Оголошення: вакантна посада Головний бухгалтер та Бухгалтер

Оголошення: вакантна посада Головний бухгалтер та Бухгалтер

НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут” оголошує про 

вакантні посади:
– головний бухгалтер ВСП НРЗВО “КПДІ”
– бухгалтер НРЗВО “КПДІ”

Вимоги до кандидата:

Головний бухгалтер
ОБОВЯЗКИ
забезпечення ведення бухгалтерського обліку з дотриманням засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблення облікових даних;
організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів всіма підрозділами;
забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності; приймання участі у підготовці та поданні періодичної звітності, яка передбачає підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів,
затверджених формами та інструкціями;
здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; прийняття участі у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві;
здійснення керівництва фахівцями з бухгалтерського обліку установи та розподілу обов’язків між ними
ОСВІТА
вища – ОС магістр
ДОСВІД
не менше 5 років на посаді головного бухгалтера у бюджетній установі (пріоритет – у закладі освіти)

Бухгалтер
ОБОВЯЗКИ
здійснення нарахування зарплати, відпускних, допомоги з ТН і компенсацій;
ведення бухгалтерського та податкового обліку;
підготовка і подання звітності до податкових органів;
самостійне і в повному обсязі ведення обліку необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою в установі формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблення даних;
забезпечення повного та достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку;
прийняття участі в інвентаризації активів і зобов’язань;
повинен знати і вміти застосовувати:
нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації в установі;
систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю;
програмне забезпечення «ЗАРПЛАТА»
ОСВІТА
вища – ОС магістр
ДОСВІД
не менше 3 років на посаді бухгалтера (у сфері зарплати, податків тощо) у закладі освіти

Резюме надсилати на електронну пошту: Kp-peti@ukr.net
Або у паперовому вигляді, за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Годованця, 13, телефон для довідок (03849) 3-26-51


Translate