній інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія 01 лютого 2024 року. м. Кам’янець-Подільський: Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут». 2024. Матеріали подано до друку 28.01.2024.
 1. Є офіційним членом громадської організації: Центр Українсько-Європейського наукового співробітництва. Свідоцтво №1231299.
 2. Член «Громадської Організації «Захисту прав та інтересів молоді з інвалідністю «Безбар’єрність». Наказ №11-К від 20 травня 2022 року «Про прийняття членів в організацію».
 3. Громадська організація “Кам’янець-Подільське об’єднання товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка”. Посвідчення №61 від 5 червня 2022 року.
 4. Маю досвід міжнародної співпраці з громадськими діячами з Норвезького міста Веннесла в напрямі ефективної організації морально-виховних та спортивно-оздорочних дозвільних програм з дітьми та молоддю України.
 5. Протягом 10 років займаюсь організацією та виконанням морально-виховних та спортивно-оздоровчих, творчо-розвивальних та розважальних програм для дітей в дитячих християнських таборах Хмельницької області.
 6. Три роки працювала в волонтерській команді щодо християнського виховання та духовно-опікунської роботи з дітьми-сиротами в с. Оринин та с. Голенищево.
 7. У 2012-2013 навчальному році за активну громадську, наукову діяльність та відмінне навчання отримувала стипендію Кабінету Міністрів України (Розпорядження №  474-р від 3 липня 2013 р.).
Translate