Циклова комісія соціальної роботи та фізичної реабілітації

«…Ті, хто присвятив себе соціальній роботі, підвищують чутливість суспільства…»
О. Стівенсон

Голова циклової комісії

Дужева Олена Григорівна

Посада: викладач соціальних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач першої категорії
Email: Duzhevaolena@gmail.com
Дата народження: 12 січня 1979 р.
Коло наукових інтересів: «Соціальне самовизначення особистості майбутнього соціального працівника».
Детальніше

Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому,
бо якщо нема руху вперед, то неминуче починається відставання.
В.О. Сухомлинський

     Сучасна доба ставить нові вимоги до викладача. Суспільству потрібен викладач-професіонал з високою науково-теоретичною, методичною, психолого-педагогічною, теоретичною і практичною підготовкою, здатний до безперервного навчання, творчості і постійного самовдосконалення.
   Тому, в сучасних умовах реформаційних змін в освітньому просторі всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності методичної роботи, яка має ґрунтуватися на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного викладача.
     Робота викладачів циклової комісії соціальних дисциплін спрямована на розв’язування основної навчально-методичної проблеми забезпечення оптимального рівня професійної підготовки та майбутньої виробничої діяльності випускників.
     Викладачі перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи. Особлива увага звертається на ті форми організації науково-методичної роботи, що сприяють творчому розвитку педагогів та підвищенню результативності навчально-виховного процесу.
       Проводяться психолого-педагогічні семінари, педагогічні читання, круглі столи, тренінги, майстер-класи.
   Викладачі комісії впроваджують в роботу інформаційно-комунікативні технології навчання. Це: мультимедійні презентації, електронна бібліотека коледжу, електронний варіант тестів, створення WEB-сайтів.
    Велика увага приділяється і такій формі, як взаємовідвідування занять, що є не тільки школою обміну досвідом викладання дисциплін, а й одним із практичних шляхів встановлення міжпредметних зв’язків.
    Результатом такої діяльності є позитивні зміни у професійній підготовці викладача, видання методичних посібників, програм, методичні розробки.

Спеціальність 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»
Галузь знань: 23 «Соціальна робота»

      Сфера соціального захисту населення є однією з найбільш пріоритетних у розбудові громадянського суспільства. Саме тому в нашій державі зростає попит на професію соціального працівника.
    Під час навчання студенти спеціальності «Соціальна робота» одержують знання з психології, соціології, вивчають правові аспекти соціального захисту, оволодівають методами соціальної роботи; вчаться оцінювати потреби та представляти інтереси людини, створювати мережу допомоги та керувати установами з соціальної допомоги.

     Професія соціальний працівник являється посередником між громадянином та державою.
     Соціальна робота – визнана в усьому світі спеціальність, основою якої є прояв гуманного ставлення людини до людини.
    Фах – соціальна робота дозволяє самореалізуватися тим, хто вміє співчувати, розуміти проблеми інших людей, тим, хто прагне допомогти іншому жити гідно, незважаючи на фізичні обмеження, душевний злам чи життєву кризу.
     За світовими стандартами фахівці із соціальної роботи можуть працювати на різних рівнях реалізації соціальної політики держави – на рівні управління, правового захисту, матеріального забезпечення, освіти, безпосередньої практики.

     Соціальний працівник – це соціолог, соціальний психолог та менеджер, що налагоджує роботу з людьми; соціальний педагог і консультант з соціальних питань; посередник між державою, бізнесом і суспільством; конфліктолог, який вміє вести переговори, здійснювати консультаційну діяльність, сприяти врегулюванню конфліктних ситуацій; експерт з соціальних проблем окремих людей і різних груп, здатний захищати їх права та інтереси; фахівець із планування й впровадження соціальних послуг у державних та недержавних організаціях, експерт з управління проектами в українських та міжнародних лікувально-оздоровчих центрах, благодійних фондах.

Випускники спеціальності «Соціальна робота» можуть працювати у:

• закладах соціального захисту (служби у справах дітей, територіальні центри, центри зайнятості, центри соціально-психологічної реабілітації дітей);
• центрах соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді;
• закладах охорони здоров’я (дитячі лікарні, санаторії, реабілітаційні центри);
• структурі Міністерства внутрішніх справ України, закладах пенітенціарної системи;
• службі дозвілля і культурної анімації (підліткові, молодіжні та сімейні клуби, парки відпочинку, дитячі оздоровчі центри тощо);
• різних типах освітніх закладів;
• позашкільних закладах (палац дітей та юнацтва, будинки творчості, школи тощо).
• громадських організаціях.

Навчаємо майбутніх фахівців:

• вміло оперувати законами України, знати правові аспекти соціального захисту;
• створювати програми та механізми виходу із кризових ситуацій;
• уміти спілкуватися та надавати інформацію, оцінювати потреби та представляти інтереси людини;
• забезпечувати якісне обслуговування клієнтів у різних соціальних закладах;
• аналізувати й оцінювати соціальні процеси і суспільні проблеми;
• створювати “мережу допомоги” та керувати процесом допомоги.

      До складу циклової комісії входять висококваліфіковані, досвідчені педагогічні працівники коледжу, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів спеціальності 231 Соціальна робота.

     Діяльність циклової комісії ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з прогресивними соціальними, педагогічними, соціологічними та психологічними знаннями та вміннями та орієнтована на посилення науково-дослідницької спрямованості навчання.
      Підґрунтям для ефективної роботи циклової комісії є досвід практичної діяльності її викладачів, новизна використовуваних ними методик викладання, широкий науковий світогляд та високий рівень професійності.

    Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання, у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки студентів спеціальності 231 Соціальна робота.
       З метою активізації розумової діяльності студентів викладачі циклової комісії соціальних дисциплін використовують різні форми та методи проведення занять і контролю знань. Вони володіють сучасними методиками навчання, їм притаманні професіоналізм, ініціатива, творчість та організаторські здібності. Викладачі досягають ефективності роботи за допомогою інтерактивних та інноваційних освітніх методів і технологій, які активно використовують у професійному середовищі.

    Методична робота викладачів циклової комісії спрямована на вдосконалення підготовки студентів спеціальності 231 Соціальна робота згідно вимог освітньо-професійних програм.
      Комісія соціальних дисциплін тісно співпрацює з закладами соціального захисту населення.
     Життя комісії соціальних дисциплін – це напружена праця згуртованого колективу викладачів та студентів, спрямована на подальше формування і вдосконалення науково-методичної бази для забезпечення високоякісної теоретичної та практичної підготовки фахівців з соціальної роботи.

Інна ГУМЕНЮК – викладач  правових  дисциплін
Оксана СТАРИК  – викладач соціальних дисциплін
Ольга ПОГОРЕЦЬКА – викладач фізичного виховання та фізичної культури
Роман ТКАЧУК – викладач фізичного виховання
Василь КРАВЕЦЬ – викладач фізичного виховання
Анатолій МИХАЛЬСЬКИЙ – к. мед. н., доцент, викладач соціальних дисциплін
Володимир ПРИСАКАР – к.пед.н., доцент, викладач соціальних дисциплін
Віктор ФЕДОРЧУК  – к.психол.н., доцент, викладач соціальних дисциплін
Геннадій КУЧЕРОВ – к.і.н., доцент, викладач соціальних дисциплін
Ірина ЗАВАДСЬКА – к.і.н., доцент, викладач соціальних дисциплін
Валентина ЗАГАЛЕВИЧ – викладач географіїта історії України
Яна КОЛОМІЄЦЬ –
Translate