Відділ заочного навчання


Сушарник Ярослав Анатолійович

 

Посада: начальник відділу заочної та дистанційної форм навчання
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Дата народження: 14.07.1990 р.
Email: kirily@i.ua
Освіта: вища
Детальніше →


Головною метою відділу заочної та дистанційної форми навчання є вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів.

Завдання заочного відділу:

– організація і контроль за виконанням навчальних планів і програм;

– складання графіків навчального процесу, розкладу міжсесійної роботи, розкладу навчально-екзаменаційної сесії, контроль за їх виконанням; – складання звітів встановленої форми;

 – складання інформації про хід екзаменаційної сесії, контингент студентів;

 – оформлення довідок-викликів студентам заочної форми навчання, на період сесії, на підготовку до складання державної атестації та захисту випускної кваліфікаційної роботи;

– контроль присутності студентів на сесії;

 – підготовка документації для роботи державних екзаменаційних комісій;

– контроль за підготовкою анкет для формування навчальним відділом бази даних студентів-випускників;

 – оформлення додатків до дипломів, облік та видача документів (виклики, залікові книжки, довідки та додатки до дипломів);

 – проведення виробничих зборів зі студентами з питань організації навчального процесу;

 – формування академічних груп, призначення старост академічних груп, контроль за веденням журналів обліку роботи академічної групи;

– підготовка та оформлення екзаменаційних зведених відомостей;

– забезпечує підготовку наказів: щодо оформлення академічної відпустки, відпустки по догляду за дитиною, зміну прізвища, продовження терміну складання сесії, відрахування зі складу студентів, про допуск до складання державної атестації та захисту випускної кваліфікаційної роботи, присвоєння кваліфікації тощо;

– підготовка розпорядження про переведення студентів на наступний курс;

 – оформлення навчальних карток студентів.

       Підготовка проводиться за наступними спеціальностями ОС Бакалавр: 231 «Соціальна робота», 122 «Комп’ютерні науки», 051 «Економіка» (Економічна кібернетика), 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 015.39 «Цифрові технології». ОС Магістр: 032 «Історія та археологія», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування».

Організація навчального процесу здійснюється у відповідності до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
     Студенти заочної форми навчання викликаються на сесії протягом навчального року відповідно до затвердженого графіку навчального процесу два рази на рік. Загальна тривалість сесій не перевищує 30 днів для студентів 1-2 курсів та 40 днів – для студентів 3-4 курсів.
    Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється за 100-баловою шкалою університету, яка переводиться відповідно в національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу ЄКТС (А, B, C, D, E, FХ, F).
    Перша сесія є настановчою і відбувається протягом вересня – жовтня. Наступна сесія (весняна) є заліково-екзаменаційною і відбувається протягом березня – червня.
У зв’язку з поважними причинами за заявою студента терміни проведення сесій можуть бути індивідуально змінені.
    Для студентів, що закінчують навчання за освітнім ступенем «бакалавр», по завершенню навчання проводиться державна атестація (державні екзамени) та / або дипломування (написання та захист бакалаврської роботи).
    Студенти, які з поважних причин не змогли своєчасно внести оплату за навчання, за згодою директора можуть відвідувати заняття лише згідно поданої заяви не більше 1 місяця з дати відрахування. Протягом цього терміну студент повинен виконати програму навчального плану і погасити заборгованість з оплати за навчання. Відміна наказу про відрахування через невиконання умов угоди можлива при умові повного погашення боргу (у відділ заочного навчання подається відповідна заява, копія платіжного документа).

       Заочне навчання – хороша альтернатива стаціонарному, якщо немає часу або можливостей, щоб регулярно відвідувати тренінги і практичні заняття.

      До плюсів заочної форми навчання відноситься наступне:

  • Низька вартість навчання, якщо порівняти з стаціонаром.
  • Немає необхідності знаходитись постійно в місті, де розміщений навчальний заклад. Знаходитись у закладі освіти потрібно лише декілька разів на рік.
  • Період між сесіями вільний для самостійного вивчення та підготовки. 
  • На заочній формі навчання немає вільних обмежень – навчатись ніколи не пізно.
  • На заочному відділенні навчаються люди зайняті роботою. Це люди, які мають конкретні цілі в житті і цілеспрямовано. Таке коло знайомств буде корисним для розвитку особистості.

Translate