Відділ заочної та дистанційної форм навчання


Сушарник Ярослав Анатолійович

 

Посада: начальник відділу заочної та дистанційної форм навчання
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дата народження: 14.07.1990 р.
Email: kirily@i.ua
Освіта: вища
Детальніше →Головні завдання заочного відділу:
– здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує якісну підготовку бакалаврів і відповідає стандартам вищої освіти;
– здійснення виховної та просвітницької діяльності;
– забезпечення культурного і духовного розвитку особистості студентів;
– створення умов для студентської самоорганізації.

       Підготовка проводиться за наступними спеціальностями ОС Бакалавр: 231 «Соціальна робота», 122 «Комп’ютерні науки», 051 «Економіка» (Економічна кібернетика), 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 015.39 «Цифрові технології». ОС Магістр: 032 «Історія та археологія», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування».

Організація навчального процесу здійснюється у відповідності до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
     Студенти заочної форми навчання викликаються на сесії протягом навчального року відповідно до затвердженого графіку навчального процесу два рази на рік. Загальна тривалість сесій не перевищує 30 днів для студентів 1-2 курсів та 40 днів – для студентів 3-4 курсів.
    Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється за 100-баловою шкалою університету, яка переводиться відповідно в національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу ЄКТС (А, B, C, D, E, FХ, F).
    Перша сесія є настановчою і відбувається протягом вересня – жовтня. Наступна сесія (весняна) є заліково-екзаменаційною і відбувається протягом березня – червня.
У зв’язку з поважними причинами за заявою студента терміни проведення сесій можуть бути індивідуально змінені.
    Для студентів, що закінчують навчання за освітнім ступенем «бакалавр», по завершенню навчання проводиться державна атестація (державні екзамени) та / або дипломування (написання та захист бакалаврської роботи).
    Студенти, які з поважних причин не змогли своєчасно внести оплату за навчання, за згодою директора можуть відвідувати заняття лише згідно поданої заяви не більше 1 місяця з дати відрахування. Протягом цього терміну студент повинен виконати програму навчального плану і погасити заборгованість з оплати за навчання. Відміна наказу про відрахування через невиконання умов угоди можлива при умові повного погашення боргу (у відділ заочного навчання подається відповідна заява, копія платіжного документа).

       Заочне навчання – хороша альтернатива стаціонарному, якщо немає часу або можливостей, щоб регулярно відвідувати тренінги і практичні заняття.

      До плюсів заочної форми навчання відноситься наступне:

 • Низька вартість навчання, якщо порівняти з стаціонаром.
 • Немає необхідності знаходитись постійно в місті, де розміщений навчальний заклад. Знаходитись у закладі освіти потрібно лише декілька разів на рік.
 • Період між сесіями вільний для самостійного вивчення та підготовки. 
 • На заочній формі навчання немає вільних обмежень – навчатись ніколи не пізно.
 • На заочному відділенні навчаються люди зайняті роботою. Це люди, які мають конкретні цілі в житті і цілеспрямовано. Таке коло знайомств буде корисним для розвитку особистості.

Робота заочного відділення інституту відбувається за наступними напрямками:
• підготовка за заочною формою навчання;
• організація навчання здобувачів освіти за індивідуальною формою навчання;
• дуальна форма навчання.

Індивідуальне навчання – форма організації навчального процесу, за якої, в зв’язку з певними тимчасовими об’єктивними обставинами, студенту надається можливість опановувати теоретичні знання та набувати практичних навичок з дисциплін навчального плану за індивідуальним графіком навчання та/або шляхом реалізації індивідуально-орієнтованих технологій навчання при вивченні дисципліни.
    Заочна форма навчання є однією із форм здобуття особою певного рівня вищої освіти без відриву від виробництва.

    Основною метою заочної форми навчання є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами, які зараховані на заочну форму навчання до інституту, якісної вищої освіти, підготовки їх як фахівців для потреб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо.

       Головними завданнями відділення є:

 • здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує якісну підготовку бакалаврів і відповідає стандартам вищої освіти;
 • здійснення навчально-методичної, виховної та просвітницької діяльності;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості студентів;
 • створення умов для студентської самоорганізації.

     Основною метою заочної форми навчання є забезпечення умов, необхідних для отримання студентами, які зараховані на заочну форму навчання до інституту, якісної вищої освіти, підготовки їх як фахівців для потреб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо.
    Дуальна форма здобуття освіти у закладах вищої та фахової передвищої освіти (далі – заклади освіти) передбачає здобуття освіти, шляхом поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях (далі – суб’єкти господарювання) для набуття певної кваліфікації на основі договору.
    Метою впровадження дуальної форми здобуття освіти є підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти. 

     Основними завданнями навчання за дуальною формою є:

 • зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки;
 • забезпечення взаємозв’язку, взаємопроникнення та взаємовпливу різних систем (наука і освіта, наука і виробництво чи громадський сектор) для впровадження важливих змін, спрямованих на підвищення якості освіти;
 • підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці та забезпечення національної економіки кваліфікованими фахівцями.

Translate